۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

غنای فرهنگ؛ سطح فرهنگ!
1- رسماً شوونیست بودم تا دیروزتاریخی، بگمان اینکه تاریخ بفرمان خدا یا اهورا  قصدی جز آفرینش ایران وایرانیان نداشته وبقیۀ دنیا را یا به تصادف یا به نیت در خدمت ایرانیان زاییده است. تااینکه انقلاب شد ومن وما مجبورشدیم ده سال با دست خالی برای ایران بجنگیم بدون اینکه اجازه داشته باشیم برای یکبار هم شده زمزمه کنیم: "چوایران نباشد تن من مباد...". ما همه زگهواره تاگور اسلام بجوی شده بودیم.


2- این چند روزه که گذشت با نام همان جنگ بادستان خالی وخرج گردان گردان انسان ایرانی معتبربوده ولی این که رسماً چفیۀ ریگزارهای عربی هم کرده شده نماد چندین وچند صدهزارکشته ومجروح ایرانی که هنوزبعداز 20 سال از آتش بس جنگ لعنتی، توهم ساختن "ماشین روزقیامت" بزرگترین بهبودی است که در آسایشگاه های روانی نصیب پیرمردان 15 سالۀ ایرانی شده است، کمی زشت تر ازبی وطنی آخوند ها وجهان وطنی پست مدرن هاست.


3- این عقدۀ هردو زیانبارم را گشودم که بگویم اگر آن چفیه نبود وبدست احمدی نژاد هم نبود-درروز نمایش استوانه نوشت کورش- بدم نمیامد یک نمادی از پیشینۀ اسلامی مان را با پبشینۀ باستانی مان تداخل می دادیم تا بتدریج بلکه ترکیب شود وما ازاین عشق ونفرت دوشقه به دو بخش "عین واقعیت" تاریخ مان رهایی می یافتیم وبتدریج می پذیرفتیم که ما ایرانیانی هستیم که دین اکثریت مطلق مان اسلام ومذهب اکثریت نسبی مان شیعه است وگریزی هم ازاین نیست واگرمی خواهیم کاری ببافیم اولین شرطش این است که امرواقع را به امر ذهنی(یا ایرانی یا مسلمان) تقلیل وتعویض و تحریف نکنیم.

4- وازاینجا بود که رسیدم بمقاله ای که در"نوروز" نوشته بودم راجع به دموکراسی و درآنجا ناچارازکشورها اسم برده بودم وازجمله ازهند وترکیه. وبا اعتراف به تعصب خودم رتبۀ هند را یک پله بالا برده بودم ورتبۀ ترکیه را یکی پایین آورده بودم با این استدلال نچسب که: "ترکیه همان کشوری است که وقتی ما درزمان شاه سابق می خواستیم درفرصت برای گذراندن تعطیلات مان وبروزکردن هرسالۀ مدل ماشین هایمان به اروپای غربی برویم ولاجرم باید از ترکیه هم عبورمی کردیم؛ مثال ده کوره ای بود هنگام ورود از جادۀ ترانزیت یکدست وآسفالت بازرگان که تنها فکرمان باید ترس از راهزنان فقیرش بود." وحالا من باید درمقاله ام به برتری همه جوره اش وازجمله دموکراسی اش اعتراف می کردم.


5- تادیشب که زدوخوردی کردم بایکی از خواننده های قدیمی ووفاداروبلاگ دلقک ایرانی درآن پشت پست " رانده ازهیلاری... " به این بهانه که درکامنتش ترکیه را تخفیف کرده بود. واورا دعوا کردم که چرا ترکیه را وبرزیل را با حقارت جوجه های تازه ازتخم درآمده توصیف کرده است ومن به این دوکشور وملت وبویژه پیشرفت هایشان درسی سال اخیراحترام می گذارم وغبطه می خورم و..........


6- وسوادم پرکشید به سرکلاس های روزنامه نگاری که خوانده بودم: "دانیل لرنر امریکایی؛ وقتی مأموریت پیدا کرد که باتیم پژوهیش بیاید درخاورمیانه وبررسی کند که کدام کشورها دیرتر وزودتر خواهندتوانست به دموکراسی ومناسبات مدرن برسند واوبعداز سنجیدن همۀ شاخص ها بین شش کشور ترکیه وایران ولبنان واردن ومصر وسوریه؛ ترکیه ولبنان را اول ازهمه واردن وایران را آخر ازهمه یا وسط رتبه بندی کرد برای رؤسایش درامریکا. -که این درست مصادف با سال های بعدازدولت دکتر مصدق درایران بود- وهمین اندیشمند آمریکایی سال 1356 برگشت به ایران وبادیدن ایران آنموقع اعتراف کرد که اشتباه کرده وایران توانسته قبل ازترکیه توسعه بیابد. ولی علم وپژوهش اشتباه نکرده بودچرا که ایران یکسال بعد درانقلاب اسلامی ترکید؛

تصمیم گرفتم که بی خیال همۀ سیاست روزمره واشتیاق شما به هیجان های چه می شود؛ این پست " غنای فرهنگ یا سطح فرهنگ" را که ازشب رفراندم همزمان ترمیم قانون اساسی ترکیه با نمایش کورش موحد! درمیهن مان روی مغزم مانده بود را بنویسم هرچه بادا باد.

7- وچرا آه می کشید که ای بابا تازه این مقدمه بود وتا فردا سرکاریم برای خواندن متن مقاله. کافی است نترسید وببینید که تا آخرمقاله چندبند- شماره اش را شما می دانید- بیشترنمانده ومقدمه درحقیقت بخش اصلی متن هم بود که: "درهیچ امری افراط وتفریط نکنیم"


8- غنای فرهنگی یعنی ریشه داشتن درتاریخ وسطح فرهنگی یعنی میزان همخوانی و همراهی با تمدن روز. مثال: ما غنای فرهنگی داریم. امریکا سطح فرهنگی. وبریتانیا هردورا.آنانی که توی پاچۀ افتخارات 3000 سالۀ غنای فرهنگی ما فوت می کنند ولی دغدغۀ سطح فرهنگ مارا ندارند چیزی کمترازآخوند های 1400 ساله ندارند برای غفلت ما. ایران با سطح فرهنگ روزدنیای مدرن است که فقط قدرت صادر شدن به جهان را خواهد داشت برای هم پز وهم فروش غنای فرهنگش دربازار توریسم جهانی و ارتقاء زندگی.


9- مانه بهترین ونه بدترین ملت دنیا هستیم. ما هم یک ملت هستیم همانقدر که دیگران ملتند. وهمانقدرکه دیگران خوب وبد وزشت وزیبا وتنبل وزرنگ ومستعد وکودن و... هستند ماهم هستیم. ما انسان هستیم وبه دلیل برخی خصوصیات کسب شده از جغرافیا و تاریخ سرزمینی که درآن رشد کرده ایم دارای ویژگی هایی کمی جلوتر در یک معیاری وکمی عقب تردرمعیاردومی از انسان بغل دستی یا روبریی مان هستیم.  حق داریم به افتخارات غنای فرهنگی مان ولی قبل از آن وظیفه وتکلیف داریم بسطح فرهنگی روزمره مان. چه اولی بغیر ازبالیدن فقط هنگامی ارزشمند است که ما با کسب سطح فرهنگ مدرن برای تشکیل حکومت مدرن وازاین طریق عرضۀ غنای فرهنگ مان به بازارسطح فرهنگ دنیا، هم پز بدهیم، هم لذت ببریم وهم درآمد کسب کنیم. دقیقاً مثل ترکیه. یا...هو  بغض نکن. تلاش کن.


بعدازتحریر:
سیاست بماند تا فردا که شریعتمداری بالاخره به همسران باکری وهمت رسید وچه وقیح وبی حیا. وآیا تحولات جدید بعداز سفر نیویورک بجدایی احمدی ومشایی خواهد انجامید. ملاقات احمدی نژاد با 5 بزرگترین ومتحجرترین آخوند های خبرگان وافسردگی احمدی نژاد درفرودگاه مهرآباد هنگام بازگشت ازنیویورک، ارتباطی با این حرف بسیار خطرناک آیت الله خامنه ای بابسیج دارد که گفت: "کی گفته انقلاب تمام شده؛ هرکس فکرمی کند انقلاب تمام شده خودش تمام شده وانقلاب سرزنده وشاداب ادامه دارد." ووای که بی حکومتی وموقت بودن همه چیز مثل دادگاه های سی ودوسالۀ! انقلاب آن هم به شادابی ذوقی که آقا می کند سرنوشت مارا بکجا خواهد برد و... بماند تا فردا اگر فردا باشد وبیاید هم! دارم فکرمی کنم.


۲ نظر:

ناشناس گفت...

bi sabraneh montazere post e baadi hastam. kheili aali bood
kh.m.a

ناشناس گفت...

سلام جناب دلقک عزیز.من جلال هستم.بسیار زیبا و واقعی نوشته بودید.با شما کاملا موافقم.سلامت و سر بلند باشید