۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

استخدام آیت الله خامنه ای! چگونه؟

اسباب شادی روز
پیروزی فوتبال ملی مبارک

Still Life Moving Fast


1- این که آیت الله خامنه ای چه موقع وچگونه عاشق دلخستۀ محموداحمدی نژاد شد چنان نامعلوم ونامعقول ودورازذهن است که من مجبورشدم این رابطۀ ظاهراً ناچسب را ببرم دروادی عرفان ومدعی شوم که آیت الله بهمان سیاقی دردام محمودافتاده است که حضرت مولانا دربغل شمس تبریزی! اما این بارآمده ام بگویم که نشانه هایی از پشیمانی مجنون(آیت الله) هویداشده ازاین عشق ناسوتی ولیکن لیلی (رییس جمهور) نه گمانم به این راحتی عاشقش را ببحشد ورها کند.

2- آیت الله خامنه ای بفاصلۀ چندروزازبارعامی که برای افطاری همۀ کارگزاران نظام داده بود؛ دولت احمدی نژادرا بمناسبت هفتۀ دولت مجدداً میهمان کرد تا بیاد رییس جمهوربیاورد که فهمیده است چقدر بی دروپیکر ودلبخواهی وغیرسیستماتیک کارمی کند وحاضربه پس دادن هیچ حساب وکتابی وبهیچ خلق اللهی نیست. وبهمین قصد با نرمترین روش ودوستانه ترین لحن وحتی می شودگفت با بغضی ملتمسانه از احمدی نژاد خواست که اولاً آماروارقامی درکاربیاورد ازاین همه کاری که مدعی است انجام داده وبگذارد درالگوی چشم اندازه بیست ساله وببیند آیا به اندازۀ زمان صرف شده بهدف ها نیز نزدیک شده اند یانه، ثانیاً برای چندمین بارازاحمدی نژاد خواست این اصل 44 اصلاح شده ولی نفرین شده را اجراء کند وثالثاً ازهمه مهمتر اینقدردربسط ید خود نکوشد، وبوِیژه سیاست خارجی را ازهمان کانال وزارت خانه اعمال کند وازتعیین نماینده درحوزه های مختلف خودداری کند. البته چیزهای ریزتر وپنهان تری هم گفت مثل انتقادازعملکرد سیاست خارجی که گفت بیشترازآنکه مرتب مسافرت بروید وحرف های گندۀ بی سروته بزنید،  بیشتربه جهت گیری ها ومحتوا بپردازید.


3- امشب همزمان بدو مطلب توجه کردم:
الف- یکی مربوط بود به سخنان کمی تند منوچهرمتکی وزیرامورخارجه خطاب به بقایی نام که رییس میراث فرهنگی، نوچۀ اسفندیارمشایی واخیراً نمایندۀ ویژۀ رییس جمهوردرامورآسیا ست. محتوای کلام متکی هم برمی گشت به اعتراض او به اظهارات دردسرساز وغیرمسئولانۀ بقایی درمورد کشتار ارامنه توسط ترکها ویک سخن بی ربط جدید. 

ب- به این موضوع نگاه کردم که اسفندیاررحیم مشایی سایتی** اختصاصی تأسیس کرده است ودرآنجا مطلبی را منتشرکرده است راجع به مخالفت آیت الله خامنه ای با نصب نماینده درسیاست خارجی وصلاحدید رهبردرادارۀ دیپلماسی ازکانال رسمی آن دروزارت امورخارجه. مهم البته لحن صریح این برداشت ازتلویح سخن آیت الله نبود که درجای خودش مهم است.  مهم این بود که سایت مشایی اطاعت ازاین تصمیم و تذکررهبررا برای احمدی نژاد لازم الاطاعه شمرده بود.


4- اکنون اگر آن فریاد متکی را با این ولایت پذیری مشایی درکنارهم قراربدهیم؛ در حالی که نه متکی باید اینقدرجسورباشد که به نمایدۀ ویژۀ رئیس مطلق اش احمدی نژاد بتواند بتوپد؛ ونه مشایی اینقدرولایت پذیرکه باستقبال حذف پست جدیدش بعنوان نمایندۀ رئیس جمهوردرخاورمیانه داوطلب شود؛ می توانیم این سنتزرا نتیجۀ طبیعی آن تزبدانیم که این تعیین ونصب نمایندگان رییس جمهوردرسیاست خارجی ازآن بازی های نوع معاون اولی رحیم مشایی است درآغازکاردولت دهم. ودرراستای ضرب المثل معروف: "بمرگ بگیرکه به تب راضی شود." واما چطور:


5- این قصه مکرر است که بسیاری ازکسان مدعی فکرواندیشه وسیاست، که محمود احمدی نژادرا ریزوخیلی ریزمی دیدند یا می بینند! خیال خودرا راحت کرده اند بایک تحلیل 8 ساله که: "الف نون آدم کوتوله ایست که تصادفاً بربلندی ظاهرشده وابرو باد ومه وخورشید وفلک هم یاراوشده اند واورا درقله ای که جایش نیست بفریب قد بلند نگاه داشته اند. وپیف. وایش. واوه. واف.

اینان وقتی احمدی نژاد درمیان آن خون وآتش وتظاهرات واعتراض ووضع نامعلوم وقبل ازمراسم تنفیذ وتحلیف، دست رحیم مشایی را بالا گرفت درسقیفه اش! وگفت: ای پیروان من، "بعدازاین رحیم مولای هرآنکس است که من مولای اویم." همین گروه تحلیل گران فیس وافاده انگشت اکراه بلند کردند که:"بفرمائید شاهدازغیب رسید. مرتیکه اینقدرحواس پرت وکوتوله است که نمی فهمد رحیم مشایی قبلاً ازسوی رهبر وروحانیان ارشد نمرۀ ردی گرفته ونمی گذارند او درجایگاه بالاتری مقام بگیرد."

درحالی که احمدی نژاد ومشایی بریش همۀ این خودقدبلندبینان می خندیدند وبا تأنی وگام بگام داشتند پروژۀ "بمرگ بگیرکه به تب راضی شود" را پیاده می کردند: آنان درحالیکه باهم نشسته بودند درمنزل دخترمشایی وپسراحمدی نژاد به قهقهه می خندیدند وریسه می رفتند واشک ازچشمانشان جاری می شد که:  "رحیم تورا معاون اول معرفی می کنیم، ولایت فقیه دخالت می کند مشایی را رد می کند طوری حکمش را اجراء می کنیم که بی آبروشود وبعدازآن دیگر ماسواریم او پیاده ومی توانیم برایش نازکنیم واختیاراتش را بنفع احمدی نژاد درزمینگیرکردن قوای قضا ئیه و بویژه مقننه  وبسط ید خودمان مصادره کنیم."پایان نقل قول. آیا کسی شک دارد که نقشه شان صددرصدعملیاتی شده است تا امروز!

6- چنین بنظرمی رسد که احمدی نژاد ومشایی بعداز ماجراهای مرقدامام خمینی حس می کنند که آیت الله خامنه ای دارد از چنگ شان درمی آید واحتمال می دهند که در مذاکره باغرب درسیاست خارجی ودررابطه با اختلافاتشان با مجلس وبویژه مجمع تشخیص مصلحت وروحانیون ارشد حوزه درسیاست داخلی نخواهند توانست مثل گذشته ازرانت حمایت رهبربرخوردارشوند وحتی احتمال مزاحمت می دهند.

لذا آمده اند مجدداً سناریویی دیگر برای همان "بمرگ بگیرکه به تب راضی شود" طراحی کرده اند.  به این ترتیب که: احمدی نژاد نمایندگانی را درحوزه های مختلف سیاست خارجی نصب می کند. این نمایندگان را اینقدرپرت وبوداروغیرمرتبط ازجمله ومثل "آقارحیم" انتخاب می کند که آیت الله خامنه ای مجبورازدخالت ومخالفت شود. بعد دریک شومجدد آه وناله واختیارات رییس جمهوروننه من غریبم بازی های مألوف ازاین نمایندگان قلابی صرفنظرمی شود بااین دست آورد یقینی که آیت الله دیگر زبانش برای مدتی کوتاه وکند می شود وحتی مجبوربه حمایت بی قید وشرط می شود. چون اگر غیرازاین بکند احمدی نژاد درمقابلش می ایستد وادعای وزن کشی می کند وسایرامتیازاتش را به رهبر یادآوری می کند.

7 - بنابراین بنظرمی رسد که احمدی نژاد بشیوۀ خاص خودش ازاین نمایندگان نصب کرده اش درسیاست خارجی عدول خواهد کرد واگر آن هارابا صدای بلند عزل هم نکتد که معمولاً شیوۀ کارش نیست درموارد اجبارِمکروه رهبر- درست برعکس زمانی که خودش شخصاً بخواهد کسی رابرکنارکند حداکثرداداردودور وبی آبرویی را می پسندد.- بطورخاموش موضوع را منتفی خواهد دانست. باید منتظر روزهای آینده باشیم. یا...هو
...........................................................
**درسایت "مشانیوز" دونکته رابرجسته دیدم:
1- انواع عکس های اسفندیاررحیم مشایی وچیدمان آن ها وبودن دوعکس ازآیت الله خامنه ای وعکسی بدون هویت(صورت کامل وچشمان)دردرشتترین نما ومتفکرو در حال توصیه شدن توسط مشایی؛ ازمحموداحمدی نژاد. وبغیرازاین دوفقط عکس هدیۀ تهرانی بامشایی آن جاست وهیچ کس دیگر.
2- گردانندگان سایت هرآنچه مطلب مثبت ومنفی راجع به مشایی منتشرمی شود چه یک کلمه وچه ده صفحه درسایت منعکس می کنند وچون اعلب نویسندگان برعلیه مشایی یاخودشان منفورند یا نوشته شان جلف؛ لذا تبلیع منفی آن ها تبدیل به ضدتبلیغ می شود بنفع مشایی.

هیچ نظری موجود نیست: