۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

تنگنا وبلاهت! یا زنده باد عفّت.


Arrangement in Grey and Black: The Artist's Mother


اگرحرف آیت الله با نخبگان جوان این ترفند عقلمند را درخودمستتر دارد که ازکانال تأکید بر اهمیت علم بتواند دو منفعت زیر راکسب ودرراه فونداسیون نهایی رژیم توتالیتر وآرزوی عنقریب خود مورد استفاده قراربدهد:
 الف- عضوگیری برای توسعه وگسترش هرچه بیشتر دانش عبوس (صنایع نظامی و اتم وهوافضا ونانوتکنولوژی وپزشکی) ازمیان استعدادهای بالقوۀ کشور مطابق الگوی توسعۀ استالینیستی دراتحادجماهیرشوروی سابق.
ب- تشویق، ترغیب وواداردولت برای تأمین بودجه های هنگفت پرورش های گلخانه ای اینان وخرید خدمت اینان بعدازفارغ التحصیلی که بدلایل خائنانه بودن علم شان برای کشوری فقیر چون ایران وهمچنین نفرت ومحدودیت های اجتماعی که باید تحمل کرده وگویی چون جاسوسان اجنبی یا مأموران اطلاعاتی بسیار سری زندگی کنند؛ بسیارگران ترازهرگرانی دردنیاست.

2- دردیگر سو اما حرف های احمدی نژاد با نخبگان یک "بلاهت مطلق" است که نه خودش می فهمد چه می گوید ونه نخبه ونه توده. یک مشت چرت وپرت خالص وناب آن هم برای کسانی که اولین ویژگی بارعام یافتن به محضررییس کشورشان گواهی پزشک قانونی به تأیید داشتن مغز"مجازوقادربه فکر" درکله هایشان بوده است. -واین کار مرا نیز سخت می کند دربرابر شما که درهمین تریبون فریاد نبوغ اورا قی کرده ام برای شما. که هنوزهم ازحال بهمزدگی تان شاکی ویا فراری هستید.-**


3- احمدی نژاد بعدازاینکه بزرگترین قمارزندگیش را بعد ازهفت روزاقامت در پایتخت جهان به هوشیاری اوباما وسیاست هیلاری کلینتون باخت وقبل ازهمه -مثل اکثررویدادهای پیچ دار- من اول ازهمه بشما (+) گفتم؛ تعادل روانی اش را ازدست داده است وچون نتوانسته درمدت سپری شده ازشوک شکست نیویورک چاره اندیشی کند وحداقل این شکست مفتضح را به یک قربانی درداخل کابینه اش هموار کند؛  کماکان چرت وپرت می گوید واگر قبلاً درحوزه های رودررویی با نخبگان وبا گفتن الفاظ سخیف ورکیک وکمیک بیشتر نقش کریم شیره ای دربارهای قاجاررا بازی می کرد وکمتر خودش را ودانشش را بداوری بخش دست آموز وناچار ِ استعدا های کشور هم می گذاشت؛ این باربی حوصله ازتلخک ودلقک مجبورازادامه دادن به نقاشی چنگ ودندان ناقص ماندۀ آیت الله خامنه ای برپوزۀ نخبگان شد. وخدا رحم کند به ما با چنگ ودندانی که شروعش با دست چپ اجباری ایت الله است واتمامش با بلاهت مطلق رییس جمهور.


4- احمدی نژاد بااینکه بعدازبازآمدن ازسفرکابوس هایش هرسه مظنون درجه یک شکست مذاکرات مورد التماسش با امریکا اولاً وبا دیگرغربیان ثانیاً یعنی آقایان ثمرۀ هاشمی، اسفندیاررحیم مشایی ومنوچهرمتکی را ازاندرونی حرمسرا به انتظار خدمت واداشت، ولی هنوز نتوانسته قربانی نهایی را نهایی کند. چرا که درحقیقت -مثل همیشه- اولین ومهمترین مقصرشخص خودش است وبس. ولی کنشگران وتحلیل گران همه متفقند که احمدی نژاد منوچهرمتکی را قربانی خواهد کرد تا اولاً تلنگری هم به رهبر ودخالت های قبل ازسفرش زده باشد وثانیاً خودش را ازعقول منفصله اش هاشمی ومشایی محروم نکرده باشد.


5- البته که احمدی نژاد همۀ شوربختی های این روزهایش به حل این بزرگترین شکست سیاسی اش محدود نمی شود وروس ها بعد ازتصمیم نهایی درعدم تحویل موشک های S-300 وبرقراری تحریم های مضاعف وممنوعیت سفر مقامات مرتبط با صنایع هسته ای به روسیه، ازقصدراه اندازی نهایی نیروگاه بوشهرهم عقب نشینی کرده اند تا رییس صالحی همۀ کاروزندگی اش را تعطیل کند تا مرتب مصاحبه کند ودلایل من درآوردی مثل نشتی درحوضچه اصلی وازاین قبیل مزخرفات رابیان کند. والبته که من روز جشن اولیه ودراین جا(+) گفته بودم که این کاربه سامان نمی رسد وحداکثرزیرکی غرب است.


6- والبته گرفتاری های کوچکترهم است مثل آبروریزی تعطیلی عنقریب سفر برنامه ریزی شدۀ لبنان (+) چالش های داخلی با همۀ جناح راستی که چنان عمیق مورد اهانت مدام قرارگرفته اند درشش ماه اخیر که حاضرنشوند براحتی از این گیر افتادن احمدی نژاد روی طناب های رینگ صرفنظر کنند. با این یاد آوری همیشگی که ژنرال های بخش مخالف احمدی نژاد درجناح راست همه اخته هستند وحداکثر نیرویی که دارند گازگرفتن های فرهنگی وگاه بگاه علی مطهری است.

7- وامریکای هیلاری سرشار ازاعتماد بنفس وبی اعتنایی - حالا که معلوم شده ایران خطربالفعل نزدیک هسته ای نیست- پروندۀ حقوق بشر را می گشاید وبرای اولین بار دل مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی ایران را هم ازته دل بدست می آورد با تحریم سمبلیک عناصر اصلی سرکوب اعتراضات پارسال وحسایت نخستین بار وعملی جهان به نقض سیاسی حقوق بشر. واحمدی نژاد هنوز هم مبهوت عکس دونفره ودست دردستان رنگین وبزرگ اوباما ست که قراربود سوقاتی سفرش ازنیویورک باشد. عکسی که هردورهبرپوپولیست را دریک قاب نشان می داد: "ما می توانیم!"

8- واگراوباما با همۀ این موفقیت ها درسیاست خارجی نگران سیاست های اقتصاد داخلی وباختن کنگره وحتی سنا به محافظه کاران است درهمین نوامبر نزدیک؛ احمدی نژاد بازنده درهمۀ جبهه های داخلی وخارجی کمترین دغدغه ای ندارد ازحتی یک "نق" مؤثر اپوزیسیون داخلی تا قیامت. 
وتنها ضرر همۀ این کنش وواکنش های ایران برباد ده نقد خواهد شد - وشده است- بزودی درکوچه وخیابان ودانشگاه و فروشگاه شهرهای ایران برعلیه پویش وپوشش وکنش وشادی واقتصاد وفرهنگ و... زندگی مردم. وهمۀ 32 سال جمهوری اسلامی کف خواهند زد به این همه دست آورد در نهایت وبزودی: "زنده باد حجاب وعفاف". واف برما واپوزیسیونی که مدعی نمایندگی ماست.
...............................................................
**من همیشه این راهم گفته ام که نبوغ وبلاهت مرزی باریک ترازعشق ونفرت دارند وهرآینه نابغه درحال سقوط به بلاهت است. ضمن اینکه هرچقدر ارتفاع بلندتری بتوانی انتخاب کنی سقوط سهمگین تروبدیهی تری هم بایدمنتظرباشی و...

۹ نظر:

Nooratex گفت...

همه دوستان وبلاگی فیلتر شدند در این چند روز اخیر. هر کسی را که حرفی برای گفتن داشت. چرا در این مورد چیزی نمی نویسید.
اوضاع داخلی همانقدر که شما گفتید درهم بر هم است، تیتر روزنامه ها را مرور می کنیم متوجه همه چیز خواهیم شد.
این آشفتگی ندای خوشی است برای ما که از همه جا رانده ایم و مانده
بارها از خودم می پرسم آیا باز هم به خاتمی و موسوی رای خواهم داد؟ اصلاً مطمئن نیستم.
احمدی نژاد و رئیس بزرگ خاک این سرزمین را دارند عوش می کند که جز خودشان در آن رویش نداشته باشند.
وای بر ما که تکیه بر خاتمی و موسوی کردیم.
و وای بر جبهه ما که رهبر ندراد

Ali گفت...

Welcome back to the club.

Dalghak.Irani گفت...

Ali جان ببخشید دیرشد خوش آمد گوئیم داشتم سفارش Nooratex را انجام می دادم. دیدم این جوان زیادناراحت است من هم هرچه وقاحت داشتم پشت ماسکم وبا حداکثر شکری که توخانه داشتم قاطی کردم وپست تازه را جورکردم که دق دلی وبلاگی کرده باشیم. فعلاً تا برویم سروقت دنیای حقیقی وآماده بشویم
برای "بالاخره یک کاری می کنیم فقط باید روحیه داشته باشیم وزندگی را خیلی سخت نگیریم که نتواند تلنگش دربرود ویهوبترکد.!یا...هو

برای خوشحالی دوست جدید وعزیزمان Nooratex

ناشناس گفت...

بازگشت از مدلِ «پوتین - مدودی‌دِف» به مدلِ «گورباچف - یلتسین»

http://www.goftamgoft.com/?Pn=view&id=843

خ.آ گفت...

آري آري تو خيلي ميداني و من به تو ايمان دارم كاش نقاب از چهره بر ميگرفتي و به ميدان ميآمدي كه اين كارگزار بد جوري نيازمند چون تو سپيدموي سياس است و خاك عالم بر سراين اپوزيسيون بي عرضه! من هم مانندnooratex بيمناكم. اين پرچم به خاك فتاده را چه كسي بر خواهد افراشت ؟ اف بر همانهائي كه گفتي.

Dalghak.Irani گفت...

به آقای ناشناس.
سلام. مرسی. دیدم. من خیلی مدل قائل نیستم برای نمونۀ ایران. چون ایران هیچ تعریف مشابهی را نمی پذیرد. یک مورد منحصربفرد درکل تاریخ مدرن خودما بوده ایم. با ما بمان وکمک کن. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

سلام سرکارخانم آشنا خانم
خیلی ممنون که این حرف هارا زدی درتعریف ازمن. چقدردوست دارم مورد اعتمادقرارگرفتن را. البته که من اینقدرکه شما می خواهی ودوست داری زورمند نیستم برای بلند کردن پرچم به سنگینی "مردی با اندیشۀروشن، پیشینۀ محکم و گامهای مصمم".
اما اگر شما قول بدهید که جناغ شکنی روزاولمان دراین وبلاگ را که هم قسم شده ایم بیمناک نشویم وزندگی را کمی بیشتر جدی آسان بگیریم را فراموش نکنید وبه Nooratex وسایر تازه معرفی شده ها هم قوت قلب بدهی قول قطعی می دهم که برسر قول اولیه ام برای تأسیس یک روزدلقک (شادی همه باهم درخیابان وکوچه وشهرمثال کارناوال های کشورهای غیر مسلمان درجهان) اقدام خواهم کرد بزودی. یا...هو

خ.آ گفت...

انديشه روشن و گامهاي مصمم را بي شك داري در مورد پيشينه ات حرفي نميتوانم بگويم چون گمنامي .ولي به گمانم باز هم همه اينها كه گفتي لازم است ولي كافي نيست مثلا اگر موسوي را با ين صفات بسنجيم ...؟؟؟؟ !!!!تا حدود زيادي اين صفات را دارد ولي باز هم چيزي كم دارد شايد جنم

Dalghak.Irani گفت...

خانم آشنای دوست.
شما خیلی لطف دارید دارم فکرمی کنم. داوریتان قلقلکم می دهد. چقدرخوب است همۀ آدم ها یک پیام آور شادی داشتند مثل من که خانم آشنارادارم. مرسی. دارم فکرمی کنم. یا...هو