۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

با احترام تمام به علی دایی؛ وحمایت کامل ازحمید استیلی!1- فارغ ازاینکه داوری بکنم درمورد نزاع خاتمه یافتۀ علی دایی با حبیب کاشانی یا برعکس. باید به هواداران هیجان زدۀ پرسپولیس محبوبم بگویم که نگران نباشند، وروند اموردرباشگاه را منفی ارزیابی نکنند. زیرا که درواقعیت ملموس؛ تیم علی دایی در سال به اتمام رسیده تیم خوبی نبود. نه نتایج قاطع وبدون حرف وحدیثی کسب کرد ونه زیبا بازی کرد. البته کیفیت مجموعۀ بازیکنان پرسپولیس هم بی تأثیرنبود در این ماجرا. ولی باید قبول کنیم که تیم را علی دایی بسته بود وجرزدن ثانوی از مسئولیت اوکم نمی کند.

2- علی دایی قطعاً یک شخصیت مدرن واستثنایی درفوتبال ما بوده وشهرت جهانی دارد. واین هم قبول است که علی دایی ازمعدود بازیکنان فوتبال تاریخ معاصرایران است که بیشترازاستعداد ونبوغ ذاتی اش با تکیه برپشتکاروسخت کوشی اش به این درجه ازمحبوبیت وموفقیت رسیده است. واین را ازاین جهت برجسته می دانم که دنیای جدید دنیای موفقیت استثنائات ونوابغ در هیچ عرصه ای نیست و فقط پشتکار وسخت کوشی وانضباط ومداومت درتعقیب هدف است که قاطبۀ انسان های مدرن و موفق را معرفی می کند. واین مهم ترین خدمتی هم است که دایی برای الگوشدن از سوی جوانان به جامعۀ ایران کرده است.

3- اما- واین اما مهم است- این همه نمی تواند باعث این هم باشد که علی دایی مربی ایده آلی هم باشد. چه بسا بازیکنان بسیارضعیف وحتی واخورده ای که مربیان بسیار موفق تری ازبهترین بازیکنان جهان بوده اند و خواهند بود. زیرا که فوتبال علاوه بر عنصرایجاد انگیزه وتحریک روحیۀ پیروزی طلب بازیکنان به خوانش تاکتیک های حریف وچینش تاکتیک های خودی وعواملی متعدد ازاین دست هم دارد که لزوماً می تواند درشخصیت سخت کوش وبرتری طلب مربی متجلی نباشد.

4- فوتبال ایران مثل همۀ حوزه های زیستی ایرانیان بشدت تحت تأثیر سیاست است. وگریزی ازاین هم نیست که چه مدیر وچه مربی مناسبات معقول وپیش برنده وهشیاری با این حوزه برقرار بکنند. زیرا که اصلاح این سیاست کلان سی وسه ساله در جمهوری اسلامی نه وظیفه ونه در توان مربی یا مدیر وسرپرست فوتبال است. دست اندرکاران فوتبال تنها زرنگی شان می تواند درنحوۀ تعامل با امرسیاسی روزبرای حد اکثربهره برداری برای حوزۀ کاری خودشان باشد. لذا حرجی نیست ازاینکه کاشانی لابی های سیاسی بکند برای ادارۀ تیم مورد مدیریتش.

5- آمدن حمید استیلی را خوش آمد بگوییم ومنتظر باشیم ببینیم این مربی جوان دراولین آزمایش متفاوت ازهمۀ تجربه های قبلی اش درروی نیمکت مربیان چگونه خواهد توانست پرسپولیس فصل پیش رورا هدایت کند. سوابق قبلی استیلی چه در مقام دستیار قطبی وچه درجایگاه مربی درسایر باشگاه ها ضمن اینکه می تواند کمک کننده باشد. لیکن نمی تواند ملاک ارزیابی سرمربی گری او در محبوب ترین تیم ایران قرار بگیرد.

6- حمید درهنگام بازیکنی بیشترمتمایل به فرهنگ لوطی گری وسربزیری جنوب شهری خودش بود وجزو بامعرفت ترین فوتبالیست های متأخرایران بحساب می آید. لذا من شخصاً هیچ گاه این جوان فوتبالیست محجوب دیروزرا نمی توانستم درقالب یک سرمربی که ازویژگی های قطعی آن جاه طلبی همراه با پررویی مثبت است تصور کنم. ولی اینک ازنظریۀ قبلی خودم عدول کرده ام وبا مشاهدۀ نوع بازی های حمید در روی صحنه اعتراف می کنم که او به آن سادگی لوطی های زیرگذرهم نبوده ومثل مراد دوران بازیگریش علی پروین دارای پیچیدگی های مثبت بسیاری هم است و بازی خودش را خوب انجام می دهد.

7- حمید استیلی اهل جنجال روی صحنه نیست واین فاکتورخوبی است برای سرمربی باشگاهی که تنها نامش هم یک جنجال حاکمیت سیاسی ایران است در دو پارگی پرسپولیس یا پیروزی! حمید مدیرفنیی برگزیده که عصارۀ مربیان موفق ایرانی است. وقتی حشمت مهاجرانی بزرگ خودش را وامدار استیلی می داند باید این را جدی گرفت. وباید به حمید تبریک گفت که مدیری را بالای سرخودش می پذیرد که جامعۀ رسانه کامیابی های پرسپولیس امسال را قبل از حمید بپای حشمت خان خواهد ثبت کرد. ومعمولاً مربیان آدم های بزرگترازخودشان را راحت نمی پذیرند.

8- پرسپولیس استیلی با قواره ای که حمید برداشته درجمع کردن فوتبالیست های فنی خوب ولی پرحاشیه مثل علی کریمی وشیث رضایی و... نشان از آن دارد که اگر حمید موفق به هدایت راضی این پرسپولیس بشود تیم برای قهرمانی خیز خواهد برداشت. ودرصورت عدم توانایی استیلی در کنترل بازیکنان نامداراستیلی خیلی زود از پرسپولیس برکنارخواهد شد. البته من با اعتماد بنفس خوب استیلی وتأثیربدون انکار مهاجرانی شق اول وموفقیت پرسپولیس را قریب به یقین می دانم. چنین باد. با احترام به دایی وخوش آمد به استیلی. یا...هو

۲ نظر:

ناشناس گفت...

شما کارشناس فوتبالی که همینجوری نظر می دی چون علی دایی بازیکن خوبی بود و همه بازیکنای خوب مربی های موفقی نشدن پس علی دایی هم مربی موفقی نیست ؟

Dalghak.Irani گفت...

من کارشناس اگربودم که بغدادم به این خرابی نبود جوان! من نظرم را مبتنی برفرمایشات روی میزتجربه نوشته ام ونه درانکارعلی دایی که درابرام حمید استیلی. چه بسیارند فوتبالیست های درجه اولی که مربیان درجه سه هم نشدند ونیستند. من که حتی ازشخصیت وتأثیرگذاری های مثبت علی دایی ستایش کرده ام. نمی دانم چرا ناراحت شده ای. بهرحال متأسفم اگریک پرسپولیسی را ناراحت کرده باشم. یا...هو