۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

برشی ازسخنرانی های یک لال! تهران 79پیوست نکردم تابهتردیده شود ومقایسه شود با اتفاقات نزدیک. گویی تغییر خاصی نکرده اند اصلاح طلبان؛ الا اینکه محافظه کاران نامردترشده اند درزدن وکشتن؛ و مزدبی عملی اصلاح طلبان را با زندان وشکنجه دادن. پس کماکان پست قبلی "بااحترام به مهدی کروبی!" موضوعیت دارد برای مطالعه.
.......................................................................
پیوست: دیدم دوست داشتید این بحث را سرشوق آمدم که این نوشتۀ کوتاهم را هم اضافه کنم تا بدانید که من شخصاً هم به اصلاح طلبان بارها هشدارداده ام که بجنبند مثلاً.
نوشتۀ زیررا در23بهمن1379 دریک هفته نامۀ سیاسی -نام محفوظ- منتشرکرده ام. درزمانیکه بحث شکاف نسلی مدروزعلت العلل معرفی شدن ازسوی جامعه شناسان بود:- محافظه کاران نام دیروزاصولگرایان بود قبلاً-

برشی ازسخنرانی های یک لال

1- جوانان نسل دوم، نمایش رادیکال میانسالان نسل اول محافظه کارنان ونام هستند. نه بیشتر، نه کمتر. عوضی آدرس ندهیم.

2- جوانان نسل دوم ، نمایش نرم افزارهایی هستند که سخت افزارهایش را میانسالان نسل اول محافظه کارتدارک دیده است.

3- اصلاح طلبان ومحافظه کاران هردو مدافع "اصلاحات پروژۀ ناتمام" هستند که اولی تاریخ تولدش رادوم خرداد76 ودومی آن را بعثت رسول گرامی اسلام می دانند. وقتی برای بلوغ وثمردهی دعوایی نیست؛ اختلاف درتاریخ تولد قابل صرفنظرکردن است.

4- اصلاح طلبان شعارهایی را داده اند که درظرفیت شان نیست.

5-انتقال ضمیرآگاه نخبگان وضمیرنا آگاه توده به ضمیرخودآگاه بخشی ازتوده، درسه سال ونیم گذشته تنها شاهکاراصلاح طلبان بوده است.[همۀ آگاهی بخشی ادعایی وپُز امروز. ولی باکمال سوگواری درساختارهای ایدئولوژیک، آگاهی قاتل جان است قبل ازقاتق نان!  زیرا تازمانی که تونمی دانی دراندرونی چه خبراست. راحت ترمشعول بدبخت بودن خودت هستی و...]


6- برملاکردن بخش غیرقابل انعطاف ساختارحکومتی ایران اگرنفعی داشته، ضررش بسیار بیشتربوده است: تشدیدموج سوم فرارمغزها.


7- محافظه کاران شفاف می گویند "چه می خواهند" واصلاح طلبان شفاف می گویند چه نمی خواهند. درعمل اما: محافظه کاران نمی توانند ولی اصلاح طلبان نمی خواهند.


8- اصلاح طلبان امیدواربه حدیقفی برای محافظه کاران هستند. [درحالی که] محافظه کاران اصلاح طلبان را زمین گیرکرده اند.


9- محافظه کاران وهم اصلاح طلبان "اصلاحات" را آمرانه می خواهند؛ هرکدام باتفسیرخودش.خواست ملت البته تعیین کننده است درصورتی که محدودبه خواست آنان باشد. پاشنه آشیل اصلاح طلبان.


10- اصلاح طلبان آمارمقایسه ای مطبوعاتشان درقبل ازتوقیف [فله ای]مطبوعات بادوماه قبل ازآن را منتشرنمی کنند که بتوانند دلسردی مردم ازخودشان رادرزمین رقیب به گردش بگذارند.


11- اصلاح طلبان با اندیشه ورزی نخبه ای فشارخون محافظه کاران را بالا می برند که پاسخگوی سیاست ورزی خویش نباشند.


12-محافظه کاران با آگاهی کامل به وفاداری اصلاح طلبان به خطوط قرمز، چشم اسفندیاراصلاح طلبان رادرترساندن آنان به[اتهام] "براندازی خاموش" شناسایی دقیق کرده اند.


13- محافظه کاران اصلاح طلبان را ازدوم خرداد[76]به 29 بهمن[انتخابات مجلس ششم] واز29 بهمن به 18 خرداد 80[روزانتخاب ریاست جمهورهشتم]دانه پاشی کرده اند. نهضت ادامه خواهد یافت.


14- محافظه کاران به خصلت محافظه کاری توان مقاومتی بیش از84 [منظور انتخاب نهم رییس جمهوراست]راهم دارند اگربتوانند سکان قدرت اجرایی را با همان ساختار76 و80 بازپس بگیرند.


15- اصلاح طلبان به عدم تمکین ملت زیاد پزمی دهند. ولی آنان عامداً ازفرمول "ساختاریکسان= تمکین یکسان" تغافل می کنند.[ما شاهدهستیم که چطور احمدی نژاد درحال بهم زدن توازن شکنندۀ ساختارها بنفع خوداست.]


16- پارلمان وشورا بدون پشتوانۀ احزاب فراگیروقوی وهمۀ نهادهای مدنی-تاکنون غایب- تقویت کنندۀ مشروعیت سیستم های اقتدارگرا هستند ولاغیر.


17- رادیکالیسم با انفعال درهیچ فرهنگ لغاتی برابرشناخته نشده اند.


18- محافظه کاران درست می اندیشند که اگرمشکل "سیدمحمد خاتمی"- بعنوان یک شخصیت حقیقی- را حل کنند- پیشرفت خوبی هم داشته اند- همۀ مشکلاتشان حل خواهدشد. آنان ذاتاً آدم های عجول وهولی نیستند.


19- محافظه کاران اگردراصول نسبی گرایی راردمی کنند درحوزۀ کارآمدی به همان شدت نسبی گرایند.


20- اصلاح طلبان اگربه استراتژی مبهم "پروژۀ ناتمام" باوردارند؛ بهترین خدمتشان عدول ازاصلاح طلبی است. حداکثر این است که نخبه ترین ها می روند. نخبه ها مزدوری می کنند.
............................
برای وفاداری به متن منتشرشده اضافه های لاجرم را با کروشه ورنگ سبز مشخص کرده ام- مثل قرارهمیشه ام-

۶ نظر:

خ.م .آ گفت...

واقعاً نميدانم چه بگويم ده سال پيش چنين تجزيه تحليل عميقي داشتيد و آنوقت .... باعث تاسف است كه .....خيلي نا اميد شدم خيلي

Dalghak.Irani گفت...

ببخشید خانم محترم آشنا که تنها ومنتظر ماندید. نه همسایه ای ونه دوست ورفیقی این پشت وبلاگ من. گرفتاربودم بخدا. توی غرب هم آدم گرفتار است وتنها فرقی که این جارا قابل قبول تر می کند این است که نگرانی روانی ترس ازآینده نیست ودولت هم مثل میرغضّب نایستاده بالای سرت که یالله راه بیفت دیرشد الان شب می شود وتوی تاریکی هم که نمی شود بهشت را پیدا کرد. جهنم نیست که آتش همه جارا روشن کرده باشد واز سالهای فاصله نوری قابل تشخیص وآرزو باشد.
حالا من ازکجا فهمیدم که شما باید توی ایران باشید. اگرالبته درست حدس زده باشم به این دلیل است که ناامیدی را خیلی غلیظ گفتی. ومن ازوقتی ازایران آمده ام ناامیدی به این طول وعرض وحجم وقطر وارتفاع نشنیده ام..
این روده درازی را درخدمتتان مرتکب شدم که مثلاً تلافی دیرخدمت رسیدنم را کرده باشم.
واما بعد:
ما باید با غلغلک هم شده خودمان را شاد وخندان نگه داریم. چرا که نا امیدی وغم وغبوسی ومرگ دکان این حاکمان غعلی ماست وآنها می دانند که تا مانتوانیم کمی شادی مصنوعی هم شده تولید ومصرف کنیم هیچ عامل دیگری غم جامعه (مردم) وشادی آنان را تأمین نمی کند. هروقت هم احساس خوبی نداشتید وضو بگیرید تشریف بیاورید توی خانۀ مجازی من ودورکعت نماز بخوانید.
وضوی ما دراین وبلاگ لبخند ونمازمان خنده است. یادمان نرود. شادی دشمن تحجراست.یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

ببخشید خانم محترم آشنا که تنها ومنتظر ماندید. نه همسایه ای ونه دوست ورفیقی این پشت وبلاگ من. گرفتاربودم بخدا. توی غرب هم آدم گرفتار است وتنها فرقی که این جارا قابل قبول تر می کند این است که نگرانی روانی ترس ازآینده نیست ودولت هم مثل میرغضّب نایستاده بالای سرت که یالله راه بیفت دیرشد الان شب می شود وتوی تاریکی هم که نمی شود بهشت را پیدا کرد. جهنم نیست که آتش همه جارا روشن کرده باشد واز سالهای فاصله نوری قابل تشخیص وآرزو باشد.
حالا من ازکجا فهمیدم که شما باید توی ایران باشید. اگرالبته درست حدس زده باشم به این دلیل است که ناامیدی را خیلی غلیظ گفتی. ومن ازوقتی ازایران آمده ام ناامیدی به این طول وعرض وحجم وقطر وارتفاع نشنیده ام..
این روده درازی را درخدمتتان مرتکب شدم که مثلاً تلافی دیرخدمت رسیدنم را کرده باشم.
واما بعد:
ما باید با غلغلک هم شده خودمان را شاد وخندان نگه داریم. چرا که نا امیدی وغم وغبوسی ومرگ دکان این حاکمان غعلی ماست وآنها می دانند که تا مانتوانیم کمی شادی مصنوعی هم شده تولید ومصرف کنیم هیچ عامل دیگری غم جامعه (مردم) وشادی آنان را تأمین نمی کند. هروقت هم احساس خوبی نداشتید وضو بگیرید تشریف بیاورید توی خانۀ مجازی من ودورکعت نماز بخوانید.
وضوی ما دراین وبلاگ لبخند ونمازمان خنده است. یادمان نرود. شادی دشمن تحجراست.یا...هو

خ.م.آ گفت...

دلقك عزيزو
ممنونم از اهميت و ارزشي كه قائل شدي ازتشبيهي كه از وضوونماز وبلاگت كردي شاد شدم خنديدم ولي حقيقتش را بخواي نوشته هات گرچه در قالب طنز خاص خودت بيان ميشوند ولي در نهايت گريه دارند(خنده تلخ من از گريه غم انگيزتراست) انگار در تمام اين سالها خواب بودم بقول خودت اندروني ها چقدر كثيف و بي پدر مادرند ، بيروني ها چقدر پزو و افاده اي هستن و آنقدرخام كه فقط به فكر رعايت قوانين هستند حتي اگر ببازند هم اصلاً مهم نيست مبادا كه پرستيژشان به هم بخورد

خ.م.آ گفت...

بقيه...
انوقت من و امثال من خودمان، فرزندانمان از همه مهمتر ايرانمان را داديم دست اينها كه صحنه آزمون و خطايشان شود آخر تو بگو دلقك جان از چه كسي كاري بر مي آيد چه كسي حريف اين حرامزاده ها ميشود به قول خودت كروبي؟ اونهم كه ته تهش آخونده

Dalghak.Irani گفت...

آره میگم. خسته ام تافردا منتظر نباش. فردا بعدازظهر برو جوابت را بخوان. مرسی. یا...هو بخندیدلطفاً!
خانم محترم آشنا با حضرت عالی بودم این جا که بغیرازشما کسی نیست.