۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

تحولات منطقه در"پایان حاکمیت انقلابی روحانیان در ایران" سرانجام خواهد گرفت!1- جمال عبدالناصرافسرانقلابی مصری بعلاوۀ حافظ اسد تبارگرای سوری وهردو با ایدئولوژی "سوسیال-شوونیست (پان عربیسم)- استالینیست" استحقاق سقوط بیشتری داشتند ازشاه ایران که یک دیکتاتورلیبرال بود؛ ودرقانون انتخاب طبیعی داروین جهت باقی ماندن موجودات متکامل تر درطبیعت با انقراض نسل های ناقص ترو پیشینی. اما فقط یک تصادف وجنگ ژوئن 1967 با اسرائیل بود که به کمک آمد در بستن دهان یاوه گوی ناصربا آن شکست مفتضحی که نصیب اعراب کرد. ولی هنوز هم توهّم بهشت استالین اینقدر کاریزمای ایدئولوژیک داشت که ناصریست ها را با پررویی نجات دهد؛ ولی ناصردوام نیاورد ازغصه و هرچی مُرد. اما قبل ازمردنش یک افسرفاشیست دیوانه بنام معمرقذافی لیبیائی را جایگیرکرده بود در اتحاد بر علیه شاه ایران با مستمسک نجات فلسطین که تنها بی لیاقتی ناصر واسد پدرباعث گسترش مرزهای اولیۀ اسرائیل به فاجعه گونگی امروزشد ونه فقط زیاده خواهی های اسرائیل زیاده خواه وخونریز.


2- این حافظۀ کوتاه تاریخی را بیادتان آوردم که بگویم چرا حق طبیعی هم درانتخاب سقوط شاه در1978 انتخابی منصفانه نبود درمقابل رژیم های انقلابی سه رهبر انقلابی مادام العمر- بدترازسلطنت- مصروسوریه ولیبی. و چرا باید ازنشانه های سقوط عنقریب لیبی قذافی ومحتمل سوریۀ اسد -بدون خوشحالی برای روشها وملت های لیبی وسوری- شادمانم. زیرا که مرگ دودشمن تاریخی ایران لیبرال؛ سویه ای امیدوار دارد برای من خرافی! که:
سال 90 خورشیدی وبا سقوط آخرین میراث خوران کودتاهای سه گانه وانقلابی دشمن ایران؛ سقوط انقلاب متحجرایران هم آخرین انتخاب این انتخاب طبیعی خواهد بود با احتمال قریب به بالای 80 درصد.

3- آیت الله خامنه ای با پنهان کردن رعشه های ولایتش پشت کلمات انتحاری؛ پیام مهمی را فرستاد برای الیگارشی اصلی وریزه خواران طفیلی. او با کم اهمیت خواندن موضوع قانون شکنی مکتوب ومستندش درمورد وزارت اطلاعات رییس جمهوراحمدی نژاد، وتعریف مجدد ازخدمت وسخت کوشی دولت، این پیام دستور گونه را فرستاد که: 

"فتنۀ احمدی نژاد-مشایی پایان سلطۀ 32 سالۀ الیگارشی روحانیان شیعه درایران را آبستن است بوضوح. پس آنرا شوخی نپندارید مثل فتنۀ قبلی. زمان برای ما ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست. به این معنای دقیق که جنگ کوتاه مدت را خواهیم باخت بدون شک. وتنها شانس ما درطولانی کردن وفرسایشی کردن فتنۀ عظیم ِدر پیش است. لذا همۀ آنانی که منفعت شان ازسفرۀ 32 سال گشودۀ ایران عقب نگاه داشته شده تأمین می شد باید همۀ شمشیرهارا درنیام کنند ودرسکوت رادیویی حرکت کنند تا نیروی رقیب جری ترنشود تا برای علنی ترکردن جنگ؛ ومارا درمیدان مردم گیر بیاندازد. بنابراین برهمۀ شما واجب است که همۀ مدعیات تان -ازهوس تا قانون- کنار بگذارید تا بتوانیم با اغتنام فرصت وبروزاشتباهات توسط احمدی نژاد بازی را در دوسال ونیم باقی مانده زمین گیرکنیم وازاین حماقت وساده اندیشی ولی فقیه پیزوری برهیم." -پایان پیام-


4- اگردستوریا التماس یا پیام آیت الله دقیق خوانده شود ازسوی اجزاء الیگارشی؛ باید منتظرباشیم که درروزهای آینده همۀ حملات وسؤالات واتهامات ومستندات وتهدیدات برعلیه رییس جمهورومشایی مسکوت گذاشته شود وجناح راست دریک سکوت مرگبار مضطرب فروبروند. البته با توجه به هرج ومرج بدیهی درجمهوری اسلامی و بتبع آن دردرون الیگارشی بنظر نمی رسد که این دستوربتواند تا پایین ترین سطوح هم فهمیده وپذیرفته بشود. لذاست که حملات موردی وکم اثر ودرحدنق زدن به احمدی نژاد ومشایی تداوم خواهد یافت؛  ولی مطمئن هستم که درسطوح بالا وبویژه درجنگ مجلس وقوۀ قضائیه با رییس جمهور آتش بس یک طرفه رعایت خواهد شد ومسایلی مثل قانون شکنی ودعوای وزارت خانه ها ومضحک ترازهمه استیضاح رییس جمهور وپروندۀ فساد مالی رحیمی ازروی میزرقابت وجنگ برداشته خواهد شد تا اقدام بعدی احمدی نژاد. می خواهم این تحلیل را به اوج ماجرای مصلحی که نپذیرفتن او توسط رییس جمهوراست هم صعود بدهم وبگویم که جناح راست ممنوع خواهد بود ازدرزدادن این ایستادگی رییس جمهوربه رسانه ها!


5- ولی این خوش خیالی مضطرب رهبرهم دیری نخواهد پایید وفایده ای نخواهد داشت. زیرا که احمدی نژاد فرصت محدودی دارد ولاجرم بازی را درمیدان جدیدی به مبارزه خواهد گذاشت. وحملۀ جدیدی را سازمان خواهد داد تا آیت الله ها یا تسلیم شوند ویا نبردرا جدی بگیرند وشکست بخورند. اینجاست که سوریه را ولیبی را مسطوره می کنم برای آیت الله خامنه ای ومی گویم:
حریف احمدی نژاد نخواهد شد وچه بهترکه تسلیم شود واجازه بدهد هم آبروی روحانیت را حفظ کند وهم زندگی وخدای ایرانیان را به میهن برگرداند والبته از خشونت های قابل پیش بینی ونابودگروطن درآینده ای محتمل جلوبگیرد.


6- زیرا- واین زیرااساسی ترین زیرا است- درخواست آزادی زندگی همۀ ایرانیان تحت یک حکومت معمولی وپاسخگو ونه انقلابی وهرکی هرکی درایران؛ نه توطئۀ مشایی نازنین است ونه خیال بافتۀ احمدی نژاد. این خواسته ازبطن ومتن همۀ مردم رنج کشیدۀ ایران آبشخورمی گیرد؛ غیرازالیگارشی روحانیت سیاسی وریزه خواران 32 سالۀ آنان. به تهی دست وغنی هم تقسیم نمی شود. همانطوربه شهری وروستایی. والبته به شخصی ونظامی وپاسداروهنرمند وبازاری وکشاورز وروشنفکر وتوده و... هم خاتمه نمی یابد.این یک خواست غیرسیاسی و"حق طبیعی=حیوانی" است ازسوی بشری که ایرانی نام دارد وتصادفی گیرشما افتاده است دریک پیچ تاریخی. لذا این یک خواست حداقلی ازسوی یک اکثریت حداکثریست وجزپاسخ گرفتن بدیهی پاسخی نخواهد پذیرفت!


7- البته هنوز امید یک توطئه با ضریب موفقیت کم وجود دارد. وآن بسیج بخشی از سبزهایی که بدنبال هرکسی راه می افتند فقط به این شرط که کمی خوش پوش وخوش چهره باشد وبا ادبیات مدرن وواژه های بدون وجهی برای ایران امروزی مثل حقوق بشرودموکراسی سخن بگوید. که دیدم اولین چراغش را علی مطهری روشن کرده است درپیشنهاد بازگرداندن مجمع روحانیون مبارزبه چرخۀ سیاسی. اما خیلی نباید فریب این استراتژی فرزند طالبان معلم شهیدانقلاب آیت الله مطهری را خورد؛ چون که آنان حداکثرفحاش تروهتاک ترازحسین شریعتمداری نخواهند توانست منشاء اثری بشوند.

ودرپایان:
حضرت آیت الله بیا وبرای اولین بار از عقلت هم استفاده کن برای راه حل. شرع همیشه نمی تواند آخرین وبهترین توطئه را رقم بزند. یا...هو

بعدازتحریر:
من داشتم این متن را می نوشتم. وتوجهی به حرف های امروزآیت الله برای وزیرکشورونیروی انتظامی نداشتم. با اینکه مطمئنم حرف جدیدی نخواهد بود ونشست امروزهم برای پررنگ کردن همین تحلیل است ولی بعد ازمطالعه ودرصورت حاوی خبر جدیدی بودن برایتان خواهم نوشت.

۱۰ نظر:

alireza گفت...

aghaye delghak salam herchand gofteh boudi be latin nenevis veli chekar konam ke computeram farsi nedared eger yek bar hem ke farsi neveshtam az mehele karam boud
elan hem ke neveshtam faqat beraye tehsine ein metlab boud vaghean masael ra khob didi ve her saet montezere metlabe jadidat hastam be ebareti motade metalebet shodam elbeteh eino minevisam jehate etelae shoma ne beraye raied shodan
merci

ناشناس گفت...

سلام آقای دلقک :)
من تحلیل شما رو خوندم ولی متوجه نشدم احمدی نژاد چطوری میخاد با خامنه ای دربیوفته و اینکه بسیج و سپاه و بقیه ارگانهای خامنه ای مگه میگذارند که اون حرکتی بکنه؟ پس محمود به چه دلگرمی اینطور میکنه؟
http://douran.wordpress.com/2011/04/23/seyed/
شما میگید ترسیده اینجا هم یکی میگه خامنه ای احساس حقارت میکنه ولی به عقل من جور در نمیاد که اگه به گفته شما سبزها به میدون بیان و از احمدی نژاد و مشایی طرفداری کنند چرا باید خامنه ای بازهم بترسه؟ مگه سبزها همونایی نیستن که 2 سال پیش خامنه ای ازشون نترسید؟ این طرفداری چه فایده داره؟
شایدم من درست حرف شما رو متوجه نشدم
توضیح لطفن :)

Dalghak.Irani گفت...

مرسی علی رضا
آن سخت گیری ها برای انتقادات است والا اگرتعریف بخواهی بکنی به هرزبان والف بایی بنویسی تأیید می کنم. برای آزمایش می توانی دفعۀ بعدبزبان چینی با الف بای میخی کامنت بگذاری. فقط مثل همین کامنتت همه اش تعریف وتمجید باشد. مرسی ازتعریفت. خب من هم آدمم که دلقکم والا کرگدن که دلقک نمی شود واینهمه زورمی زنم بی جیره مواجب حتی اگرچرند هم بگویم جای تحسین دارد وخوانندگان موظفند! که تشکرکنند! یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سلام خانم ناشناس.
من هم کامنت شمارا خواندم ولی راستش نفهمیدم مشکل شما با نوشتۀ من کجاست. ولی حالا جواب می دهم اگرمقبول نبود توضیح بده بعدش.
من نگفته ام سبزها ازاحمدی نژاد بدون قید وشرط طرفداری کنند که اوبتواند برخامنه ای پیروزشود. من گفته ام که احمدی نژاد همیشه مدرن ترازمهندس موسوی بوده است وباحجاب اجباری ورفتن زنان بورزشگاه وبا موسیقی وهنر وسینما وجوانی کردن مخالف نبوده است. سهل است برای آنها ایستدگی کرده است. لذا الان هم که ازنظرسیاسی هم عوض شده ودارد سیاست خارجی وداخلی خوبی را پیش می برد. مشروط وبا مراقبت اورا تأیید کنند که چپش پرترنشان داده شود درراه سختی که درپیش دارد برای غلبه به روحانیت. این ازهواداری سبز ها ازاحمدی نژاد ودرخواست من ازآنان.
2- احمدی نژاد نه نیاز به پیاده نظام اضافی دارد ونه کم وکسری دربین هوادارانش وبا همین بضاعت هم خواهد توانست به خامنه ای کم زورترازنظر هواداری توده ها غلبه کند. تفاوت درتعداد وگستردگی درسراسرایران والبته جنس هواداران است واهرم های قدرت بسیاری که رییس جمهوردراختیاردارد وازجمله پول وامکانات.
3- درضمن روزواقعه معلوم نیست که حتی بچه های خامنه ای هم مردد خواهند بود بین انتخاب پدرشان یا احمدی نزاد. احمدی نژاد هرچقدراینطرف متنفربی دلیل دارد درعوض انطرف عاشق با دلیل دارد.
4- من هم اگرهیچ وقت سبز نشدم فقط ازچغری گوشت سفت وپیرم بود که وقت سبزشدنش گذشته بود ولی حداقل نیمه سبز شدم. پس من غلط بکنم بگویم خامنه ای ازسبزها نترسید. همه ازسبزها می ترسیدند حتی مهندس موسوی. خامنه ای به این دلیل به سبزها پیروزشد که اولاً سبزها یک ستاد اینترنتی میلیونی داشتند بعلاوۀ پیاده نظام چندهزارنفری. ثانیاً سبزها نتوانستند برای موضوع خاصی که اعتراض را شروع کرده بودند سند محکمه پسندتمهید کنند.
بعدهم سبزها لشکرپراکنده ای بودند که نه تنها عمده قوای شان را درستاد اینترنت سازمان دهی کرده بودند بلکه برای همان چندین هزارنفر رزمنده هم یک سرجوخه نداشتند برای رهبری وهدایت بچه ها درمیدان نبرد. خب هیچ دشمنی ازچنین جنگجوی آشفته ای نمی ترسد. آنوقت توفرمانده محمود را مقایسه کن با این آدم های غیرسیاسی. یک حرف می زند نظام مقدس را دوماه بکما می برد. آنهم با ارادۀ مصممی که مشایی راهم می ترساند چه رسد به من وشما وخامنه ای. یا...هو

خ.آ گفت...

به لطف روشنگري هاي شما و باچشماني مشتاق منتظر حركت احمدي نژاد هستيم. اوضاع جالبي است.

ناشناس گفت...

سلام

شما از کجا فهمیدی ناشناس اول خانمه؟

عمو گفت...

خاندان سالاران روحانی رو دست کم نگیرید . کثیف ترین بازی ها رو کردن و خواهند کرد .
یک نمونه ی اون انگولک های اقتصادی که دارن میکنن برای فشار به طبقات پایین .
فشار به طبقات متوسط به بالا هم جالبه . مثلا یک ماهه که توی محله ی ما حکومت نظامیه . جو پلیسی کامل حاکمه . جمع کردن دیش های ماهواره از دستور کار پایین نمیاد .
خلاصه آخوندا از هیچ ترفندی برای افزایش بد و بیراه به احمدی فروگذار نخواهن کرد

Dalghak.Irani گفت...

سلام خانم آشنا
مرسی ومحترم. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سلام خانم ناشناس
ازلحن حرف زدن شیرین تان! یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

عموسلام
مرسی ودوستت دارم. یا...هو