۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

بیانیۀ دولت بریتانیا ونیروگاه بوشهر!


1- صدوراعلامیۀ تأیید دولت بریتانیا درواکنش به سوحت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر که درعرف دیپلماسی عادی بین ملت ها سابقه ونشانه ورسمیت ندارد؛ می تواند به روشن تر شدن پازلی که دردوپست قبل درهمین جا صحبت کردیم مدد رساند: چنین بنظر می رسد که غرب روسیه را مأمور کرده است تاسوخت گذاری نیروگاه بوشهر را شروع کند با این پیش بینی قطعی که ایران فریب خورده وشروع به پروپاگاندای - مثل تعبیر کیهان که نوشته مثل نیروگاه بوشهرازنظرکیفی درمنطقه وجود ندارد در آسیا شک داریم ودر جهان شاید-غیرمعمول برای نیروگاهی "پیرشده قبل از افتتاح"  خواهد کرد. 


2- دراین هنگام غرب ضمن استقبال از خوشحالی ایران؛ توسط دولت بریتانیا که دومین قدرت مؤثر درگروه 1+5 است، بیانیۀ رسمی تأیید ورضایت وتبریک  صادر خواهد شد تا درمذاکرات عنقریب؛آخرین سلاح ایران که نشان دادن خلف وعدۀ روسها درراه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بعنوان مخالفت غرب با داشتن دانش وانرژی صلح آمیز هسته ای توسط جمهوری اسلامی است را ازدست تیم مذاکره کنندۀ ایرانی بگیرد وبه همۀ کشورهای مردد یا مستقل نشان بدهد که: "بفرمائید. ما نه تنها مخالف اتم صلح آمیز نیستیم که ازآن استقبال هم می کنیم وکردیم."


3- دراین وضعیت یا مذاکرات موفقیت آمیز خواهد بود وغرب با جمهوری اسلامی بتوافق نسبی خواهد رسید وجشن آشتی برقرار خواهد شد وروسها نیروگاه بوشهر را وارد مداربرق مصرفی ایران خواهند کرد. ویا مذاکرات شکست خواهد خورد وروس ها بدستور غرب وبه بهانه های جدید -مثل همۀ 10-12 سال گذشته که اززمان بندی تخلف کرده اند - ازقراردادن نیروگاه درمداروشروع عملی تولید برق جلوخواهند گرفت. یا....هو
..............................................................................
این تحلیل تکمیل می شود. به احترام دوستانی که مسائل روز اولویت دارد برایشان.
پی نوشت:
پست اصلی همان مطلب قبلی است. پیشنهادم مطالعۀ آن واظهارنظراست درصورت تمایل.

هیچ نظری موجود نیست: