۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

فجایع اجتماعی؛ حذف تیم امید؛ رهاشدگی کشور؛ وسکوت احمدی نژاد! چرا؟

Morphological Echo


1- تیم فوتبال المپیک ایران که برای اولین باردرتاریخ فوتبال کشورمجبورشده بود با حقارت تمام اززیرگروه شروع کند؛ درهمان زیرگروه هم امید هایش دفن شد تا در المپیک بعدی مجبورباشیم ازدسته چهار شروع کنیم مثلاً با مسابقه با جزایر باربادوس که گویا امروزمیهمان سیاسی درجه اول مان هم بود.

2- البته که من به شما خوانندگان پیگیروبلاگم اگراین امیدرا می دهم که رژیم آخوندی درحال فروپاشی است وحرف بی ربطی ازدید خودم نمی زنم. این ناامیدی شجاعانه را هم می داده ام همیشه که بی خیال باشید وازاین ناحکومت شترگاوپلنگی انتظارهر خبری را داشته باشید؛ که باخت سه برصفرتیم ایران دربازی رفت وبدلیل بازی دادن به یک بازیکن محروم کوچک ترین آن است. وقتی هرج ومرج وآنارشی بعمری بدرازای یک سوم قرن طول بکشد معلوم است که تا فیها خالدون کوچکترین وبی اهمیت ترین حوزه ها را هم درمی نوردد وبدیهی است که هرگونه انضباط کاری واجتماعی وسیستمی هم  فروپاشیده باشد؛ وهمه کارگزاران ازریز ودرشت سرشان با کونشان بازی کند.

3- طفلک بچه های فوتبالیست این کشورکه مربی بیچاره ترشان دررختکن به آن ها خبربدهد که عوض برای نتیجۀ مساوی وصعود به فکرنتیجۀ چهاربرصفروپیروزی خردکننده بازی کنند وجبران گندکاری مسئولان فدراسیون. واینکه علی کفاشیان رییس فدراسیون با رندی فرافکنی کرده است که هنوزرأی محرومیت وباخت ایران دربازی رفت قطعی نشده است نوعی خرمرد رندی است. زیرا اوبه مربی تیم ابلاغ کرده که چنین احتمالی زیاد است پس شما برای خلق حماسۀ ملبورن بازی کنید تا درصورت احتمال 99 درصدی صدوررأی باخت سه برصفر بجای پیروزی یک برصفر؛ جبران مافات کرده باشید. وکدام احمقی است که نداند نوع چینش وبازی برای برد چهار بر صفرچه ترکیب انتحاری خواهد بود در برابر وضع نرمال که برای حداقل یک مساوی بازی کنند.

4- این وسط می ماند واکنش احمدی نژاد ودولت اوبه این آبروریزی. وآن اینکه اگر احمدی نژاد واقعاً این بازی مقابله با الیگارشی را ازروی لجبازی وبدون هدف شروع نکرده باشد نه تنها نسبت به این سهل انگاری روحیه کش باید واکنش سریع و قاطع نشان دهد ومسئولان آن را سخت تنبیه کند؛ بلکه مهمتراینکه راجع به سایر اتفاقات حوزۀ اجتماعی مثل تجاوزات اخیربه زنان واحیاء مجدد گشت ارشاد وطرح جنسیتی در دانشگاه ها واین قبیل اقدامات ضد نظم وضد زن ومتحجرهم باید موضع گیری - حداقل- اظهارتأسف صریح واعلام شدۀ مخالف بکند. اگرنمی تواند درحوزۀ نیروی انتظامی وقوۀ قضائیه دخالت بازدارنده انجام دهد. والا همۀ این خسارت های مضاعفی هم که رها شدن امورکشور بقصد شرکت یا تماشای دوئل اوو روحانیت راه افتاده در کارنامه اش خیانت ثبت خواهد شد. والبته اگربازی را جدی بگیرد وبتواند ازروحانیت ببرد هم همۀ گناهانش را پاک وخودش را درحد قهرمان ملی بالا خواهد کشید. یا...هو

۷ نظر:

مهتا گفت...

راست گفتید! اتفاقی که برای تیم ملی افتاد در پیش فجایع دیگر هیچ است. اما خود نشان از هرج و مرج عجیب در امور دارد.

yek doust گفت...

دلقک عزیز که نرفته برگشتی‌،احمدی نژاد اگر پاسخگو بود،اگر اندک شرافتی داشت،اگر حتی بقدر ذره یی مثل همه ما ایران را دوست داشت،هموطنانش رو خس و خاشاک خطاب نمیکرد،به سراب دلم نبند،دیکتاتور حقیری مثل احمدی نژاد در اندازه کشور و مردم ایران نیست.

گفت ورد خوب آورده یی

لیک سوراخ دعا گم کرده یی

به امید بیداری تو هموطن‌ دلسوز،ما همه با هم هستیم

ناشناس گفت...

مملکت رو امام زمان هم ول کرده!!

پویا گفت...

شما هنوز به احمدی دلخوش هستید که در مقابل این اتفاقات ناگوار موضع بگیردخوش به حالتان!احمدی خودش دست پخت هرج ومرج سی ساله جمهوری اسلامی است و این اتفاقات هم دست پخت خود احمدی . فکر میکنید برایش اهمیت دارد که تیم فوتبال ببازد یا به زنان تجاوز دسته جمعی بشود؟او فقط نگران کیسه پول نفت است ودیگرهیچ. همه درگیری اش به الیگارشی هم بر سر همین کیسه پول است نه چیز دیگر. او میخواهد دست چپاول گران سی ساله را از این کیسه کوتاه کند و همه را در اختیار بگیرد و خودش هر طور که میلش کشید و هوس کرد خرج کندو این وسط با زرنگی تمام از نفرت مردم استفاده میکند و خود را مخالف حکومت روحانیان جا میزند که البته هم هست ( داستان دو پادشاه است که در یک کشور نگنجند) اما نه برای آنچه که شمادارید خود را به آب و آتش میزنید که از رفتار وگفتارش بیرون بکشید یابه رمز و راز آن پی ببرید و به ما خوانندگان نشان دهید نه جانم از احمدی آبی گرم نخواهد شد . بگردیم دنبال یک نفر دیگر.

ناشناس گفت...

اگر درست یادم باشد شما ارادتی به جناب نوری زاد داشتید. نامه / بیانه ی درخشانی را که نوشته ندیده اید یا لازم ندیدید چیزی درباره اش بنویسید؟

Dalghak.Irani گفت...

سلام برهمۀ عزیزان.
بترتیب کامنت:
1- مهتا درست می گویی ومشکل درهرج ومرج ذاتی وضدسیستم سی ساله است. ممنون. یا...هو

2- یک دوست.
بلی ازمیانه برگشتم فعلاً درزنجان هستم. اگرقزوین خطرناک بود ممکن است برگردم ازراه آستارا رشت بیایم وچند روزی هم سرعین استراحت کنم. اما همۀ حرف هایت را قبول ندارم. یکی اینکه آن "ولنگار" خواندن جوانان ازسوی خاتمی را خطرناک ترازخس وخاشاک احمدی نژاد می دانم. وثانیاً احمدی نژاد حرفش را پس گرفت وگفت که منظورش ازخس وخاشاک رقبای سیاسی اش بوده است ونه مردم. واخرش هم اینکه من با رهبری مهندس موسوی که خودش هم قبول داشت ودارد که رهبرنیست تا سرکوچه هم نمی آیم پس اگرباهم هستیم باید منزل بمنزل پشت هرخری سوارشویم تا بمقصد برسیم قبل ازاینکه بخواهیم راجع به حیوان نجیب بودنش (اسب) یا کودن بودنش (خر) یا بارکش بودنش (کرۀ اسب وخرباهم) بپرسیم یا کاری داشته باشیم. درمثل مناقشه نیست. من خودم خرهرکسی هستم که یک گام دانسته یا ندانسته درراه رهایی ازدین سیاسی بلاتکلیف بردارد. البته هرخری هم نوعی شرافت می تواند داشته باشد. یا...هو

3- ناشناس طناز. دقیقاً!

4- پویای نازنین.
اگرهم همه را درست بفرمایید که البته برای پرهیز ازتطویل کلام می گویم؛ بازهم دراصل قضیه تفاوتی نمی کند که فعلاً آماده ترین تنوربرای نوعی ازنان بی کیفیت هم شده تنورموجود است. وما خودمان می توانیم آب را گرم کنیم کاری ندارد که کتری را آب می کنیم ومی گذاریم روی آتش گرم می شود وحتی می جوشد. مشکل ما اختراع یک آتش درست ودرمان است نه آتش سبز که آتش سبز نمی شود. بلکه آتش سرخ با خاکستری برای استتارش که هم گرما داشته باشد وهم دستمان را نسوزاند. فعلاً که امید وارم کمی دیگرگرما بسطح بیاید که خبربشویم وکتری هایمان را برای آب گرم دست بگیریم درکوی وبرزن. یا...هو

4- ناشناس مهربان.
چرا دیشب آخروقت متوجه شدم وخیلی زیاد کیف کردم که نوری زاد امید داده بود ازنوع خوشبینانه ای که خودم هم ازآن جنسم. بلکه هم چیزی نوشتم راجع به آن والبته بیشترراجع به این خوشحالی که جرس بعنوان مرکزبلاتکلیفان خارج ازکشور نوشتۀ نوریزاد را کارکرده بود که توی آن کلماتی ازحجاب وبی حجابی واختیاری وبهایی بود واگراصلاح طلبان مذهبی به این درجه ازرشد متعالی نوریزاد برسند واعلام کنند وازرضایت علما دست بردارند من اولین گرونده شان خواهم بود. شاید نوشتم. ولی خواندن نامۀ نوریزاد را به همۀ کسانی که می خواهند بدانند چرا نوریزاد را دوست دارم وازخاتمی... نامۀ نوریزاد را با دقت بیشتربخوانند. یا...هو

Arsin گفت...

احمدی نژاد بدرستی می داند که در مردم پایگاه غیر اقتصادی ندارد و بدرستی هم تلاش جهت کسب مقبولیت بعید نمی کند.
ضمن انکه این شوالیه تنها به اندازه ای مشکلات مهم دارد که به این مشکلات ساده اجتماعی نرسد.
یادمان نرود که این خبرهای منتشر شده بخش کوچکی از کل فجایع اجتماعی هستند و البته شخصی در حد رییس جمهور از صدها خبر از این دست مطلع است و حتی اگر فارغ باشد نیز توان پاسخ به این مشکلات وجود ندارد.
موفق باشید