۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

وضع تهران نگران کننده است مسلمان! تشدیدش نکنیم.1- ابتدای شروع آدینه درتهران با انبوه لینک ها ی داغ شدۀ سایت بالاترین روبرومی شوی که همه بشکل تحریک کننده ای تهدید کننده هستند درمورد آمارهایی ازکشتار هوای آلوده درتهران واغلب از منابع نه چندان قابل اعتماد درخارج ازکشور.


2- دراینکه هوای تهران دروضعیت بسیار بسیار اسفناک وخطرناکی هست کمترین شکی نیست. ولی دراینکه این وضعیت خطرناک باعث مرگ مستقیم چندنفر درچند روز شده است کمترین استنادآماری قابل اعتمادی وجود ندارد. لذا درحالی که بسیاری از  خانواده ها وفامیل خود ما آواره ها نیز درتهران زندگی می کنند ودسترسی مستقیم به وضع شهرنداریم؛ اعلان چنین آمارهای متقن ولی بدون سندی بجز ایجاد اضطراب مضاعف در داخل و خارج کشورچه هدفی را تعقیب می کند.


3- بدیهی است که موضوع آلودگی هوای تهران گذشته از اپیدمی بودن این معضل در کلان شهرها؛ موضوعی کاملاً علمی است وآلودن آن بسیاست بمثابه کسب قدرت وشکست دادن رقیب بازی کثیف ونگران کننده ای است. البته که مشکلات شهرتهران واز جمله آلودگی آن ربطی وثیق به سیاست کثیف دارد وآن یک گزارۀ کلان است: "دین بعنوان امرقدیم توانایی همراهی و موافقت با امرجدید دانش تجربی را ندارد ولذا درحکومت تحت سیطرۀ دین مشکلات بوجود آمده درحوزۀ علم ودانش راه حلی ندارد. واین اعم است از اینکه دین حاکم فتوای آیت الله خمینی باشد یا خامنه ای؛ منتظری باشد یا وحیدخراسانی؛ محسن کدیور باشد یا ابراهیم نبوی!"


4- لذا ازهمۀ کسانی که امکانی برای ورود درفضاهای اطلاع رسانی دارند وبویژه ازسایت ها وپایگاه های اطلاع رسانی "ارزش!"ی انتظار می رود که مطالبی درجهت آموزش "چه باید کرد" و در جهت تسکین آلام هموطنان گرفتارمان در تهران تولید کنند و کمک کنند به این روزهای سخت. ودرحالی که موضوع چنان جدی است که حتی احمدی نژادهم خجالت کشیده موردرا به قالی باف وشهرداری تهران گره بزند- که می دانیم چقدر کارد وپنیراست رابطه اشان- نیاییم وبرای بهره برداری سیاسی بیشتر توی دل هموطنانی که چاره ای جز تحمل این وضع را ندارند را خالی کنیم. یا...هو
*************
قبل از تحریر:
می خواهم مدتی ننویسم تا کمی تازه بشویم ولی تهران ونگرانی بچه ها وشلوغی تفریح گونۀ این طرف آب حالم را دیگرگون می کند وکرد.  واین مختصر را نوشتم بلکه کمی ازاین التهاب سیاست کثیف جلوبگیرم.
!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
ونتوانستم. این پست با 4 امتیاز و9 کلیک درسایت بالاترین دفن شد. فعلاً تبلیغ مرگ تهرانی ها وشایعۀ آزادی سکینۀ محمدی باب روز وامتیاز آوراست:
پی نوشت!؟هیچ نظری موجود نیست: