۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

ژیارگُل پاپا نوئل ایران : کریسمس مبارک!


 1- منوچهر متکی سربازتر وپاک بازترازهمۀ دولت مردان تاکنون جمهوری اسلامی بود که بی دغدغه ای از تهدید امتیازاتش درفردا؛ امروزازآپارتمان محقر 100 متری اش در خیابان آفریقا ی تهران قدراست کرد تا خودش را درکنار "ژیار گل"ی قراردهد که چندساعت قبل از او "یک جای خوب" رزرو کرده بود برای جفت شان درتاریخ معاصر ایران.


2- ژیار گل بی خیال سیاست وریاست وسفارش ورسانه ودیپلماسی وانگلیس و... یک بار هم طرح سؤالش را بدلش سپرده بود: "آقای رییس جمهور چرا وزیر 5/5 ساله تان را به این خفت بیرون کردید؟" ورییس جمهور ابتدا پوزخند معروف را تحویل داده بود با لفظ دیپلماتیک "اِهه"- لابدبرای کسانی که تصویر را نمی بینند- بعدکمی جاخورده جابجا شده بود. وآخرسرهم با تاکتیک های خودش خوب سروته قضیه را جفت کرده بود: "چیزی ازتوش درنمیاد" دفترکاروزیرخارجه هم یا روی هواست یاتوی دریا ویا جاده دیگرو...ادامۀ پوزخند.ودرمقابل تعجب ژیارگل تکرار کرده بود: "گفتم که چیزی ازتوش درنمیاد".


3- ولی این پایان ماجرا نبود. چون شمس وقمروزیرآقایان هاشمی ثمره واسفندیار مشایی که دربهترین حالت چیدمان کنفرانسی رییس جمهور درکنارش بودند سراسیمه گوشی ها را کندند ومشاوره دادند ورییس را انداختند توی هچل. واحمدی نژادادامه داد بلی ایشان از برکناری شان مطلع بودند و...باقی ماجرا.


4- من دراین یادداشت کوتاه نمی خواهم موضوعی به این عیانی رابیان مجدد وتفسیر و تحلیل بکنم من فقط چندتا دل نگرانی وتوصیه دارم که دلم می خواهد بزرگان و رهبران ما به آن ها عنایت بکنند:


الف- هم آقای موسوی وهم مهدی کروبی عزیز تاهمین جا هم بسیار سهل انگاری کرده اند که بیانیه نداده اند خطاب به دنیا وملت ایران واستناد نکرده اند به این واقعۀ بسیار مهم مستند تا بگویند: "ای مردم شریف وبزرگوارایران تمام حرف ماهم همین است که با یک چنین انسان بی حرمت وبی شخصیت ودروغگویی کشور شما وما روبه اضمحلال می رود." وحتی کوتاهترازاین هم می شد ومی شود گفت واز این جریان مستند بهره برداری کرد.


ب- این فیلم خبری کمترازیک دقیقه ای می تواند دست مایۀ ساختن آنونس ها، پیش گزارشها وتیزرهای تبلیغات سیاسی متنوع ومؤثری قرار بگیرد تا دیگر دنیا شاهد کنفرانس های مطبوعاتی مهوع ودروغ احمدی نژاد نباشد. زیرا که این فیلم شاهد دروغگوبودن احمدی نژادقابل ذخیره کردن درتلفن همراه هر خبرنگاری هم است. البته اگر خودخبرنگار آزاده باشد مثل ژیارگل.

پ- وبازطرفداران اصلاح جمهوری اسلامی را خطاب می کنم که:


(1)- آیت الله خامنه ای پس ازسفرقم وعدم موفقیت درکسب حمایت بزرگان معتبر و مراجع حوزه دربدترین موقعیت مشروعیت دینی ومعنوی خودش قرارگرفته است و ایشان درحال حاضرآمادگی وتوان استفاده ازقدرت لخت سیاسی ونظامی خودرا ندارد.


(2)- لذاست که هم سیاستمداران ارشد جناح راست مثل سابق ذوب درولایت را تبلیغ نمی کنند وهم برخی صداها ازمجلس وحتی قوۀ قضائیه نشانه های واضحی از نزدیکی پایان دوران خامنه ای همراه با رییس جمهورمحبوبش را با خود دارد.


(3)- واحمدی نژادکه سواربرجهل وغرور وبدون تلنگری ازهیچ رقیبی خودش را بمحاصره حماقت خویش درآورده است واگر توده ها حرف نخبگان را قبول نمی کردند در"بی معرفتی بمعنای بی دانشی احمدی نژاد" واورا بامعرفت می دانستند به معنی آدم لوطی وبا مرام؛ اینبار ودرجریان برکناری متکی نامردی اورا باورکرده اند. واین آگاهی کمی نیست که خوداحمدی نژاد باعثش بوده است.


ت- ومنظورنهایی اینکه همۀ مقدمات ومؤخرات اینبار جفت وجورشده است که به این اتحاد نامقدس رهبر ورییس جمهور یک فشار کوچکی هم رهبران اصلاح طلب بیاورند: مثل تبلیغات پرحجم روی واقعۀ استانبول. مثل استفاده از ناکارآمدی دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها. مثل تشویق وترغیب علما به هرچه بیشتر فشار آوردن به خامنه ای جهت ترک احمدی نزاد و...

پدرجان! شما رهبرید وامکانات ومحدودیت ها را می دانید. یک تکانی بخورید. تکانی که حرکت باشد وچون حرکت است صدا داشته باشد وچون صدادارد قابل شنیدن باشد و چون قابل شنیدن بود ماهم که بقول ابراهیم نبوی حاضریم با هرخفت خفیفی هم بر گردیم به وطن مان بشنویم وخوشحال بشویم وچمدان ها را ببندیم یواش یواش!  سال دگر/خانۀ پدر. انشاءالله. کریسمس مبارک. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: