۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

تیترمثبت: آمدن صالحی؛ یک گام بسوی عقلانیت! تیترمنفی: من نمایش می دهم. پس هستم:احمدی نژاد

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/Bust_of_Otis_Bowen.jpg

1- نزدیک به نیمی ازاعضای کابینۀ دولت نهم احمدی نژادرا اصولگرایان ایدئولوژیک تشکیل می دادند. مهمترین این افراد  عبارت بودند ازپورمحمدی در وزارت کشور، محسنی اژه ای دروزارت اطلاعات، دانش جعفری دروزارت اقتصاد، باقری لنکرانی دروزارت بهداشت، فتاح دروزارت نیرو، صفارهرندی دروزارت ارشاد ومنوچهر متکی دروزارت امور خارجه. اگرچه این وزرای معزول وابستگی های صنفی و گروهی هم داشتند ولی می شود از آنان بعنوان اصولگرایان ایدئولوژیک مستقل نام برد؛ که احمدی نژاد با انتخاب ناگزیرآنان در شروع کارش، هم توانست نوعی تعامل اولیه باجناح سنتی (اصولگرایان ایدئولوژیک) برقرارکند وهم مواظبت کرد که آدم هایی را انتخاب نکند که برای قدرنش چالش ومالش ایجاد کنند.


2- محمود احمدی نژادبعنوان یک اصولگرای لمپن که درطول همۀ دورۀ چهارسالۀ دولت اول خود تحت تأثیر ونفوذ پیش روندۀ مهندس مشایی اصولگرای لیبرال بود؛ توانست با هر زور وزحمت وحقه وکلکی وسرتقی هم بود همۀ عناصراصولگرایان ایدئولوژیک را بیرون کند تا بتواند آنان را دردولت نهم خود با اصولگرایان لمپن و غیرایدئولوژیک جایگزین کند وکرد. وتنها وزارت خانه ای که از این پاکسازی ایدئولوژیک - لمپنیسم خودش یک ایدئولوژی است- درامان ماند، وزارت امورخارجه ومنوچهر متکی بود.


3- علت عدم تعویض منوچهر متکی هم بیشتر به نبودن فرد مناسب ارتباط داشت تا ملاحظۀ ثبات درسیاست خارجی. چون اصولاً احمدی نژادبا هرجوراستدلال عقلانی عرف سیاست دردنیا مشکل دارد وآن را نمی پذیرد.احمدی نژاد که درتعقیب پاکسازی همۀ دورواطرافش ازآدم های دارای حداقل استقلال وثبات فکری بود؛ آقازاده معاون خودش درانرژی اتمی را هم با دکترصالحی- اصولگرای لیبرال و نزدیک فکری به مهندس مشایی وهم دانشکده ای سابق خودش- جایگزین کرد.


4- چه احمدی نژاد صالحی را با کاندیدای وزارت امور خارجه وبرای کارآموزی یکساله آورده باشد به تهران یانه؛ دراصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کند که احمدی نژاددرطول سال اول دولت دهم بیش از پیش به زیرکی وتوانایی های ذاتی دکتر صالحی پی برده وچون موردتوصیه وتأیید مهندس مشایی واحیانآ هاشمی ثمره هم بوده است، دراخراج دکترمتکی تردید نکرده است.


5- درمورد شکل اخراج منوچهرمتکی هم موضوع کاملاً دقیق ومطابق با نوع اندیشۀ پوپولیستی حاکم براحمدی نژاداست. بعبارت دیگررهبران توده گر رهبرانی بشدت شکل گرا هستند وبایدباشند. واصولاً علت العلل کامیابی شان درکسب محبوبیت در بین توده ها هم همین اهمیت دادن بشکل کاراست تا محتوای کار. 


6- احمدی نژاداگر منوچهر متکی را دریک فرآیند معروف برکنار می کرد، باید خودش راآمادۀ ده ها وبلکه بیشتر سؤال ونقد می کرد. بویژه که چون سیاست خارجی هم است وموضوع حساسیت وقدرت وچالش تخصصی حاکمان رده اول ودررأس همه رهبری هم است؛ ازهمان ساعت اول برکناری سؤال های تخصصی ومقایسه ای و اهمیتی و... که همه سؤالاتی محتوایی است شروع می شد درحالیکه بانوع برکناری که انجام داد همه را شوکه کرد تا همۀ نیروی اولیه وتازۀ مخالفان، رقبا، تحلیلگران، کارشناسان وسیاستمداران را صرف بحث برسر شکل برکناری کنند ونه تبعات محتوای برکناری. تا بعدازچندروز که همۀ انرژی ها صرف شوک ناشی ازشکل اقدام رییس جمهورشد دیگر موضوع بررسی محتوایی هم از اولویت وتندی بیافتد.


7- البته که بند 6 کشف من نیست واین ذات رهبران توده گرا یا پوپولیست هست که اقدامات مهم شان شکلی است وباید هم باشد زیرا که اقدام اساسی ومحتوایی دیربازده است وبه محبوبیت رهبر توده گرا کمک که نمی کند هیچ، لطمۀ شدید هم می زند. از سوی دیگراقدامات وکارهای محتوایی نیازمند برنامه ریزی وکتابت وبحث وفحص نخبگان است که رهبر پوپولیست نمی تواند تن به آن بدهد چون که مرد توده گرا باید مبسوط الید باشد درهنگام رودررویی با رعایا.


8- لذا تعجبی نباید بربیانگیزد اگر می بینیم احمدی نژاد بودجۀ کل کشور را از دوتا سه کتابچۀ بسیار قطور با صدها ماده وهزاران تبصره تبدیل می کند به یک دفترچه یادداشت تنک که چند سرفضل دارد فقط برای خالی نبودن عریضه. یا همین هدفمند کردن یارانه هارا ببینیم که دوسال است فقط وفقط روی شکل کار(مار) مانور می دهد وکاررا بجایی رسانده است که دیگر اصل محتوای کاری که باید انجام بگیرد ازیاد و حساسیت همه بیرون رفته وفقط همه منتظرشکل کار هستند که احمدی نژاد کی اراده بکند. 

9- درشاخه ومثالی دیگر نگاه کنیم که احمدی نژادچه شوهای بی ثمری راه انداخته بعنوان سفرهای استانی ودرهمۀ آنها بدون حتی یک استثناء به عوامل اجرایی استان دستوراکید می دهد که اقدامات دراز مدت وبابرنامه محتوایی نباید شمارا ازرسیدگی شکلی وروزمره به گرفتاری افراد حقیقی بازبدارد. می خواهم این مطلب رابگویم که احمدی نژاد باشکل کارش است که احمدی نژاداست واگر قرار بررفتارهای متعارف باشد اودیگر احمدی نژاد نخواهد بود.


10- وختم کلام اینکه دکترصالحی تفکری بازترازمتکی دارد وهمانطورکه گفتم در شاخۀ اصولگرایان لیبرال مهندس مشایی جای می گیرد وبطورقابل اشاره ای تعامل بهتری می تواند با غرب داشته باشد چون هم با فرهنگ وتفکرغرب آشناترست وهم به آن باور دارد. واگراین را هم اضافه کنیم که دکترصالحی از حوزۀ انرژی اتمی هم می آید به اهمیت تأثیر گذار ایشان دررابطه باغرب ومذاکرات پیش روبیشتر واقف می شویم. یا....هو

هیچ نظری موجود نیست: