۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

جنگ درجبهه ها درچه مرحله ایست؛ با فرماندهی ناطق نوری درجناح راست!

The Gloomy Day


 1- آیت الله خامنه ای نهایتاً راضی شده است که اگراقدامات جدایی طلبانه اش بین احمدی نژاد ومشایی پاسخ نگیرد؛ احمدی نژاد را برکناروحذف کنند. اواین بار ریاست اتاق سیاست "پروژۀ حذف احمدی نژاد" را به کارآمدترین سیاستمدارجناح راست علی اکبر ناطق نوری سپرده است. وپرواضح است که ناطق نوری جزبا اختیارتام این مسئولیت را قبول نمی کرد. ناطق نوری اما درچند روزگذشته اقدامات منسجم وخوبی انجام داده است تا یک سروسامانی به لشکردرحال هزیمت الیگارشی بدهد. اواقدامات جناح راست را به دوشاخۀ کلی: الف- بخش امنیتی وقضایی. ب- بخش سیاسی و تبلیغاتی. تقسیم کرده است.


2- بخش امنیتی وقضایی که مسئول اجرای آن قوۀ قضائیه وامنیت واطلاعات سپاه وبخشی هم وزارت اطلاعات هستند؛ موظفند که با دستگیری اطرافیان مشایی ویا هرکس که احتمال نزدیکی فکری با اودارد مشایی را محاصره کنند. بدون اینکه اولاً و دراین مرحله به خود مشایی یا وزرا ومعاونان همسوبا او کاری داشته باشند، و ثانیاً از درز اطلاعات وبازجویی ها ونوع رفتاروبرخورد وحتی اتهامات مشخص هرکدام از این دستگیرشدگان به افکارعمومی ورسانه ها بشدت جلوگیری کنند. وتنها به بیان و تبلیغ انواع انحرافات نامتعین مثل رمالی وجن گیری وفساد های مالی واخلاقی و عقیدتی وجاسوسی وازاین قبیل بسنده کنند. با این امید که اگرلازم شد درمیانۀ راه و با تسلیم احمدی نژاد؛ قراربرتوقف پروژه شد آنان را بی سروصدا آزاد کنند.

3- بخش سیاسی وتبلیغاتی که مسئول اجرای آن همۀ الیگارشی روحانی وطفیل های آنان درجناح های مختلف هستند؛ موظفند که هرکدام درجایگاهی که تعریف می شوند و کارآیی دارند اقدام کرده وحد اقل انسجام لازم را به الیگارشی درحال فروپاشی بدهند. تا ازراه این دواقدام هماهنگ بتوانند جایگاه ولایت فقیه را اولاً وموقعیت بسیار متزلزل رهبری را ثانیاً ترمیم کنند. زیرا که درحال حاضرتعویض رهبرممکن نیست و اگرهم باشد بسیارخطرناک وپرهزینه است. وآیت الله خامنه ای هم با عدم مشروعیتی که بمناسبت رفتارگذشته اش با احمدی نژاد وجناح چپ داشته است نمی تواند بدون تمهیدات تثبیت مجدد موقعیتش به جنگ قانونی احمدی نژاد برود.

4- اقدامات بخش امنیتی وقضایی با همین رویکرد ادامه دارد وکمی هم تشدید شده است که بمواردی ازآن ها اشاره می کنم:

الف- اقدامات قبلی را که درجریان هستید ولازم به تکرارمشروحش نیست. دستگیری تعداد معتنابهی تحت نام های رمال وفالگیروجن گیروسازندگان وتوزیع کنندگان سی دی ظهور و مفسد اقتصادی ومفسد اخلاقی و... ورواج دادن انواع شایعات در این زمینه بدون اینکه مقام مسئولی اظهارنظرصریحی درموارد اتهامی ونام اشخاص داشته باشد فقط تکه هایی آشکارشده ازآنچه که واقعاً جریان دارد است.

ب- تازه ترین موردبرمی گردد یکی به اعلان دستگیری 30 نفرجاسوس امریکا از سوی حیدرمصلحی؛ که دم خروس ساختگی بودنش ازآنجا پیداست که همۀ کشورها در دنیا ماه ها وسال ها ودهه ها تلاش مستمراطلاعاتی وضدجاسوسی انجام می دهند تا حد اکثربتوانند یک یا دونفرجاسوس دشمن های استراتژیک یا دوستان تاکتیکی شان را دستگیرکنند. وگرفتن سی نفرجاسوس دریک تورضد جاسوسی آن هم از سوی وزارت اطلاعاتی که وزیرش هنوز بر صندلی ریاستش می لرزد؛ بیشتر به شوخی های کارتونی شباهت دارد تا عملیات ضد جاسوسی. اگراین را هم اضافه کنیم که اغلب این ها هم بیکاروخواهان تحصیل وبازرگان جزء وکاریاب وازاین قبیل معرفی شده اند شک مان به یقین تبدیل می شود که این پروژه درامتداد مشایی زدایی است. ومی توانم بازهم اماره بیاورم براین واقعیت که مصلحی امروزگفته است برخی مدیران دولتی هم دربین این جاسوس ها قراردارند.

پ- وآخرین نشانه را هم ازکنفرانس مطبوعاتی امروزمحسنی اژه ای دادستان کشور و سخنگوی قوۀ قضائیه بازمی گویم که درمقابل معدود سؤال های محتاط خبرنگاران درمورد این دستگیری ها به عبارات مبهم وکلی ونه سیخ بسوزد نه کباب اکتفاء کرده، و از دادن کمترین اطلاعاتی پرهیزکرده است. واین نیست غیرازاینکه دستگیرشدگان گروگان سازش یا عدم سازش احمدی نژاد هستند ولاغیر!

5- دربخش سیاسی وتبلیغاتی اما تقسیم کاروشرح وظایف به این ترتیب است که عرض می کنم ولی برای پرهیز ازتطویل کلام شرح همۀ آن هارا نمی نویسم وعلاقه مندان می توانند به حافظه خود یا رسانه های منتشرکنندۀ این اقدامات مراجعه کنند:

الف- با بیت امام خمینی آشتی کامل شده است. وبرگزاری مراسم سالگرد آیت الله خمینی طبق روال قبل ازپارسال مطلقاً به دفتربیت ایشان ومحمدعلی انصاری تفویض شده است که حذف سخنرانی رییس جمهورازسویی ومحدود کردن مراسم به یک روز14 خرداد ازجانب دیگرنشانۀ توافق طرفینی است. البته درظاهربهانه های توجیهی مثل مشکلات امنیتی وغیره چاشنی می شود ولی بن قضیه برتوافق سیاسی استواراست.

ب- همه وهمۀ روحانیان وغیرروحانیان هتاک وفحاش وتند روبدون پایگاه اجتماعی ومخاطب هدف مثل احمد خاتمی وجنتی وطائب وذوالنوروسعیدی وپناهیان و...ازاین سنخ؛ ومداحانی مثل ارضی وحدادیان وطاهری و... تقریباً نیست ونابود شده اند. و دیگر لام تاکام حرفی وسخنی نمی گویند. درموقعیت ایجابی اما؛ مبلغان را به سه دسته تقسیم کرده اند: اول بزرگان فکری ودارای پایگاه مثل مصباح یزدی که موظف شده اند ابعاد انحراف رابا بزرگ نمایی وخطرمسلم شمردن به جامعۀ هدف بباورانند.
سپاهیان ارشد هم دراین دسته اند یا خودشان مخاطب هستند ویا سخنران تا با استفاده از جوروانی ایجاد رعب هم کارآیی این تبلیغات بالا برود. دستۀ دوم که مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی سردمدارش هستند وظیفه دارند که انحراف را کم اهمیت وقابل رفع سریع معرفی کنند. ودستۀ سوم که ترکیبی ازنزدیک ترین افراد کاری ونسبی و سببی به احمدی نژاد هستند موظف شده اند درمورد جزییات اطلاعاتی که دارند بزرگنمایی و غلو کنند بدون اینکه اطلاعاتی بدهند. مثل برادریا داماد احمدی نژاد یا سقای بی ریا که تا چند ماه پیش خودش جیره خوارمستقیم ومشاورروحانی احمدی نژاد بوده است.

پ- یک اقدام سلبی مهم دیگرکشیدن نیش قلم نویسندگان وقلم داران رسانه های دیداری و شنیداری است که دونمونه تواناترین شان نویسندگان کیهان حسین شریعتمداری وحسین قدیانی هستند. اینان نیزازهفتۀ گذشته قلم های مألوف ومحبوب خودشان را غلاف کرده اند ودیگر ازمقاله ها ونوشته های نیش داروپرزخم وبی ادب وهتاک استفاده نمی کنند. این روزنامه نگاران ورسانه داران اما مأموریت ایجابی هم گرفته اند. مأموریت جدید آنان تهییج وتشجیع حزب اللهی های سرخورده ازوقایع اخیرهستند که حد اقل درچندین مورد ازنوشته های اخیرقدیانی درکیهان وسرمقالۀ امروز شریعتمداری که هردونیزبا تمسک به اتفاقات صدراسلام التماس به وفاداری هواداران به آیت الله خامنه ای کرده اند کاملاً مشخص است دستورالعمل جدید.

ت- پررنگ قضیه اما مربوط است به اجازه دادن به روحانیت عموماً وروحانیان ارشد ناراضی خصوصاً که با انتقاد واعتراض قابل کنترل ومدیریت شده وغیر مستقیم ازآیت الله خامنه ای بارروانی سنگین برخودشان وسبزهای مذهبی را تخلیه وآنان را به همراهی با خویش ترغیب نمایند. سلسله سخنرانی های آقای خاتمی ازسویی و بویژۀ نامۀ تاکنون بی سابقۀ 120 نفرروحانی حوزۀ قم دردرخواست پایان حصر رهبران سبز در این ظرف می گنجد. زیرا که درحوزۀ علمیه وجناح راست بغیر از شخص آیت الله خامنه ای کسی با موسوی وکروبی مشکلی ندارد. واگرریزه خواران جناح راست هم تا کنون فتنه فتنه کرده اند فقط بتبعیت ازرهبرواثبات نوکری خودشان به او بوده است و نه مخالفت بنیادی یا ایدئولوژیک با روحانیان ارشد وجناح چپ.

6- کمی طولانی شد ودیگرچیزی اضافه نمی کنم بغیرازدو تکملۀ مختصر:

الف- پیش بینی می کنم که این روند ادامه یابد ومهندس موسوی ومهدی کروبی که همین الان هم بین حصروبی حصرمشروط هستند درزندگی معمولی. وبطوررسمی با شرایط ناگفته از حصر در بیایند بمناسبت های متعددی که درخرداد ماه است.

ب- اینکه سناریوی احمدی نژاد ومشایی چیست. پیش داوری ممکن نیست وباید منتظر باشیم مثل همیشه که من بعد ازاقدام عملی آنان راهشان را نشانه گذاری و معرفی بکنم. 
 7- واین توضیح بدیهی که هرنقشه ای را آدم های معدودی طراحی می کنند. واین به این معنی است که بازیگران صحنه لزوماً با اطلاع ازجزییات نقشه نیست که وارد بازی می شوند. به این عبارت روشن که مثلاً ممکن است کسی محمد خاتمی را نخواسته باشد که ابلاغ کند مأموریت تو این است. بلکه نقشۀ سیاسی فضارا می سازد و بازیگران دانسته یا نادانسته وارد بازی طراحی شده می شوند. یا...هو 

۴ نظر:

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.
mehdi گفت...

آقا واقعن دمت گرم. خیلی مهندسیه تحلیلهات

خ.آ گفت...

استاد خسته نباشيد. دست مريزاد به نشانه گذاريهايتان .واقعاً كه انچه ديگران در آينه ميبينند شما در خشت خام ميبينيد. زنده باد!

ناشناس گفت...

استاد ممنون ازتحلیلهای جالبتون من یکی از کاربرهای روزانه بلاگ شما هستم که خوراک فکری من از تفاسیر روزانه شما تغذیه میشه