۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

سخنرانی آیت الله خامنه ای درمرقد وتوضیحی متفاوت ازله کردن!

The Return of the Herd


1- حسین شریعتمداری، حسین قدیانی وامید حسینی سه روزنامه نگارووبلاگ نویس نامدارآیت الله خامنه ای یکی ازبهترین وبدترین تعطیلات را گذراندند درتعطیلات نیمۀ خرداد امسال. بویژه شریعتمداری که چه کیفی کرد ازتعطیلی کیهان درشنبه ویکشنبه .  زیرا دراین برهوت سوژه وسردرگمی آیت الله خامنه ای سخت ترین کارروزنامه در آوردن ووبلاگ نوشتن بنفع اوست. که نه خودش سوژه تولید می کند ونه می گذارد بچه هایش خودشان یک خاکی بسراین سکوت قبرستانی شان بریزند. امید حسینی که وبلاگ آهستان را با یک سری عکس های روزنامه های خرداد 68 بعزای واقعی نشسته؛ حسین قدیانی بدتر: اویک کاریکاتورآشفته زلف ازخودش گذاشته ویک تیترفوتبالی هم چاشنی اش کرده باشهرت مارادونا ومسی. وخودش هم ازفرط بیکاری نشسته به گپ وگفت با چندنفرخواننده اش ازراه کامنت. وشریعتمداری که گفتم عزای تیترروزدوشنبه را دارد که چقدربنویسد "عربستان هم انقلاب شد وآل سعود سقوط کردند." واین انصاف نیست ازهمین جا می گویم خطاب به آیت الله.

2- بارها گفته ام آخوند ها عموماً چرت وپرت می گویند زیرا که منبع تغزیه شان مشتی افسانه های شفاهی است درجزیرة العرب 1400 سال پیش. وآخوند های سیاسی هم بلحاظ تربیت ذهنی آشفته وهم بدلیل فقدان تئوری حکومت دراسلام همین چرت وپرت گویی را به حوزۀ سیاست ومدیریت کشورآورده اند. اما بازهم نقل قول ازخودم است که آیت الله خامنه ای را خطیبی مبرزکه ذهنی متمرکز ومنسجم دارد درهمان چرت وپرت گویی معرفی وشناسانده ام. اما دیروزدرمرقد امام روز روز او نبود و این را هم می دانستیم که بدجوری دچارسراسیمگی ذهنی هستند روحانیان ازجریانات اخیر. اما با همۀ این ها بازهم انتظارنداشتم که آیت الله خامنه ای چنین دست خالی آمده باشد برسر مزار امام امت!

3- اوتقریباً نه؛ بلکه تحقیقاً هیچ چیزنگفت. نه فاش چیزی گفت ونه کدی فرستاد که نیازبه رمزگشایی داشته باشد. نه اینکه من وما کدهایش را بگیریم ورمزگشایی کنیم. منظورم به کدهایی هم است که معمولاً طرفدارانش ورهبرفکری وعملی این طرفداران حسین شریعتمداری سریع می گیرند وتبدیل به پروژه ونوشته وتحلیل وشعار می کنند و راه می افتند دنبال مصداق هایش برای کوبیدن وله کردن- بااین له کردن کار دارم در ادامه- دشمن. بطورحتم بسیاری ازپروژه ها وپیش آمادگی ها سوخت. تمرین ها و سازماندهی های مفصل "مرگ برضد ولایت فقیه" و "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند" درگلوی هواداران ماسید وغمباد شد و... کلی هزینه های مصروف شده را بلا استفاده به دخمه ها برگرداند.

4- اصولاً یک علامت شکلی بدهم اول به شما که هروقت دیدید آیت الله خامنه ای کاغذی مفصل دردست دارد قبل ازشروع سخنرانی؛ مطمئن ومنتظرباشید که آیت الله حرف مهم وپرشوری نزند. چون او علاوه برتبعیت ازخوی تربیت آخوندیش که بدلیل افسانه گویی واهمیت ندادن به مخاطب عادتی ونیازی به سخنرانی مکتوب ندارد؛ بدلیل همان ویژگی خوب ذهن متمرکز ومنسجمش هم معمولاً بدون کمترین نوشته ای حرف می زند ونیازی به کنترل خودش توسط نوشتۀ قبلی احساس نمی کند. لذا وقتی دیروز درهمان ابتدای کارنوشته ای را دردست گرفت که مفصل ترازیادآوری چند سرفصل مهم بخودش بود من بیقین رسیدم که چیزی برای تحلیل نخواهد گفت.

5- اودرطول یک سخنرانی کمترازیک ساعته اش تنها حرف قابل نشان دادنی که زد همان له نکردن رقیب فکری وغیربراندازبود. والبته همه هم بلافاصله کد را رمز گشایی کردند که باید مخاطبش اصلاح طلبان مذهبی باشند. که بودند. اما با یک امای پررنگ. آیت الله خامنه ای بمحض اینکه امیدی را دردل اصلاح طلبان مذهبی رویاند بلافاصله نقبی زد به شورش های 23 تیرماه 78 و انتخابات 88 واین دومقطع تاریخی مهم ازسوی اصلاح طلبان را سخت کوبید وآن ها را پروژه های ده ساله برنامه ریزی دشمنان خارجی معرفی کرد برای براندازی.

6- اما چاره ای هم نیست جزاینکه ضمیرآن مدارا وله نکردن را همان اصلاح طلبان مذهبی بگیریم که سقفش با سید محمد خاتمی بسته می شود ودرقاعده اش عناصری تکنوکرات مثل عارف وجهانگیری وزنگنه وبخشی ازکارگزاران وازاین قبیل قرار می گیرند. وقطعاً هیچ کدام اززندانیان بعد از88 را اولاً واحزاب مجاهدین ومشارکت را ثانیاً مد نظرنداشت. ودیگرگروه ها وروزنامه نگاران وافراد مستقل که جای خود دارند. سید محمد خاتمی را هم ازاین جهت نفرشروع این لطف وبخشش رهبری می دانم که ایشان هم در23 تیرماه که خودش رییس جمهوربود وهم درانتخابات 88 که خودش شال سبزفاطمی را بگردن مهندس موسوی انداخت درجبهۀ خودساخته اش نماند وهردو را بنفع آیت الله خامنه ای انکارکرد.

7- نکتۀ مهم اما آن اصطلاح "له نکردن رقیب" بود که نشانه ای ازبی رحمی و سبعیت سیاسی آیت الله خامنه ای را شامل بود. درست است که دربدوامرگفتن جملۀ کوتاه و امری "له نکنید" بارمثبت ومدارا را القاء می کند. ولی دریک برداشت واقعی ازفضای سیاسی بیرونی جامعه هرتحلیل گری را به این سمت سوق می دهد که منظورآیت الله سرکوب رقیب تا مرحلۀ قبل ازله کردن است. بعبارت دیگرآیت الله می گوید: "درست است که همۀ مجوزهای سرکوب را ازمن می گیرید وتامن موافق نباشم دست به عمل نمی زنید. ولی گاهی درتعیین مصداق ها وبارکردن نوع سرکوب ها ومجازات ها بی انصافی می کنید. زیرا که من درمورد سرکوب رقبا تا له کردن شان را اجازه نداده ام وشما تامرحلۀ پیش ازله کردن رقیب مجازبه سرکوب هستید ونه بیش ازآن که له کردن رقیب است. من البته همین را هم مشخصاً مرتبط با رفتار حسین شریعتمداری با سید محمد خاتمی دربعد ازسخنرانی اخیر وآشتی جویانۀ خاتمی می دانم. چون که شریعتمداری بدون کمترین توجهی به مسالمت جویی خاتمی مجدداً اورا جاسوس ونوکر امریکا وصهیونیسم و اسراییل وامریکا وجورج سوروس و مایکل لدین واین مزخرفات همیشگی نامیده وکمترین استقبالی ازآشتی خواهی او نکرده بود.

8- نهایتاً اما من ازصحبت های آیت الله خامنه ای درمرقد رهبرانقلاب به یک نکتۀ بسیارمهم واساسی پی بردم. آن نکته هم این بود که آیت الله خامنه ای علاوه براینکه بدلایل بسیارسیاسی وعملی -ازجمله هزینه بربودن وجایگزین نداشتن وتضعیف موقعیت واتوریتۀ رهبریش درنزد هوادارن وغیره که گفته ام وبازهم بمناسبت خواهم گفت - ازاحمدی نژاد عبورنکرده است ونمی خواهد اورابرکنارکند؛ بلکه مهمترقضیه این است که آیت الله خامنه ای ازنظرذهنی وتئوریک هم ازاحمدی نژاد قطع امید نکرده است. و امیدواراست نهایتاً بتواند بازی سه گانۀ بین خودش واحمدی نژاد و مشایی را بنفع گزینۀ "خامنه ای-احمدی نژاد" تمام کند. این موضوع البته مفصل است وخوبی اش این است که بمن امکان می دهد درنگاه تازه چینش فکری "خامنه ای - احمدی نژاد - مشایی" را درشش سال گذشته بررسی کنم تابتوانید تصویری واقع نماترازصحنۀ غیرقابل توضیح این روزهای جمهوری اسلامی بدست آورید. بزودی انشاءالله یا...هو

۲ نظر:

صادق گفت...

دلقک جان
بنظرم بک نکته هم در استفاده از فعل "له کردن" توسط رهبرمملکت, آن است که پرده از منوبات درونی وی در مواجهه با مخالفان برمیدارد.
درقاموس رهبر مملکت , مواجهه با مخالف سیاسی بیشتر رنگ و بوی " کوبیدن"؛"له کردن"؛" نابود کردن"؛" محو کردن" و ... دارد تا گفتگو؛مذاکره؛ تعامل و...

Dalghak.Irani گفت...

سلام به صادق عزیز
خیلی سپاسگزارم وهمین طوراست که می فرمایید. موفق باشید. یا...هو