۱۴۰۱ آبان ۹, دوشنبه

این هم بخش دیگری از نظرات پراکنده ام در اینجا و آنجا. فعلاً وقت ادیت و ارایش ندارم. خصوصی برای شما میذارم

 در یک مجموعه کل این حرف پشنگ پور شنیدنی استمنتها اول بایدجنبه ایجابی ابر جنبش زن زندگی آزادای زنان را پروموت کرد و آنگاه آسیب های فروکاهی آن به یک   انقلاب سیاسی مخرب قرون ۱۸ تا ۲۰جهان و از جمله انقلاب ایران هشدار دادمن هم عبور از زن زندگیآزادی بهرشعار سیاسی را مخرب میدانم.


اسماعیلیون یک فعال اجتماعیست و خودش هم گفته که فعال سیاسی نیستخواهش    میکنم سیاست پیشکان چه موافق و چه مخالف این پدرو همسر داغدار او را دستمالی   نکنید.   بگذارید یکی هم سالم بماند.


هرعملی وهر تشویقی جنبش اجتماعی زنان را به انقلاب سیاسیمردان تبدیل و موجه کند را نباید اجازه داد چون سرکوب آنرا از سوی رژیم مستقر موجه‌ کرده و پشتیبانی افکار عمومی دنیای هنر و اندیشه را کم میکند.


صیدال تازه گرم ‌وبه جنبش نزدیک شده ‌ و تحلیل مشخصی نداردهرنوع توجیه خشونت متقابل هم‌ برای ابرجنبش اجتماعی زنان سم مهلک است چون آنرا سیاسی و مردانه    میکندباید از رهبران ابرجنبش که زنان هستند خط رفتار گرفت.


خشونت کاری نیست که در کشمکش های جاری در خیابان‌ مشاهده میشودتوصیه من   برای هرنوع تزریق سیاست و نفرت و خشونت ازخارج و توسط نسل فسیل ما است و   بود. ‌والا ما همه خودمان شاگرد تهکلاس فلسفه این استادان فلسفه زن زندگی و آزادی در     خیابان توسط زنان و جوانان و‌دانش اموزان است.


بکن نکن نکن کسی به بکن نکن گوش نمیکند و هیچکس مرجعیت «من آگاهم» ندارد


باز رفتی دنبال مدل انقلاب های کلاسیکدر حالی که ابرجنبش زنان ایران یک انقلاب کلاسیک مخرب نیست و خودش استراتژی دارد وتاکتیک هایش را هم در میدان خودش  ابتکار میکند.


این نفوذی که سولماز میگه مهمترین و مهمترین بخش ابرجنبش زنان ماست و باید حفظ و گسترش دهیدما فسیل ها را هم خفه کنیدماخطرناک و مخربیم.


در ضمن من در لندن هیچگاه طول پانزده سال گذشته به این غرور وسربلندی یکماه    گذشته قدم نزده امبا تخریب نااگاه ابرجنبش زنان  ایران این موهبت و افتخار را از من نگیرید بگذارید زنان و جوانان و بچه ها جنبششان را پیش ببرند و مارا سرافراز نگه   داشته و ایران را نجات بدهند. 

                                           

من دارم تلاش میکنم فوتبالیست های ملی را تشویق کنم تا بازی کردن در جام جهانی    قطر را مشروط به تغییر رفتارحکومت با زنان و جوانان معترض و قبول خواسته های                  مدنیشان بکننداینجور تلاش ها مؤثرتراستبنظرم.


تنها توصیه ام بعنوان کسی که ۲۰ سال برای زن زندگی آزادی نوشته امو فریم به فریم این ابرجنبش زنان را در ذهنم زندگی کرده امتنها توصیهام بخودم این است که تلاش کنم واژه «مرگ» را از ابرجنبش زنان منهاکنمشعار مرگ ممنوع باشد بقیه راه خودش خودش را پیش می برد.


در دفاع از مخالفان اصلاح طلبانآنچه که قطعیست عدم مشروعیت وکارآمدی جمهوری اسلامی شریعت و در مونوپل اخونداستلذا هراصلاح طلبی که میخواهد پذیرفته شود باید ابتدا بگوید این حکومتفعلی «باید» برود و حکومت عرفی بشودو آنگاه در روش بحث وچگونگی گذر از این حکومت را به بحث بگذارند.


من اگر از عدمذخشونت صحبت میکنممنظورم در ستایش ابرجنبشزنان و جوانان بدون خشونت پیش رفته تا اینجاستتا اینجا خشونتفقط از سوی حکومت و میلیشیا بیشتر و پلیس کمتر بوده استهرکلمهای که مینویسم مسئولیت دارم و حتی یک واو هرز نه مینویسم و نهمیگویمتجربه ام و پیشینه ام معلوم است.


میانجی گریمن و سولماز هردو بدجوری شیفته این هدف «انسان»یبودن ابرجنبش زنان و جوانان هستیم و خیلی دلمان میخواد اینرا بولدکنیملذا از این کلمه خیلی استفاده میکنیمکه گاهی ممکن استسوءتفاهم پیش بیارهمنظوری نداره سولماز عزیز.


صندلی تاشو ارج در حسینیه امام خمینی برای پاسداران تیر و ترکشدر پا و کمر و حالا دیگر پیر همبخدا تغییر شکلی به این سادگی باعثتغییر حکومت شریعت نمیشودفقط بچه ها کمی راحت تر میشینند واوامر فرمانده کل قوا را گوش میکنند.


تا وقت نگذشته به این دو پیشنهاد من فکر کنند سازماندهندگان ⁧‫#برلین‬⁩

حداقل دوتا بنر بزرگ به سه زبان انگلیسی و فارسی و آلمانی در استیجاصلی اعتراضات و تظاهرات نصب کنید

اول با عنوان تشکر از دولت آلمان و دوم با عنوان تشکر از مردم وشهرتمندان و افکار عمومی جهان

‏⁧‫#مهسا_امینی‬⁩


بطور مطلق زن زندگی آزادی را تکرار کنیمآخوندای شریعت از هیچشعاری مثل شعار زنان مدرن و آزاد نه میترسند و نه عقب نشینیمیکنند زن زن زن زندگی زندگی رندگی برای آزادی تنها راه است


حرفهای درشت ترین هایتان را شنیدم و متأسف شدماین حرف‌هاچیست که میفرمایزنان و جوانان ایران اولین ابرجنبش تاریخ بشر راراه انداخته اند که کل دارایی هنر و فلسفه و زیبایی شناسی جهان را بهحیرت و کرنش و تحسین واداشتهشماها لذتش را ببرید و برایقربانیانش اشک بریزیدموفق باشید!


این اعتراضات و ابرجنبش زن زندگی آزادی نه تنها ج ا را برخواهدانداخت بلکه مجاهدین خلق را هم خلع سلاح کرده و باعث فروپاشی اشخواهد شدچون زن و حجاب خط قرمز هردوتاشون است


بهترین واکنش در مقابل کنش فیک مزدور و فسیل و فعالان سیاسی کهابرجنبش زنان ایران را مصادره بمطلوب میکنندعدم واکنش استبگذارید این زیبایی های حسی ایجاد شده توسط کف خیابان ودانشگاه و مدرسه و محله دوام بیاوردقبل از جنبش ما همه هیچکارهبودیم الان هم هیچکاره ایمفروتن باشیم.


گوش کشورهای غربی هم دست هیچکس نبود و نیسترژیم حجاب رابعنوان عرف به غرب فروخته بود و دولت‌ها هم در عرف کشورها دخالتنمیکنندزنان ایران با ابرجنبش شان گفتند آخوندا دروغ میکند حجابزن‌ها عرف غالب ایران نیستهمه افکار عمومی آمدند پشت ما ودولت‌هایشان هم ناگزیر باید می آمدند.


از دیدگاه من و مشاهدات میدانیم خواسته ایرانیان حکومت عرفی استاما این ابرجنبش مشخصا زندگی - آزادی پوشش و سبک زندگی واختلاط  انسانی بدون انفکاک جنسیتی - استیعنی شماها افکارعمومی غرب را هم گیج میکنید با ادعاهای سیاسی که در این مرحلهواقعیت ندارد


حکومت ما بر مبنای اسلام استمبانی اسلام هم که مانیفست کمیندارد و مبانی آن در ذهن ولی فقیه و فقهای ارشد استو چون احکاممحتوایی اسلام مثل ربا و زنا در جامعه مدرن قابل پیاده کردن نیستناگزیر باید روی شکل جامعه مثل پوشش و سبک زندگی متمرکز است تابودن فقیه در رأس حکومت قابل توجیه باشد و تا حکومت عرفی نشودمشکلی حل نمیشود و حکومت عرفی هم فقیه در رأسش قابل توجیهنیستتامام


من هم هستم کارچی که یک میفهممو آن مشکل صندلی ارج تاشو زیرباسن پاسداران ترکش و تیر در پا و کمر - حالا پیری هم مزید برعلتشده - است در حسینیه امام خمینیتا بتوانند کمی راحت تر دستوراتفرمانده کل قوا را بگوش جان بشنونداین از خواسته و فهم حداکثریمن.


حامد اسماعیلیون بسیار انسان عالی است و سخنرانی اش نشان دادکه چه قله هایی از فهم و ادراک و پختگی دارداو خودش هیچگاه ادعایسیاسی بودن هم نکرده چه رسد به رهبریمخالفانش قطعا عامیانهمیخواهند جنبش را تخریب کنمد.


مرسی فرهاد من میخواستم سال ۲۰۱۰ در لندن چنین جنبش اجتماعیفلسفی شکلی راه بیاندازم از لندن که خورد به جنبش سبز و گفتمانسیاسی و عبوس شد و داعش ظهور کرد و فرصت از دستم رفتاماحالا دیگر خیلی پیرم برای تحرک برای ابرجنبش زنان عزیزم و خودشانرهبر هستند و رهرومن هم رهرو آنان.


مزخرف میگی خود شاهزاده هم حامد را تأیید میکندمن فرماندهشاهزاده بودم وقتی فرمانده دانشکده خلبانی نیروی هوایی شاهنشاهیبودم در قبل از انقلاب.


آن ده سال در مقایسه با انقلاب فرانسه هم که فرج سرکوهی گفتهتصحیح کنم که این ابرجنبش بسیار زیبای اجتماعی فلسفی شکلیبیشتر از ده ماه طول نخواهد کشید حداکثرالبته احتمال میدهم کهرژیم در منطقه ارس یک جنگ منطقه ای راه بیاندازدمانور سپاه در آنمنطقه علامت چنین خطری بود.


ولی مرعشی با همه افاضاتی که کرده یک جمله کلیدی هم بنفع جنبشگفتهاو گفته کاری نکنیم که بی دولتی اتفاق بیفتدمعنی دقیق آن ایناست که ترس از فروپاشی تا عمق نفوذ کرده است.


شیخ فرهاد رییسی را تو کابینه دیدم نشانه شناسی ‌جنات و سکناتشقاتل دم اعدام را تداعی میکردمن مخالف اعدام نیستمزن زندگیآزادی تمام جهان را بهم دوخته شما چطور وقاحت میکنید از تجزیهایران حرف میزنیدارتش فدای ملتمن یک کهنه سربازم.


آیت الله خامنه ای یک انقلابی استتا کنون دولت ها تکنوکرات بودند وآیت الله خامنه ای هم در کوشش دایم برای براندازی دولت‌های اصلاحییا اعتدالی بودندحالا که دولت هم انقلابی شده آیت الله خامنه ای همبعادت تصمیم گرفته خودش را و ج ا براندازد!


!رائفی پور حرف درستی زدهچون ذهن روستایی و در تاریخ مانده شهررا در هیبت «سکس شاپ» میبیندکه حسرت تسخیرش را دارد و چوننمیتواند تصمیم به نابودی آن میگیردبحث فلسفی مهمیست و درظرفیت ذهن نخبگان نیستتوده ها از راه شهود فلسفی غریزی بهتراین نگاه را به حس مشترک میرسد.


بعد از قرون وسطی در اروپا همه حکومت ها - فارغ از شکل سلطنتی یاجمهوری و فارغ از محتوا استبدادی یا دموکراتیک - عرفی  شدندجمهوری اسلامی تنها حکومت بعد از قرون وسطی در اروپا است کهحکومت شریعت تشکیل داده و چون شریعت ما منطبق بر عرف نیستجواب نداده و نخواهد داد.


این ابرجنبش زنان اولاً اجتماعیست ثانیاً فلسفیست و ثالثاً شکلی استسیاست فرزند لاجرم آن است و خواهد بود و هنوز هم جنین است وبدنیا نیامدهاین طرحات‌ فرید مدرسی و همه آنانی که از هر دوطرف اینابرجنبش را سیاسی تحلیل میکنند از کند ذهنی ودکور ذهنی همه الیتایران در ۴۳ سال عمر ج ا است


اسماعیلیون هم عالیستهمانطور که رضا پهلوی عالیست و مسیح کهخودش را جلو نیانداخته در جنبشی که میتوانست یکی از مدعیانشباشد اما او چنین کردیت بحقی را بخودش نداددرود به هر سه نفرشان.


خاتمی مثل همه ماله کشان با تکیه بر نظم از نظام دفاع میکندچون اولیبرال نیست و نه میخواهد و نه می‌تواند از تئوکراسی عبور کنداو یکفرصت طلب روشنفکرنمای متوهم بود که ردای گشاد سیاست پوشید و۲۰ سال - ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ - ایرانیان را از زندگی ساقط کرد.


جامی هم به صفوف تحمیق کنندگان پیوستهچون او کالا گزیده تر بردناگزیر باو پاسخ میدهمابرجنبش اجتماعی فلسفی شکلی زن زندگیآزادی برهبری زنان حداقل در شکل به اسماعیلیون و رضاپهلوی شبیهندتا لباس پیغمبر خاتمی و کت شلوار عاریه ای تاجزاده ها.


دلیل قطعی موفقیت این جنبش زناته و اجتماعی و شکلی و غیرسیاسیبودن آن بودهالبته هرحنبش احتماعی نهایتاً خودش سیاست می زاید ودر سیاست پیروز میشودمشروط به اینکه ما از بیرون نه دستمالی کنیمو نه دستکاریو فقط و فقط و فقط حمایت و تبلیغ و تشویق کنیم.


گزارش میدانیدر لندن شعار مرگ بندرت توسط چند نفر صورتپوشیده بودبقیه شعار ها همه زن و زندگی و آزادی و نام مهسا ودرخواست از دولت بریتانیا برای عدم حمایت از ملاها بودکسی کهفانتزی نمیفهمد نمیتواند جنبش را هم بشناسد.


خبر اعلامیه مشترک محلات تهران و مشهد جعلیستبرای گیر انداختنمعترضان از سوی لباس شخصی های اراذل و اوباشمتاسفانهاینترنشنال هم نشر داده که یا خیانت میکنه یا بازی خوردهکسی اگرحرفم را میشنوه دقت کنهاین ابرجنبش زمان و مکان بردار نیستوزمان و مکان را خود بچه ها در میدان عمل