۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

دکتردرسراشیبی! یا رخصت؛ ملک عبدالله!


Black Fan


1- محموداحمدی نژاد توی بددورباطلی گرفتارشده است وچنین بنظرمی رسد که همان ابر وباد ومه وخورشید وفلکی که پنج سال تمام نفس احمدی نژاد را چاق نگه داشت که نفس همۀ مخالفان رنگارنگش را به شماره بیاندازد؛ بایک نسیم مخالف نه چندان مهم نیویورک چنان جهت عوض کرده که دولت مهرورزرا مجبورکرده است پرنوشی های شب قبل را بالا بیاورد قبل ازاینکه فرصت خلوت وسربزیری را داشته باشد برای جلوگرفتن ازدل آشوبۀ خودی ها حتی!


2- بعدازاینکه ملک عبدالله بشاراسدرا به تهران فرستاد که به احمدی نژادبگوید به لبنان نرود؛ ولی اسد بحرمت دوستی های دست ودلباز سی ساله خواستۀ ملک عبدالله که خواست همۀ منطقه حتی دولت قانونی کشورمیزبان بود را تعدیل کرد وبه احمدی نژاد گفت: یا سفرت را لغوکن یا اگرمی روی بسیار محتاط وسربزیرباش. واحمدی نژاد بخش دوم توصیۀ اسدرا پذیرفت؛ موضوع هنوز قطعی نشده بود چون که ملک عبدالله حاضرنمی شد غیرازلغوسفررا بپذیرد.


3- تا اینکه رایزنی ها بکارافتاد وبا توجه به اینکه نصرالله هم تاهمین هفتۀ پیش هیچ گونه حرفی نفیاً یا اثباتاً نزده بود پای آیت الله خامنه ای هم آمد بوسط تا خودش به فرزند معنویش (حسن نصرالله) دستوربدهد که انجام سفر احمدی نژاد به حیثیت آخور حزب الله اش (جمهوری اسلامی) شرطی شده وباهرکیفیت وباهرقیمتی هم باید انجام شود؛ حزب الله لبنان یک حرکتی از خودش نشان داد وبا درنظرگرفتن همۀ جوانب ایرانی(همۀ تخم مرغ هایش را توی سبداحمدی نژادنگذارد) وهمۀ اطراف لبنانی (پرهیز ازتحریک سعد حریری نخست وزیر و پروندۀ اتهامی درحال رسیدگی قتل رفیق حریری که حزب الله متهم است) ترتیبات سفر را با عکس های بزرگ وسر و صدای کوچک طراحی واجرا کرده وادامه دارد.


4- طبق این سناریوبلوار مسیراحمدی نژاد درهنگام ورود به لبنان یک باربرای همیشه با عکس احمدی نژاد وحضورآبرومند حزب الله نمایش استقبال گرم را به تماشا می گزارد ودیگر هیچ. همانطور که احمدی نژادرا ممنوع کرده بودند تا دربیش از بیست وچند روز بحث های داغ داخلی وخارجی این سفر شخص خودش لام تاکام نسبت به انجام آن وچگونگی آن حرف نزند واظهار نظرنکند ونکرد. این بار نیز فقط هنگامی پادشاه عربستان وشاه اردن وسعدحریری حاضرشدند میانجی گری وقول بشاراسدرا بپذیرند واجازۀ انجام سفررا بدهند که احمدی نژاد را وادارکردند درآستانۀ حرکتش به لبنان؛ هم به عبدالله اردنی زنگ بزند وراضی اش کند، هم سخت ترین کار ممکن یعنی زنگ زدن به دوست هاشمی رفسنجانی ملک عبدالله عربستانی را با طیب خاطر بپذیرد واجازه بگیرد وهم به بشاراسد زنگ بزند وازاین همه لطف که در بدترین شرایط آبرویش را خریده تشکرکند وقول "بچۀ خوبی خواهم بود" را مجدداً تجدیدکند.


5- هرچه که تلاش می کنم کرولال وگنگ بنویسم ولی کوتاه باشد که به مهمترین اتفاق بد درسپاه لرستان هم اشاره بکنم؛ بازهم ممکن نمی شود وفقط می توانم اینرا بگویم که بعدازناآرامی های بلوچستان وکردستان که بیشتر صبغۀ قومی - مذهبی دارند، اتفاق بسیار بزرگ وفاجعه بار درداخل مرزهای نظامیان سپاه پاسداران آن هم در استان امن وهمیشه وفادار وبی مسألۀ لرستان، زنگ های بسیاری را بصدا درمی آورد. البته که ادعای تصادفی بودن وسرایت آتش بمهمات وازاین قبیل و آن هم برای کشتاری که چنان بزرگ بوده است که نه تنها نشودپنهانش کرد بلکه حتی مجبور از اعلان عزای عمومی هم بود؛ بسیار ناشیانه وغیرکارشناسانه بوده است.

6-چون که اصولاً مهمات انبوه وقابل انفجار هم سیستم نگهداری بسیار محتاط و محکمی دارد وهم بسیار دورازنفرات انبوه انبارمی شود. طوریکه اگرهم یک در چندهزار اتفاقی برای انبارمهمات بیفتد تنها نگهبانان یا حداکثر معدود کارکنان در لحظه آسیب می بینند ونه تعدادی که قابل شناسایی وشمارش نباشند. این انفجار بیشتر به انفجار7 تیر سرچشمه شبیه است تا آتش گرفتن انبار مهمات یک پادگان. البته که باید منتظر اطلاعات بیشتری بود ولی قطعاً گزارش تصادفی بودن هیچ منطقی را قانع نمی کند.


7- ومی خواستم بگویم که گروگان گیر تنها هنرش تأمین امنیت گروگان هایش است چون که اگرجان گروگان ها بخطر بیفتد او کالای موردمبا دله اش برای اخاذی از ثروت خانوادگی گروگان ها را ازدست می دهد. وحاکمان جمهوری اسلامی بعنوان بزرگترین، زرنگ ترین وطویل مدت ترین گروگان گیران تاریخ بشر تاکنون فقط با تکیه برامنیت فیزیکی ایرانیان درمقایسه با همسایگان توانسته اند توده ها را ازشورش منصرف کنند. واگرباتوجه بوقایع پی درپی اخیر این تنها امتیازشان را نیز به تروریست ها ببازند معلوم نیست احمدی مقدم بتواند جلو"شورش نان" درهدفمند کردن یارانه ها - اگرجرأت کنند برای اجراء. چون هنوزچیزی معلوم نیست- را بگیرد. اِهنّ وتُلپّ ِ خودش وآن جانشین فاشیست اش سرداررادان از ترس شان است ونه صلابت شان. یا...هو
...............................................................
پی نویس. ساعت1715 روزچهارشنبه.
رضا علامه زادۀ نازنین که هم هنرمند فیلم سازبرجسته ای است وهم من قلم زیبا و ساده ومؤثرش را خیلی دوست دارم. نقل قول های شیرینی ازسری دوم خاطرات اسدالله علم را نقل کرده در وبسایت اش. یکی از آن ها که به قذافی مربوط بود واسد پدر چون جای مقایسه داشت با اتحاددرحال گسست قذافی جدید (احمدی نژاد) با اسد پسر وکمی هم این ذایقۀ تلخ سیاست را رنگ شوخی می زد؛ برایتان می گذارم اینجا:
چهارشنبه 18 اردیبهشت 53
صحبت از به هم خوردن اتحاد مصر و لیبی و سوریه شد. شاهنشاه فرمودند آن قدر قذافی دیوانه است که آن دو کشور دیگر فکر کردند هر قدر هم قذافی پول بدهد ارزش همکاری ندارد. من مثلی به خاطرم رسید البته عرض نکردم، و آن این که از قدیم گفته‌اند نه به دیوانه کون بدهید و نه کون دیوانه بگذارید! مجلس خیلی محترم‌تر و رسمی‌تر از آن بود که من چنین عرضی بکنم.
.....................................................................................
خوشحالم که تحلیل پیش دستانه ام از سفر احمدی نژاد منطبق برنمایش روی صحنه شد. ونه تنها بعداز اطمینان دادن ملک عبدالله به سران غرب همۀ دول غربی اعتنای خویش ازاین سفررا گرفتند بلکه خوداحمدی نژادهم هرحرف وسخن وملاقاتی زد وکرد با احتیاط کامل درتکرار مواضع معلوم وبا نام بردن همیشگی از دروزیان وسنیان ومسیحیان هم؛ نیش کین شیعی حاکمان تهران بی اثر شد والبته نصرالله هم از نهان گاه خویش خارج نشد برای این فرزند خلف ازکیسۀ خلیفۀ ایران تاراج شده.  فقط گزارش بی بی سی فارسی کمی شیرین می زد که آن هم بدلیل گاف اوج جنبش سبز وایجادتعادل برای جلوگیری از پارازیت وغیره قابل فهم است وحرجی نیست. یا...هو ساعت1230 جمعه 23 مهر

۳ نظر:

ناشناس گفت...

اگر گفته شما واقعا راست باشد میشود گفت برای اولین بار و در رسمی ترین شکل وی لالمونی گرفت و این نشان از به رسمیت شناخته شدن جنبش در کل منطقه میباشد زیرا هیچ نیروی دیگری از داخل ایران وی را همراهی نمیکند که قفل زبان وی را باز کند.

Dalghak.Irani گفت...

سلام خوش آمدی.
مطلب خوبی را مطرح کردی. می خواهم چیزی بنویسم ولی اینجا نه. چون هم پست قدیمی شده وخوانندگان وبلاگ راهشان نمی افتد ببینند وهم اینکه موضوع مهم است وبه چندپست دیگرهم ارتباط پیدا می کند ونهایتاً اینکه این خیلی مهم است که بدانیم چرا کسی با احمدی نژادبازی نمی کند. پست بعدی وبلاگ را سعی می کنم همین موضوع باشد. ولی اگربهردلیل نشد فردا می آیم اینجا ومی نویسم خلاصه اش را. مرسی که دنبالم می کنی. یا...هو

mojtaba mostafavi گفت...

سلام ، رهبر عزیز حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند آزادی سخن و تظاهرات برای مصر ییها و تونسیها و همچنین مردم لیبی حلال است ، فقط می‌خواهم بپرسم آیا این آزادی فقط برای سنی هاست یا برای شیعیان هم هست ؟ چیزی که خیلی واضح است اینکه کشتن مسلمآنانی‌ که فقط آزادی حقیقی میخواهند دوباره مد شده ، چه در خارج و چه در مملکت خودمآن.