۱۳۸۹ شهریور ۲۵, پنجشنبه

سؤال سکسی! / مصباح یزدی!


کمک به سیل زدگان پاکستان یادمان نرود.

The lady with a Ermine


  
1- روی زخم کامپیوترم با اینکه یک مرحم 40 پوندی گذاشتم هنوز جواب نداده و کماکان زخم ناسوراست واین همان مدرنیته ایست که من می گویم وعمل نمی کنم- مثل همیشه ومثل همه- ورایانه ام اصرار دارد که هر جوری هست یک پزشک چپرچلاق هم شده معاینه اش کند ودیگر خبرندارد که اینجا غرب است وکارهای خدمات فنی پوست می کندغلفتی ازسه نقطه...

2- باری بدجوری حالم گرفته است ومثل اینکه یک باردیگرازخانواده ام دورافتاده ام ونمی توانم هرموقع که دلم هوایشان را می کند باسربپرم روی شانه شان ووسط ((خالی کردن دلتنگی هایم)) بگویم دیدی همزمان با پرده برداری از استوانه نوشت کوروش مان توسط احمدی نژاد،رجب طیب اردوغان هم داشت به ملت ترکیه می گفت که امروزروزبرنده شدن من وحزبم وطرفدارانم نیست وامروز روزبرد ترکیه وهمۀ ملت ترکیه است.

3- چسبیده به اخبارایران حرکت نکرده ام این دوروزه ولی بی خبرهم نبوده ام از اینکه: "هاشمی رفسنجانی بیشتر از دور قبلی خبرگان تحمل شده وحتی دورهم برداشته و خیلی ها صدایشان درنیامده از سینه چاکان آیت الله خامنه ای دراجلاس قبلی. البته که مصباح یزدی درعین بی آبرویی ازسوی احمدی نژادسعی کرده که کینۀ شتری اش نسبت به ها شمی را هم گم وکم نکند در سخنرانی معترفش که موفق نبوده اند درحفاظت ازدین و مسلمانی جامعه درحکومت دینی وبعدهم مجدداً استفراغ کرده که باید پاسخ شبهات هرروز فزاینده را داد ونه تنها داد که با داد وبیداد هم داد با استفاده از ابزار[ مدرن] ارتبا طی وهنری و...

4- ویکی نیست بگوید- البته که بجای یکی، میلیونها هستند ومی گویند. مشکل اینجاست که سنگ پای قزوین نیست که؛ روی پرروی آخونداست- که مردناحسابی اگر لالایی بلدی چرا خوابت نمی برد. بجای اینکه توو سایر مراجع وریش سفیدان و روحانیان ارشد حوزه مرتب توصیه وسفارش ودستور-به چه کسی- صادرکنید که به شبهات جوانان پاسخ بدهید؛ خودتان به یکی ازهمین شبهات حداقلی پاسخ بدهید وبه طلبه های جوان ریش درنیاورده نشان بدهید که: "مثل این پاسخی که من استاد دادم".

5- جوانان را هم رها کن وشبهاتی که ازسر لج ولجبازی وبرای گیردادن به دین سیاسی (که نفسشان را بریده) به دین آباء واجدادی خویش بار می کنند. وتو بعنوان فیلسوف و متکلم و فقیه اصولی موردقبول صدروذیل حوزه؛ بیا ونه به یک شبهه که به یک سؤال پیرمردی که برای تمایز با تو مجبورازپوشیدن لباس دلقکی شده است پاسخ بده و نشان بده که اسلام دین عقل ومنطق ومجادلۀ احسن است:

حاج آقا مصباح یزدی؛
1- دین اسلام بلوغ شرعی دختران را 9 سال قمری قرارداده است.  وصحبتی هم از حداقل وحداکثرنکرده است  . معنای این حکم اینست وتا امروزهم جاری بوده است که دختران در9 سالگی می توانند همخوابۀ مردان بشوند.
اینک مثل همیشه سؤال ونه شبهه این است که: 
با توجه به اینکه بلوغ جنسی وجسمی دختران -برخلاف پسران- با یک تظاهر قطعی، علمی، تناسلی وآمادگی جفت گیری بنام "عادت ماهانۀ زنانگی" همراه است و هر دختری که به بلوغ برسد با تابلوی معلوم وارد این وضعیت تلخ وشیرین می شود؛ چرا حضرت رسول گرامی اسلام(ص) این علت طبیعی وبیّن را رها کرده و سنی را بعدد قرارداده اند که محل مناقشه های طولانی بوده، هست وخواهد بود.
نماینده مقام معظم رهبری خواستار حمایت از سیل زدگان پاکستان شد
کودکان مسلمان
2- پاسخ های تاکنون داده شده به این سؤال که عمدۀ آن ها به مقولۀ آب وهوای گرم و خشک عربستان وصدق قانون انبساط وانقباض فیزیک درمورد دختران (درگرما زودترحال می آیند!=منبسط می شوند) می کند ازجنبۀ علمی وتجربی رد شده است. وپاسخ دومی هم شنیده نشده است چون که اینجا دیگر نفهمی اعراب ومصلحت امت وشیرفهم کردن وازاین قبیل کاربرد ندارد چرا که اولاً همۀ موجودات عالم حالات طبیعی را درک می کنند وانسان های بدوی هم ازحیوانات که کمترنبوده اند درفهم خونریزی آشکار زنان ودختران، تازه اگر این فرض اتهامی کفاربه مسلمانان را هم نادیده بگیریم که می گویند اسلام دینی خون شناس وخون خواه وخون... است.

3- یک فرضیه ای را خود دلقک مطرح می کند ودرخیلی محافل خصوصی گفته ویک بار هم قبل ازتعطیلی وبلاگ "آهستان" با دوستان ارزشی مطرح کرده وپاسخ مخالفی نشنیده را هم می نویسم تا اگر حضرت عالی فرصت مطالعاتی فرا منطقه ای مثلاً درنیویورک یا واشینگتن داشتید ووقت نکردید، بتوانید با امضای همین فتوای دلقک به 1400 سال سرگردانی وظلم وریشخند دیگران پایان بدهید.

اما فتوای دلقک:
الف- موضوع خیلی ساده است. قبل از ظهور حضرت پیامبر گرامی اسلام وبدلیل فقر و تنگدستی بسیار درصحرا تودۀ مردم فقط می توانستند فرزندان ذکور (مناسب برای بازار کارهای یدی وسخت وجسمی) خودرا بزرگ بکنند وآلاف اولوف زیادی نداشتند برای رشد دخترانی که نه قادربودند مثل پسران بیل بزنند وشتررام کنند و فیل هواکنند وزنبارگی کنندو... وتازه بمحض بزرگ شدن باید شوهرمی کردند ومی رفتند؛ لذا اعراب صحرانشین یا دختران را دربدو تولد می کشتند ویا اگر زنده می گذاشتند دراولین فرصت ممکن که کمتراز 7-8 سالگی بود می فروختند به اعراب مرفه وعیاش، واین اعراب خوش گذران هم با این دختران معصوم 6-7 ساله جماع می کردند. واغلب این تجاوزها ی بعنف باعث پدیده ای می شد که ازنظرفقهی افضاء گفته می شود واتفاقاً چندین وچندصفحه از همۀ رساله های عملیه به احکام متنوع "افضاء" اختصاص دارد. درحالی که ما امروز راحت می توانیم متوجه بشویم که عمل جفت گیری دربین یک مردوزن طبیعی ورشد یافته محال است به پدیده ای بنام افضاء بیانجامد تا چه رسد به اینکه اینقدرفراوانی آماری داشته باشد که پیامبراسلام راجع به آن احکام متنوع فقهی بدهد.

ب- ماجرا به همین راحتی بوده است: 
وقتی پیامبر می بینند که ازطرفی اعراب توده قادر به تحمل مخارج بزرگ کردن فرزندان دخترشان نیستند وازسوی دیگر کشتن یا فروش آنان در5-6 سالگی این فجایع غیر انسانی را بار می آورد. آمدند وراه میانه را انتخاب کردند وگفتند اگر پدران بتوانند دختران را 9 سال پرورش بدهند اجازه خواهند داشت در9 سالگی آنان را به مردان خواستگار(عیاش) واگذارکنند(بفروشند) تا هم پولی دست خانوادۀ دختر بیاید وترغیب بشود برای پرورش دختر- یک چیزی مثل پرورش ماهی یا میگوی امروزی- وهم از هتک دختر بچه ها درزیر9 سال تمام جلوگرفته شود. واین حکم و دستور درزمانه ای وریگزاری که صادر شده است یکی ازدرخشان ترین احکام اسلامی وباعث غرور وبالیدن است. منتها با یک شرط وآن شرط اینکه جناب مصباح ورفقا قبول کنند که 1400 سال پیش 1400 سال پیش بوده است. وامروز امروز است. فقط همین. یا...هو

بعدازتحریر:
من ابداً قصد نوشتن این موضوع را نداشتم. ومی خواستم راجع به عقب نشینی احمدی نژادازحکم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرسیاست خارجی، به مشاوران (یعنی حذف آبرومندانه= همان که گفته بودیم باهم قبلاً در استخدام آیت الله خامنه ای ") بگویم و سریع بروم دنبال بدبختی اینترنتم ولی خود مطلب آمد دنبال قلمم- بس که لج این اخوند های گنده را دارم که سی سال است هی می گویند جواب بدهید ومعلوم هم نیست به چه کسی می گویند. واقعاً اگرجوابی هست چرا یکی ازاین جواب هارا خوداین اعاظم نمی دهند که مجتهد هم هستند وحق تعلیف! فتوا می گیرند- وخودش هم نوشت ومن هم اجازه دادم هرجورراحت است بنویسد وشد این. پشیمان هم نیستم. من هیچ گاه پشیمان نیستم. وپستش می کنم برای شما تا شمارا حداقل پشیمان کنم از خواندن وبلاگ طول ودراز من.. خدانگهدار.

۹ نظر:

ابراهيم سالك گفت...

آقا دلقک قبول توضیح ساده ی شما از جانب بزرگانی چون آیت الله مصباح، البته اینقدر‌ها هم ساده نخواهد بود. و آن بزرگوار از همین الان می‌بیند که قبول این توضیح یعنی: دینی که قرار است جواب همه ی سؤالات بیشمار ما را ۱۴۰۰ سال پیش آن بالاها و در آسمونها گرفته و نسخه پیچ به دست بزرگان در حوزه رسونده، به زمین بیاید.

و کار علمای ما هم به جای باز خوانی و امر صادر کردن فرمان جواب از بالا بشود همینی که الان چند صد سال است در غرب هم مد شده که وقتی‌ با مساله ای برخورد می کنند، به جای رو ترش کردن و احضار روح در گذشتگان و بافتن آسمان و ریسمان و هزار جور جادو و جمبل، مستقیم و بی‌ واسطه، با شهامت و با اعتقاد به پیروزی اراده انسان خلیفه الله بر روی زمین (آن که کن فیکن می‌کند) تو چشمان مشکل و مساله خیره بشوند و عقل و شعور رو کمک بگیرند و متواضعانه به حکم عقل کوشا و معطوف به حل مساله گردن بگذارند.

خب طبیعی‌ است که حوزه اسلامی ما توانایی پرورش انسانهایی با این اعتقادی که من گفتم، و شما ساده می‌بینید، را نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

حوزه ی ما، حداقل هزار سال است ترجیح داده پشت پست‌ ترین ترس های "من نمی توانم"، "من ضعیفم"، "من رذلم"، "من قدرت کشف حقیقت را ندارم"، "اگر جلویم را ول کنی‌ شیطانم و دیگر هیچ" قایم شود و ترس‌های حقیرش را توی بوق کند، برای ترساندن توده ی مردم.

و از کوچک‌ترین اشتباهت بشر قادر خلیفه الله (به حکم همان بشر قادر بودن و لاجرم اشتباه کردن بی‌ پایانش، برای پیروزی‌های بی‌ پایان) بهره بگیرد در ترساندن بیشتر مردم خلق الله و توی گوش فرو کردن این حرف پست و حقیر که "تو یک هیولایی که من باید افسارت را در دست بگیرم و گرنه خودت خودت را خواهی‌ خورد".

فلذاست که این حرف ساده ی شما، نتایجی اونقدر‌ها هم ساده در پی‌ نخواهد داشت.

بنابراین وقتی‌ آقایان علما می گویند "جواب بدهید!"، اصلا هم منظورشان این نیست که خدای نکرده کسی‌ به سوالات جواب بدهد، بلکه منظورشان این است که "چرا در مملکت اسلامی ما اصولاً کسی‌ جرات کرده سوال بکند؟... جواب بدهید!".

راستی‌ ان شاالله مشکل کامپیوتر هم زودتر حل بشود.

(باز هم شد یک متن با ادبیاتی با پستی‌ها و رذالت های زیاد; نمی‌‌دانم این بار هم تقصیر من بود یا نه! :)

کیمیا گفت...

مرسی از این مطلب که دوید دنبال قلم شما.
به نظر من قبل از ا.ن و خفقان و شکنجه و ظلم و ....اصل مشکل از همین زندگی با تمام جزئیات به سبک 1400سال پیه.واین جوری میشه که کسی مث من در به در دنبال کسی بگرده که قانعش کنه دین رو بذاره کنار به جای غرور و بالیدن و...
بازم ممنونم آقای ایرانی.

Dalghak.Irani گفت...

سلام آقای سالک وممنون.
سلام خانم کیمیا وکیمیا شدید ومرسی وبا اوقات تلخی که نمی شود. خندیدن یادمان برود همین آش هست وهمین کاسه. بویژه شما خانم ها باید باشادی به بازگشت جامعه به مدنیت کمک کنید. مرسی که آسته میایی وآسته می روی ولی انتظار دارم پرسروصدا وشلوغ هم باشید مثل همۀ شادی ها که سروصدا دارند. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام بر همگی .من جلال هستم. در مورد شبهات من فکر می کنم که آقایان علما در مورد بسیاری از این سولات و یا به قول خودشان شبهات پاسخ قانع کننده ای خصوصا برای نسل جوان پرسشگر و سمج ندارند برای همین پاسخ کویی رو به هم پاس می دهند. تازه اگر بخواهند وقت پر ارزششان را برای پاسخ گویی به این مطالب بگذارند پس چه کسی باید کار سیاسی بکنه؟ با آمریکا و صهونیست مبارزه کنه؟هر روز کارهای حکومت رو توجیه کنه؟ هر روز به یه بهونه ای راهپیمایی دشمن شکن راه بیندازه ؟ و...اخ .نظر آقای سالک هم خواندنی و جالب بود. راستی دلقک عزیز اگر وقت کردی برامون در مورد اهانت به قران کریم و هیاهوی دولت ایران هم بنویس...سلامت و شاد باشی هم خودت هم رایانت........

خ.آ گفت...

سلام،
تف به اين روزگار كه عزيزي چون دلقك ايراني ما لنگ يك مهندس كامپيوتر در بلاد غربت از فشار ناگفتن و نا ننوشتن به خود مي پيچد!!!چقدر خفت!!!!خدا آخوندها را به خاك سياه بنشاندولي خدائيش از شبهه اي كه انتخاب كرده بودي براي فيتيله پيج كردن تمساح خوشم نيامد هر چي باشه من همانطور كه گفتم يك فمينيست ام هر چند شبهات اسلام همه بالاخره يه جوري به مسائل اناث برميگردد.

کیمیا گفت...

"شهزادهءقصهءمن" رو که گلشیفته دوباره خونده شنیدید؟(البته احتمالا"200روز پیش خونده وحتی آخرای قافله ایهام شنیدن که نوبت من شده)
...از خواب شیرین ناگه پریدم
اوراندیدم دیگر کنارم به خدا...
*******
کارمون شده کاشکی و شاید و اگه و اما....
*******
گذشته از غرغرای من،میشه گوش کنیدش؟

Dalghak.Irani گفت...

دوستان خوبم سلام به همه.
پیام هایتان رانوشیدم وگذاشتم روی چشمم وعمل می کنم به زودی ودرهمین جا خبرش را برایتان می نویسم فعلاً که شرکت اینترنتم گفته تاپنج روز کاری ازدیروز بلکه هم زودتر درست شد وآمدم مفصل درخدمتتان. دوستتان دارم. مرسی. یا...هو

کیمیا گفت...

به خ.ا:
من انقدر خوشم اومد که هر کی رو دیدم این سوال رو ازش پرسیدم وپاسخ آقای ایرانی رو تکرار کردم.
*****************
حیف که بابامو به این زودی نمی بینم.

ناشناس گفت...

سلام
در پرسشتان از آقاي مصباح يك اشكال كوچك وجود دارد و آن اين كه حكم را اشتباه استنباط كرده ايد!!!
دختر در سن 9 ساله گي قمري مكلف مي شود نه بالغ! يعني شرع اين سن را جهت شناخت نيك از بد براي دختر كافي مي داند و او را امر به انجام فرائضي همچون نماز و احيانا روزه (در صورت عدم ضرر معتنابه) مي كند. اما عمل جنسي به حكم شرع (اجماع فقها) نيازمند بلوغ جنسي (آغاز پريود زنانه) است. مي گوييد نه؛ برويد تحقيق بفرماييد.