۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۳, جمعه

ازجنبش سبزبه مجلس خبرگان رهبری وهمۀاعاظم محترم روحانی؛ دربارۀ رهبرجدید!

Adoration of the Shepherds


 سلامُُ علیکم


1- همانطورکه حضرات آقایان دامة برکاتهم استحضاردارند؛ جمهوری اسلامی شریف وامید پابرهنگان جهان ودرپی برگزاری انتخاباتی مهندسی شده وپرازریب وشک در22 خرداد ماه 1388 خورشیدی که تنها یکی ازانتخابات "هرسال یک انتخاب" میراث گرانسنگ والهی حضرت امام خمینی قدس الشریف بوده؛ باعث حوادث تأسف باری شد. این حوادث مصیبت بارکه جان شریف ترین جوانان ایران را به فجیع ترین نحو ممکن درخیابان ها وزندان های غیرقانونی امثال کهریزگ گرفت و بسیاری ازشریف ترین روشنفکران وروحانیان وروزنامه نگاران ومردم کوچه و خیابان رابه بند وغل وزنجیرکشید؛ خاطرهرانسان مشرک وملحدی -حتی نه هر مسلمانی - راخون کرد وهنوزادامه دارد.

2- درپی این فجایع که آقایان مکرمه بهترازنویسندگان این نامه به دقایق وحشتناک و غیر انسانی -نه حتی غیرالهی- آن اشراف دارند؛ دونفرازنامزدان ریاست جمهوری سال 88 آقایان میرحسین موسوی ومهدی کروبی نیزحصرشده وازتمام حقوق وآزادی های زیست متعارف محروم شدند. 

3- آقایان بزرگوارخود گواهی می دهند که این اتفاقات دردناک فقط هنگامی روی داد که ولایت فقیه وقت آیت الله سید علی خامنه ای وارد صحنه بعد ازرأی گیری پرمسأله شدند وازریاست جمهوری مشکوک محمود احمدی نژاد جانانه دفاع کردند بطوریکه برای اولین باردرتاریخ جمهوری اسلامی ایشان را بنام جزوصدیق ترین وبهترین خدمتگزاران نظام اسلامی معرفی وهرگونه انحرافی را انکارنمودند. تا جاییکه در همان نمازجمعۀ معروف در29 خرداد 88 محمود احمدی نژاد را با آیت الله هاشمی رفسنجانی مقایسه وترجیح اولی به دومی را بصراحت بیان نمودند. این ترجیح ازاین نظر خیلی مهم است وبود که آقای هاشمی اولاً مورد تأیید ترین روحانی ازسوی امام راحل بودند تا جاییکه فرماندهی کل قوا وجنگ تحمیلی را نه به آیت الله خامنه ای که رییس جمهوربودند وسمت اجرایی داشتند که به آیت الله هاشمی که سمت تقنینی و ستادی داشتند تفویض کردند؛ وهم نقش اصلی را درگزینش آیت الله خامنه ای بسمت رهبری نظام درسال 68 را داشتند. وهم یکی ازچندروحانی برجسته وبنیان گذارنظام اسلامی هستند که مبارزات ایشان بارژیم منحوس وستم شاهی پهلوی با کمترکسی در بین روحانیان مؤثردرپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قابل مقایسه باشد.

4- القصه زمان گذشت وپرده ها افتاد وتشت رسوایی رمالی وجن گیری رییس جمهور مورد تأیید وتأکید رهبرنظام ازآسمان افتاد. وامروزکمترکسی دربین اعاظم روحانی یافت می شود که ازخطر انحراف دردولت احمدی نژاد خبرندهد وبرائت نجوید. آیت الله خامنه ای که تا دیروزهمۀ مخالفان دولت را به بی بصیرتی متهم کرده وازجرگۀ یاران انقلاب خط می زدند؛ امروززبان درکام کشیده ولام تا کام حرفی ازبصیرت نمی زنند. بطوریکه گویی نه خانی آمده است ونه خانی رفته است. رفتار دولت که ازابتداء هم مشخص بود برعلیه آرمان های اصیل انقلاب ویاران با وفا وصدیق رهبر ونظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ ازسایه به آفتاب آمده وباعث دخالت غیرقانونی وازسر اضطراررهبردرعزل ونصب وزراء شده است.

5- تفصیل قضیه بدرازا می کشد. ضمن اینکه هم همۀ آقایان محترم ومعزز وهم آحاد ملت شریف ایران بدقایق هرآنچه گذشته اشراف کامل دارند؛ اخیراً هم سایت کلمه وابسته به نحست وزیرامام (مهندس میرحسین موسوی) با دقایق بیشتری وبا استناد به اعترافات ونگرانی های بزرگوارانی همچون اسدالله بادامچیان عضو برجستۀ جمعیت مؤتلفۀ اسلامی ویا علی مطهری فرزند دلسوز وفرزانۀ استاد شهید ومعلم انقلاب اسلامی علامۀ شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه مدلل کرده است که آنچه جناب مهندس موسوی درخشت خام پاکی وصداقت خویش می دیدند متأسفانه آیت الله خامنه ای درآینۀ شفاف هم نتوانسته اند تشخیص بدهند وکشوررا به پرتگاه نابودی در همۀ زمینه های مادی ومعنوی رسانده اند؛ که تازه این ازآغازسحراست وخدا بداد میراث امام خمینی برسد با این رهبری که بدیهیات عقلی ومشاهداتی را تشخیص نداده و نمی دهد.

6- بزرگواران؛ مشکل پیش آمده درآنجا غامض وپیچیده می شود که دولت رمال و جن گیر ومتقلب خود را مستظهربه درک محضرمبارک امام زمان عج الله فرجه الشریف می کند وفتاوایی را بنام ایشان درجامعه تبلیغ وساری وجاری می کند که همه اش آموزه های مدرن وزیست جدید است. مثل حرام نبودن موسیقی، آزادی حجاب برای زنان، دادن پست های مدیریتی درحدوزارت واستانداری به زنان، تشویق  بانوان و دختران معصوم ما به ورزش واعزام آنان بمسابقات با زنان کافرو غیر محجبه و... وهیچکس را -حداقل- درعلن به چاه جمکران وسایرزیارتگاه های ذات اقدس امام موعود دعوت نمی کند . وشما آقایان بهترمی دانید که همۀ این بی بند و باری ها و ولنگاری های سوغات فرهنگ ملحد غرب برخاسته ازام الفساد دنیای به اصطلاح متمدن غرب که همان لیبرالیسم باشد نشأت می گیرد. ومع الاسف با استقبال جوانان مجرد بالای سی سال نیز که هنوزبه رشد عقلی نرسیده اند مواجه می شود. و ناگفته مکشوف است که ادامۀ این وضع می تواند چه خطرات مهلکی از"بی ناموسی" را در کشوراسلامی ما به ارمغان بیاورد.

7- گفتن همۀ مفاسدی که سیاست های دولت ببارآورده وخواهد آورد مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. حتی برشمردن نمونه های درشت وعلن این سیاست ها که اخیراً هم می خواهد موضوع مبارزۀ مذهب حنیف وحقۀ شیعۀ اثنی عشری را بلا اقتضاء معرفی کند دربرابرسایرمذاهب اسلامی وحتی دربرابریهود ونصارا. وهمچنین است عدم موضع گیری طرفدارانه دربرابرخیزش های اسلامی برخاسته ازامواج سهمگین صدور انقلاب اسلامی به جهان وبویژۀ شیعیان اکثریت ومظلوم بحرین؛ بازهم بحر طویل خواهد شد وازشما بزرگواران مرجع مان آموخته ایم که عاقل را یک اشاره بس است.

8- لذاست که با توجه به جمیع جهات معروضه آیت الله خامنه ای ازدوعنصر کلیدی عدالت وتدبیرساقط شده ومطابق نص صریح قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی خودبخود عزل گردیده است. لذا انتظارمی رود که حضرات معزز و امنای ملت شهید پروردراسرع وقت تشکیل جلسه داده ونسبت به تعیین رهبری جدید نظام مقدس انجام وظیفه ورسالت الهی نمایید. خدایا توخود شاهد باش که ما فقط در راستای حفاظت ازقانون ومیراث پربرکت حضرت اما (ره) اقدام به نوشتن این نامه کرده ایم. وهمانطورکه امین ملت جناب آقای مهندس موسوی بارها فرموده اند برای خودمان کمترین نقش ومقام وجاهی انتظارنداریم.


با احترام وآرزوی توفیق:
امضاء کنندگان: 
محسن کدیور. عطاءالله مهاجرانی.اردشیرامیرارجمند. رجبعلی مزروعی. عبدالعلی بازرگان. راه سبز امید با بیش از20 امضای بدون نام ونشان. حزب مجاهدین انقلاب اسلامی شاخۀ خارج ازکشور. حزب مشارکت شاخۀ خارج ازکشور. وطوماری از امضاهای برادران وخواهران مؤمن ویاران صدیق جمهوری اسلامی درداخل و خارج از کشور که بدلیل جلوگرفتن ازتصدیع اوقات شریف آورده نشده است ودراصل سند تاریخی این نامۀ خیرخواهانه وقانون مدارانه مضبوط است وخدمت بزرگواران تقدیم خواهد شد.
..................................
توضیح دلقک ایرانی:

سایت کلمۀ گزارش گونه ای پراحساس وانشایی بدون امضاء منتشرکرده است -بمعنی موضع مهندس موسوی-. ودر آنجا با استناد به آدم های معتبری چون دکتراسدالله بادامچیان والبته استناد به گفته های صریح جناب مهندس موسوی ثابت کرده است که آنچه مهندس دردوسال پیش ودر چنین ایامی گفته است منطبق برواقعیت وحقیقت محض بوده ولی آیت الله خامنه ای دقیقاً برعکس آنرا گفته وعمل کرده است. تا جاییکه حتی همۀ سرکوب های دوساله را هم شخص رهبربعهده گرفته وهدایت کرده است. چون دیدم که پای این گزارش افشاگرانه بسیاری ازجوانان سبز انگشت با کامنت زده اند وچه شوق ها وامید ها که دردل این بچه های معصوم جوانه زده است ازیک متن ساده. لذا برخود فرض دانستم که به بزرگان جنبش سبز درخارج ازکشور یاد آوری کنم که کمی هم این سروران تحرک نشان بدهند وانشای این مرد یازن پراحساس ودلسوزرا به یک تحرک سیاسی تبدیل وانتظارجوانان را به نا امیدی تبدیل نکنند. وازآنجاییکه یقین داشتم که آقایان چه بدلیل گرفتاری های فراوان ومسئولیت های طاقت فرسا و...ممکن است وقت تنظیم چنین نامه ای را نداشته باشند خودم نیزاقدام به تهیۀ این نمونۀ چرک نویس گرفتم که آقایان یادشان نرود جنبش با عمل وجهت گیری اهداف مشخص است که می تواند بخمودگی وانفعال غلبه کند. البته هرنوع گزارش وانشاء ونوشته ای ارزش خودش را دارد ولیکن اعاظم متولیان ومیراث داران جنبش سبز-بفرمایش صریح جناب مزروعی- باید دست به اقدام سیاسی هم بزنند. لذا دراین نامه کمترین تعرضی هم به جمهوری اسلامی میراث حضرت امام ره که نهایت آرزوی این برادران است نشده است وفقط خواستاراجرای بدون تنازل قانون اساسی ازسوی خبرگان مکرم ومراجع معزز شده است. 

وپیام این نامه به همۀ کنشگران مدنی یا سیاسی:
"مهم نیست چه اعتقادی داریم. مهم این است که به عقیده امان پایبند باشیم ومتناسب با شرایط دست بعمل سیاسی بزنیم. والا یک لاف زنیم."

۲ نظر:

ناشناس گفت...

نام ابراهیم نبوی را از فهرست امضاگران جا انداختی!

Dalghak.Irani گفت...

نک زبانم بود ولی ابراهیم هم همشهریم است. هم یکبار با اودست داده ام وهم قلم وطرف اودخل وخرجش هم است. تازه می خواستم نام عبدالعلی را هم ننویسم که دیدم می شود کدیورنامه وفکرمی کنند من توی لندن باج بگیرسرگردنه بازکرده ام عوض سیرک. مرسی. یا ...هو