۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

نقاشی 1670-1672

وبانوان جوان یا هنوز "پیردختران"!         آخوندچرک!
بدون شرح
ما هنوز باید خودمان را عبوربدهیم
با اصرار به نقاشی، به موسیقی،به هنرمدرن
بازنان ومردان دوشادوش ودست بدست
با شادی
ازآخوندیسم!

Young Woman Seated at a Virginal

شرح:
آخوند مصباحی مقدم که اقتصاددان هم است مثلاً، میانه روهم است مثلآ
جزومخالفان احمدی نژادهم است مثلاً، دانشگاه دیده هم است مثلاً! ودردفاع
اززنان مثلاً 
گفته است:
" در حال حاضر تصویب چنین پیشنهادی مانع از ازدواج چندین میلیون پیردختر و مطلقه خواهد شد."
.................................................................
بعدازانتشارتکمیل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: