۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

خیاط افتاد تو کوزه!
1- قبلاً ودرجریان نگرانی ها از هر آنچه دردانشگاه های ایران می گذرد واقدامات کامران دانشجو وزیر علوم احمدی نژاد گفته بودم در دوپست پشت سرهم با نام های "دانشگاه مانع ترین ..."و"دانشگاه ودولت..."وقول داده بودم که درمطلب سومی رمز گشایی کنم از کلمات وجملاتی که بطورنمادین بکاربرده بودم برای نشان دادن نوع حرف وعمل درجوامع سنتی وتفاوت آن با جوامع مدرن. خلاصۀ داستان این بود و است که درجوامع سنتی اولویت با حرف است ودرجوامع مدرن برتری با عمل. 


2- درآ ن جا گفته بودم که شعارخشن وبلندتراز هیکل ِ کامران دانشجو با عنوان کلی "اسلامی می کنیم" برای تحت تأثیر قراردادن بخش سنتی وآخوند متحجرحاکمان برایران است؛ ولی عملاً کاری که قراراست انجام شود اقدامی با معیار های مدرن است هرچند بنفع بخش لمپن حاکمان برایران (دولت احمدی نژاد) باشد. چون لمپن ها تعلق عقیدتی که یک ارزش است را ندارند. بنابراین برمبنای پسندروزحرکت می کنند.


3- اما منظورم از بازگشت به دوفرمول کلیدی "حرفش رابزن خودش را نیار" و "حرفش را نزن خودش را بیار" که اولی شعار حاکمان سنتی است برای برگرداندن جوامع نیمه مدرن به عقب ودومی شعار حاکمان مدرن است برای گذراندن بدون شورش جوامع سنتی به مدرنیته وجلو؛ این نیست که بخواهم بوعدۀ یادداشت سوم درارتباط با دانشگاه وعده کنم. بلکه می خواهم با این بازیادآوری ذهنی درشما بوقایعی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افتاده وادامه دارد بپردازم.


4- قبلاً ودربررسیدن روانشناسی فردی واجتماعی رییس جمهور احمدی نژاد به دونکته بکرات اشاره کرده ام که یکی از آن ها استبداد وحشتناک پیامبرانۀ اوست ودیگری استفاده ازتاکتیک تحقیر واستهزاء وخوارشمردن رقیب ودریک کلمۀ محترمانه تر "بی اعتنایی" . احمدی نژاد با ویژگی شخصیتی استبدادیش یارانش را منکوب و واداربه گماشتگی وامربری مطلق می کند وبا استفاده ازتاکتیک  بی اعتنایی وبروی خود نیاوردن، رقیبان ودشمنانش را به انفعال مطلق وامی دارد. وچون این تاکتیک طراز شخصیت ذاتی وحقیقی او هم است لذا اغلب موفق می شود که پیروزی را ازآن خودش بکند. 

5- واردمصادیق "همۀ اعمال احمدی نژاد تاکنون" نمی شوم که مطلب طولانی بشود و ضمن اشاره به این تاکتیک بی اعتنایی درجریان وقوع اعتراضات خیابانی وجنبش سبز وتبدیل آن از رودرویی خودش با موسوی به رودررویی مردم با جمهوری اسلامی؛ یک راست می روم به صحنۀ سیاست خارجی ایران تا نشان بدهم که چطور دارد "خیاط توی کوزه افتاد" می شود.


6- درپست قبلی اینقدرپروپیمان ازهمۀ خوشبختی های نیویورکی احمدی نژاد گفتم که گاهی خودم هم شک می کردم - مثل آن خواننده- که نکند من خود رحیم مشایی هستم که پشت نقاب دلقکی دارم برای احمدی نژادتبلیغ وکارمی کنم.  بنابراین حالا آمده ام بگویم که استنباطم این است که هرچقدر ازرونق رسانه ای احمدی نژاددرنیویورک می گذرد بیش ازپیش رکود سیاسی او ظاهرمی گردد. یعنی چه؟

یعنی اینکه:


الف- سیاستمدارن غربی ودررأس آن ها امریکا ودررأس امریکائی ها هم وزیر امور خارجه سرکارخانم کلینتون هرچند با تأخیر چندساله ولی بالاخره زبان ورفتار احمدی نژادرا یاد گرفته اند وبا تجزیه وتحلیل دقیق آن سیاست متناسب وپاسخگو انتخاب کرده اند: "بی اعتنایی". بلی دقیقاً یک تک واژه: "بی اعتنایی". 
همان واژه ای که احمدی نژادبرای بمسخره گرفتن وتحقیر رقبای داخلی بیشتر و دشمنان خارجی کمتر، ازآن استفادۀ بهینه کرده است ومی کند. سیاست غرب تصمیم گرفته است علیرغم هرسروصدای غیرمتعارفی هم که احمدی نژادتولید می کند؛ باسنش را بکند بسمت رییس جمهوراحمدی نژاد واورا نادیده گرفته وبرطراحی های خویش متمرکزباشد. -اتفاقاً الان متوجه می شوم که دراین چندوقت اخیر کمتردولت مردی درامریکا یا اوروپا نامی از نام رییس جمهورایران(احمدی نژاد) برده است. و اگرهم دررابطه با ایران وسیاست هایش حرفی بوده بدون نام ویاد احمدی نژاد برقرار شده است.-


ب- این کامیابی البته ازهنگامی نصیب غرب شده است که توانست بالاخره از این ادبیات نمادین "حرفش رابزن خودش رانیار" رمزگشایی بکند. وآن زمانی اتفاق افتاد که احمدی نژاد چنان زنجیرپاره کرد درتوهم خودپیامبربینی که وقتی غرب با تبادل اورانیوم بسبک جدید(جرزدن احمدی نژاد ازتعهدقبلی تحت فشار آیت الله رهبر وجو داخل) ودرداخل ایران مخالفت کرد؛ احمدی نژاداعلام کرد که ایران 20 نیروگاه اتمی جدید دردست مطالعه، مکان یابی، طراحی وساخت دارد وخودش هم سوخت 20 در صد راتولید خواهد کرد.


پ- اتفاق دومی که کمک کرد؛ آمدن اومانو بجای البرادعی دررأس سازمان انرژی هسته ای جهان بود. اومانو اولین کاری که کرد یک جمع بندی واقعی ازتوانایی های هسته ای ایران بود وگزارش آنرا برخلاف البرادعی سخاوتمندانه دراختیار غرب وبویژه امریکا گذاشت. گزارشی که نشان می داد بیش از نیمی از تبلیغات موفقیت های اتمی ایران دروغ وپروپاگانداهای ده وبیست نیروگاه نیز مطلقاً دروغ است و اصولاً ایران خطر بالفعل اتمی شدن برای سه یا چهارسال آینده نیست.


7- هنگامی که همۀ این اطلاعات بروی میزکارخانم کلینتون رسید، اوتصمیم گرفت که احمدی نژادرا درآفتاب تنها بگذارد وخودش درسایه وبا آرامش وطمأنینه اورا تعقیب و کنترل کند. لذا می بینیم که امروز هرچه احمدی نژاددرآفتابِ "چشم نواز وکورکنندۀ گرم وسوزان!"ِ رسانه های رنگارنگ غرب ِاقتصادی مهارت یک رهبر پوپولیست تمام عیاررا بنمایش می گذارد وهمۀ چشم هارا دوخته بخویش می داند ومی خواهد، غرب ِسیاسی رغبتی حتی برای یک مذاکرۀ دستگرمی هم نشان نمی دهد.- یادمان نرفته که احمدی نژادبعداز چندبار وعده دادن به تنبیه غرب بالاخره در مصاحبه اش باخبرنگاران درقبل ازرمضان گفت که تا آخرماه رمضان مداکره نمی کنیم تاغرب- دربرابرصدور قطعنامۀ تحریم- متنبه! شود. درحالی که رمضان سال بعد هم درراه است وغرب مذاکره را شروع نکرده است وایران هرروز التماس می کند که با غرب مذاکره کند وغرب اعتنایی نمی کند.-

8- امروز احمدی نژاد بیشتر حرف های کلی مربوط به ادارۀ عادلانۀ جهان را که این چند روزه تکرار کرده است درنطق سالانه اش هم خواهد خواند وبطورقطع با استقبال سیاسی هیچ کشور قابل اعتنایی ازنظر جغرافیا وجمعیت نیز مواجه نخواهد شد. واحمدی نژاد باهوش ترازآن است که تاکنون پیام شفاف هیلاری کلینتون را درنیافته باشد که: "آقای رییس حمهورشما به سخنرانیت ادامه بده ومن به تلفن تشکرم به مدویدوف که هم موشک دفاعی شمارا نمی دهد وهم آدم های شمارا بخاک خودش راه نمی دهد."- رییس جمهورروسیه اعلام کرده است که موشکهای اس300 خریداری شده را نمی دهد وسردارنقدی وچندتای دیگرهم حق سفربه روسیه را ندارند-


9- من ازاین بی اعنتنایی غرب به احمدی نژادکه مؤثرترین تاکتیک ممکن است خوشحالم تا جاییکه جنبۀ برسرعقل آوردن داشته باشد ونه اینکه اینقدرادامه پیدا کند که همۀ زمینه های ممکن برای گفتگو ازمیان برود وملت ایران این بار تاوان بی اعتنایی غرب ولجبازی احمدی نژاد رادرپیش داشته باشد. 

10- وصدالبته کماکان از مقابلۀخودآگاه یا تصادفی احمدی نژاد با آخوندودین سیاسی متحجر درداخل وبویژه با اشخاصی مثل شریعتمداری کیهان، وهمینطورطرح مفاهیم وشعائرملی ومدرن باهرانگیزه ای هم حمایت می کنم. یا...هو
...................................................................
یک اعتراف:
آخیش! رنگ قبلی صفحه عصبی ام میکرد.

۴ نظر:

ابراهيم سالك گفت...

به نظرم نحوه ی برخورد احمدی نژاد با جنبش سبز مثال خوبی‌ برای سیاست بی‌ اعتنایی احمدی نژاد نیست؛ احمدی نژاد تنها کسی‌ در نظام است که تحت تاثیر جنبش سبز قرار گرفت و احتمالا در دلش گفت: کاش اینها برای هواداری من اینطوری با سر نترس میلیونی بیرون می ریختند!

۳ شنبه شب، ۲۶ خرداد و در گفتگوی مستقیم با مردم در شبکه ی ۱ صدا و سیما، و بعد از خود نمائی میلیونی مخالفان شجاع حاکمیت در خیابان، احمدی نژاد همه ی تلاشش را کرد که بگوید او طرف حساب معترضان نیست. و بعد از آن هم احتمالا فقط به این فکر کرد که چگونه از این ظرفیت استفاده کند (مقاومت در اجرای طرح عفاف و حجاب و کورش چفیه بر گردن هم نتیجه ی این فکر هاست).

احمدی نژاد می‌ داند اگر بخواهد بازی اش را ادامه دهد نیاز مند طرفدارانی شجاع است که از آخوند‌ حساب نبرند و از خامنه‌ای نترسند، نه هواداران فعلی‌ اش که شجاع‌هایشان سینه چاک رهبری هستند، و اون یکی‌ ها هم فقط به دنبال مزایا هستند به اضافه ی کمی‌ هر‌ هر‌ و خنده ی ناشی‌ از به لجن کشیدن هاشمی رفسنجانی و دیگر هیچ. این چنین یارانی در موقع نیاز تف هم در کف احمدی نخواهند انداخت.

Dalghak.Irani گفت...

سلام به آقای سالک.
قبل ازهرچیز ازاینکه داریم باشما درمورد چگونگی دیالوگ با هم به مفاهمه می رسیم تشکرمی کنم.
درمورد مخالفت تان با بی اعتنایی احمدی نژادبه جنبش سبز خودتان دربند3 بدون بند 2 هم همین را فرموده اید که اودرتلویزیون کانال یک سعی کرد چنین کند. من هم منظورم ازبی اعتنایی این نیست که ایشان درعمق اندیشه اش هم به جنبش بی تفاوت بود یا ماند. منظورم بروز وظهورش بود برای واکنش صحنه ای.
بهرصورت نظر شما بسیار محترم وکمک کننده است حتی اگر من با علاقۀ مطلق شما به تظاهرکننده های روز25 خرداد 88 درمقابل سایرمردمی که بهردلیل ازجمله طرفداری ازاحمدی نژاد به این تظاهرات نیامده بودند موافق نباشم ونپذیرم که اولی را شجاعان ودومی را زبونان نامگذاری کنیم. مرسی از بودنت وکمکی که می کنی. یا...هو

ابراهيم سالك گفت...

سلام، سلام!

من هم خوش حالم و ممنون از توضیحتان.

اما من هم "اون یکی‌ طرفدارهای" احمدی‌نژاد را زبونان نامگذاری نکردم- و راستش یواشکی بگویم به نظرم اونها از جنبش سبزی‌ها خیلی‌ زرنگ تر هم هستند و به طور شهودی، بهتر و رو به زندگی‌ تر رفتار و عکس العمل نشان می دهند-.

ابراهيم سالك گفت...

در ضمن هیچ علاقه ی مطلقی‌ هم به تظاهر کنندگان شجاع روز ۲۵ خرداد ۸۸ نشان ندادم!

هر چند از نیت خوانی شرقی خیلی‌ خوشم می‌‌آید و اصلا خودم هم این کاره ام، ولی‌ قسم میخورم علاقه و نفرتی که شما رصد کردید در کار نبوده و نیست!