۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

نتیجۀ بازی تا 14خرداد 90 : آیت الله خامنه ای 5/. احمدی نژاد 3/5 !

The Apotheosis of Homer


درحالی که همۀ نیروهای سیاسی درصحنه یا دچارانفعال هستند ویا با توهمات خویش سرگرمند؛ این جبهۀ احمدی نژاد است که درآرامش بی اعتنا اغتنام فرصت کرده و در حال پیشروی گام بگام بسوی اهداف تعیین شده اش است. نگاهی دارم به آخرین وضعیت جبهه های نبرد سیاسی وتوصیف صحنه با استناد به قرائن وشواهد معلوم:

1- درحالی که بنظرمی رسید پس ازقبول حیدرمصلحی ازسوی احمدی نژاد؛ آیت الله خامنه ای با یک پیروزی هرچند بسیارپرهزینه پیش افتاده است وخواهد توانست با بدست گرفتن ابتکارعمل احمدی نژاد را ناک اوت کند؛ ولی عملاً چنین حادثه ای رخ نداد. زیرا که رهبرعملاً دست الیگارشی وجناح راست سنتی را بازنگذاشت برای تکمیل پروژۀ "یا تسلیم یا حذف" احمدی نژاد. طرفه اینکه نه تنها این اجازه را برای تاختن مؤثروعملی به احمدی نژاد را به آنان نداد بلکه درمواقع حساس هم کماکان از احمدی نژاد وخواسته ها ورفتارش حمایت کردومی کند. نگاهی به رفتار تحقیرآمیز آیت الله با نمایندگان مجلس درسالگرد تشکیل مجلس ازسویی ومهمترازآن دستوراو برای تصویب لایحۀ بشدت ردشدۀ ادغام وزارت خانه ها ازجانب دیگربارزترین نشانه های این حمایت غیرقابل فهم ازسوی یاران آیت الله وکل الیگارشی است. آیت الله خامنه ای درحقیقت بغیرازفرستادن پالس های پنهان وتفسیری دربرخی سخنرانی های خودش؛ بقیۀ تحرک جبهۀ الیگارشی بسمت احمدی نژاد را کاملاً قفل کرده واجازۀ حملۀ مؤثرنمی دهد. دقت کنیم به انفعال مطلق رسانه های راست ووبلاگ نویسان هوادارآیت الله که تقریباً نتوانسته اند کمترین محتوای تولیدی ضد دولت احمدی نژاد داشته باشند دریک ماه ونیم اخیر. لذا همه فقط بهمدیگرسرسلامتی می دهند که صبرمی کنیم تا ببینیم چه می شود.

2- درجبهۀ مخالفان ومنتقدان حکومت هم هیچ خبر خاصی نیست. سبزهای سکولاریا همه منفعل شده اند وصحنۀ رسانه را ترک کرده وتعطیل ونیمه تعطیل کرده اند. ویا با کوبیدن برسندان جنبش سبزی که دیگرنیست واگرهم بود به آنان ارتباطی نداشت دنبال معجزۀ مهندس موسوی می گردند. ومصرند که نه راه سبزامید ونه ارجمند وشکوری راد ومزروعی وهرکس دیگرکه عملاً به آنان توهین کرده وآنان را طفیلی های ناچار و درماندۀ خود خوانده اند نمایندگی ندارند وحرف مهندس موسوی را نمی زنند. وعنقریب است که مهندس بیاید ورهبری قاطع آنان را جهت سرنگونی رژیم بدست بگیرد. اما سبزهای مذهبی یا سکولارهای ذوب دراصلاح طلبان مذهبی حکایتی متفاوت دارند. اینان موضع گیری های خاتمی ومزروعی وشکوری راد وراه سبزامید رامنطبق برراه وخط مهندس موسوی می دانند وتبلیغ می کنند وپررنگ وبی رنگ بنفع آیت الله خامنه ای وولایت فقیه دربرابراحمدی نژاد صحنه گردانی می کنند.

3- احمدی نژاد ویارانش البته برندۀ چند جانبۀ مخالفان آشفته وبی برنامه خود هستند که گفته یا ناگفته؛ صامت یا با اندک صدا درحال پیشروی بسوی نقشۀ خود هستند:

الف- احمدی نژاد ازشکست صوری ودیرهنگامش درمورد پذیرش حیدرمصلحی یک نهنگ صید کرده است بنفع خودش عوض ماهی! اوکه ازابتدای وقایع بعد ازانتخابات همیشه طوری بی تفاوت وخنثی رفتارکرد که خودش را موضوع منازعه بین الیگارشی قرارندهد وتا اندازه ای موفق شد؛ اینک بعد ازرفت وبرگشت مصلحی توانسته این پالس مهم را درجامعه وبویژه دربین طبقۀ متوسط شهری وفعالان سیاسی ومدنی جا بیندازد که: "من آخرین ارتباطم با صحنۀ اعتراضات وتظاهرات وبازداشت ها وزندان ها که ازسوی وزارت اطلاعات بود را ازخود گسسته ام ودیگرهیچ کدام ازنیروهای عمل کننده برعلیه منتقدان ومخالفان کمترین ارتباط سازمانی وکنترلی با من ندارند. وهرآنچه درحوزه های سیاسی وامنیتی واطلاعاتی اعم ازسرکوب وبد رفتاری وزندان وجاسوسی و... اتفاق می افتد مربوط به بخش دایمی وانتصابی حاکمیت است. این موضوع را که می توانیم درجریان درگذشت مهندس سحابی وپی آمد آن کشته شدن دخترایشان هاله خانم بطورعینی رصد کنیم نشان می دهد که نه سبزهای سکولار ونه جنبش سبز ونه هیچ کدام ازرسانه ها وفعالان مدنی وسیاسی کمترین تعرضی به دولت وقوۀ مجریه نداشتند وهمه اگرسکوت مصلحت آمیز نکرده باشند لبۀ تیزحمله را بسمت حاکمیت وآیت الله خامنه ای گرفته اند. دست آورد بسیار حیاتی این وضع برای احمدی نژاد این است که او توانسته قشرخاکستری شهری ومخالف خود را منفعل کرده وازموضع مخالفت تند وهتاک بموضع بی تفاوتی وانتظارمنتقل کند. وهمه می دانیم که برای جذب مخالفانی به تعصب مخالفان تند احمدی نژاد انتقال آنان به حوزۀ سکوت وانتظارچه دست آورد عظیمی است. وبطوربدیهی نتیجه می توان گرفت که احمدی نژاد بتواند درفازهای بعدی این گروه بزرگ ومنفعل را جذب اردوی خودش بکند.

ب- مورد دوم پیروزی احمدی نژاد مربوط است به موضع گیری های غیرقابل برگشت اودرمقابل سایرقوای حکومتی مثل مجلس وقوۀ قضائیه وشورای نگهبان ومجمع تشخیص و.... درحالیکه بنظرمی رسید با چراغ سبز رهبربه گماشتگانش دراین دوقوه احمدی نژادمجبورخواهد شد احتیاط کرده وتصمیمات یکجانبه وغیر شفاف ازنظرقانونی نگیرد. واگرچنین کند با واکنش تند وفلج کنندۀ سایرقوا مواجه شود. دیدیم که عملاً هیچ کدام اتفاق نیافتاد وهم احمدی نژاد بیشترین وگسترده ترین وحساس ترین تصمیمات یکطرفه را گرفت وهم حتی با وجود دخالت رهبر وشورای نگهبان ازهیچ کدام از تصمیماتش عدول وعقب نشینی نکرد. نه درمورد ادغام ها ونه درمورد سرپرستی نفت ونه درمورد تفاسیرقطعی شورای نگهبان ازقانون اساسی.


پ- پیروزی بسیارمهم دیگر احمدی نژاد -که این هم ازنظرافکارعمومی قشر تحصیلکرده ومدرن حائزبیشترین اهمیت تأثیرگذاراست- این بوده است که ازفضای اتهامی رمال وجن گیروسایرموهومات مذهبی برعلیه خودش یک پیروزی بزرگ ساخت ودولت خودش را تاحدود زیادی ازاین خرافه تطهیرکرد. اوابتدا بدون کمترین واکنش عملی بیرونی به بگیروببندهای گستردۀ حاکمیت درحوزۀ سی دی ظهور وجن گیرورمال حاکمیت رادچارسردرگمی وانفعال کرد. وسپس با متلک وشوخی وبرخی اظهارنظرهای معدود خودش ومشایی عملاً به این اتهام حاکمیت پوزخند زد وآنرا بسخره گرفت وسپس بی اثرکرد. چنانکه می بینیم حاکمیت تصمیم گرفته است بی سرو صدا دستگیرشدگان را آزاد واین پرونده را ببندد. نمونه اش با آزادی فرد معروف به کارگردانی سی دی ظهورنزدیک کلید خورده است.

ت- احمدی نژاد درحوزۀ سیاست خارجی نیز تاکنون پیروزی های خوبی بدست آورده ولی کماکان با مقاومت سرسختانۀ آیت الله خامنه ای روبروست. لذا همۀ حواس ونیروی دولت فعلاً متمرکزاست به این حوزه وتنها حوزه ایست که آیت الله خامنه ای نه تنها ازاحمدی نژاد حمایت نمی کند بلکه خودش هم تلاش اصلی اش را متمرکزکرده است که سیاست شیعی هراس زدایی منطقه ای احمدی نژاد را با شکست مواجه کند. اوج جنگ سیاست خارجی را آنجایی باید دید که آیت الله درجشن پاسداران درپادگان آموزشی امام حسین ازهرده کلمه حرفش یکی اسلام وبیداری اسلامی وشورش های منطقه وکشورهای اروپایی است ومنسوب کردن همۀ آن ها به پیشروی انقلاب اسلامی. ولی احمدی نژاد درست درنقطۀ مقابلش ودردیدار با میهمانان مصری اش حتی یک بارهم ازواژۀ اسلام حرف نمی زند. طرفه اینکه چنان عاشقانه وملتمسانه برای روابط با مصروسفربه مصرصحبت می کند که شنوندۀ ملی گرارا هم به تردید می اندازد ازاین زبان ساده لوحانه وغیردیپلماتیک دربین سیاستمداران. واگراین را هم درنظر بگیریم که این موضع احمدی نژاد اززمان حسنی مبارک هم همین بوده آن وقت مطمئن می شویم که احمدی نژاد فارغ ازچه کسی درکجا حکومت می کند سخت بدنبال بهبود روابطش با اعراب وبا اولویت کشورهای تأثیرگذاروبزرگ عربی مثل مصر وعربستان است. البته احمدی نژاد هنوز دراین جبهه به پیروزی خیلی بزرگی نرسیده است وجنگ تسلط برسیاست خارجه کماکان درجریان بی رحمانه است.

4- نتیجه اینکه سبز های سکولار وآیت الله خامنه ای هرکدام بنوع خودشان درتوهم ورؤیا اهداف خودشان را تعقیب ودردسترس می بینند. بدنۀ اصلاح طلبان ونیروهای داخلی این گرایش منفعل شده اند ودارند بسمت احمدی نژاد می چرخند. کادرهای جنبش سبزبعلاوۀ نامداران جناح راست تسلیم استراتژی نامعلوم آیت الله خامنه ای شده اند و منتظرمعجزۀ اوهستند که کی فرمان حملۀ همه جانبه ونهایی را صادر خواهد کرد. و احمدی نژاد ویارانش با پالوده کردن خود ازترشحات بدنام حاکمیت؛ نگران ومواظب ضربه های الیگارشی وعواملش درحوزۀ اقتصاد وسیاست خارجی هستند. نکتۀ جالب وآخرهم اینکه بدنۀ حزب اللهی جناح راست که کاملاً ازتحرک میدانی وحتی تبلیغات رسانه ای منع شده اند آهسته آهسته نشانه هایی ازسرخوردگی ویأس را نشان می دهند وبسیارمحتمل است که روز رو دررویی نهایی پیاده نظامی نمانده باشد درجبهۀ آیت الله که معجزه اش را به ثمربنشاند! یا...هو

۱۰ نظر:

ناشناس گفت...

برخی خرد تحلیل های شما قابل تامل و حتی قابل تحسین است اما کوچک شمردن جنبش سبز و بزرگ کردن احمدی نژاد بنده را که به دلایلی در جریان امور هستم وا می دارد تا به تحسین نامی که برگزیدید اقدام کنم. این تحلیل ها تنها برازنده یک دلقک ایرانیست!

احسان گفت...

یک امتیاز اضافه کنید به روحانیت بابت ماجرای هواپیمای خانم مرکل

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس محترم سلام
خیلی ممنون ازتعریف تان. درحقیقت درست هم تحسین می کنید چون درواقعیت بیرونی هم من بیش ازیک دلقک نیستم. واین متن ها را هم به اعتباردلقک بودن می نویسم. والا بقول شما کدام آدم عاقل ودیوانه ایست که جنبش سبز به این طراوت را رها کند وازاحمدی نژاد زرد -بازهم امشب گفته دنبال انسان کامل است- بنویسد. منتها یک اشکال کوچک هم است وآن این است که من کاری بغیرازهمین وبلاگ نویسی ندارم ومجبورم سوژه های تعطیل شده را که چیزی ازداخلش درنمی آید برای نوشتن با سوژه های فعال درصحنه عوض کنم. والا بمحض اینکه رهبرجنبش ازحصرخلاص بشوند وبفرمایند دنبال آگاهی دادن به توده ها برویم من همان خواهم کرد که ایشان خواهند فرمود. ودرنمایی دیگر اینکه با نوستالوژی که نمی شود تمام عمررا سرکرد. بالاخره خوب یا بد حوادث اتفاق می افتند وتمام می شوند. باید ببخشیم وفراموش کنیم ودنبال این بگردیم که کجا می شود یک کاسه آش پخت برای این وطن! حالا رشته اش فرنگی هم نبود مهم نیست. اتفاقاً آش با رشتۀ ایرانی وسنتی بهترلعاب می اندازد. این را دیگرازمن قبول کن که تجربۀ دهاتی دارم. مرسی. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

احسان غلط نکنم این هواپیمای مرکل کارخوداحمدی نژاد بوده برای یاد آوری به آلمان سر آن وعدۀ پول های هندی که دوتبعه اش را آزاد کرد بعد وسط راه جرزد وبانک آلمانی را لودادونگذاشت پول نفت ایران ازهند نقدشود. احمدی می خواست بگوید که هرکسی بالاخره گذرش به دباغ خانه های کشورهای ضعیف هم می افتد وزن هم باید مرد باشد وقتی قول سیاسی می دهد. مرسی که کمک کردی این موضوع را بررسی کنیم. یا...هو

ناشناس گفت...

احمدی نژاد چنان در بین مردم به خاطر عوامفریبی و دروغ هایش منفور است که اگر شالوده ولایت فقیه را د هم شکند باز هم همه به او به چشم جنایتکار نگاه می کند

مختوم قلی گفت...

جناب داور! امتیاز رهبر و احمدی نژاد را دادید. این وسط امتیاز ملت چه می شود؟ آن را هم لطف بفرمایید ممنون می شویم.

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس عزیز سلام
من دوسال ونیم است می خواهم درلندن یک حنبش تکنفره تأسیس کنم. اخیراً یکی ازخوانندگان گلم مثل حضرت عالی رسماً قبول واعلام کرده که به جنبش تکنفرۀ من خواهد پیوست. ولی من هنوز احتیاط می کنم ونام جنبشم را به جنبش دونفره تغییر نداده ام چون می ترسم عقیده اش هرآن عوض بشود ونخواهد جنبش تکنفرۀ من را تأیید کند. این را به این جهت عرض کردم که کمی محتاط باشید شما هم درهنگام توصیف غیرخود شخصی تان. من هم هروقت ناچاربشوم از دیگران حرف بزنم می گویم ومی نویسم بخشی ازمردم که متهم نشوم به مطلق نگری.
قبول دارم بخشی ازمردم شمال تهران بدجوری ازاحمدی نژاد متنفرند واغلب هم دراینترنت فعال هستند ولی بخشی ازمردم هم بالاخره کم یا زیاد به احمدی نژاد رأی داده اند وآدم که به کسی که ازش متنفراست رأی نمی دهد. مگراینکه بغیر ازآن 40 50 هزارنفری که ازاحمدی نژاد متنفرند دیگران را جزو مردم حساب نکنید. ضمناً من هم از کل اینان بدم می آید ولی فعلاً تشخیصم این است که دراین مرحله احمدی نژاد ارجح است برآخوند ها ودارم ازش حمایت می کنم وشما را هم دعوت می کنم که همین کاررا بکنید. البته اگر ازسبزهایی باشید که سبزند یرای سبزبودن ودیگرهیچ. شمارا بخیر باشد مارا بسلامت چون من ازپس منطق نوع شما برنمی آیم. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

مختوم قلی جان سلام
آقاجان این یک نمرۀ سخت را هم شما می دادی دیگر. همۀ کارهارا که داوروسط نمی کند. خیلی ازپنالتی ها را هم داورکنار کمک می کند. الان حواسم خواب است بیدارشدم روشن تر فکرمی کنم جوابم را کامل می کنم. مرسی. فقط شما ماندی که اسم ورسم دار کامنت می دهی. همه مرا ترک کرده اند ازوقتی دزاحمدی نژاد خونم بالازده است. یا...هو

azad گفت...

سلام اقای دلقک به نظر من رویدادهای کوچک که زیر بنای تحلیلهای شماست درحکم تکانه های کوچکی است که برای تغییرات بنیادین نیاز به تکانه های بزرگتری هست به نظر من این تغییر ایجاد نمیشه مگه با حضور مردم در صحنه پس تنها راه تغییر ازخیابانها میگذره و به غیر از اون ما یعنی جامعه راهی جز اضمحلال نخواهیم داشت راهی که فعلا جامعه طی می کنه از این گرگها انتظاری جز نابودی جامعه نباید داشت

ناشناس گفت...

رضا
دلقک جان سلام
وزیر دفاع احمدی نژاد رو با تیپا از بولیوی میندازن بیرون بعد میگی پیروزی در روابط خارجی.
بعد از فشار مجلس احمدی نژاد سرپرست وزارت انرژی رو معرفی میکنه بعدی میگی پیروزی در بعد داخلی.
البته مطمئن هستم فعلا در موقعیتی قرارداری که به قول یکی از کامنتهای قبلی هر اقدامی را پیروزی احمدی نژاد می بینی .
موفق باشی