۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

شلاق کاریکاتوریست لغو نشد: حکم مربوط به "تاتو"ی مذهب شیعه روی پیشانی است!1- موضوع کاریکاتور از چهرۀ نمایندۀ اراک و موج مدنی ایجاد شده در عقب راندن حکم 25 ضربه شلاق به کاریکاتوریست اراکی محمود شکرایه که یادتان است. اینک خبر رسیده است که با وجود عقب نشینی فرد شاکی و اعلام انصراف از تعقیب شکایت؛ قاضی صادر کنندۀ حکم حاضر به لغو مجازات شلاق نشده است و کماکان مصر به اجرای مجازات کاریکاتوریست است. لذا بر آن شدم که من هم در این مرحله وارد موضوع بشوم تا نکتۀ مغفول و مهم این ماجرا را که بسیار کمرنگ دیده شد و به آن پرداخته نشد را برجسته کنم. زیرا عدم توجه به علت اصلی صدور این حکم باعث عقیم ماندن نتیجۀ تلاش همبسته و تحسین برانگیز هنرمندان کاریکاتوریست و کارتونیست شد.

2- واقعیت امر این است که از ابتدای شروع این ماجرا نیز ارادۀ نمایندۀ اراک بعنوان شاکی خصوصی کاریکاتوریست پشت این پرونده نبود که حالا با منتفی شدن شکایت ایشان حکم نیز ملغی شود. بلکه خود نمایندۀ اراک هم بنا بدستور قوۀ قضائیه از محمود شکرایه شکایت کرده بود و نه بعنوان فردی که از کشیده شدن کاریکاتورش ناراحت شده و آن را توهین بخودش تلقی کرده باشد. زیرا که همزمان با این جریان نمایندۀ اراک سخت در گیر تبلیغات انتخاباتی برای مجلس نهم بود و هر گونه موجی از این قبیل می توانست برای او بار منفی ایجاد و از انتخاب شدنش جلوبگیرد. و اگر بگوییم که این فرد اینقدر کودن بوده که کاریکاتورهای فراوان و روزانۀ همۀ مقامات غیر روحانی در مطبوعات داخلی را ندیده است، وبا اولین مورد که کاریکاتور خودش بوده رفته شکایت کرده هم کمی بی انصافی است.

3- احمد لطفی آشتیانی نمایندۀ مردود شدۀ فعلی اراک در انتخابات نهم یک علامت "داغ مهر نعلی شکل"* بر پیشانی دارد که این علامت یک داغ مقدس (کهن ترین تاتوی شناخته شدۀ تاریخ شیعه) محسوب می شود و داشتن آن بر پیشانی نشانه ای از اولاً خلوص، ثانیاً فراوانی عبادت و ثالثاً غیر قابل برگشت بودن ایمان - بدلیل عدم امکان امحاء داغ مهر ایجاد شده - است. همۀ ماجراهای بر سر این کاریکاتور فقط و فقط به همین داغ داسی شکل بر پیشانی این مرد ریاکار بستگی داشته است و لاغیر. چه اگر این داغ در پیشانی او نبود یا کاریکاتوریست در طرح خود آن را نادیده می گرفت و پیشانی  را ساده و بدون تاتوی مذهبی ترسیم می کرد. نه نماینده از سوی قوۀ قضائیه تحت فشار شکایت کردن قرار می گرفت و نه شکایتی می کرد و نه اگر شکایتی می کرد منجر به حکمی می شد و اگر منجر به حکمی هم می شد مطلقاً مجازات شلاق جزیی از آن حکم نبود. زیرا که شلاق و تازیانه جزء ابزار مجازات مختص مذاهب و ادیان است و تعزیرات جدید بیشتر با جریمه و زندان و سایر مجازات های مدرن عقوبت می شوند. یا...هو

پانوشت:* وجود این داغ مصنوعی بر پیشانی هر مؤمنی یکی از مهمترین علامت های شکلی ریاکاری و خطرناکی دارندۀ داغ پیشانی است. زیرا که بطور قطع بوجود آمدن چنین داغی در اثر سجده بر مهر نماز محال ممکن است و حتی با صدها سال عبادت شبانه روزی هم چنین داغ ننگی بر پیشانی هیچ مؤمنی نمی روید. از همین جهت هم است که من چندین بار در این وبلاگ به بسیار خطرناکی "آخوند آقا تهرانی" تأکید کرده ام و گفته ام که بطور قطع در آینده از این عنصر بسیار مشکوک خبرهای متعجبی خواهیم شنید. 

۱ نظر:

کورد فرزند دیاکو گفت...

پانوشت رو خوب اومدی دلقک!خط سوم پاراگراف 3 رو که خوندم تو این فکر بودم که یه پانوشت تو قسمت کامنت بنویسم. متن رو کامل که خوندم دیدم و به پانوشت رسیدم ، لازم دیدم یه دستمریزاد بهت بگم.