۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

تاخت هویت ها ازسوی آخوندها! همین


1- من که موضع خودم را وعلت ودلیلش را مکررگفته ام درمورد تغییرنام ها وهویت ها درمنطقه. وبرای شما هم مدلل کرده ام که چرا این سرقت وجعل هویت ها توقف ناپذیر وناگزیراست تا ایران شیعه وفارس ادعای میراث داری پیامبرعرب وسنی حضرت محمد(ص) را دارد. وبرای اینکه ذهن تان را تازه کنم وخوانندۀ جدید هم بداند سابقه چیست مجدداً تکرارمی کنم که ادعای حکومت بنام اسلام ازسوی مذهب شیعه و مهمترازآن ادعای ام القرای اسلام ازسوی قومی غیر عرب وغیرعرب زبان وفارس ادعایی کوچک وبخشودنی ازسوی سنیان واعراب وبویژه سرزمین وحی وزادگاه محمد امین نیست که حاکمان منفورومطرودما دربین همۀ دول وبیشترملل هرادعای نچسبی را بکنند واعراب وبویژه عربستان با آن همه ثروت وبن لادن ها ساکت وصامت نظاره گرباشند.


2- اینکه می گویم این را من می دانم ومن می گویم ومن می فهمم برای بالا بردن نرخ خودم درنزد شماست والا این را که دربندیک گفتم هرایرانی هم می فهمد ودرک می کند. واگر پزی برای من باشد بیشتر مربوط است به تبدیل حس ودرک همۀ ایرانیان به واژه وجمله ونوشتن آن ها دراین جا. می خواهم نتیجه بگیرم که آن نمایش اعتراض آقایان سعید لو وعلی آبادی به نمایش نام خلیج عربی دربازی های آسیایی کوانگ ژو چین واحالۀ برخورد باچین به وزارت امورخارجه ایران وچس ناله های برخی نمایندگان مجلس همه یک نوع نمایش تهوع آوروحقیرانه ای است که مزورانه انجام می شود که ما درصحت تعریف واقع بین سیدحسن نصرالله از ایران امروز تردید کنیم؛ درحالیکه هم ما می دانیم، هم اعراب می دانند وهم چین وهمۀ دنیا می دانند موضوع نه اشتباه است ونه برای باراول است ونه آخرین بارخواهد بود ونه اصولاً نامی بنام خلیج فارس مانده است که بخواهیم برتداومش اصرار بورزیم. وبا کدام قدرت.


3- مسلمانان جهان 1/5 میلیارد نفر جمعیت هستند. همه یا فقیر وگرسنه اند یا طفیلی و بدون کار وتولید مگر درصد کمی دریکی دوکشور مثل ترکیه ومالزی یا اقلیت های کشورهای اروپا وامریکا. اگر با ارفاق بسیار وبا احتساب جمعیت ایران نیم میلیارد نفر از جمعیت مسلمان جهان را منها کنیم بازهم یک میلیارد نفر می مانند که مخاطب و بازار هدف هر اقتصادی هستند ازجمله چین وهمۀ این مسلمانان یا عربند ویا سنی و اغلب هردوتایشان. لذا خیلی خودخواهانه وغیرمنطقی است که ما ازکشور چین انتظار داشته باشیم تا رضایت ایران مستأصل ومحتاج وبیچاره وازهمه جا رانده و"هربلایی سرش بیاید ناچاراست دربازارچین بماند" و... را ترجیح بدهد به اعراب.


4- طرفه این که همین نارضایتی ایران هم محدود است به ایرانیان طبقه متوسط مدرن داخل وخارج ایران که هنوز امیدوارند وطن شان ایران مانده باشد والا هیئت حاکمۀ ایران امروز که بارها گفته اند هیچ نوع عرق وحساسیت ملی و ایرانی ندارند. ولذا چین که می داند دربدترین حالت می تواند با یک اشتباه شده وببخشید سروته ایران بیچاره ونیازمند وحکام عربش را بهم بیاورد مگر مغز خرخورده است که بیاید و بنویسد خلیج فارس واخم وتخم وعدم ورود اعراب به اقتصادچین را منتظر باشد.


5- این هارا که همه را می دانستید. پس چه را نمی دانستید که من مجبورازمزاحمت شدم؟
 فکرکردم ممکن است جناب عالی از سوزش درون من خبرنداشته باشید هنگام دیدن رفتار تهوع آور وکثیف وریاکارنۀ مردان احمدی نژاد درتوسل به واژه های مقدس وطن وایران وپرچم وهویت سرزمینی و... گفتم که اعتراف کرده باشم نزد شما که بدجوری می سوزد آن نه بدترجای آدم. تا یادمان باشد درهنگام تیزکردن همت مان. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: