۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

جشنواره ی حرفهای مفت ِ مضاعف!


File:Three Worlds.jpg

Three World

**
1- اومی گوید کوروش برای نجات یهودیان موحد ازدست حکام جائربابل و بنا بدر خواست خود آنان رفته وبابل را فتح ویهودیان را آزادکرده است. این عصارۀ حرف احمدی نژاداست دررابطه با دفاع ازکورش گرایی کابینه اش.
 بضرس قاطع اطمینان دارم که برجسته کردن رابطۀ کوروش نجات بخش با یهودیان از ذهن وحس هرکدام از دونفر (خودپیامبر= احمدی نژاد یا حضرت جبرئیل = اسفندیارمشائی) نشأت گرفته باشد؛ ریشه درنبوغ عقلی یا حسی طرف مربوطه دارد:

الف- چنین دفاعی این سیگنال خفه کننده به آخوندهای متحجرو پیررا دارد که اگر بخواهید روی این مسألۀ ملی گرایی رییس جمهور و یارغارش و بضرر دولت زیاد مانور بدهید؛ آگاه باشید که من(رییس جمهور) درهرنوبت دفاعی که خواهم کردهربار بیش از بار قبل از واژۀ "موحدان یهودی" استفاده و برنجات تنها موحدان عالم درآن زمان درنگ خواهم کرد، خود دانید. 
وشما غافلید ازدشمنی دیرینه وقرآنی مسلمانان ویهودیان. اینکه اینک واژۀ منتسب به نام یک کوه بیچاره وبی زبان بنام " صهیون" واسطه شده که کینه های قرآنی ما مسلمانان نسبت به یهودیان- حالا برعکس- را پشت خودش پنهان کند نمی تواند در اصل ماجرا تغییری بدهد که روحانیان ارشد دوطرف مسلمان ویهودی ازنام بردن از طرف مقابل هم کهیرمی زنند تاچه رسد که این نام بردن ازسوی رییس جمهور ام القرای اسلام باشد و بنام کوروش پارسی و ذوالقرنین تورات وموحدان یهودی و...

ب- واین جاست که آدم می تواند تأیید کند که آیت الله خامنه ای یک سروگردن ازهمۀ این پیران خرفت در سیاست بالاتراست ونه تنها خام نمی شود برود بدنبال نزاع در حال عمده شدن بین روحانیان واحمدی نژاد بلکه به نخبگان –اینک دیگر همه هم زیر دست سِنّی وسیاسی وفقهی ومرجعی وفهمی و...خودش نیز- نهیب می زند که "اصل وفرع" مسایل را باید بشناسند وبتوانند تفکیک کنند که اصل کدام است وفرع چیست؛ وبیهوده آب به آسیاب دشمن نریزند.

پ- وپژواک این تعزیز وتکریم یهودیان صدای مهمتری رادردنیا باعث می شود از زبان شخصیتی که به انکارهولوکاست ونابودی اسرائیل وضدیت با یهودیان شهره است.آنجاییکه اسراییل باورمی کند که مواضع دوستانۀ اسفندیارمشایی اصیل تراست از شعارهای دشمنانۀ جلب توجه طلب احمدی نژاد.

2- اما اگر به مهمترین فراز آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای هم توجه کنیم مشاهده می کنیم که ایشان نیز مثل محموداحمدی نژاد –هرکدام ازظن خودشان- دوقطبی شدن دنیا را مطمئن شده اند وباز مثل رییس جمهور قدرت برتر را ایران می دانند. البته آیت الله خامنه ای برخلاف احمدی نژاد قطب شرقی را اسلام به رهبری وزعامت خودش وبا هستۀ مرکزی ِجغرافیایی شهره به ایران می داند، درحالیکه احمدی نژاد موضوع راساده کرده واسلام را به ولایت امام زمان گره می زند و ایران را خاستگاه این خیزش جهانی می داند و این همه را درمکتب ایران رحیم مشایی فرموله وراحت می کند.

3- ازدیگر مسایل مطرح شده در سخنرانی های مربوط به یکماهۀ "جشنوارۀ حرف های مفت مضاعف" یکی هم سخنرانی هاشمی درافتتاحیۀ خبرگان بود که با خوشحالی مشخصی از اینکه دست احمدی نژاد روشده است درضدیت با آخوند واسلام آخوندی، تند رفت وچنین گمان کرد که نوبت بازیش رسیده. ودرابتدا هم با واکنش بدون واکنش ولی همراه اکثریت مردان ریا وخدا درخبرگان رهبری مواجه شد ودیگر کسی تند نشد به او که ضدرهبراست و... هرچند که مصباح بازهم یک کنایه زد به مخالفت هاشمی با قرآن سوزی وگفت که چرا کسانی که به سوختن کاغذ حساسیت نشان می دهند به سوختن محتوای آن درعمل نکردن به آن ارزشی قائل نمی شوند؛ ولی همین نیش هم چنان درپرده وکم نیش بود که کسی استنباط "با هاشمی بود" نکند از آن.

4- اما موضوع وقتی به پایان خوش نزدیک شد ودستورخفه خون گرفت که آیت الله خامنه ای یادآور شد که اگراز شخص خاصی خوشتان نمی آید نباید بخاطر این بدآیند شخصی تلاش کنید که قاعدۀ بازی را بهم بزنید و باید بتوانید مسایل را "اصلی- فرعی" (جایگزین بصیرت سابق) بکنید. فقط دراین جا بود که هاشمی شیرفهم شد که آیت الله خامنه ای دقیق وبا حواس جمع گفته است که مواضع احمدی نژاد را قبول دارد ونه هاشمی را درنمازجمعۀ تاریخی! چرا که آیت الله تکرار کرد که با استعانت ازسیرۀ حضرت امام ازدولت حمایت کرده می کند و خواهد کرد. فقط یادش رفت بگوید تا نابودی کشور(تعبیر خوش آیند اصلاح طلبان حکومتی). خود من هم اینک نیز کشوررا نابود شده می دانم. 

5- واینک باید منتظر سخنرانی پایانی ازسری سخنرانی های "جشنوارۀ سخنرانی های حرف مفت مضاعف" باشیم درنیویورک امریکا ودرمجمع عمومی سازمان ملل از سوی محمود احمدی نژاد. خیلی سخت نیست پیش بینی اینکه رییس جمهور در توافق جدید با آیت الله خامنه ای سخنرانی آتشین تر وضد استکبارتری ازدورۀ قبل را دردستور داشته باشد؛ حالا که هیچ کدام ازچراغ سبزهایش را دولت امریکا بجد نگرفت ودرتقویت جبهۀ داخلی اش در مقابل روحانیان کمک نکرد. ونه تنها کمک نکرد بلکه هرروز هم مزاحمت بیشتری تولید کرد وحتی ازجنبۀ تبلیغی نیز درکنار رقبای انتخاباتی معترض اش ایستاد. یا...هو
– آیا سفر پیش بینی نشده وغیرمنتظرۀ رییس جمهور به سوریه والجزایر درسرراه نیویورک خواهد گره گشود ازمعمایی به پیچیدگی درهم رفتگی بدون سرنخ   دنیای قدیم دردنیای جدید دروطنم ایران!- 
.............................................
**این نوشته قبل از حرفهای دیشب احمدی نژادازتلویزیون تنظیم شده است. حرف های دیشب رییس جمهور فوق العاده بود درنشان ازاراده وتصمیم وسیاستمداری او. بویژه پالس مهمش به آیت الله که : "من خاتمی واصلاح طلب وهاشمی وغیره نیستم که هربلایی بتوانی سرم بیاوری. اگرکشوردچارمشکل خارجی شود من شفاف کرده ام که سیاست خارجی را توحقنه می کنی ونه من ووزیر خارجه ام. بنابراین خودت باید تبعاتش را متحمل شوی. آفرین بر محمود احمدی نژاد وفکرمنفصلش مشایی. ودریغ ودرد و... به سیدمحمدخاتمی ویاوران بادمجان دورقاب چینش که ایران عزیز را دادند دودستی به رویگرزادۀ شجاع. وما چگونه باید پس بگیریم میراث تاریخ بشریت را از چنگ لمپن این یعقوب لیث ثانی!
..................
پی نوشت اول:
این مقایسۀ احمدی وخاتمی ازاین نظر مهمتر هم است که احمدی نژاد 80 درصد سیاست خارجی را گرفته وفقط برای 20 درصد خامنه ای را سکۀ یک پول می کند. در حالی که خاتمی 8 درصدسیاست خارجی راهم دردست نداشت.

۱ نظر:

کیمیا گفت...

چه ذره بینی؟!نه.چه میکروسکوپی؟!