۱۳۹۵ آذر ۱۷, چهارشنبه

شاید در جایی دیگر همدیگر را دیدیم. خدا را چه دیدی!

Image result for Suspension modern art

برای همۀ لحظه های هفت سالی که با هم بودیم دلم تنگ می شود و از شما سپاسگزارم. آیا بازگشتم از بعد از معرفی خودم اشتباه بود! نمی دانم. فقط کمی از تنبلی خسته شده ام و خودم را دوست ندارم. وقتی هم که کسی خودش را دوست ندارد چطور می تواند دیگری را دوست داشته باشد. ازتعلیق حکومت به تعلیق خودم رسیده ام و تا مجدداً بخودخواهی جدیدی ارتقاء پیدا کنم باید کمی بیشتر تلاش بکنم. آیا این ریکاوری خیلی طول خواهد  کشید؟ امیدوارم. اما مطمئن نیستم. پنجرۀ ارتباط متقابل را می بندم که نه مهری و نه قهری در میان نیاید. روزهای خوبی برای همه تان آرزو می کنم. یا...هو