۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

آیت الله خامنه ای مذاکرات ولایتی با امریکایی ها را تأیید و چند دروغ آشکار هم گفت!

The Great Executioner


 نوار سخنرانی آیت الله خامنه ای برای تبریزیها را گوش کردم. بغیر از گزارش های رسمی منتشر شده از سوی دفترش که با تیتر های متمرکز بر اتفاقات مجلس قالب بندی شده است. و بخش عمدۀ حرف هایش که مربوط به رجز خوانی در بارۀ عدم پذیرش مذاکرات با امریکا و بی حاصل معرفی کردن آن است؛ حرف هایی هم در لابلای سخنانش گنجانده بود که نگاهی انداخته ام به همۀ موارد مهم:

1- اولین چیزی که بنظرم مهم بود لحن متزلزل و پیر خامنه ای بود در شروع صحبت. تا جائیکه نه تنها از زنگ همیشگی و محکم خطابه هایش خبری نبود بلکه بسیاری از لغات و کلمات را هم با لکنت و تکرار بیان می کرد. البته در ادامۀ صحبت این نقص تا اندازه ای برطرف شد و مثل موتور تازه تعمیری که نیاز به روغن کاری اولیه داشته باشد اعتماد بنفسش برگشت و شد خامنه ای رجزخوان همیشگی.

2- نکتۀ دومی که جلب نظر می کردعدم ورود مطلق ایشان به حوزۀ مخالفان و منتقدان داخلی بود و برخلاف رویۀ معمول - بویژه در نزدیک انتخابات - هیچ گونه ایما و اشاره و کنایه ای به رقبا و مخالفان ایرانی اش نکرد و حتی هنگام محکومیت رفتار امریکا که معمولاً آن را با چاشنی "مع الاسف یک مشت خود باخته در داخل هم فریب می خورند" همراه می کند؛ حرفی از ستون پنجم دشمن در صفوف خودی نزد.

3- مورد مهمی که گزارش های رسمی به آن اشاره هم نکرده اند مورد مذاکرات مستقیم ولایتی با امریکائی ها بوده است. خامنه ای گفت که: در ماه های اخیر از طرق مختلف تماس گرفتند و اصرار کردند که موضوع مهمی پیش امده و چه ... مأمورین دولتی... نه یعنی مأمور دولتی یک نفر... دونفر رفتند یکجایی نشستند و حرف زدند اما معلوم شد که صداقت ندارند. و... البته استفادۀ تبلیغاتی شان را کردند." البته او نام ولایتی را نبرد ولی باتوجه به اینکه اول از مأمورین دولتی (متبادر کنندۀ قوۀ مجریه) حرف زد و بلافاصله از ترس احمدی نژاد که بیاید تکذیب کند جمله اش را اصلاح کرد و از یک نفر مأمور دولتی (بمعنای حکومت) صحبت کرد و زمان ومکان را هم مجهول گذاشت؛ می شود استنباط قطعی کرد که منظور از مأمور دولتی ولایتی بوده و منظور از مذاکره همان خبر - شایعاتی که دو سه ماه پیش منتشر شد راجع به این ملاقات در امارات و غیره است.

4- خامنه ای برای اولین بار بطور مستقیم رفتار احمدی نژاد را محکوم کرد و هرچند نتوانست و نخواهد توانست - دلیلش را در ادامه می گویم - پی گیر این تهدید "فعلاً تذکر می دهم" شود در آینده؛ ولی یک گام ظاهری برای نشان دادن جدایی اش از رییس جمهور همنظرش برداشت. او با تقبیح همزمان و کم و بیش همۀ طرفین دعوا بازهم نتوانست در جایگاه فصل الخطاب بودن خودش ایفای نقش بکند و تصمیمی فیصله بخش بگیرد. این موضوع از آن جهت مهم است که حرف های خامنه ای مهم نیست و خیلی زود بار دیگر آتش اختلاف تبدیل شده به نفرتی پایان ناپذیر در بین اصولگرایان و احمدی نژاد از سر گرفته خواهد شد و خوشبختانه ختمی برگزار نخواهد شد در اردوی اختلافات داخلی.

5- در محکوم کردن حزب اللهی های معروف به خودجوش اما خامنه ای دروغ های آشکار و بینی را مرتکب شد که ممکن است برای توده های مردم خیلی روشن نباشد اما در بین خود نیروهای هوادار معروف بخود جوش سؤالات زیادی تولید کرده و باعث سردرگمی و واگرایی بیشتر خواهد شد. بعنوان مثال این هواداران از خود خواهند پرسید که اگر خامنه ای با حرکت نیروهای سردار قاسمی در حرم خمینی در دو سال پیش مخالف بود چرا همان موقع بصورت سری و درون سازمانی نیز چنین مخالفتی مورد برخورد یا ابلاغ قرار نگرفته است. حتی خامنه ای مدعی شد که هم در مورد مفاسد اقتصادی و هم در مورد برخورد با بی انضباطی نیروهای خود سر به مسئولان مربوطه دستورات لازم را داده ولی بدستوراتش عمل نشده است. در حالیکه نگفت او چه جور رهبر قدر قدرتی است که حتی نیروی انتظامی تحت فرماندهی خودش دستورش را جدی نمی گیرد و عمل نمی کند. و حزب اللهی ها این دروغ را در کنار همین دستوری قرار خواهند داد که اخیراً صادر کرده بطور غیر قانونی و آن "برداشت از صندوق توسعۀ ملی برای پرداخت های فوق العاده هم به مردم! و هم به پیمانکاران طلبکار از دولت" و دستورش در ایکی ثانیه عملیاتی شده و صندوق توسعۀ ملی به تاراج اجرای سریع دستورات رهبر معظم رفته است؛ بر خلاف نظر نه تنها کارشناسان اقتصادی بی طرف و مستقل که حتی بر خلاف تصمیم و نظر مجلس فرمایشی هم.

6- اما چرا خامنه ای اتوریته اش بر حزب اللهی های خود سر و خودجوش را از دست داده به این دلیل ساده است که هم خامنه ای و هم احمدی نژاد از یک منبع مشروعیت یگانه تغذیه می شوند و می کنند. به این معنا که هم خامنه ای و هم احمدی نژاد مشروعیت خود را از نیروهای خودسری که معرف حمایت توده ها از انان معرفی می شوند اخذ می کنند. لذا اگر خامنه ای بخواهد نیروهای خودجوش را بخاطر خودجوشی برای احمدی نژاد برنجاند و دستور برخورد قانونی بدهد اگر چه ممکن است به مهار احمدی نژاد توفیق یابد اما مشروعیت متکی بر حزب اللهی های خودسر خودش هم دچار آسیب عمده می شود. بخاطر همین هم است که امروز بعد از کلی روضه خوانی در مورد برحذر داشتن نیروهای هوادار از حمله به اصولگرایان جناح راست (در اینجا با نماد لاریجانی ها) به آنان یاد اور می شود که اولاً دقیق باشند در خواندن نظر او مبنی بر "حمله به چه کسی و چه گروهی" و مشخصاً می گوید که در برخی مواقع نظر مرا درست متوجه نمی شوند؛ و ثانیاً به آنان میگوید که خشم و کینه و نفرت خودشان را برای مصرف در "جای لازم" نگه دارند. و مشخص نمی کند که این "جای لازم" کجاست. و به این ترتیب تفسیر بعدی حرفش را باز می گذارد که هواداران هم مقابله با دشمن خارجی و هم مقابله با مخالفان خود خامنه ای در داخل را بتوانند استنباط کنند و نشود خدای ناکرده حرفش طوری استنباط شود که نیروهای خودسر از سطح جامعه برای همیشه جمع شوند و او از مهمترین ابزار اتوریته اش محروم شود.

7-  برای تأثیر این حرف های جدید باید منتظر واکنش های احمدی نژاد بمانیم. زیرا که طرف مقابل (اصولگرایان جناح راست سنتی) مثل همیشه گوش بفرمان هستند و خواهند بود و خامنه ای مشکلی با تمرد آنان ندارد هر چند که این تبعیت هم کند و تند خواهد بود. کما اینکه علی لاریجانی هنوز سخنرانی خامنه ای تمام نشده بود که بیانیه داد و از او تشکر کرد و خودش را تسلیم نظر او معرفی کرد. برای علی لاریجانی البته اینکار راحت تر از سایر اصولگرایان شناخته شده و مدعی است. زیرا لاریجانی بعد از ماجرای توقف سؤال از رییس جمهور که باعث سوختن بحث نامزدی ریاست جمهوریش شد و دیگر نیازی به طرفداری مردم ندارد تسلیم در مقابل خامنه ای فایده اش بیشتر از هزینه اش است. اما دیگر اصولگرایانی که به فضا انتخاباتی نگاه می کنند و روی درصد کم و زیادی از آرای طبقۀ متوسط هم حساب باز می کنند خیلی ساده نخواهد بود رفتن زیر شعار تبعیت بی چون و چرا از خامنه ای. و آنان کماکان یکی به نعل و یکی به میخ باقی خواهند ماند پا درهوا.

8- و اینجاست که برندۀ قطعی سخنرانی امروز خامنه ای باز هم احمدی نژاد خواهد بود که با توجه به هوش بالایش در انتخاب کلمات و طراحی نقشه های هجومی؛ سخنرانی خامنه ای را دور خواهد زد و هر نوع عمل طبیعی و در حوزۀ اختیارات مجلس و قضا را عدول از وحدت خواهی رهبر توسط رقبا معرفی و حمله های جدیدی را طراحی خواهد نمود. بعبارت دقیق تر مجلس و قوۀ قضائیه یا باید سکوت کنند و منفعل باشند و بگذارند احمدی نژاد هر کاری دلش می خواهد بکند و یا اگر ممانعتی با خواسته های او کردند احمدی نژاد این مخالفت را مصداق وحدت شکنی از سوی لاریجانی ها معرفی و حملاتش را ادامه خواهد داد. البته حدس قوی این است که در کوتاه مدت چند روزه احمدی نژاد بگم بگم هایش را تبدیل کند به "می گویم بگم. می گویند بگو. وقتی یک مورد پیش و پا افتاده از هزاران را می گویم. می گویند نگو. بالاخره ما نفهمیدیم که بگوییم یا نگوییم. تکلیف ما را مشخص کنید." و حتماً در دنباله اش هم خواهد گفت که دانستن حق مردم است. برعکس خامنه ای که امروز گفت "حق مردم ندانستن و جهل به اوضاع فاسد هیئت حاکمه است. چون باعث برهم خوردن امنیت روانی آنان می شود"! تا بعد. یا...هو

۲۰ نظر:

ناشناس گفت...

موضع علی مطهری ارزش بررسی نداشت؟

Dalghak.Irani گفت...

موضع مطهری ارزش بررسی جداگانه دارد تا در آمدن جیغ بنفش هتاکان و اوباشان. انشاءالله. اما برای خالی نبودن عریضه می گویم که خوشحالم در سیرک حتی یکبار هم جنس قلابی معرفی نکرده ام. روزی که مطهری را به تالار افتخارات سیرک اضافه کردم خیلی ها لغز می خواندند که زده ام به جاده خاکی و جنس مطهری قلابی است. امروز اما همه می بینند که داوری ام دقیق بوده در مورد جنس او. یا...هو

گمگشته گفت...

سلام
امیدوارم روزگار به کام شما باشد
سخنرانی رجز خوان آیت الله خامنه ای برای پرسنل بزور جمع آوری شدۀ نیروی هوایی ارتش در حسینیۀ ایزوله از مردم واقعی کوچه و خیابان بدون اینکه بتواند بر افتضاح "پایان کامل اتوریته اش در جریان افتضاح مجلس" موضع بگیرد و وعده به آینده (بخوان قیامت) داده است نشان می دهد که خامنه ای به آخر خط رسیده است و سقوط او حتمی است
چی شد پس خیلی زود قیامت رسید تیمسار نکنه برای خراب کردن شما قیامت کمی انداختن جلو
در برخی از پست ها شما تاکید دارید که دولت هیچ برنامه مدونی ندارد اما بر خلاف نظر شما به عینه دیده ام که چه برنامه ریزی کاتوره ای دقیقی دارند و مصداق بارز آن نواسانات بازار در زمینه های مختلف. شاید به نظر شما کسی با پول و کمک ارازل اوباش امکان حفظ جایگاه خودش از جمله ریاست جمهوری را نداشته باشد اما اینجا ایران و هر غیر ممکنی با این وضعیت افتضاح اجتماعی اقتصادی ممکنه
سلامت باشید

Dalghak.Irani گفت...

سلام.
نظر شما مورد تأیید است جز اینکه برخی پیش بینی ها با دعای محقق نشدن همراه است در ذهنم. زیرا که عدم دخالت خامنه ای در امور سیاسی یعنی پایان انقلاب و شروع حکومت و تثبیت اتوریتۀ او. لذا خیلی زیاد خوشحالم که من بازندۀ مطلق باشم و ایران برندۀ نسبی. یادتان باشد جان من در وطنم است و البته مردمانش قبل از خاکش. یا...هو

ناشناس گفت...

اسراییل=عزراییل

ناشناس گفت...

دلقک عزیز با سلام
به نظر میاید که تمام این بازیها در جهت حذف پست ریاست جمهوری است .وگرنه نه احمدی نژاد اینقدر باهوش هست ونه ولایت و ولایت مداران کم هوش کمااینکه سالهاست بازی میخوریم.راه جالبیست برای کم کردن شر ملت

گمگشته گفت...

جان من در وطنم است و البته مردمانش قبل از خاکش
نمی خواستم مجددا وقت شما را بگیرم اما به قدری از خواندن این جمله خوشحال شدم که مجبور هستم از شما تشکر کنم. بلاخره شخصی از میان افراد ممتاز در رشته تخصصی خود تلویحا به این مطلب اذعان کرد که مردم یا جامع تر بگویم موجودیت انسان به خودی خود از کلیه چهار چوب ها و باید ها و نباید ها ارزشمند تر است حتی اگر از طبقه فرو دست باشد. امید وارم برداشت از این جمله درست بوده باشد و تا حدودی نزدیک به فکر شما و نه فقط آرزوی شخص خودم. بنده دنبال بازنده و برنده نیستم تیمسار. به قول دوستی پنجاه سال برای تاریخ عدد بسیار کوچکی است فقط یک جای کار اشکال دارد و آن این است که همه عمر ما در این پنجاه سال است و این رژیم هم رفتنی است. نمی دانم چقدر از اخبار جامعه با خبرید اما قیمت فاحشگی به بیست هزار تومان کاهش یافته آن هم به وفور. اینجا مادرها مجبورند بی سرو صدا برای رفع نیاز های اولیه بچه های خود تن فروشی کنند نه در برابر پول در برابر گرفتن مایحتاج اولیه زندگی. به قول مراد شما(آقای مردیها)نمی خواهیم بگویم اوضاع بد است نمی خواهم سیاه نمایی کنم اما از این بدتر چیست؟ تجزیه ؟ جنگ ؟ درد زیاد است بماند برای وقتی دیگر اما اینجا به معنی واقعی کلمه هوا بس ناجوانمردانه سرد است...
سلامت باشید

ناشناس گفت...

دلقک جان، حالا که دالتونها نامه های تشکرآمیزشونو فرستاده اند، در مقام نوستراداموس این سیرک پیش بینی می فرمایید که کدامیک از اتفاقات زیر رخ بدهد؟
الف- احمدی نژاد هم نامه ای تشکرآمیز بنویسد
ب- احمدی نژاد مانند بار قبل نامه ای با نیش و کنایه (دوز بالاتر) بنویسد
ج- احمدی نژاد نامه ای ننویسد

پسر حاجی گفت...

یک درود برایت بفرستم اول
چون وقتی خواندم نوشتی نوار "گوش داده" ای گفتم ای بابا از کفش رفته قیافه اقا را بروم همین اولی کامنت بگذارم قیافه گریان این بشر را از دست نده ولی وقتی رسیدم شماره 1 و این همه دقت آنهم از صوت را دیدم کفم برید!
و اینکه کلی با خودم کلنجار رفتم که بیینم به کدام سمت بیشتر توپیده ولی به نتیجه نرسیدم مهم هم نیست البته
آخر سرهم علی مطهری به قول علما "ذخیره الهی" هستند مثل اینکه!

ناشناس گفت...

تنها شنيدن حرف هاي امروز خامنه اي كافي نيست،امروز رز عجيبي داشت. تمام حرفهايش بايد با ميميك صورتش تحليل شود. ضمنا با گفتن "مقام محترم قوه مقننه" طرف لاريجاني هارو گرفت و به شخص احمدي نژاد به طور مشخص اشاره نكرد.

ناشناس گفت...

منتظر پیروزی مردم ایران باش دقلک...زنده باد بهار

ناشناس گفت...

سلام
به نظر شما شرايط امروز خامنه اي مشابه يك سال پاياني عمراقاي خميني و شش ماه پاياني سلطنت محمدرضا پهلوي نيست ؟
شاه و خميني در اواخر حكمومت خود بعلت بيماري و فشار جامعه و جنگ قدرت تصميم گيري خود را تا حدود زيادي از دست داده بودن و تمركز لازم را براي اداره حكومت از دست داده بودن
لازم به ذكر است كه در يك سال پاياني هر دو ايشان نقش خانم فرح پهلوي و احمد خميني و اقاي هاشمي پررنگ تر از قبل بود
اميدوارم اينبار جواب سوءالمو بدهيد
پاينده باشيد

ناشناس گفت...

ولادیمیر:
با تشکر از دلقک عزیز به خاطر تحلیل دقیقش
ضعف آقای خامنه ای در موضع گیری و یکی به نعل و یکی به میخ زدن باعث افزایش شکاف در حاکمیت و جری تر شدن اوس محمود خواهد شد و باید منتظر بگم بگم های بیشتر (البته بعد از عید) باشیم(محمود و دولتش فعلا مشغول تنظیم و یا شاید هم خارج کردن از تنظیم بازار شب عید و بودجه بندی هستند)علی ایحال از قضای روزگار دور با اوس محمود و زنده باد بهار معروفش افتاده و باید منتظر بود و الباقی نمایش را دید.مگر اینکه سپاه قاطعانه و سخت وارد شود و فضا را میلتاریستی کند که بعید نیست.

seyed hossein گفت...

دلقك جان يك نكته ريز و شايد به در بخور براي تو كه نكات ريز برايت مهم است:
روز جمعه كه در نخستين قسمت از برنامه جديد صدا و سيما با عنوان گفت‌وگوي صريح به مصاحبه با حسن روحاني اختصاص داشت اين قسمت حرفش را كه اوايل صحبت‌هايش بود خودم ديدم و شنيدم و برايم جالب بود:
«مسئولين در نظام ما برخواسته از مردم هستند و قائدتا مردمي هستند و معمولا!!! هم منتخب مردم بوده‌اند»
اين معمولا خيلي به چشمم آمد گفتم تو هم بداني!!!!

تبریزی گفت...

با سلام بر دلقک غزیز
هفته پیش نوشتم که ادامه دار بودن این داستان مهم است خصوصا شاخ برگ دادن به آن مثل نامه لاریجانی واحتمالا عدم واکنش سریع توسط اوستا محمود (سیستم شطرنج گروه ایشان کند است وظاهرا زمان در برد وباخت ایشان دخیل نیست).اما خستگی و وا ماندگی رهبر کاملا مشهود بود وسوز گرمای 29بهمن تبریز را کلا از یادها برد .یادش بخیر اگر در تبریز بودی در آن زمان یاد مسجد شعبان افتادم و این که چندنفر از افرادی که در آن مجلس حضور داشتن در آن زمان در آن مسجد بودند .تیمسار تیم تراختور را دعا کن میخواهیم جهانی شویم...

چایی شیرین! گفت...

این دو هفته اینده روند حوادث جالب خواهد بود.یک نکته را هم غافل نشوید و آن اینکه بحث سلامت انتخابات را کلا کنار بگذارید . تقلب حتمی است و با این فرض به بررسی بازی بپردازید.

mohammad1360 گفت...

سلام مزاحم شدم كه عذر خواهي كنم بابت لحن تندم پاي كامنتي كه وعده پيروزي اقاي هاشمي رو داده بوديد گرچه باز هم يقين دارم كه در يك دوقطبي بين يك معمم و يك مكلا يعني اقاي هاشمي با نامزد دولتي ها كمترين شانسي براي ايشون وجود نداره ولي باز هم صميمانه عذر خواهي ميكنم

علی39 گفت...

سلام جناب دلقک
این سخنرانی خامنه ای یکی از مهمترین سخنرانی های او در سالیان اخیر بوده به چند دلیل
اولا برای اولین بار خیلی جدی نشان داد که نظرش با نظر محمود همخوان نیست
دوم. با غیر شرعی خواندن افشا گری محمود خان راه را برای افشاگری های بعدی او که همانا تنها کاری است که از عهده اش بر میاید,بست.
سوم.حساب مذاکره دولت با آمریکا را با نظر خودش جدا کرد
چهارم.چراغ مثبت و سبز اساسی داد به آمریکا برای مذاکره بعد از انتخابات
و تلاش کرد در ازای حرف احمدی نژاد اینگونه تفهیم کند که همه کاره او است
هرچند که مواردی هم که قابل توجه هستند به چشم میخورد مثلا وضع روحی خراب و خواندن موارد دقیقا از روی نوشته و کمی حالت استیصال داشت و بد جوری گیر کرده بنظر میامد مخصوصا اینکه آدم به این فکر فرو میره که چرا در مقابل کارهای گروههای فشار بر ضد هاشمی و خاتمی و سید حسن و.. نگفته بود که مخالف است و یا اینکه چرا بگم بگم ها موقع انتخابات خلاف شرع نبود!! شرع که تغییر نمیکنه!؟!

ناشناس گفت...

خامنه‌ای هنوز کنترول دارد واین احتمالا بازی است. روز بعد کوی دانشگاه هم می‌گفت علیلم و زد زیر گریه و به امام زمان پناه برد ولی همزمان دستور کشتار داده بود...

رهبر و احمدی و حتی هاشمی دارند با ما بازی می‌کنند البته بازی مکزیکی است. یعنی اگر در این بین راهی برای حذف دیگری هم باشد فبها. ولی سر بازی دادن ما وفاق دارند.

رهبر قطعا دنبال حذف پست ریاست جمهوری است و ابتدا به محمود مجوز میدهد، سپس پاتک خواهد زد.

هاشمی از طرفی منتظر است فرصتی به چنگ آورد و از طرفی با رهبر همکاری دارد ولی خامنه‌ای ثابت کرده در این قحط الرجال ایران دست نهایی را خواهد زد.

تنها راه کودتای سپاه است که آنهم نخواهد شد، خامنه‌ای عناصر تخمدار سپاه را با زرنگی مشغول سوریه کرده و فرستاده به زمین خارجی تا نابود شوند و گرنه او خوب می‌داند بشار همین الان یک زومبی بیشتر نیست و تمام شده است.

ناشناس گفت...

جناب دلقک متن صحبت های رعبری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایشان این است :
در اين ده پانزده سال گذشته، دو سه مرتبه اتفاق افتاد كه آمريكائى‌ها سر يك موضوع مشخصى به مسئولين ما پيغام دادند، اصرار كردند كه يك امر خيلى لازمِ فورىِ فوتىِ واجبى است، بيايد بنشينيم يك صحبتى بكنيم. خب، مأمورين دولتى - معمولاً يك نفر، دو نفر - رفتند يك جائى نشستند صحبت كردند"
این چند ماه رو که شما در نقل قول تون آوردید منبعش کجاست ؟