۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

نیروگاه بوشهرودستان خالی!

The Swimming Hole


طبق اخبار منتشره نیروگاه اتمی بوشهروبعد از30 سال تأخیرازبرنامه ریزی واجرای اولیه دررژیم شاه؛ شروع به سوخت گذاری کرده که آخرین مرحلۀ پیش ازتولیدبرق وورود به چرخۀ مصرف خواهد بود. واگرهمه چیز برمبنای گزارشات منتشره توسط رئیسان ایرانی قابل باورباشد؛ بالاخره ایران وارد فهرست کشورهای متعددی خواهد شد که برق اتمی دارند وخواهد توانست 3الی4 درصد برق مصرفی اش راازسوخت اتم تهیه کند!

واقعیت قضیه این است که درغیاب من ازصحنه، این سیرک به اجراء درآمده ومن نتوانسته ام دقیق بوبکشم که این خرگوش مهربان افتتاح نیروگاه؛ ودراین وانفسای بردن ایران بگوشۀ رینگ برای آپرکات نهایی، چطور وطبق چه محاسباتی به نقش بسیار نزدیک روسیه به غرب اضافه شده است،  وقراراست کدام بخش از پازل سناریوی جامعۀ پیش رفتۀ جهانی برعلیه حاکمان تهدیدگر جمهوری اسلامی را پرکند. چون درعین اینکه در5-6 سال اخیر همیشه منتظرمنطقی وقانونی ومطابق با قرارداد این اعلام افتتاح بودیم، لیکن ودراین اواخر منتظر چنین افتتاح ِ "بِجُنب بِجنُب"ی نبودیم. پس اگر کلمۀ افتتاح دقیق هم بکارگرفته شده باشد باید دنبال دلیلی برای این حاتم بخشی روس های هنوز سرخ وخروس بی محل بود.


دریک نگاه جامع واولیه چنین بنظرمی رسد که غرب وشرکایش ازجمله روس ها بعداز دراختیارگرفتن تمام اهرم های فشار مؤثربه ایران ودرحالی که نَفَس تبلبغاتی رژیم داشت به شماره می افتاد، وحتی روزنامۀ کیهان هم موضوعی پیدانمی کرد برای بالیدن خیالی - دلخوشی دادن به نیروهای شهادت طلبی که درتابستان سال 67 منجربه جام زهرامام خمینی نسل شان منقرض شده وبعدازآن فقط برای دوشیدن خزانه است که رختخواب های حرامشان را با خون جوانان مدرن ایرانی بوضوی جماع می آلایند- ومرتب آویزان بود به مطبوعات دست چندم خود استکبارحهانی برای انعکاس یک مقالۀ ضعیف که درگوشه اش بطنز یاجدازخطرناک بودن ایران وسپاه و...نوشته باشد.


لذاست که مذاکره کنندگان دست برترغرب بزودی، باشناخت دقیقی که از جمهوری اسلامی بطورعام وازدولت احمدی نژاد بطورخاص پیداکرده اند، فهمیده اند که خالی کردن دست تبلیغاتی جمهوری اسلامی ورییس جمهور از تمام پزدادن های خررنگ کن نه تنها ممکن است اینان راواداربه اقدامات هیستریک بکند بلکه ومهمتر صحنۀ تبلیغاتی خالی درایران سم مهلک برای مذاکره کنندگان ایرانی برسرمسئلۀ هسته ای هم خواهد بود. چرا که آنان زیر نگاه مواظب وحسود وقدرت باخته وتحقیرشدۀ رقبا ورفقا وبویژه نگاه اعلام شده و هژمونیک آیت الله خامنه ای به دشمنی ایران باغرب قادربه تحرک لازم وامضاهای دزدانه نخواهند شد.


البته احتمال اینکه روس ها خواسته باشند بایک قدم به پیش درنیروگاه بوشهرایران را درخارج از مذاکره باگروه وین و1+5 نیزواداربه توافقاتی دوطرفه درمسئلۀ تأمین سوخت رآکتورتهران بکنند هست هرچند ازروحیۀ روسیۀ مدویدوف کمی بعید باشد. ونهایت اینکه دستورحمل سوخت نیروگاه ازانبار به کوره - طبق اسناداعلان شدۀ قبلی سوخت نیروگاه بیش از دوسال است که به بوشهرحمل وانبار شده بود.- برای جلوگیری ازسرخوردگی بیش ازاین حمهوری اسلامی باشد وقرارنباشد که نیروگاه دراین مرحله هم وارد مدارتولید بشود. چه بعدازحمل سوخت ومیله گذاری ممکن است دههامشکل فنی قابل تراشیدن پیش بیاید.  یا...هو
...................................................
پی نوشت:
مسابقۀ گاوها
چین
http://khabaronline.ir/images/2010/8/13456244_71n.jpg

هیچ نظری موجود نیست: