۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

قمردرعقرب* سیاست!


آیا امشب قمر در عقرب است؟


1- کسی فکر نمی کرد که کارشلیک اولین گلولۀ منور برای توجه دادن به دست خالی بودن فرماندهان حریف ازپیاده نظام؛ به علی اکبرجوانفکرسپرده شده باشد. ولی سپرده شده بود. شبی که منجمان برسر قمردرعقرب بودن ماه اختلاف نظرداشتند؛ وناظران کشمکش های سیاسی- ایدئولوژیک درایران یقین کردند که اوضاع قمر در عقرب است. وآن هنگامی بود که علی اکبرجوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا وصعودکرده به حلقۀ اصلی یاران رییس جمهوردردولت دهم- درغیاب اسفندیار مشایی غایب از تلویزیون- نه گذاشت ونه برداشت، ودربرنامۀ امروزوفردا حرف دیروز! را زد؛ وفاش گفت که رأی احمدی نژاد درسال 84 به شخص خودش بود ونه درارتباط با اصولگرایان چراکه مردم به اصولگرایان ونامزد آنان "علی لاریجانی" رأی ندادند ودرسال 88 هم بازبخوداحمدی نژاد بخاطرعملکردرضایت بخشش دردوراول ریاست جمهوریش آرای انبوه دادند] بامهندسی بازهم خوداحمدی نژاد[ واین گفته نه به این دلیل که با تحلیل های من دراین وبلاگ همخوان است بلکه باین دلیل که تنها حرف درست است؛ تبعات مبارک بسیاری خواهد داشت. چون که اصل اول برای حل هر مسأله ای بازخوانی درست صورت مسأله است.

2- جنگ تازه شروع شده ودوطرف هنوزهم درمرحلۀ شناسایی هستند. پس ستاد بسیار قوی وهشیار احمدی نژاد فقط به این بسنده نمی کند که با برملا کردن دست خالی سرلشکران بی لشکرکارتمام است وبروند برای دعای فرج امام زمان؛ چون فرمانده کل(آیت الله خامنه ای) ملبس به لباس دشمن است وهرآن ممکن است حواسش اعاده بشود وباچرخش دوباره بسمت یاران بی خاصیت قبلی بازی را بهم بزند، ومی دانند که او(رهبر) اگربخواهد سازمخالف بزند زورپرزوری دارد هم ازنظر قانون وهم از جنبۀ طراحی های سیاسی امنیتی. فلذا به این می اندیشند که یارگیری های تازه ای لازم دارند ورییس جمهور را روانۀ ملاقات با "حاج محسن" می کنند.


3- بالاخره هم معلوم نشد که بعداز پیروزی اصلاح طلبان درسال 1376 ، این آیت الله خامنه ای بود که جای محسن رضایی را به یحیی رحیم صفوی داد درفرماندهی کل سپاه- رهبر این سنت رادارد که باتعویض دولت ها فرماندهان رده اول نظامی را هم تغییرمی دهد درجهت فکری رییس جمهورپیروز. درموردارتش بدون استثناء اینطور بوده ولی درموردسپاه کمی ناقص وبا اختلاف زمان همراه بوده است- یا نه حاج محسن خودش خواسته که ازکاری که دیگرشوقش رانداشت وبوقش را هم کنار بکشد. ولی هرچه بود محسن رضایی یکی ازمردان پرقدرت ده سال اول انقلاب و کسی که به سرلشکرارتش می توانست بگوید سرجوخه- درمثل مناقشه نیست- یراق وقبه وجبه واگذاشت وکت وشلوارپوشید وبمدرسه رفت وخودش را آلترناتیو خاتمی تعریف کرد.


4- واقعیت قضیه اما این است که "آقا محسن بد آورد وبعد از آن دبدبه وکبکبه ای که شرحش رفت بهنگامۀ جنگ؛ دیگر آبی که بشود گفت خوش ازگلویش پایین نرفت. و مثل خمیری که مایه زده باشند درصندلی کنارهاشمی دردبیری مادام العمرمجمع تشخیص مصلحت باد کرد وکهنه شد وچروکید. البته که ماجرای احمد پسرش هم خیلی لطمه زد ولی مشکل این جابود که رضایی روی محبوبیتش درسپاه حساب کرده بود که محبوب نبود. یعنی اگرهم بود درنزد شهادت طلبان بود ونه پیروزی خواهانی که ازجبهۀ جنگ به جبهۀ شهر آمده بودند وفقط جنگ می خواستند؛ با کدام دشمن؟ مهم نبود! وحاج محسن لباس رزم کنده بود.


5- وقتی درسال 84 هوشمندترازعلی لاریجانی نشان داد وقبل ازآبروریزی رسمی انصراف خودش ازنامزدی ریاست جمهوری را اعلان کرد؛ چنین بنظر می رسید که بهترین کاربرای رضایی کنارکشیدن از پست های دولتی وایجادیک مزرعۀ کشاورزی است. ولی آقا محسن هنوز جاه طلبی دوران سرلشکریش را داشت برای پوشیدن ردای سیاست. آن هم نه ازراه سرراستش وقدرت نظامی که ازراه پردست اندازش صندوق انتحاباتی. تا اینکه رسید به سال88 ومانع "آقا گفته هیچ کس رأی احمدی نژادرا نشکند." وقالی باف وولایتی ولاریجانی وهرکس هوس داشت زده اند به گاراژ! پیش آمد؛ ولی آقا محسن ماند درصحنه واولین وآخرین پیروزی نسبی اش درسیاست را به این دلیل بدست آورد که مغزاحمدی نژادچنان برعلیه موسوی برنامه ریزی شده بود -توسط ستاد ماهرش- که درآن روزهای مناظره همۀ هرکس را موسوی می نامید از جمله خود آقا محسن را. البته بی انصافی است اگر از تسلط حاج محسن به مناظره یادنکنیم.

6- سرداررضایی خیلی سعی کرد که با وجهۀ کسب شده اش ازمناظره های انتخاباتی وشلوغ بودن شهرخودش راپرتحرک وتأثیرگذاردرصحنه نشان بدهد ولی واقعیت امر این است که اگررضایی این آخرین فرصت بازی با دست احمدی نژادرا هم ازدست بدهد دیگرشانسی نخواهد داشت برای ظاهرشدن درنقش سیاستمداررده اول- هم سنش، هم رقبایش، هم بدون کاریزما بودنش والبته سادگی نظامی ووارد نبودن به پیچیدگی های امرسیاسی اش اورا ازدست رفته معرفی می کند- لذاست که احمدی نژادبا هوشمندی تمام بهترین گزینۀ ممکن را انتخاب کرده است برای یارگیری. درست است که رضایی قایم بذات قادربه تأثیر آن چنانی درصحنۀ سیاسی ایران نیست ولی این موضوع نافی این نخواهدبود که درصورت قبول ائتلاف با احمدی نژاد وبا پشتیبانی ستاد یاران وصف مریدان احمدی نژاد بشود سردارپیروز جنگ وناموس کشور و "حاج محسن خودمان" وافتخارایران و...الا ماشاءالله. فلذا دریک بده بستان دیاپازونی نیرو بتواند صدای گنده ای تولیدکند بنفع "حاج محمود!"


7- هزینه- فایدۀ سیاسی، آمادگی رضایی برای همکاری با رییس جمهوررا تأیید می کند اگرپیشنهاد احمدی نژاد سخاوتمندانه باشد. مگراینکه فاکتورهای اخلاقی و شخصیتی رضایی قوی ترازآرزوهای سیاسی اوباشد.ویادمان نرود که رضایی یک نظامی بوده هرچند نیمه حرفه ای. ومشخصۀ بارز شخصیت نظامیان سرراستی و سادگی است. من بشخصه قضاوتی ندارم بدلیل مطمئن نبودن از موضع آیت الله خامنه ای ولی شک ندارم که احمدی نژادومشایی کارسیاست را بهترازهمۀ دیگران تاکنون بلدند؛ وحتی درصورت چرخش رهبر بسمت گروه شهادت طلب براحتی تاکنون- بویژه مثل خاتمی واصلاح طلبان- صحنه را واگذارنخواهند کرد. منتظر می مانیم وقطعاً تاقبل از سال 2011 میلادی حوادثی مؤثر پیش خواهد آمد یا ...هو
.......................................
  • * تیتربرگرفته از پدیدۀ قمردرعقرب طبیعی دردیشب است!۲ نظر:

Helen گفت...

عکس جالب بود!
نمی دونستم قمر در عقرب که می گن اینه!

مهدی گفت...

تحلیل جالبی بود.. به خصوص که به موقع و سیرع هم بود. و البته برخاسته از ذهنی منظم..
پر جوانه بمانید و "تازه"..