۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

رهبرمعظم! دروغ می گوید: احمدی نژاد چهارسال پیش بصراحت گفت: ...به همۀ تشکیلات تان!این پستی است که دراول ماه June پارسال نوشته ام. ومسیرحرکت ورفتاراحمدی نژاد درمقابل آیت الله خامنه ای وبطریق اولی جناح فرتوت وبی شخصیت جناح راست را نشان داده ام. این نوشته ازاین جهت حائز اهمیت است این روزها که همۀ الیگارشی می خواهند چنین القاء کنند که رییس جمهورعهدش با رهبروروحانیت را شکسته والا ما درانتخابات دهم ازاوحمایت نمی کردیم. وبرای شما که اکثریت قریب به اتفاق از این سوابق مطلع نیستید جالب است. ودرنهایت مدلل کنم این موضوع را که چرا می گویم الیگارشی توان مقابله با احمدی نژاد را ندارد.

... به همۀ تشکیلات تان

1- برعکس همۀ آنانی که معتقد بودند وهستند که محمود احمدی نژاد کدخدارا دیده وده راچاپیده؛ من ازهمان سال 84 خورشیدی مصربودم که احمدی نژاد دهاتی ها را دیده وکدخدا را چاپیده. ولی آیا همین امروز هم هنوز می توان به کسی فروخت این حرف را که : "ایهالناس این خامنه ایست که بهردلیل – واین دلایل مهمند- ذلیل زیر دست احمدی نژاد شده است ونه برعکس."

2- اگرحافظه ام درست یادش مانده باشد؛ فکرمی کنم اواسط سال دوم دوراول ریاست جمهوری دکتراحمدی نژاد بود وهنوزاحمدی نژاد چنان حلقۀ قدرتش را بدور گردن آیت الله خامنه ای تنگ نتوانسته بود بکند که آیت الله ناچارباشد ازهمۀ یاران و تصمیمات گذشته اش عدول بکند. لذا روزی برای آخرین بار احساس رهبری کرد و دستوری شدید وغلاظ صادرکرد راجع به "چرایی عدم اجرای اصل 44 بازنگری شدۀ قانون اساسی."

3- طیق عرف معهود دفتررهبری تاریخ جلسه ای را مشخص کرد وهمۀ دارایی بالقوه وبالفعل (مقام ها) گذشته وحال جمهوری اسلامی را نیزدعوت کرد تا آیت الله خامنه ای توپ وتشر چندروزپیشترش راجع به سستی دراجرای اصل 44 قانون اساسی را درحضورهمه به رئیس دولت (مسئول ومخاطب ومقصراصلی) ابلاغ کند.
اما صبح روزی که قراربودجلسۀ مسئولان درمحضررهبربرگزاربشود اتفاقی منحصر بفرد افتاد که درعمر28 سالۀ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. دکتراحمدی نژاد اطلاع داده بود که "شاشیدم به آن جلسه تان من نمی آیم".- اوالبته چند روز پیشتراز این جلسه در همایشی باهمین زمینه ومربوط به مجمع تشخیص مصلحت هم شرکت نکرده بود- التماس والتجاء فایده نداشت چراکه احمدی نژاد اهمیتی به واسطه ها نمی داد. لذا چاره در این دیده شد که از رؤسای دوقوۀ دیگربعلاوۀ رئیس مجمع تشحیص مصلحت خواسته شد که آنان نیزدرجلسه شرکت نکنند تا چنین وانمودشود که ازابتدا بنابر عدم حضور رؤسای قوا بود.

4- این اولین رویارویی زورآزمای محموداحمدی نژاد درمقابل آیت الله خامنه ای در منظر ومراء عام بود که با شکست خفت باررهبرمعظم خاتمه یافت؛ ومبدأ تاریخی شد برای مناسبات شکل گرفته بین این دومقام مافوق با همدیگر. البته که محموداحمدی نژاد قبل از آن هم درهیچ کدام از صحبت های عمومیش کمترین توجهی به آیت الله نشان نداده بود. وبعدازآن هم تاسال آخرریاست جمهوری دوراولش این رویۀ بی اعتنایی را ادامه داد. وفقط زمانی آیت الله را مجدداً به بازی گرفت که انتخابات دور دهم نزدیک می شد وآیت الله خامنه ای باید نقش مهارکنندۀ جناح راست را بازی می کرد که کسی نامزد نشود. والبته همۀ حواس احمدی نژاد به مهارقالی باف بود چرا که او هنوزهم ازتنها کسی که حساب می برد شهردارمدرن ومحبوب تهران است. – البته کمی بیشتر ترسش ریخته است چون توانسته جناح قالی باف درسپاه را تا مقدار بسیار زیادی خنثی وازدورخارج کند-

5- اشاره به همۀ دفعاتی که محمود احمدی نژاد از جملۀ کلیشۀ "شاشیدم به...." استفاده کرده درمقابل همۀ ریزودرشت 30 سالۀ جمهوری اسلامی ازرهبر گرفته تا مجمع، از مجلس گرفته تا مرجع، ازقضا گرفته تاحوزه و...درحوصلۀ این یادداشت کوتاه نیست وکافی است شما هرکدام ازروزها وهفته های پنج سال ریاست جمهوری ایشان را بیاد بیاورید وملاحظه کنید که سرشار از"شاشیدن" به این تشکیلات وآن تصویبات است. از برنامه تادانش، ازشورا تا سازمان، از حزب تا جناح و...خدای من!

6- وگفتن از همۀ صغراهای مفصل کبرایی(انحصارقدرت) که گفتم هم؛ مجال فراخی می خواهد ونویسنده ای پرحوصله ومحقق. والبته که من نیستم واین وبلاگ نوشته فقط برای آدرس دادن است وبس. تا به نشانی عوضی مراجعه ومثل عزیزم دکتر سروش "دق الباب" نکنیم که بجای قاتق نان قاتل جانمان شوند. ومی گویم صغرای یک خطی را که:
 
محموداحمدی نژاد باتکیه برخرابکاری های گندیدۀ اصلاح طلبان درشورای شهر و شهرداری تهران سوارکارومحبوبیت شد وبا استفاده ازکاریزمای فقروساده زیستی خویش، عضویت ومحوریت درتصمیم سازی وتصمیم گیری حزب الله وگروه های فشارحزب الله واستفاده ازامکانات بالقوه وبالفعل شهرداری تهران ابتدا بسیج تهران، سپس وبا استفاده از بسیج تهران بسیج اصفهان ودرمرحلۀ بعد بسیج های شهرها و شهرستان های زیادی را تسخیر کرد؛ واولین بهت وفشاررا به آیت الله خامنه ای منتقل کرد. همزمان ازطریق فشار بسیج بخشی از سپاه راهم همراه خویش کرد تا توانست خودش را به دوردوم انتخابات نهم برساند. ازاین به بعد دیگر کارش ساده بود. چون هاشمی پایگاهی دربسیج وسپاه نداشت وبهتر اینکه روحانی بود ومردم بعداز شکست خاتمی دیگر کمترین اعتمادی به آخوند جماعت ازهرنوعش نداشتند. به این ترتیب احمدی نژاد فقط با کمک ومهندسی بسیج وبخش کوچکی از سپاه رپیس جمهور نهم شد – این هیچ ربطی به آیت الله خامنه ای وصدوردستور وازاین بهانه های بی ریشۀ اصلاح طلبان نداشت –
 
واحمدی نژاد پس از رییس جمهورشدن دیگر کوچکترین مشکلی برای بسط قدرت خودش احساس نکرد. زیرا که "پول شهر- بسیج- سپاه" را درکمترین مدت به "پول نفت- سپاه- بسیج" ارتقاء داد. ودراین نقطه است که دیگر نه به آیت الله خامنه ای نیاز دارد، نه به روحانیت وحوزه، نه به 200 کیلوگرم سرلشکربسیجی فیروزآبادی ونه به انصار حزب الله ونه به مداح ارضی ونه به الله کرم وده نمکی. وطرفه اینکه همۀ آنانی که پنج سال پیش ودردوران فاجعۀ خاتمی هرکدام قدرت بلامنازع کشوربودند. اینک همه پشت سر رهبر معظم شان آیت الله خامنه ای بدنبال رییس جمهورمقتدر چنان "ماغ"ی می کشند از کرنش ودریوزگی که هرناظری را ناباورومتعجب بجا می گذارند.

7- واگر می بینیم که احمدی نژاد بی اعتنا به همۀ حوادث یک سال گذشته که در اعتراض به اوشکل گرفته است درپی برقراری رابطه با امریکایی است که سی سال تمام دشمن ایدئولوژیک (بخوان مقوم ادامۀ حیات انقلاب اسلامی) جمهوری اسلامی بروایت آیت الله خامنه ای بوده است. وآیت الله دمش روی کولش درنوشهر جیک هم نمی زند ازدشمن! دشمن های بی پایانش، آن هم درمیان سپاهیان پاسدارایدئولوژی؛ به این دلیل بدیهی است که رییس جمهور وظیفۀ آیت الله را دقیق ابلاغ کرده است: "رئیس امنیت دولت وسرکوب همه جانبۀ مخالفان سیاسی قدرت بلامنازع احمدی نژاد و پاسدارانش".

8- وچقدرسفله ودریوزه اند همۀ مقام هایی که سی سال است برما ملت بدبخت حکم رانده اند. نگاه کنید به رفتارها وگفتارها وچس ناله های همۀ سران جناح راست در مجلس ومجمع وحوزه و... که چگونه درمقابل تحقیر های هرروزه وبی انجام رییس جمهور خاشع وبدبخت به نواله کردن حصۀ کثیف خویش ازگوشت تن این مردم مشغولند؛ گویی اصلاً این آن ها نیستند که ازبام تاشام مورد خطاب یک موجود 45 کیلوگرمی هستند که می گوید: "شاشیدم به تصمیمتان، قانونتان،مجلستان، نماینده تان، رأی تان، رهبرتان و..." یعنی اینقدر شیرین است این جیفۀ دنیای بی ارزش!؟ باز گلی بگوشۀ جمال محمد جواد اردشیر لاریجانی که با ضریب هوشی بالایش تشخیص داده پیش نماز روز کیست واقتداء کرده.

9- آیا سپاه واحمدی نژاد قدرت ادامۀ این سناریو را خواهند داشت یا آیت الله ازیک لحظه رهائیش درتریبون سالگرد رحلت آیت الله خمینی در14 خرداد استفاده خواهد کرد وبا استفاده از قدرت مطلق وفرا قانونیش حتی؛ - حداقل- همۀ یاران خودش در جناح راست را ازاین خفت نجات خواهد داد؟ وآیا اگررهبر بدفاع از جایگاه خودش و یارانش برنخیزد، می توانیم منتظر حداقل یک مرد بستوه آمدۀ متشخص درجناح راست باشیم؟
فکرمی کنم ولی مطمئن نیستم. یا...هو 
.........................
تیتراول:
نگاهی به سابقۀ دریوزگی الیگارشی ورهبردرمقابل سروری احمدی نژاد!

هیچ نظری موجود نیست: