۱۳۹۰ تیر ۴, شنبه

هورا به 118 ستارۀ رنگین کمان زندگی خواهی درایران. هورا!

Vision of a Knight1- این دیگرفراترازانتظار وباورمن است. هنوززبان قلمم ازشوق می لرزد. 118 روزنامه نگاردرداخل ایران همه با نام وهمه با نشان پای اعلامیه ای قد برافراشته اند که من دوست دارم آن را "بازی مدنی نخبگان برای رهایی انسان" بنامم؛ امضاء گذاشته اند وهیچ چیز وهیچ چیز درایران امروزمهمترازاین اعلامیه نیست.

2- واقعیت امراین است که بازی قدرت وسیاست جنسی ازنوع توده دارد ونخبگان به تنهایی نه قادرند ونه وظیفه دارند که جزبه هنگام دریافت پالس های موافق ومناسب ازتوده ها دست به انتحاردرحوزۀ قدرت بزنند. زیرا که علاوه براینکه موفق به راه اندازی موج تغییر نخواهند شد بلکه جامعه را ازوجود خودشان هم بی نصیب خواهند گذاشت درزندان وتبعید واعدام دستگاه سرکوب حاکمان فردی یا گروهی.

3- جامعۀ امروزایران نیازمند آزادی انسان است تا سیاست وبازی نسبتاً منصفانۀ آن درپناه انسان آزاد خود بخود شکل بگیرد. وهرگونه تلاشی که معطوف به حوزۀ سیاست صرف شود قبل ازآزادی انسان راهی ناشدنی ومحکوم به شکست است. و آزادی انسان جزدرپناه بازی دقیق وبی انگ سیاسی نخبگان فکری مقدورنیست. من کلمه به کلمۀ این بیانیۀ مبارک را بی بغضی ازسیاست و بی انگی ازقدرت دیدم و بهمین خاطرآنرا قدرتمندترین حرکت جامعۀ مدنی درسال های اخیرفهمیدم.

4- البته این حرف من به این معنا نیست که بخواهم تلاش وکوشش سیاستمداران حرفه ای را بی ارزش یا لاغرنشان بدهم بلکه دقیقاً برعکس. من می گویم حوزۀ مدنی وفعالان آن مثل روزنامه نگاران باید ازحوزۀ سیاسی که ویژه است برای بازی سیاستمداران جدا باشد وبشود. تا هرکدام ازاین فعالان سیاسی ومدنی کارویژۀ خودش را انجام بدهد وخلط بسیارخطرناک حوزۀ روشنفکری وآگاهی بخش مدنی با حوزۀ سیاست ورزاپوزیسیون منتقد یا مخالف اتفاق نیفتد که متأسفانه تا امروز اتفاق افتاده بوده است.

5- تفاوت این دوحوزه البته مرزباریکی دارد که مهمترین جلوه اش درنوع ادبیاتی است که بکارمی برند. هرچقدرحوزۀ مدنی وروشنفکری باید لحنی بی بغض وحب داشته باشد برای درخواست "حق طبیعی زیست" برای انسان بماهو انسان. حوزۀ سیاست محض می تواند وباید حاوی ادبیاتی مستقیم وخط ونشان دارباشد به قدرت بالفعل. آن هم نه با تلویح وبدرمی گویم که دیوارهم بشنود بلکه مستقیم، بنام وهماورد طلب بسوی حاکم واقعاً مسئول. بعنوان مثال اگرزیباترین بیانیۀ فعالان مدنی می تواند همین بیانیۀ روزنامه نگاران داخل کشورباشد. بیانیۀ کسانی که خودشان را درقوارۀ سیاستمدارتعریف کرده وشناسانده اند باید مخاطبی مستقیم داشته باشد مثل آیت الله خامنه ای! ونه مثلآً "مسئولین مربوطه ونامتعین وپادرهوا!

6- ازتنفس به این عمیقی روزنامه نگاران شریف میهنم خوشحالم ومطمئنم که اینک وقت بازی مدنی نخبگان مدنی است. ومی توان وباید حد اکثراستفاده ازشکاف های سربازکرده درحوزۀ سیاسی را کرد. بلکه هم به آرزوی دورودراز وناباورمن حرکت مدنی تازه با بخشی ازقدرت بالفعل همپوشانی خواسته یا نا خواسته بکند برای گسترش زندگی شادمانه ترومدرن درایران.

7- شک ندارم که امضای بسیارمبارک 118 ستارۀ درخشان رنگین کمان "زندگی خواهی" درایران جایگاه رفیعی خواهد یافت به  درست درکنارنام  شجاعان جان برکف دربند اعتصابی. بادرود به همه شان. وبه افتخارسلامت شان هورا! یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: