۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

دلقک در تعلیق! بروایت حافظ با ون گوگ.

At Eternity's Gate


 ای قصۀ بهشت ز کویت حکایتی    
شرح جمال حُور ز رُویت روایتی
انفاس عیسی از لبِ لعلت لطیفه یی    
آبِ خضر ز نوش لبانت حکایتی
هر پاره از دل من و از غصه قصه ای    
هر سطری از خصال تو وَ ز رحمت آیتی
کی عطرسای مجلس روحانیان شدی    
گل را اگر نه بوی تو کردی رعایتی
در آرزویِ خاک دَرِ یار سوختیم    
یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی
ایدل بهرزه دانش و دینت بباد رفت    
صد مایه داشتی و نکردی کفایتی
بویِ دل کباب من آفاق را گرفت   
این آتش درون بکُند هم سرایتی
در آتش از خیال رُخش دست می دهد   
ساقی بیا که نیست از دوزخ شکایتی
دانی مراد حافظ از این آه و ناله چیست    
از تو کرشمه ای و ز خسرو عنایتی

هیچ نظری موجود نیست: