۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

جلسۀ کابینه درتهران؛ آخوند ... درقم! یا من برای زندگی حلال درروستا می نویسم!

The Kiss1- آخرین تیترجرس: "مزروعی: جنبش سبزماهستیم ولی مانع فعالیت دیگرافراد و گروه ها نیستیم!". آخرین بهترین تیترکلمه: "میرحسین موسوی روزنامۀ جمهوری اسلامی را درروزکارگرافتتاح کرد!" آخرین بهترین تیترداغ بالاترین: " خودتان یک خبردرپیتی ازنوع جنسی یا سرگرمی بگذارید دراینجا. چون تیترهای بالاترین هر ساعت عوض می شود. مواظب باشید که تیترانتخابی تان گرفتاری ایرانیان نباشد فقط. چون پذیرفته نیست" بعلاوۀ مقدارمعتنابهی روضۀ حضرت رقیه وآگهی های ارزان سکس فروشی تلفنی و اینترنتی. البته کیهان تهران را هم می توانید به این لیست اضافه کنید درجهت مقابل. که امشب نخواهد توانست روزنامه را بموقع ببندد؛ مثل همۀ مواقع بحران درحاکمیت وتمام!


2- تیتروهدف من هم معلوم است ازابتدا: "جلسۀ کابینه درتهران؛ آخوند درقم!" نام چه مصلحی باشد چه خامنه ای یا خاتمی خوش تیپ والبته روشنفکران کاتولیک ترازپاپ فرقی نمی کند. قم مرکزدین؛ تهران مرکزسیاست. من سواربرواقعیت های ممکن رهسپارم. اگرکسی راه کوتاه تروبهتری دارد نشان بدهد. والا کامنت بی ادب "کُ..." ندهد که تأیید نخواهم کرد. می توانید بنویسید مزخرف یا مهمل یا هرچه بغیراز کلماتی که درمتن خودش نباشد آزاردهنده است برای اعاظم خوانند گان سرورمن.


3- چه با نثرمن خوگرفته باشید -وچه خوب- وچه عادت نکرده باشید هنوز. یکبار دیگر می گویم: من هیچ چیز وهیچ چیز وهیچ چیزرا بدون معنا وچندقلو آبستن واجبار به خوانش نمی نویسم. چه علایم نگارش باشد، چه واژه وکلمه باشد وچه حرف ربطی مثل "واو". وشما موظف (بخوان توصیه وراهنمایی) هستید همه را طوری بخوانید که بتوانید همۀ مشروحی را هم که من نمی نویسم بفهمید واستنباط کنید.


4- درپست صبح وقبلی نوشته بودم که بطورقطع ویقین حیدرمصلحی درجلسۀ امروزدولت - حداقل- غایب خواهد بود. ودرهنگام منتشرکردن بود که به احترام تعهدم به سبزها وبرای عدم تحریک حساسیت عزیزان جوان و... حذف کردم.


5- دست آورد های 10 روزقهرسیاسی هوشمند رییس جمهورفراتراز باوراست ومن ازترس دشمنان احمدی نژاد امساک می کنم درنوشتن همه. چون من ضریب هوشی ام وتمرکزم وویژگی خوانش عمق کلماتم واحساس مسئولیت دردناکم ازاتفاق دشمنان حاکمیتی احمدی نژاد بیشتراست. وآنان هم این وبلاگ را می خوانند. پس به یک دست آورد عمده فعلاً بسنده می کنم تابعد. احمدی نژاد برساختۀ "جریان انحرافی دردولت (بخوان احمدی نژاد ومشایی) خودش" توسط الیگارشی را به "جریان انحرافی در بخش هایی ازنظام  (بخوان حاکمیت به ریاست رهبر)" بازگردانده وقبولانده است. این البته خیلی خیلی زیاد مهم است درپروسۀ اصلاحات مورد نیازما وپروژۀ اصلاحات رییس جمهور!


6- واما موضوع متن این مقاله مربوط است به موسیقی وکنسرت وسینما وتئاترو فوتبال وهنر وپرسپولیس خواهی من. به این معنا که بسیاری ازخوانندگان من چنین باور دارند وداوری می کنند که من دغدغۀ طبقۀ متوسط به بالای شمال تهران را دارم وعنایتی به همولایتی های خودم ندارم؛ زیرا که هیچ کدام ازموضوعات هدف من دغدغۀ دست صدم آن ها هم نیست. چون این موضوع علاوه براینکه اهانت بخود من بعنوان یک دهاتی ایرانی است؛ ممکن است شبهاتی هم درمخاطبان بی سواد روستاییم ایجاد کند. لذا تصمیم گرفتم که توضیح کوچکی بدهم برای سروران روستایی و ساکن در شهرستان های کوچک.


7- حاج آقا اسهال گرفته ونمی تواند امروزبرود راهپیایی دولتی. حاج خانم خون دیده ونمی خواهد طبق آموزه های مذهبی خودش محیط مقدس مسجد را بیالاید به گناه. برادر حزب اللهی ام می خواهد دورکعت نمازبا خلوص نیت بخواند درجمع رفقای همدرسش به نیت آمرزش روح پدرش. جوان هنردوست می خواهد یک صدای موزیک راحتی برای خودش گوش کند بی دغدغه. این ها ازدست گزمه های خود جوشیده وخودروییده چه مذهبی ها به خشونت وزشتی وچه متجدد ها بمسخره وهوُ چه خاکی برسرشان بریزند. آنجا یک روستاست یا یک شهرکوچک. متروپل تهران نیست که سگ صاحبش را نشناسد وهرکسی هرکاری که امکانات ومیلش را دارد بکند. آنجا یا همه باهم نسبت سببی ونسبی دارند ویا همدیگررا می شناسند. آیا حاج آقا باید برود به راهپیمایی ووسط راه ... توی دست های منصورارضی تاباورکنند که مریض است. آیا حاج خانم باید خودش راعرضه کند به طائب که ثابت کند ح... است. سخت است وخیلی سخت است درمحیط کوچک با ارزش های مورد وثوق وهرانسانی برای خودش زندگی کردن. من می گویم باید زندگی را آزاد کنیم ازدست گزمه های حکومت وغیرحکومت. واگررویم ونماد هایم بسوی شما طبقۀ متوسط است بدین خاطراست که شما سواد وامکانات ومحیط فراخ تری دارید برای تحمیل زندگی روستاییان شوخ گیرافتاده به مرگ حاکمان عبوس. همین!


8- یک تکملۀ اقتصادی هم اضافه کنم برای عزیزانی که سهام دارند دربورس تهران: درخبرها دیدم که حباب شاخص های بورس ترکیده وبهای سهام سقوط کرده است. خواستم بگویم که نگران نباشید. چون آن قسمت افت ارزش سهام که تحت تأثیربی ثباتی ظاهری ناشی ازاختلاف رهبرورییس جمهوربوده است -که بوده است-  بزودی با ثبات بیشتری جبران خواهد شد. چون سنسورهای بازار خیلی خوب می گیرد اوضاع را. وما بعدازسی ودو سال وبرای اولین باردرراه تشکیل حکومت هستیم. و حکومت یعنی ثبات! صورت بندی حکومت البته امرمهمی است. اما- واین اما مهم است- قبل ازصورت بندی حکومت خود ونفس حکومت است که گوهربی همتاست برای آرامش زندگی انسان. وما بزودی حکومت خواهیم داشت مسئول! یا...هو

۱۱ نظر:

همان دوست گفت...

خیلی ممنون که یادی از ما دهاتی ها کردید اما با این زبان کثیف چرا؟ روستای ما مبال عمومی دارد و آفتابه هم در دسترس همه اما و این امابرای دلقک است فقط, تا دلت بخواهد گلهای نازک خودرووزیبا و خوشرنگ و رو هم داردکه گاهگاهی پناهی هستند برای گلهای 15-20 ساله خرامان و ترسان که پشتشان قرار بگذارند و بوسه ردکنند و آنکار دیگر هم.آن راهیپیمایی دولتی هم که گفتید خاص از کارافتادگان روستاست که نشان دهند هنوز میتوانند چند قدمی راه بروند و هنوز میتوانند دست پینه بسته شان را مشت کنند نه برای چیدن محصول که برای فرستان در هوا به اشاره آخوند دیوانه ای که سرگرمیشان شده و خودشان بارها گفته اند چه کنیم دیگر سر گرمی میخواهیم. اینها را نوشتم که بگویم همینقدر که از ما دهاتی ها نوشتید بس است قربانتان دیگر ننویسید حالمان بهم خورد از این نثر کثیف آن هم از چامه دلقک خوش نوشتار که همین یک حسنش ما را معتاد نوشته هایش کرده. بس است دیگر از ماننویسید لطفا.
به نمایندگی از اهالی دل آباد ایران و حومه

Dalghak.Irani گفت...

مرسی
مثل اینکه دهات ما بی ادب ترازدهات شماست. تحت تأثیرکامنت یک آدم چه می دانم بودم ازپست قبل که بی ادب بود ودق دلی داشتم. ضمن اینکه من 15 سال درایران کارم نامه نگاری بود که ازآنجا ترقی کردم وشدم قطعه نویس وقصه نویس. پس من یک تحلیل گرسیاسی نیستم بلکه یک هنرمندم. قبلاً فرصتی می شد وگاهی پست های شوخ وشنگی هم می نوشتم وگاهی کلمات را عریان بکارمی بردم درخورند متن ونثرادبی. وخوانندگان کمم هم آشتی بودند با نثرم وبا ترجیحم درلخت نویسی وتحمل می کردند یا اعتراضی نداشتند. شما که تذکردادی خودم هم متوجه شدم که دریک وبلاگ سیاسی که اغلب خوانندگانش باید کمی جدی باشند ونتراشیده نخراشیده مثل سیاست این نثربی ادب واکنش منفی ایجادمی کند. ومن هم که نوکرخوانندگانم هستم والا وجود ندارم. بحرفت گوش کردم وبا اینکه خیلی اکراه دارم به متن نوشته ام دست ببرم بعد ازانتشار درستش کردم. بازهم ممنون! یا...هو

ناشناس گفت...

http://divanesara2.blogspot.com/2011/05/blog-post_01.html
اگر فرصت داشتید جوابی هم به این بدهید. فرصت که الی ماشالله دارید

Dalghak.Irani گفت...

ناشناس عزیز سلام
آرمان ازدموکراسی خواهان شکایت کرده. من که دموکراسی خواه نیستم. ضمناً ازنظرمن خاتمی اصولاً سیاستمدارنبود که حالا بیاییم نقدسیاستش را هم بکنیم وخاتمی ازنظرسیاسی خودکشی کرد وتمام شد. این تلاش های اخیرش هم ازجنبۀ مصلح کل است وراحتش بگذارید کارش را بکند. من یک ماکیاولیست هستم. وسیاست را امری بسیارخشن وبرهنه می دانم. ضمن اینکه مبنای حرکت من ایجاد حکومت است وپایان انقلاب درحالیکه دوستان می خواهند حکومت دیکتاتوری را به حکومت دموکراتیک متحول کنند. واین قصه درازاست ووقت خرده کاری ندارم برعکس داوری شما که چون سریزیر وپرکار ومسئولم دربرابر مسئولیتی که خودم برای خودم تعریف کرده ام گمان کرده اید که من سرم درد می کند برای وقت گذرانی پشت این ابزاری که به نسل من هم دهان کجی می کند. خاتمی مثل خود جمهوری اسلامی ومثل دین سیاسی ومثل مسعود شصتچی مردهزارچهرۀ مدیری - قاسمخانی یک اشتباه بود همین! آنجا ننوشتم که واردحاشیه می شدم. مرسی. یا...هو

آرش گفت...

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002116250

سيد‌مرتضي نبوي با تاكيد بر اينكه داستان شياطن انس و جن دور از واقعيت نيست، گفت: آنها طبق آيات قرآن عليه انبيا توطئه مي‌كردند، لذا شايد اين جريان انحرافي با توسل به بعضي از افرادي كه از طريق راه باطل، فسادانگيز و انحرافي به برخي توانمندي‌هاي ماورائي رسيدند، سوء استفاده مي‌كنند و جاذبه‌هاي اين گروه توانسته تأثيري روي برخي افراد بگذارد و حمايت ايشان را جلب كند.

نبوي با تاكيد بر اينكه بايد حساب احمدي‌نژاد را از اين گروه انحرافي جدا كنيم، گفت:‌ اين گروه انحرافي بايد منزوي شوند و از چشم مردم بيفتند كه اين بهترين مجازات براي آنها است.

ناشناس گفت...

حُرّ امام خمینی پهلوان شاهرخ ضرغام

روي سينه اش خالكوبي كرده بود:

فدايت شوم خميني

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid=54

ناشناس گفت...

احمدی نژاد گفته رهبری "نیازمند" بازوانی پرتوان است. نمیدانم چرا به یاد قضیه احمدشاه و رضاخان افتادم!

payamemruz گفت...

با سلام و احترام
بند 7 ميم راهپيمايي از قلم افتاده

دوست گفت...

من راضی به اینکه نوشته ات را عوض کنی نیستم ونبودم اعتراضم به زشت بودن تصویر دهاتی ها بود همین . ولی آره دهات ما خیلی با ادب ونجیب بودند مردم و هنوز هم هستند ومن خیلی رویشان حساسم وبه روستایی بودنم هم افتخارمیکنم.اصلا نصف بیشتر تهرانی ها و شهر های بزرگ ما ریشه روستایی دارندمن نمیفهمم چرا همه فکر میکنند باید روستاییان را مسخره کردبه آنها خندید؟ شاید از بی تفریحی باشدویا چیز دیگر . به هر حال از اینکه پاسخ من دهاتی را دادید ممنون.

ناشناس گفت...

جناب دلقک ..
متاسفانه بوی فاشیسم بدجوری تو نوشته هات موج می زنه ... و پیروزی گل اندامان سیمین ساقتان محمود جان و پارتنرشان مشاعی پیروزی فاشیسم مذهبی است که قدم آخر در بر باد دادن ایران است یا نمیدانی و برصف پیرهن سیاه ها پیوستی یا دانسته برای کاریکاتور های هیتلر و گوبلز کف می زنی من که امیدوارم هیچگاه موج بنیان کن فاشیسم به دیار ما نرسد اما چون تو آرزوهایم را چون پیش بینی های لایتغیر برزبان نمی رانم (مبارک رفت بر خلاف آرزوی تو)و میترسم از دوران سیاهتر از 30 سال پشت سرمان از دورانی که شاید حجاب و آواز رفتن دختران به ورزشگاه و .. آزاد باشد اما اندیشه زیر پای جوانان غیور طرفدار نازنینان شما له میشود ... خاطر تان باشد که حکومت هایی چون آلمان نازی و ایتالیای فاشیسم از با ثبات ترین حکومت های قرن گذشته با تعریف شما بودند و اگر سرت پایین بود و به چشم انداز و آرمان های رایش سوم کاریت نبود برلین قبل از جنگ بسیار مکان مطبوعی برای زندگی در آرامش بود اما اگر سری می جنباندی باید برای پیشرفت نژاد آریا کار اجباری می کردی در جایی که فرسنگ ها با کافه ها و باله ها و خیابن های زیبای برلین فاصله داشت

Dalghak.Irani گفت...

سلام به خانم ها وآقایان ودگرباشان عزیز!
ازلطف همه ممنونم وپاسخ انفرادی را لازم نمی دانم. وبرای آخرین ناشناس هم یا برمی گردم ویا یک مطلب می نویسم درروی صفحه. فعلاً دارم می روم مجلس ختم بن لادن تا اگرتوانستیم یک لعنت برای خودش بخوانیم ویک لگد پرزور هم به تفکرش درمصباح ورهبر بزنیم با دست وپای احمدی نژاد ومغز مشایی. بیش باد. یا...هو