۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

استعفایی درکارنخواهد بود. آخرین چارۀ رهبر؛ کودتای سپاهی است. والسلام!

Tuna Fishing

1- درحالیکه "زمان درکوتاه مدت" بسرعت وبنفع احمدی نژاد درحال سپری شدن است؛ تلاش های ازروی استیصال الیگارشی یکی پس ازدیگری شکست می خورد. و اینان جزگریه وزاری -بی سابقه دربین روحانیان. نگاه کنید به کلوزآپ منتشرشده ازگریه های رهبردرمراسم فاطمیه- همۀ ابزارهای دیگررا بی ثمردیده اند؛ وهمه با استغاثه بدرگاه احمدی نژاد-مشایی منتظرمعجزه ای درروزیکشنبه وتشکیل جلسۀ کابینه وپذیرش حیدرمصلحی ازسوی احمدی نژاد هستند.

2- اما هرچقدرجبهۀ الیگارشی آشفته وبی برنامه ووامانده ومنفعل نشان می دهند در جبهۀ احمدی نژاد "آرامش فعال" کماکان حاکم است وداغ کوچکترین حرکت اشتباهی را که باعث بهره برداری رقیب شود بردل الیگارشی گذاشته اند. آیت الله خامنه ای امیدواربود که با بازداشت نزدیکان احمدی-مشایی ازسویی وبُل گرفتن ازخطاهای رسانه ای هواداران احمدی نژاد درنادیده گرفتن سکوت مورد درخواست رهبر از جانب دیگر، وهمین طورترساندن احمدی نژاد به شاخ وشانه کشیدن رجاله های سپاهی ورسانه ای مثل روزنامه های کیهان وجوان و... ومثل حرف های ذوالنور و سعیدی وجعفری و... ازطرف سوم والبته سخنرانی های بی خاصیت امامان جمعه در بارۀ ولایت فقیه یا ازتریبون های بمناسبت ایام فاطمیه ازضلع چهارم و... احمدی نژاد را واداربه واکنش بنماید والیگارشی بتواند با تبلیغات پرحجم برروی این واکنش اشتباه، صحنه گردانی عملیات را ازرقیب بازپس بگیرد.

3- اما با هشیاری مطلق جبهۀ احمدی نژاد ومشایی این حملۀ آشفته وبی سازمان نه تنها بضرر احمدی نژاد وبنفع رهبرپیش نرفت که دربسیاری ازصحنه ها بشدت بنفع احمدی نژاد هم عمل کرد:

الف- درمورد بازداشت های فله ای ازهواداران دولت تحت عناوین جن گیرورمال و دعانویس وشیطان پرست؛ دولت حتی یک آخ مخفی را هم نمایان نکرده است تاکنون. واین موضوع حتی برخلاف گمانه زنی های هواداران احمدی نژاد هم بوده است تا چه رسد به شوکه کردن طرف مقابل.

ب- دربعد رسانه وتبلیغات؛ آن گروهی که سکوت رادیویی را شکسته اند هواداران رسانه ای آیت الله خامنه ای هستند وجبهۀ رسانه ای وتبلیغاتی دولت مطلقاً سکوت کرده اند وتنها تحرک شان کامنت گذاری درپای مطلب حزب اللهی های رفیقشان است، با این مضمون یکسان وکلیشه ای که "مگرآقا نگفتند اختلافات را به سطح رسانه ها نکشید که دشمن شاد کن است. پس ما احمدی نژادی ها که سکوت کرده ایم بیشترازشما حضرت ماه"ی ها که جیغ وفریاد می کنید ولایتی هستیم." وراستش من خودم هم درحیرتم ازاین سازماندهی بی سازمان هواداران احمدی نژاد که چنان رفتارکرده اند که گویی یا نیستند واگرهستند تحت یک دیسیپلین حزبی ارتدکس گوش بفرمان هستند.

پ- درمورد شاخ وشانه ای که سپاهیان ازسویی وکیها نیان ازسوی دیگرکشیده اند هم مطلقاً برد با احمدی نژاد بوده است. زیرا که تقریباً تمام قاتلان وبدنامان وشکنجه گران وبازجویان وزندان بانان وهتاکان و... خودشان را درجبهۀ آیت الله خامنه ای تعریف کرده وبنفع او وارد میدان شده اند. وجبهۀ احمدی نژاد را به مؤمنان وکار آمدان و منطق داران تصعید داده اند. واگردراینجا گفتم تقریباً ونه مطلقاً؛ فقط بدلیل ترس از هجوم اصلاح طلبان مذهبی است که با نشان دادن نام سعید مرتضوی مرا به حمایت از قاتلان فرزندان دلبندم درکهریزک متهم خواهند ساخت. درحالیکه سعید مرتضوی نقش سیاسی برجسته ای ندارد واینک که بعد ازانتقال او به حوزۀ غیر سیاسی قاچاقچیان -همان جایی که اصلاح طلبان آرزویش را داشتند یک عمر: مقابله با اراذل واوباش سوداگر مخدروقاچاق بجای مطبوعات- نفسی هم ندارد درپی کم نامی.

ت- وبالاخره تبلیغات روحانیان درتریبون های نمازجمعه ومنابرعزاداری که بیشتر   ضد تبلیغ است به ضررالیگارشی تا تبلیغ بنفع رهبر. این مورد ومورد رفتن همۀ حزب اللهی قاتل وهتاک بزیرعبای آیت الله خامنه ای؛ دوعنصربسیاربرجسته ایست که باعث خواهد شد طبقۀ متوسط شهری وسبزهای عاقل را به جبهۀ احمدی نژاد متمایل کند. البته که خود آیت الله خامنه ای هم به این امروقوف دارد وبا زندانی کردن سعید تاجیک ودعوت نکردن ازسعید حدادیان به مراسم بیت رهبری تلاش می کند که این بدنامی خانمان براندازرا درجبهۀ هوادارنش کمرنگ کند.

4- می ماند اینکه آقا تهرانی یک ورژن جدیدی را مطرح کرده است بعد ازمصاحبۀ اولش راجع به ملاقات با احمدی نژاد که درآنجا این حرف استعفاء را نگفته بود. بنظر قطعی می آید که اگرآقا تهرانی این ورژن جدید را تخیل نکرده باشد. حداقل تحریف کرده است. واقع مطلب می تواند این باشد که احمدی نژاد به آقا تهرانی گفته باشد که کارتا آنجا بالا گرفت درمذاکراتش با رهبر که اومجبورشد بحث استعفاء را پیش بکشد. وبعد ازآن را که رهبربه احمدی نژاد مهلت معینی داده است که یا حکم را بپذیرد ویا استعفاء بدهد قطعاً برساختۀ ذهنی آقا تهرانی است. چون که اولاً کاراکتر احمدی نژاد با کارها وتصمیمات نصفه ونیمه سازگارنیست. ثانیاً رهبر در موقعیتی نیست که بخواهد با تکلیف استعفاء به رییس جمهورقانونی کشورمرتکب یک بی قانونی دیگرشده وگزک بدست احمدی نژاد بدهد برای تبلیغات جدید. وثالثاً این چه مهلتی بوده است که بی پایان ونامحدود بنظرمی رسد وهیچ نشانه ای ازتزلزل درعزم احمدی نژاد که مشغول کارهای معمولی خودش است نشان نمی دهد. و بسیارنشانه های دیگر.

5- طولانی ترازاین حوصله تان را سرمی برد. لذا با گفتن اینکه آیت الله خامنه ای جزتوسل بزوربرای برکناری احمدی نژاد چارۀ دومی ندارد؛ مطلب را پایان می دهم. زیرا که رهبر یا باید اززاویۀ واردکردن "ناکارآمدی" -همان ادعای رهبران جنبش سبز- احمدی نژاد را بنی صدریزه کند. که نمی تواند چون درهمین اختلافات اخیر هم بارها وبارها به بهترین خدمتگزاری وکارآمدی دولت احمدی نژاد تمسک جسته اند. و یا باید عدم قبول حکم حکومتی غیرقانونی اش را بهانه قرار دهد ودرمرکزقانون گذاری (مجلس) خودش بی قانونی را برنده بخواهد که نه شدنی است ونه عواقب آن قابل جمع کردن. لذا تنها راه راهی است که سپاه واردعمل شود وبا یک خونریزی سفید محدود اوضاع را به پیروزی موقت الیگارشی برساند. ازاین نظراست که می گویم: چون آخرین وتنها راه حل زوراست؛ رهبرباید بدون فوت وقت ودخالت عناصر دیگر وازدست رفتن این آخرین حربه با بیشترمسأله دارشدن هواداران اندکش زودتر اقدام کند.

6- واین جملۀ مشایی یادمان نرود که گفت: "من سربازولایتم. کوتاه هم نمی آیم. وآن ها بایدازروی جنازۀ من ردبشوند برای پیروزی. چون من اهل سکته هم نیستم تا آن ها را سکته نداده ام." الیگارشی ازروی استیصال وترس است که مرتب می خواهد مغز و جسم "یک روح دردوکالبد" را بزورهم شده ازیک دیگرجدا کند. شما چرا باور می کنید. مشایی دقیقاً ترجمان حرف احمدی نژاد است دراینجا. ومثل همیشه! یا...هو

۹ نظر:

ناشناس گفت...

علامه حسن زاده آملی:

من یک میکرون در آقای خامنه‌ای، غل و غش یا ناخالصی ندیدم


http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=45

ناشناس گفت...

سلام علی المهرج العارف الزکی!
درود خدا و رسولانش بر تو و هوش سرشارت که پشتک و بارو و معلق های سیرک اندک خللی برش وارد نساخته اند. در حیرتم از جماعت مفسر و مکبر خارج نشین(ازنوع داخلی و خارجیش!)که هیچ کدام درک این داستان ندارند و حقا اکثرهم لایعقلون.و در تحیرم از آنکه دلقکی سیال ذهن قادر به کشف علت تکثیر متضرع پیکره های سید خراسانیست.
الی المهرج الایرانی
ناکجاآبادی

مختوم قلی گفت...

دیگر ثابت شد بر همگان که قانون اساسی در منظر آقایان یک نوشته تشریفاتی بیش نیست که یعنی آری ما مردمسالاری دینی داریم. قانون تا جایی معتبر است که تامین کننده منافع ایشان باشد. کسی وجود دارد که فراتر از قانون اساسی است - که مردم به آن رای دادند نه این. اگر اینطور است ایشان زحمت بکشند رئیس جمهور و وکلا را هم خودشان تعیین بفرمایند و رسما حکومت اسلامی را اعلام نمایند. اینقدر هم بر مردم منت نگذارند ما 30 تا انتخابات داشتیم تا حالا. مردم هم برای اینکه زنشان بر آنها حرام نشود بعد از هر انتصاب طی تظاهراتی تبعیت محض خود را اعلام نمایند. اینطوری همه مردم ایران یک سر به بهشت میروند و تمام مردم دنیا جهنمی اند.

مختوم قلی گفت...

در پاسخ به آیت الله آملی: شما که آدمی هستی از جنس خود ایشون باید این رو راستی رو ببینی در رفیقت.(برای شما آخوندها که کم نذاشته جمهوری اسلامی؟) ولی مهم اینه که آدم با مردمش رو راست باشه. بنابراین نه شما داور بیطرفی هستید که در این مورد قضاوت کنید و نه احتمالا از خیلی از قضایای سیاسی باخبرید مثلا روزنامه کیهان و جمهوری میخوانید.

Dalghak.Irani گفت...

مختوم قلی عزیز.
سلام
پاسخ خوبی دادی به رییس بی دادگستری کشور. ولی منظوردوست با وفایمان که مسئول سایت صالحات است ویکی ازوظایف اصلی اش گذاشتن لینک های کلیشه درسایت ها ووبلاگ های پرخواننده است. آیت الله حسن زادۀ آملی است که درعرفان ودین شناسی والبته تقوای ایمانی یکی ازسرامدان است ومعتبرهنوز. واصلاً ادمی ازجنس سیاست نبوده هیچ گاه وآن اظهارنظرش راجع به آیت الله خامنه ای هم اگردقیق باشد مربوط است به خیلی سال پیش وبیشترمتوجه زی طلبگی اوست وربطی به تدبیر ومدیریت سیاسی ایشان بویژه دراین اواخرندارد. مرسی. وفقط توضیح دادم که خوانندگان دیگرهم استفاده کنند. یا...هو

ناشناس گفت...

به عنوان یک طلبه با همه احترامی که به آقای حسن زاده می گذارم با قاطعیت میگویم حرف ایشان اصلا حجیت ندارد. امام صادق(ع) می فرماید: برای من اینکه کار را به کارندان بسپارند مثل این است که به خیانتکار سپرده اند. باشد آقا بی غل و غش!! اما این چه وضع مملکت است بعد از این همه سال؟

ناشناس گفت...

سلام.
خبر تابناک که ظاهرا حاکی از آشتی است. گذشته از نقل واقعه (شرکت احمدی نژاد در عزاداری بیت)، نحوه ی تنظیم آن هم این آشتی را موکد کرده.
http://www.tabnak.ir/fa/news/163205

مختوم قلی گفت...

درباره آیت الله حسن زاده آملی همانی است که فرمودی. بنده هم راجع به وضعیت کنونی نظر دادم که وسط این وضع پیچیده کنونی کسی سعی نکند از سخنان بزرگان سواستفاده کند.

ناشناس فرعی گفت...

توپ در زمین خامنه ای است....