۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

انقلاب احمدی نژاد پیروزشده است. ما وارد جمهوری اسلامی دوم شده ایم!

Hip, hip, hurra


سؤال:
می خواستم خواهش کنم چند تا مطلب هم در رابطه با سوال زیر بنویسید: (البته اگر صلاح می دانید و امکانش را هم دارید):

فرض کنید حرف شما را کامل قبول کنیم. که تیم دولت در صورت موفق شدن نوید حکومت تثبیت شده تری را می دهد و ایران بهتری را شاهد خواهیم بود. اما می دانید که سیاست با تعارف تغییر نمی کند. تیم دولت عملا و به صورت نقد در دستهایش چه چیزی دارد که در مقابل ساخت سنتی سیاسی قرار دهد؟
ببینید آن طرف به صورت سنتی حوزه های متعددی را در اختیار خود دارد. مثلا سپاه یا صدا و سیما یا آستان قدس رضوی یا ... که لیست درازی می شود. این طرف چه دارد؟ به قولی پاسخ قدرت را فقط قدرت می دهد. در پاسخ با قدرت حاکمان سنتی در ایران  تیم دولت چه چیزی دارد که نقدا علم کند و پیروز شود. می دانم که جسته و گریخته در این باره هم نوشته اید. اما خواهش من این است که به صورت مشخص تری در این مورد صحبت کنید. -پایان سؤال-

پرسش فوق سؤالی است که دوستی فرهیخته ویاریگراینترنتی ام وبصورت خصوصی وازطریق ای میل ازمن پرسیده است. با توجه به اینکه سؤال بسیارکلیدی ومهمی است. من آنرا به اقتراح عمومی می گذارم وبدواً خودم نیز پاسخی به آن می دهم. لزومی ندیدم که نام پرسشگررا ذکرکنم به این دلیل که اولاً اجازۀ قبلی نگرفته ام وثانیاً به این دلیل که پرسش مزبورپرسشی عام است وبهتربود بدون نامی درپشتش مطرح شود تا خواننده قبل ازورود به متن دنبال نام ایشان وانگیزه های سؤال کننده روان نشود. -چنانکه افتد ودانی-

پاسخ من:

1- پاسخ ابتدایی به این سؤال وازمنظرمادی وسیاست صرف ومنطق ریاضی این است که تقریباً هیچ (وشما حتی می توانی بخوانی تحقیقاً هیچ). ودراینجا پاسخ سؤال تمام می شود. چرا که نگاه سیاسی ومادی صرف به پرسش بما می گوید که تمام سخت افزارقدرت دردستان الیگارشی سی ساله منحصرومتمرکزاست واحمدی نژاد وتیم اودارای هیچگونه اقتدارناشی اززورسیاسی دراختیارندارد. اما- واین اما مهم است- اگرپاسخ ریاضی ودقیق بالا را قبول کنیم باید به یک سؤال پیشینی پاسخ داده باشیم که: "پس این شاخ وشانه کشیدن های غیرمعمول وبی سابقه درجمهوری اسلامی تا کنون برچه مبنایی وبا تکیه برکدام قدرت مادی وسیاسی انجام پذیرفته است؟

2- پاسخ به این سؤال پیشینی هم می تواند پاسخ ساده ای باشد مثل: "این یک جنگ زرگری است که خود آخوند ها راه انداخته اند بدلایل بسیارمعلوم ونامعلوم و یک اختلاف ریشه ای نیست. لذا بهترین کاراین است که نیروهای آزادی خواه منفعلانه ناظر صحنه باشند وگرگ وگرگ زاده را به بازی خویش رها کنند. ولی اگراین پاسخ هم سوراخ سنبه های عینی بسیاری را نشان داد -که می دهد- وقانع کننده نبود. آیا پاسخ سومی هم می تواند موضوع را توضیح بدهد یانه؟ من می گویم آری. وبا این پیش فرض نمایشی نبودن اختلاف. وحتی بسیارعمیق بودن این اختلاف است که پاسخ بسیارمفصل فشر ده شده درچند بند محدود خودم را می نویسم:

الف- سرمنشاء قضیه برمی گردد به قدرت نرم احمدی نژاد دربرابر قدرت سخت روحانیان سیاسی. که خود این منشاء هم ریشه دراین واقعیت بیرونی وعینی دارد که بدنۀ جامعۀ ایران وازسال 76 وانتخاب خاتمی سکولاریزه شده است. به این معنی بدیهی که جمهوری اسلامی به تعریف الیگارشی وازنظرپایگاه وجایگاه درنزد مردم و در سال 76 بپایان رسیده است. وبعبارت بازهم دقیق تراینکه: نه رأی انبوه مردم به خاتمی سال 76 وجهۀ مذهبی داشته است وبطریق اولی-چون جامعه ای که ازیک پدیده گذشته 8 سال بعدش به آن برنمی گردد- رأی احمدی نژاد درسال 84 . من البته قبلاً این سکولارشدن بدنۀ جامعۀ ایران را بر مبنای جامعه شناسی میدانی ومشاهداتی مدلل گفته ام ودراینجا تکرارش مجال ندارد-

ب- نکتۀ کلیدی دراین جاست که خاتمی ویاران این را نفهمیدند ویا بخاطرمنافع الیگارشی وابسته شان نخواستند بفهمند. چرا که رآی 8 میلیونی جبهۀ خامنه ای و با آن صراحت حمایت بنام ناطق نوری علامت پنهانی نبود که حتی کوران متوجه آن نشوند . اینکه گفته شود مردم به قرائت نواندیش دینی رأی دادند یک نوع مغلطۀ فلسفی و فرار بجلواست. زیرا که ما یک دین سنتی هژمونیک داریم وبس. وهر قرائت دنیوی ازدین خواسته یا ناخواسته سکولاراست. که خاتمی نتوانست این را درک کند و بهمین خاطرهم هیچ گاه نتوانست وحاضرنشد دریک گفتگوی چالشی ازنظریه اش دفاع کند. والبته هنوزهم نمی توانند وتا قیامت هم نخواهند توانست. اما احمدی نژاد این پدیده را هم می دانست وهم بعد ازانتخاب شدن به قطعیت سکولار بودن بدنۀ جامعه مطمئن شد. دراینجاست که ما متوجه می شویم که جناح راست هم این پدیده را درست تشخیص داده بود. ولی چون درنزد روحانیان سیاسی ونسل اول انقلاب راه برون رفتی نبود؛ ازپدیدۀ "آبادگران" نسل دوم بامشارکت احمدی نژاد استقبال کرد.

پ-جمهوری اسلامی که تا انتخاب احمدی نژاد بدلیل فقرمطلق تئوریک نتوانسته بود ازیک انارشی مبتنی برهژمون دین سنتی به یک حکومت-باهرصورت بندی هم- عبورکند. پدیدۀ احمدی نژاد را چونان مائده ای آسمانی پذیرفت وحلوا حلوا کرد. چه می دید که آهنگرزاده ای مصمم وارد حوزۀ سیاست شده است که نه تنها ازآنان طلب تئوری نمی کند که بالاترخودش با اراده وتصمیمش هم خلاء تئوریک حکومت را پر می کند وهم با سخت کوشی مثال زدنی درپی پیاده کردن آن است. اینکه برخی ناز و اداها وسرپیچی های ابتدایی احمدی نژاد با طیب خاطر پذیرفته می شد واینکه آیت الله خامنه ای اجازه نداد هیچ آدم مهم دیگری ازجناح راست الیگارشی وارد انتخابات 88 شود. واینکه حاضرشد درانتخاباتی مشکوک ازپیروزی زودرس اوحمایت قاطع بکند. واینکه با آن سبوعیت مثال زدنی ازریاست جمهوری دهم احمدی نژاد درمقابل سبزها محافظت کرد. همه به این علت کلیدی برمی گشت که اوبهترازهمه می دانست که جناح راست سنتی فاقد کمترین تئوری حکومتی نیست وتئوری شترگاوپلنگ جناح چپ هم جز در فروپاشی رژیم نمی تواند توقف کند. زیرا که اسلام تئوری حکومتی ندارد. لذا همۀ قوتش را جمع کرد پشت احمدی نژاد با این امید که اوفراترازاذیت وآزارقابل تحمل دورۀ اولش سرکشی نخواهد کرد.

ت- اما احمدی نژاد هم نقشه ها درسرداشت وحتی می شود گفت طولانی شدن اعتراضات خیابانی تحت عنوان جنبش سبزمقدار زیادی ازوقت مفید شروع پروژۀ احمدی نژاد را به تأخیرانداخت. بهرصورت احمدی نژاد بعد ازآن دندان قروچۀ اولیه در انتخاب مشایی به معاون اولی نتوانست پروژه اش را عملیاتی کند تا آخرین سفرش به نیویورک وتلاش برای آشتی با امریکا. که متأسفانه شکست خورد. ولی احمدی نژاد پروژه اش را تعقیب کرد درسیاست خارجی ووقتی دید با موانعی مثل متکی واخیراً هم مصلحی پروژه اش خوب جلونخواهد رفت دردواقدام شوک آور با هدف آچمزکردن آیت الله خامنه ای والیگارشی آن دورا بر کنارکرد که اولی موفق شد ولی دومی به ماجرای اخیرمنجرشد.

ث- احمدی نژاد که فقدان تئوری حکومتی درنزد جناح راست را می شناسد ومی داند. ودرماجرای اخیر در حقیقت با صراحت تمام به رهبرگفت که این من هستم واین تئوری من است که به شما الیگارشی ارزش افزوده می دهم ونه برعکس. زیرا که شما بدلیل فقرتئوری حکومتی دردین 1400 ساله اصولا نه حکومتی دارید ونه قادر به تأسیس حکومتی هستید که بخواهید بمن بگویید ازحکومتم بروبیرون. ومن (احمدی نژاد) تصمیم گرفته ام که حکومتم را بنام خودم وامام زمانم نه به نام شما ثبت کنم. واگرازجلوراهم کنارنروید به ملت خواهم گفت که چه خیانتی کرده اید درپیش از این وآنان را سردوانده اید بلاتکلیف.

4- وازاین جاست که الیگارشی آشفته وفروپاشیده درمانده شده اند دردست احمدی نژاد. چه اگراوراازدست بدهند جایگزینی برایش ندارند که خودش هم صاحب تئوری شخصی  باشد وهم بسازالیگارشی برقصد. به اضافۀ اینکه می دانند بدنۀ مردم به بلاتکلیفی وبلاتصمیمی قبل ازاحمدی نژاد برنخواهند گشت. وهمین طورمی دانند که اسلام تئوری حکومتی ندارد. لذا یا باید باهرترفندی احمدی نژاد را راضی کنند که بماند وکج دارومریز آنان را بسال 92 برساند. ودرپایان دورۀ دوم خودش یک تئوری ایجادشده ازاصل حقوقی "وحدت رویه" ازخود وبنفع الیگارشی بیادگار بگذارد تا نفرات بعدی هم با ویرایش بخش های انسان محوراین تئوری درقسمت های آزادی های اجتماعی وزنان وفرهنگ عام؛ حاکمیت کمی منظم ترشدۀ خودشان را ادامه بدهند.

5- اما این موضوع فقدان تئوری حکومتی دراسلام اگرچه علت العلل است ولیکن با فاکتورهای دیگری تقویت می شود که نتوانند براحتی با احمدی نژاد برخورد کنند. اهم این دلایل هم چنین است:

وضعیت فروپاشیدۀ الیگارشی روحانی:
الف- نسل اول الیگارشی دربخش روحانیت یا مرده اند ویا درسنین بالای 75 سال در حال احتضارهستند. اینان که دیگرتوانی برای بازگشت ندارند. بارنجیدگی حاصل از احمدی نژاد هم اصولاً رغبتی برای بازگشت ندارند. وتلویحاً به تزجدایی دین از حکومت رسیده اند - درمثال آیت الله استادی درپست های چند روزپیش نمونه آوردم-. اینان گروه روحانیان ارشد ومرجعی هستند که بویژه دریک سال اخیر کاملاً ازسیاست کنده اند وبه حوزۀ دین عقب نشسته اند.

ب بعد ازاین گروه نسل اول؛ روحانیان نسل دوم ومیانه ای هستند که تمام سی سال گذشته را درحوزۀ سیاست گذرانده اند و کمترین صلاحیت لازم علوم دینی را برای نشستن برجای نسل اول ندارند. وبیشترشکل تکنوکرات های عمامه ای هستند تا روحانیان دینی. اینان تنها بخش مصمم روحانی درمقابله با احمدی نژاد هم هستند. چون قدرت وثروت ومنزلت ها دراین گروه بیشترمتمرکزاست. بلافاصله بعد ازاین گروه طلاب وروحانیان نسل سوم وجوانی هستند که بتبعیت ازبدنۀ جامعه سکولارشده اند. اینان که نه عقده های تحقیر وفقردوران پهلوی هارا دارند ونه توانسته اند به آلاف اولوف مادی وفراوان روحانیان نسل اول ودوم برسند- تأکید می کنم هرکدام ازاین نسل ها چنان انحصارگربوده اند که حاضرنباشند برای جانشینان خود جایی بازکنند در کنارشان- ونه توانسته اند بدلیل بی آبروشدن روحانیت دربین مردم -حتی بخوان دربین خانواده های خود- آبرویی روحانی ولذتی معنوی ببرند ازروحانی بودنشان؛ روبه روحانیت سکولار مثل روحانیت قبل ازانقلاب آورده اند. ومی خواهند حوزۀ سیاست ازدین جدا باشد. تشکل وعاظ ولایی تهران برهبری امیری فرفقط نوکی ازقلۀ کوه یخ پنهانی است که بخشی ازآن را دردسته های عزادار درراه حرم حضرت معصومه درچندروزپیش بشما آدرس داده بودم. پس مجدداً خلاصه می کنم: نسل اول ومراجع ازحکومت دینی نا امید شده اند واینان مدرسان فعلی حوزه هستند. بخش میانی درحال بخوروبخورودرکارسیاسی ودولتی هستند ودرحوزه نیستند ومقابل احمدی نژاد صف کشیده اند. بخش سوم طلاب جوان درپای درس مدرسان خسته از حکومت دینی وبا توجه به محرومیت های خود وشناخت نارضایتی جامعه ازدین سیاسی؛ سکولارشده اند وحاضربه بازگشت برای کمک به الیگارشی روحانیان جدید و مادی وتکنوکرات وانحصارگرا نیستند.

پ- لذاست که الیگارشی روحانیان کاملاً فروپاشیده است وکسی توان جمع کردن و بازسازی مجدد آن را ندارد. ازطرف دیگرتوده های سکولارشده در14 سال پیش کمترین رغبتی برای بازگشت به حکومت بلاتکلیف الیگارشی مذهبی ندارند. که در این بین فرزندان خود الیگارشی وبدنۀ حزب اللهی فریب خورده وزندگی باخته در رأس هستند. والبته تا تمام سگ وگربۀ ایرانی هم که قشرخاکستری جامعه را تشکیل می دهند منتظرکمترین فرصتی هستند که ازحکومت آخوند ها برائت رسمی اعلام کنند. و اینجا این پاسخ کلیدی هم پاسخ می گیرد که علت اصلی عدم استقبال توده های مردم ازجنبش سبز به این دلیل بدیهی بود که بوجود آورندگان وهدایت کنندگان نامتعین آن یکباروبمدت 8 سال عمرملت راتلف کرده بودند وتوده اعتمادی به اندازۀ قهرمان حاضر درمیدان (احمدی نژاد) به آنان نداشتند.

6- حالا اگراین توضیح مادی را درکنارعنصرایمانی هم قراربدهیم اوضاع بازهم پیچیده ترمی شود دربرخورد با احمدی نژاد. چرا که اکثریت مؤمنان سکولارحزب اللهی -سکولاراذیت تان نکند. منظورم عرفی گرایان آگاه یا ناخود آگاه سیاسی مؤمن هستند که  دراین بخش قرارمی گیرند- هم با احمدی نژاد وامام زمانش بهتر و امیدوارتر ارتباط می گیرند تا روحانیانی که سی سال است وعده داده اند ولی نتوانسته اند محقق کنند. اینان بخش بزرگی ازبدنۀ قدرت سخت نگهدارندۀ الیگارشی تاکنون بوده اند وهستند. ورهبربدرستی می ترسد که درروزمتارکۀ نظام با احمدی نژاد نتواند ونخواهدتوانست این بدنۀ مؤمن فریب خورده تاکنون را کنترل وواداربه حمایت ازخودش والیگارشی فروپاشیده وفاسد بکند.

7- لذا برخوردبا احمدی نژاد کاربسیارزیاد مشکلی است که رهبرنمی تواند روی آن ریسک کند. اگرفائزه می گوید که هاشمی بسیارخسته واندوهگین است. واگر مرتضی نبوی می گوید که همۀ الیگارشی خواهان برخوردجدیتر با احمدی نژاد از سوی رهبر هستند ولی آقا دنبال حجت شرعی قوی تری می گردد برای این برخورد. به این معنای بدیهی است که هاشمی تأسف روزهای گذشته وحرف های ناشنیدۀ خودش را می خورد ومی بیند که گویا کاراز کارگذشته. وحجت شرعی قویترخامنه ای جز این نیست که بتواند مطمئن شود که برکناری وبرخورد حذفی با احمدی نژاد زودتر از موعد در پیش؛ جمهوری اسلامی را بپایان نخواهد برد. تا بلکه فرجی شد وراه حلی پیدا کردند برای به تأخیرانداختن مرگ محتوم وپیدا کردن جانشین. البته بهترین راه حل هنوزهم نگهداری احمدی نژاد وتحمل برخی سرکشی های اوست اگراوقصد همۀ کیک قدرت را نکند دوباره!

8- واین جاست که من می گویم انقلاب احمدی نژاد پیروزشده است وجمهوری اسلامی درشروع سال 90 خورشیدی وارد جمهوری دوم خودش شده است. وآنچه که بعدازاین بنام جمهوری اسلامی تبلوربیرونی خواهد داشت شباهتی به جمهوری اسلامی اول نخواهد داشت. الیگارشی نیم جان بتواند پیروزشود با سخت افزار در دستانش؛ جمهوری دوم بسمت توتالیتاریسم خواهد رفت. واگراحمدی نژاد پیروزشود مطمئن نیستم: فاشیسم بدترین آن ویک جمهوری لیبرال مستبد پوپولاربهترآن خواهد بود البته که قیافه وحرکات ومنش وگفتارمشایی حتی یک جمهوری شبه دموکراتیک لیبرال را هم حامل است. مهم برای من این است که حکومت احمدی نژاد قطعاً حکومت خواهد بود وازلحاظ صورت بندی هم بسیاربهترازادامۀ سلطۀ روحانیان.

9- باهرجویده جویده ای هم گفتم دوبرابراین که نوشتم باقی ماند. بلکه هم مقداریش را شما کمک کردید ومن هم درکامنت ها برخی توضیحات بیشتررا دادم. با این بعلاوه که احمدی نژاد کمی هم  قدرت سخت واهرم های مالی وسپاهی وبویژه ارتشی دارد اگر موضوع بیخ پیدا کند. ومهمترازهمه وحدت فرماندهی ویکپارچگی اردوی احمدی نژاد است درمقابل اردوی بشدت شلخته وآشفته ونامصمم رقیب. که مثال زدنی است. یا...هو

۱۱ نظر:

ناشناس گفت...

dooste gerami,peyro nazaratetan be etela miresabanad bar akse nazare jenab ali ba ravane shodane gashthaye ershad be khiyabanhaye tehran amalan ba haman melake shoma khamenei pirooz shod1 hamin!

Dalghak.Irani گفت...

من پاسخ کامنت های فینگلیش را نمی دهم وراستش دررودربایستی هم تأیید می کنم تا منتشربشوند. بویژه که جرم شما مشهود وبزرگ است وهمین الان باید گشت ارشاد شمارا دلالت کند به خارج ازایران. چون ازکامنت تان پیداست که شما الان درخیابان های تهران گیر یکی ازگشت ها هستی وفینگلیش هم تایپ می کنی. البته نگران نباش تا تو وامثال توهستید که مصاحبۀ معمولی یک مسئول انتظامی را چنین پروپاگاندا می کنید. اگرهم واقعاً قصدی به آمدن گشت ارشاد نباشد می روید وبه دست وپایشان می افتید که: قربان کجا تشریف دارید پس خواهش می کنم یک تک پا قدم رنجه بفرمایید وبیایید ازروی جنازه های ماعبوربفرمائید. حداقل اینقدرصادق باش وبگو که همان پلیس در مقابل اینکه چرا پلیس اخلاقی وعده داده ات برای فصل تابستان نام گشت ارشاد را برداشته ازروی خودرو هایش گفته است که ما دیدیم مردم دیگرنیازی به ارشاد ندارند وما بیشتر با مزاحمان نوامیس می خواهیم برخورد کنیم. می دانم جوانی وهیجان زده وسطحی ومی خواهی یکی را شکست بدهی حداقل درعمرکمت ودیواری ازدیوار دلقک کوتاه تر ندیده ای که الان بهش می فهمانم که چگونه ادعایش شکست خورده وازفردا با خیال راحت می ایستم تا پلیس باتومش را بکند تو ماتحت رفقا! متأسفم برای این همه بی مسئولیتی هیجان زده. ناشناس. سلام. کمی فکرهم بکن. بعد هم بنویس برای من که دلقک ایرانی قول می دهم که اگرپلیس مزاحمت خیابانی ایجاد کرد به پشتوانل اینکه مگرمملکت رییس جمهور ندارد خشتکش را عمامه کنم روی سرش. من برای این جوانان می نویسم. نه ترسوهایی که اهن وتلپ ازروی ترس پلیس برای دوماه دیگررا خبرروزتبدیل کنم وبعد هم بگویم روانۀ خیابان های تهران شده اند. زنده باشی . یا...هو

Joya گفت...

Great great post! bandeh ham mikhaastam haminaaro begam!!

خ.آ گفت...

مفيدو عالي مثل هميشه.خيلي روشنگر بوددستتان درست!

پویا گفت...

البته که الیگارشی نمیتواند دست پخت خودش را به راحتی کنار بگذارد اما اینکه پیروزی احمدی نژاد به سود مردم باشد باورش سخت است . شاید ظاهر دینی حکومت بی رنگ شود اما سروسامان دادن به آشفته بازار حاصل از بی کفایتی اداره کشور کار احمدی نژاد و تیمش نیست . اینان نه بر نامه دارند برای اداره کشورنه بر نامه را لازم میدانند تنها به ایجاد سر و صدا و سفر های استانی و پخش پول و هر روز در بوق کردن یک پیروزی دروغین را بلدند و دیگر هیچ.

چهار فصل گفت...

هیچ گشت ارشادی در خیابان های تهران نیست آقا...دیروز هم این را اینجا نوشتند و من تعجب کردم...مگر اینکه چشم ما کور شده باشد که خوشبختانه هنوز نشده یا مثل دوستان سر هر انتقادی توهم بزنیم و یک چیزی در دفاع از نظراتمان "ببینیم"...!
واما غریزه من میگوید احمدی نژاد بعد از این مرحله توان ایجاد حکومت توتالیتر ندارد به 2 دلیل:
1- بافت سنتی مردم که از هزار قشرند و به هزار رنگ و نژاد و فرهنگ و عملا جلوی ایجاد یک هژمونی اجتماعی را میگیرند(ارجاع به مقاله های آقای قائد)
2-نداشتن ایدئولوژی بسیار مستحکم مثل کمونیسم یا نازیسم که توان بالا در بسیج توده ها دارد (هرچند در حوض بی ماهی آخوندها سپهسالاریست برای خودش)

محمد امی گفت...

به نام خدا
سلام
متاسفانه به نظر درست می آِید. چه گیری کرده ایم !!!

ناشناس گفت...

دلقک جان ، با تحلیلهای جاری و تاکنونت موافقم ولی اینکه آینده با حضور هر یک از طرفین به تنهایی به کجا می انجامد پیش بینی سختی است.خصوصا با توجه به عملکرد مشترک آقایان در به نابودی کشاندن زیر ساختهای اقتصادی که بعید میدانم مورد توجه ات نبوده باشد ، ضمن اینکه حکومت بر پایه اقتدار می تواند امید به دوام داشته باشد نه قدرت و این نیز تنها به پشتوانه پذیرش قاطبه ملت بدست می آید و تصور براین است که هیچیک از طرفین از آن برخوردار نیستند.

تشنه گفت...

سلام دلقک جان
ایشالله که اوقات به کام باشه
هر وقت به وبلاگت سر میزنم و میخوام چیزی بخونم، طولانی بودن پست هات منو منصرف میکنه!
اومدم که سلام و عرض ادبی کرده باشم
یا علی

Dalghak.Irani گفت...

سلام وسپاس به همۀ خانم ها وآقایان محترم وعزیز
هم وقتم کمی ضیق است وهم نکات فرمایش آقایان ضمن پاسخ گیری ازهمدیگردرپستهای اخیرهم به اندازۀ نیازبحث شده است. پس با اجازۀ همه بهمین اندک وکلی بسنده می کنم. تا بعد.

درضمن تشنه جان خیلی ممنون که می آیی ونمی خوانی ومیروی. ازاینکه بلاخره ازحقیقت استعفا دادی وفعلاً فقط تشنه ای خوشحالم. امیدوارم که زودترتشنگی همه برطرف شود. مرسی که یادم بودی. یا...هو

مختوم قلی گفت...

بر خلاف تشنه فکر میکنم پستهایتان خیلی خلاصه است! یعنی وقتی که به آخر میرسم احساس میکنم در نوشتن خساست به خرج داده اید!