۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه

بازی: ناجی ملت؛ قاتل حاکمیت!


La gallina ciega (Goya).jpg


1- استقبال از نامۀ یحیی لاری ولینک های زیادی که شد وخیلی زود به پربیننده ترین مطلب وبلاگ من تبدیل شد چندتا آدرس هم بمن داد:

الف- چقدرزیادتولید هیجان درعرصۀ عمومی مهم وموردنیازاست که کمترین حرف وحدیث وخبری که استعداد بالقوۀ چنین تولیدی را داشته باشد، وحتی دردنیای مجازی مورد اقبال سریع وانبوه ایرانیان قرارمی گیرد.


ب- وهمین طورچقدرجامعۀ ایران خسته وکلافه وبی تاب است ودنبال راه حل های میانبر، اتفاقی، معجزه ای وکن فیکون یک شبه می گردد وازمی گردد جالب تردلبسته است. 

پ- وبهمین خاطرهم لابد فقط یکی از خوانندگان دراصالت نامه تردید نشان داد وآن را بیان کرد. البته که تردید او هم بیشترجنبۀ نگرانی داشت که نامه اگر صد درصد مستند نباشد امکان "ازقضا سرکنگبین صفرا فزود" شدنش می رود وتأثیر معکوس.

2- واما بازهم می خواهم راجع به زیبایی سادگی وعین واقعه بودن نامۀ این طلبۀ سر بلند تأکید بکنم که درس آموزاست. وآن درس مهم وبسیارمهم این است که تأثیر هر کاری قبل از هرنوع بزرگ نمایی وشاخ وبرگ دادنی به صمیمیت، راستی ودور از اغراق بودن آن است. وبازهم یاد آوری کنم صدای پاک وزلال یحیی را به آنانی که رگ وطن پرستی شان چنان تروتازه است بعدازسی سال دوری ازوطن که با آلودن زبان وقلم ورسانۀ خودبه همۀ آلودگی های دروغ ودشنام وعصبیت وتهمت و... می خواهند برتزویرروحانیان حاکم غلبه کنند. والبته عرض خود می برند وزحمت ملت می دارند.

بعدازحاشیه:
" آزادی هیجان درعرصۀ عمومی"(جشن) تنها شعار؛ تنها خواسته، تنها درمان وتنها هدف دلقک است. نقاشی این پست خیلی محبوب من است چرا که دقیقاً خواسته وهدف مرا برای ایران نمایش می دهد ومهمتراینکه درسال های انقلاب کبیرفرانسه نقاشی شده است. شادی ایرانیان تنها هدف وتنها راه! یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: