۱۳۹۵ مرداد ۲۱, پنجشنبه

شوک: انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری ضربه ای سخت به جریان اصلاح و اعتدال در جمهوری اسلامی بود!1- به اندازه ای بیش از اندازۀ همه دچار غافلگیری و شوک شدم از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری راجع به قتل های سیاسی 1367 مخالفان. همه چیز در ابهام کامل است مثل: این نوار در کجا نگهداری می شده است. چگونه مقامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اجازه داده اند چنین سند مهمی در اختیار احمد منتظری - ظاهراً ایشان نوار را منتشر کرده است - بماند و در جریان بارها تفتیش و جمع اوری مستندات نزد آیت الله منتظری از زمان حصرشان به بعد آنرا ضبط نکرده باشند. و مهمتر از همه دارندۀ این نوار صوتی (احمد منتظری) آیا تمام این 28 سال گذشته مالک این نوار بوده است؟ آگر آری چرا تا کنون نسبت به انتشار آن اقدام نکرده است. و چرا دقیقاً در بزنگاهی که مجاهدین خلق تحرک سیاسی جدیدی را تجربه می کنند اقدام به انتشار آن شده است. این سؤال ها و بسیاری ابهامات دیگر که محتمل قطعی است هیچگاه پاسخی دقیق نخواهند یافت؛ هر ناظری را متقاعد می کند که انتشار این نوار صوتی در یک بستۀ سیاسی بزرگتری گنجانده شده است و دارای پیام های مختلفی به نیروهای سیاسی در صحنۀ جمهوری اسلامی است. کما اینکه وقتی گویندۀ خبر بی بی سی فارسی از احمد منتظری سؤال کرد که چرا نوار در این مقطع زمانی منتشر شده است. احمد منتظری که منتظر چنین سؤالی نبود با کمی دستپاچگی فقط گفت که این زمان بهترین موقع برای انتشار بوده است و نتوانست چرا بهترین موقع را تبیین منطقی کند و مجری هم سریع از سؤال رد شد.

2- درست است که از نظر محتوایی ارزش نوار منتشر شده چیزی به دانسته های پژوهشگران و تاریخ نگاران و ناظران بی طرف سرگذشت جمهوری اسلامی اضافه نمی کند و همۀ موارد گفته شده در اسناد دیگری - بویژه کتاب خاطرات آیت الله منتظری - قابل دستیابی و وقوف به وقایع قتل های سیاسی 1367 بوده است. اما با این وجود انتشار این نوار صوتی از چند جهت بسیار زیاد مهم بود و است که برخی از مهمترین آن ها را تیتر می کنم:

الف- جامعۀ ایران یک جامعۀ بشدت شفاهی است و هیچ ژانر ارتباطی - اعم از کتبی و تصویری و لمسی و ... - قادر به تأثیر گذاری ارتباط کلامی در مردم ایران نیست. به این معنا که هزاران سند مکتوب و نامه و خاطرات و تاریخ نگاری و از این قبیل به اندازۀ یک سند صوتی - اصیل - آنان را اولاً جذب نمی کند و ثانیاً مجاب نمی کند. پس فارغ از اینکه محتویات این نوار در چه مقدار حجم و تعداد چاپ و نشر و اطلاع رسانی شده باشد صرف انتشار این سخنان از زبان آیت الله منتظری و در جلسه ای محرمانه برد و تأثیر این اطلاعات را صدچندان می کند.

ب- نسل های ایرانی متولد در بعد از انقلاب تحقیقاً هیچگونه تجربه و شناخت بلاواسطه ای با آیت الله خمینی نداشته اند و داوری آنان نسبت به رهبر انقلاب اسلامی تحت آموزه های دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب قرار داشته و عمدتاً مربوط است به سال های بعد از 1376 و ریاست جمهوری سید محمد خاتمی. به این معنا که تعداد کمتری از این نسل تحت خوانش اصولگرایان تندرو از امام خمینی او را فردی ایدئولوژیک و بسیار سخت گیر و بی مماشات با مخالفان آموزش دیده اند. و اکثریت قابل توجهی از این نسل ها نیز تحت تأثیر قرائت رحمانی اصلاحطلبان - بویژه شخص محمد خاتمی و در جریان جنبش سبز به تأسی از میرحسین موسوی - از امام خمینی چهره ای لیبرالتر و سهل گیرتر و مدرن تر ثبت و ضبط کرده اند. اینک با انتشار این نوار جوانان حزب اللهی تحت لیسانس آیت الله خامنه ای و بخش ایدئولوژیک خوشحال و قرائت خود از خمینی را منطبق بر نص می یابند و در مقابل بخش اکثریت و اصلاح طلبان دچار نوعی واگرایی شده و منفعل تر از گذشته در حمایت از جناح اصلاح طلب خواهند شد.

پ- از سوی دیگر همان نسل هایی که در بند ب گفتم و بعد از انقلاب متولد شده اند هیچگونه تجربه و دریافت شخصی بلاواسطه ای هم از سازمان مجاهدین خلق نداشته اند و شناخت آنان از مجاهدین خلق بیشتر متکی به چند ترور مثل ترور تیمسار صیاد شیرازی و لاجوردی در دهۀ هفتاد بوده و روایتی برساخته از زندگی آنان در عراق و همکاری با صدام و عملیات بشدت ملی گرایانه شدۀ مرصاد. این برداشت روایی از مجاهدین تقریباً همۀ نسل های بعد از انقلاب را اعم از مذهبی یا مدرن در مقابل مجاهدین قرار داده و آنان را به جرم همکاری با دشمن در هنگام جنگ به نفرت این نسل ها منتقل کرده است. این نوار در این داوری هم نسل های مزبور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و حداقل از نظر شدت نفرت و محکومیت ذهنی مجاهدین خلق در افکار بخشی از این نسل ها را تعدیل خواهد کرد.

3- اما این مقدمه که جویده جویده گفتم و می تواند بسیار مفصلتر و از زوایای مختلفی باشد ما را با آدرس های زیر مواجه می کند:

الف- انتشار این نوار صوتی در مقطع فعلی نوعی کودتای نرم علیه اصلاحطلبان و اعتدال گرایان بوده است. و اصلاحطلبان حتی یک اپسیلون نفع در انتشار این سخنان نداشته اند. زیرا زیرساخت ادعای آنان در وفاداری به آیت الله خمینی را داغون می کند و نه تنها آنان قادر نخواهند بود از خمینی معرفی شده در این نوار دفاع کنند بلکه مهمترین عناصر آنان را از سیدحسن نوۀ خمینی گرفته تا محمد خاتمی و هاشمی و روحانی و موسوی را بگوشۀ رینگ و حاشیۀ سیاست خواهد راند. 

الف انتشار این نوار به تحرک بیشتر و تعدیل چهرۀ مجاهدین خلق اولاً و به سندی جهت مانور بیشتر از سوی دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران ثانیاً منجر خواهد شد.

4- بنابراین با صغرا و کبرایی که چیدم نتیجه گیری می شود که در پشت انتشار این نوار یا مجاهدین خلق هستند و یا سپاه پاسداران. زیرا با شناختی که از خانوادۀ آیت الله منتظری و بویژه پسر ایشان احمد منتظری داریم؛ آنان جزو جناح اصلاحطلبان هستند و بعید در حد محال است که در چنین موقعیت حساسی دست به انتحار سیاسی بزنند بدون کمترین فایدۀ شخصی یا سیاسی.

5- لذا بررسی دست های پشت پردۀ انتشار این نوار به دونام خارجی (سازمان مجاهدین خلق) و داخلی (سپاه پاسداران) محدود می شود. گزینۀ خارجی مجاهدین خلق هم بلافاصله و بطور طبیعی حذف می شود چون آنان بهیچوجه من الوجوه در موقعیتی نیستند که یا چنین نواری را داشته باشند و یا احمد منتظری را با تهدید و تحبیب وادار به این خودزنی کرده باشند. و بطور طبیعی می رسیم به سپاه پاسداران که به احتمال زیاد نوار صوتی هم در اختیار آنان بوده و با دادن آن به احمد منتظری و وادار او به انتشار آن در سایت آیت الله منتظری پروژه شان را پیش برده اند. اما منافعی که سپاه از این نوار صوتی منتشر شده انتظار دارد.

الف- اصلاحطلبان و اعتدالیون بی تعادل شده در جریان فیش های حقوقی و مشکلات جدی برجام را غافلگیر کنند و قبل از هرگونه فرصتی برای بازیابی خود با ضربه ای سخت تر در حوزۀ ایدئولوژی آنان را از گردونه خارج کنند. البته بنظر می رسد که هاشمی را بمرگ طبیعی رها کنند و اصلاحطلبان را بی حیثیت کنند و روحانی را وادار کنند که نزدیکی به خامنه ای را کامل کند و بشود رییس جمهور سپاه پاسداران و بخش اصولگرای میانه!

ب- آیا از مطرح شدن و پررنگ شدن نقش مجاهدین خلق نگران نیستند؟ نه؛ زیرا سپاه می داند که مجاهدین نه از نظر نیروی انسانی و نه از جهت پایگاه ایدئولوژیک در بین طبقات مدرن ناراضی از حکومت متحجران قابلیت ارتقاء عملیاتی ندارد و حداکثر ممکن است این نوار صوتی بتواند مقداری از چهرۀ بدنۀ آنان را تلطیف کند. اما جلوتر از آن امکان اثر گذاری ندارد؛ و ایدئولوژی اسلامی مجاهدین و چهره های بشدت منفی رهبران آن ها در نزد مردم قابل ترمیم با این قبیل نوارها نیست.

پ- آیا از تشدید ضدیت اعراب منطقه و جامعۀ جهانی با جمهوری اسلامی بیمناک نیستند؟ نه تنها بیمناک نیستند بلکه یکی از اهداف اصلی شان بهم زدن چهرۀ لیبرال از ایران شکل گرفته بعد از برجام نیز هستند و نمی خواهند روابط با جهان و منطقه از راه تعدیل ایدئولوژی شکل بگیرد. زیرا رابطه با غرب و منطقه با فرمول منافع ملی و متعارف سازی حکومت برای جناح تندرو به پیشواز مرگ رفتن از ترس تب کردن است. و اینان اگر هم قبول داشته باشند که ناکارآمدی ناشی از تن ندادن بقواعد مدرن و از جمله تعامل با دنیای غرب روزی اینان را از پا درخواهد آورد بازهم نیازی ندارند که مرگ محتمل در آینده را با مرگ قطعی در حال حاضر عوض کنند.

6- اما حیرت دومی که مرا غافلگیر کرده این است که گویا دنیا هم با این هل من مبارز خوانی سپاه همراه و هم باور شده. به این معنا که اگر سپاه می خواهد وحدت ملی را از راه حذف ناراضیان (سکولارهای کلاسیک) و ارعاب بریدگان (اصلاح طلبان و اعتدالگرایان) و تحت رهبری واحد خودش تعریف کرده و محقق کند. دنیا نیز حاضر است از این وحدت استقبال کند و با یک کل حساب کردن همۀ جناح های جمهوری اسلامی آمادۀ تسویه حساب با موجودیت کل جمهوری اسلامی شود. این را البته چند پست پیش هم اشاره کردم به تغییر سیاست های بریتانیا. اما در همین ماجرای نوار صوتی هم اشتیاق غرب از شنیدن چنین تجدید رسوایی هایی برای کل جمهوری اسلامی می توان به تغییرات رفتاری غرب پی برد. تازه همه منتظر هیلاری کلینتون هستند که استراتژی تازه را با او نهایی کنند. یا...هو

پی نوشت: الان ساعت 11 شب لندن با خبر شدم که فایل صوتی مورد بحث بدستور وزارت اطلاعات و پذیرش بلافاصلۀ آن از سوی احمد منتظری از سایت آیت الله منتظری برداشته شده است. به این ترتیب آفتاب آمد دلیل آفتاب شد در مور درستی تحلیلم و اینکه منتظری خودش با رضایت این نوار را منتشر نکرده است و الا مقاومت می کرد. یا...هو

۴۴ نظر:

ناشناس گفت...

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
این فایل مهم تر از این ها اثر دارد. درست است که سید حسن را به گوشه رینگ می برد و میر حسین را بی اعتبار، آما شاخه را دارد می برد. سپاه اصولا تحلیل امنیتی دارد تا اجتماعی، با اینکار منتظری رفت بالا. خیلی بالا. بنابراین رهبر آمد پایین.
شاید سناریو فراتر از امثال سید حسن باشد. فشار به رییسی جهت بی خیال شدن رهبری. به هر حال شوک تمام بود

ناشناس گفت...

اصولا بردارهای سیاسی قدرت در ایران دارای تنوع فراوانی هستند و الزاما نباید با هم همکاری کنند. شاید علت انتشار این نوار مشمول مرور زمان شدنش بوده باشد . از طرفی دیگر میمون و مبارک است که با طناب اصلاع طلبان زیاد به چاه نرویم همانگونه که ناله های شما نیز این چند روزه بلند است . بخشی از انان خود جزو قاتلینی هستند که در موقع مقتضی ارمان های اصلاح طلبی را به ثمن بخس خواهند فروخت! اصلاخات باید از اصلاح طلبان شروع شود .نمونه اش روحانی که مثلا اصلاخ طلب است و با همه فالوده می خورد.بقول دکتر خشمت عاقبت هر مبارزه ای را خائنان تعیین می کنند . این نوار باعث شد که زودتر دستشان رو شود و اگر قرار است بعدها دوباره مردم را سر کار بگذارند همین حالا جنازه اصلح طلبی را دراز کنند تا خیال همه راحت شود. جنگ اول به از صلح اخر
اتفاقا بر خلاف نظر شما این باعث شد تا سیاستمداران دوروی جمهوری اسلامی که ماشالله کم هم نیستند دست و پای خود را جمع کنند وبدانند که تکرار چنین وقایعی عاقبت دشواری خواهد داشت.زیر ابی رفتن و دستمال ابریشمی دست گرفتن هم حدی دارد! این نکته آخری ما را به نکته اصلی می رساند .
هم اکنون پروزه ای شبیه این کشتار در مورد زندانیان اهل سنت شروع شده است و این نوار حداقل از تکرار این حادثه این بار در مورد هموطنان سنی جلوگیری خواهد کرد.

بیگ بنگ

Dalghak.Irani گفت...

مشکل شماها این است که همه چیز را با ارزش های خودتان و با ادبیات خودتان می خوانید و می فهمید. در حالیکه ادبیات و فهم یک ایدئولوژیست با یک لیبرال کاملاً متفاوت است. این نوار هرچقدر برای اصلاحطلبان غیر قابل توجیه برای افکار عمومی عقلانی مدرن هاست از آن بیشتر باعث افتخار و نازش و پز دادن است برای بخش ایدئولوژیک و آدم هایی مثل نیری و رییسی. اتفاقاً با این نوار موقعیت رهبر شدن رییسی هزار درصد بیشتر می شود. چون کسی برای رهبر انتخاب کردن به افکار عمومی اهمیت نمی دهد بلکه به هرچه سرسخت تر بودن در ایدئولوژی امتیاز قطعی می دهند خفتگان رهبری. شما فکر می کنید این نوار باعث شرمندگی رییسی ها می شود در حالیکه آنان نقطۀ قوت خودشان می دانند اعدام های دشمنان اسلام فقاهتی را. این تحلیلی که نوشته ام تقریباً قیمت مادی نمی تواند داشته باشد چون کاملترین و بهترین است. اما چون شماها مجانی و فقط با یک بیل زدن اتفاقی به گنجی مثل فکر من رسیده اید خودتان هم باور ندارید که به این راحتی الماس نصیب تان شده. از بابت درد دل برای همه تان نوشتم و جواب تو نبود. یا...هو

ناشناس گفت...

تحلیل جالبی نبود. زود هم چسباندیش به مجاهدین خلق و تئوری توطئه و حرف هم توی دهن بچه گذاشتید تا برود به بابایش بگوید. اتفاقا این تحلیل بعید ترین تخلیلی بود که این چند روزه خواندم البته از تحلیل های متفاوت که ذهن و منطق را بهم می ریزد خوشم می اید ولی متفاوت بودن و جدید بودن به معنای حقیقت داشتن نیست. بله شاید بحشی از این تحلیل درست باشد همانگونه زوایای بسیاری را نیز شما هنوز متوجه نشدید و نشدیم. زمین می خواهد . این تحلیل بیشتر از عجله رنج می برد. طفلی که 6 ماه بدنیا بیاید نیاز به دستگاه انکیواتور دارد و مثل بچه قورباغه زشت است . فعلا بگذارید ببینیم توی انکیواتور زنده می ماند تا بعد شیرش بدهیم و باقی قضایا.

پسنونک

Dalghak.Irani گفت...

پستونک
خوشم نمیاید از مزخرف گویی و علامه نمایی. اگر حرفی داری می توانی نظرت را بنویسی و الا یک مشت مزخرف کلی گویی و بدون یک کلمه از چرا و کجا و چه اشکالی داشت و بجایش گزینۀ درست چی است خواهد بود و پارازیت روی اعصاب استاد انداختن. یا حرفت را پس بگیر و یا ایراد داشته ات را مشخص کن و حرف جدیدت را بزن. یا...هو

ناشناس گفت...

در ارتباط با اعدام زندانیان اهل سنت بوده است.

Dalghak.Irani گفت...

در ارتباط با اعدام زندانیان اهل سنت بوده است.

خط خوبی است اما یعنی چه؟ کی نوار را منتشر کرده و ربطش به اعدام های اخیر چه بوده است؟ یا...هو

ناشناس گفت...

کی نوار را منتشر کرده و ربطش به اعدام های اخیر چه بوده است؟

سوال بی ربطی است یعنی شما نمی دانید توسط فرزند منتظری منتشر شده است؟ شما با یک فرض بعید که هیچ پشتیبانی ندارد آن را به به مثابه دلجویی از مجاهدین فرض کردید در صورتی که فرض نزدیک و مشابه این حادثه عملا در زندان های ایران در حال وقوع است . ضمنا شاید پسر منتظری اخباری از داخل زندان ها دارد که ما نداریم. می گویند مرغ سقا آب را در صد متری عمق زمین می بیند یک روز دیدند به دام یک شکارچی افتاده ! گفتند تو که آب را در عمق زمین می بینی چطور دام شکارچی در روی زمین را ندیدی؟! گفت مگر نمی دانی که وقتی به دور بینی عادت کرد در نزدیک بینی کور است.

Dalghak.Irani گفت...

راحت باش معذرت می خواهم. خب تقصیر خودم است. باید هم زجرش را بکشم. یا...هو

ناشناس گفت...

راحت هستم ممنون .الان داشتم به مصاحبه بی بی سی با فرزند منتظری و شریعتمداری گوش می کردم دیدم یکی از قویترین احتمالات جنگ قدرت بر سر رهبری اینده است. بنظرم این محتمل ترین فرض است . با انتشار این نوار تیر خلاص به رییسی زده شد و از گردونه نامزدهای رهبری حذف شد. می تواند پشت پرده اینکار افراد ذینفع این جریان باشند. ضمن اینکه جلوگیری از اعدام های بی رویه نیز نتیجه ملموس دیگری خواهد بود. با یک تیر دو نشان زده شد و البته ترکش های کوچک آن به خودی ها هم شاید اصابت کند . لینک بی بی سی
http://ir.voanews.com/a/ahmad-montazeri-hasan-shariatmadari/3458855.html

ناشناس گفت...

معذرت لینک صدای امریکا بود . داشتم دنبال اب توی اعماق می گشتم نفهمیدم بی بی سی با صدای امریکا فرق می کند :)

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

اینکه انتشار جلسه خصوصی منتظری برای زدن رئیسی جهت جانشینی رهبری است خیلی حرف بی ربطی است، چون بحث جانشینی رهبری فعلا بحث روز نیست کما اینکه این جور خدمات رئیسی را قوی تر میکند جهت گزینه بودن که ضعیف. اتفاقا با تحلیل دلقک خیلی موافقم چون روحانی با اروپا قرار دادهای انرژی بسیار مهمی منعقد کرده و متقابل پروژه های زیادی رو از کف سپاه بیرون کشیده و به نفع منافع ملی بدست اروپایی ها واگذار کرده و چپ وراست هم از توی قانون اساسی برای قرار دادهایش دلیل و برحان رو کرده، فعلا زدن روحانی و اصلاحطلبان در صدر برنامه های متحجرین و در راس ان سپاه قرار دارد. پس لطفا پارازیت بیخود نیاندازید تا تحلیل دلقک منحرف نشود و مجبور نشویم تو کامنت دونی چرخ را دوباره از اول اختراع کنیم!
مرسی دلقک عزیز تحلیلت عالی بود.

ناشناس گفت...

اگر تحلیل شما درست باشد، پس سپاه از مدت ها پیش حرب بر علیه اصلاح طلبان داشته است، اما استفاده نمی کرده، یعنی خودشان هم می دانستند اصلاح طلبان مترسک اپوزیسیون هستند برای فریفتن ملت، ولی چرا الان فاش کردند؟ به نظر من که کار اصلاح طلبان قبل از این نوار هم تمام بود، شاید تبلیغات برای رهبر کردن رئیسی هم بوده؟

یک اعتدالگرا گفت...

متاسفانه، انتشار این فایل صوتی با هدف تخریب هر دو جناح اصلی نظام صورت گرفت آن هم در شرایطی که،
هم اصولگرایان (همچون آقای لاریجانی و آقای باهنر) و هم اعتدالگرایان (همچون آقای مجید انصاری و آقای نوبخت)، عزم خود را برای نزدیکی هر چه بیشتر بین اصولگرایان و اعتدالگرایان، جزم کرده اند و انتشار این فایل صوتی به چهره هر دو جناح اصلی نظام صدمه زد ولی یقینا چنین افشاگری ای نخواهد توانست که پروژه نزدیک تر شدن دو جناح اصلی نظام را به تاخیر بیاندازد

ناشناس گفت...

در این فایل صوتی اول از همه وجه منتظری به طرز فوق العاده ای در جامعه ارتقاء پیدا کرد، دوم پرده ابهام از سابقه رئیسی کنار رفت تا جامعه بیشتر با چهره این فرد آشنا شود و از گردونه رقابت برای رهبری حذف شود، سوم مقایسه ای بین جنایات خمینی و خامنه ای بود در دو برهه زمانی که اعدام اهل سنت در اوج خود به سر می برد و یک هشدار جدی بود به خامنه ای.
در نهایت حسن خمینی در این بین قربانی شد و چهره پدرش از یک انسان خیرخواه به یک جنایتکار سفاک تغییر کرد.
در پشت انتشار هم بیشتر دست رقبای مقام رهبری دیده می شود

ناشناس گفت...

سلام دلقک جان.واقعأ هم که چه زجری میکشی از بعضی خوانندگان احمق و نفهمت.کسانی که تا نوک بینی میتوانند ببینند آنهم با عینک!نمیدانم چه اصرار عجیبی هم دارند اظهار نظر های آبکی؟

ناشناس گفت...

با درود بر جناب مرندی عزیز.
تحلیل بسیار عجیب و غریبی بود.
مثل همیشه.
پس از خواندن هرکدام از تحلیل‌های شما انگار که یکی از رگ‌های مغزم باز می شود. ممنون که ماندید و می نویسید.
فقط درباره آن بخشی که نوشته اید:( با شناختی که از خانوادۀ آیت الله منتظری و بویژه پسر ایشان احمد منتظری داریم؛ آنان جزو جناح اصلاحطلبان هستند) می خواستم عرض کنم اتقاقن در جریان عزل آیت الله منتظری بیشترین کنش از طرف همین حلقه فقط به نام اصلاح طلب کنونی انجام شد. افرادی که حلقه نزدیک سیداحمد بودند در آن روزگار از همین کروبی در حصر و موسوی خویینی ها و انصاری و دیگرانشان... تا جایی که در جریان حمله به حسینیه ایشان همین جناب عبدالله نوری تواب پشت لودر نشسته بوده است و علمدار...
همراه همیشگی. میم.

ناشناس گفت...

سلام خخدمت جناب تیمسار
اتفاقا من هم ذیل پست قبلی در این رابطه سوال کردم و نظرم این بود که شاید تمام این حاشیه ها و اسم بردنها برای بردن اسم رئیسی باشد. چون پرونده که کهنه بود( هرچند داغ بازمندگان مطمئنا تا ابد تازه است)
بهرحال ممنون از جناب تیسمار برای اختصاص یک پست جدا به این خبر مهم
ارادتمند- یزد

Mein Droid گفت...

جناب تیمسار گرامی
با عرض ادب، لطفا اعدام های زندانیان سیاسی سنی در استان های شرقی و غربی کشورمان را فراموش نکنید.
این نوار ادای احترام به روان شاد منتظری و جلوگیری از اعدام های دیگر بود، همین و بس
جمهوری اسلامی هم نیست داده که ظرفیت اصلاح ندارد و سرنگونی آن تنها راه نجات میهن ماست اما با جنگ من هم مخالفم.

چرنده گفت...

جناب تیمسار این درست که این نوار چهره ترسیم شده خمینی توسط بخش ایدئولوژیک حکومت رو به رخ میکشه و دروغین بودن خمینی اصلاح طلبان رو به نمایش عمومی میذاره با عرض معذرت خودت هم یکی از اون ها بودی و گفتی که خمینی یه روشنفکر دینی بوده،و چه و چه
ولی باید گفت که این درسته که به قول خود شما
( آنان نقطۀ قوت خودشان می دانند اعدام های دشمنان اسلام فقاهتی را)ولی نباید این قضیه خیلی لوث هم شده باشه مثالش همین خامنه ای که برگشته بود به کسی که خواستار رفع حصر میرحسین و کروبی شده بود گفته بود که اگر دوران امام بود با این ها سخت ترین برخوردها میشد یا به قول روزنامه جوان که شانس آوردید این سید مظلوم هست وگرنه اگر دوران طلایی بود با یه فرمان همه شما رو آویزون میکردند به نظرم نقشه زدن رئیسی بود که موفق هم شدن خامنه ای کسی که رو هر که ثانیه تا بخاد حرف بزنه همه بگن بابا خفه تو همونی هستی که پرچمدار اعدام های 67 بودی رو رهبر نمیکنه بی شعور هست ولی نه این قدر
از نوشته هات ممنون حالا لابد عذاب هم میکشی از دست ما ولی خب به قول آلمانی ها mach weiter
ادامه بده

ناشناس گفت...

احتمالا غرب هم فهمیده روحانی بتون نیست و چایی از ایشون دم نمیشه!

Dalghak.Irani گفت...

در بین نکاتی که اشاره کرده اید موضوع زدن یا مطرح کردن رییسی مطلقاً غلط است و همانطور که میثم هم گفته کسی نمی اید سند به این مهمیش - اگر البته حرف نادرست شما درست باشد از جهت تخریب رییسی که نیست - را در زمانی خرج کند که خامنه ای از هر زمانی سالمتر و با نشاط تر و با انرژی تر است و نه ضعفی و نه مریضی و نه هیچ عارضه ای و شایعه ای و غیبتی و ... است. یارو مغز خر که نخورده سندش را نگه می دارد تا روز واقعه و نزدیک به آن بترکاند که در یادها باشد و منشاء اثری شود. مگر اینکه قائل به این باشید که با انتشار این نوار آیت الله جنتی سیل اشک و سرشگ قاطی کرده و دستور داده نام این جانی بالفطره رییسی را - ناشناس نفوذ کرده در خبرگان برای رهبری - از فهرست رهبران آینده حذف کنند.
اما این نکته در مورد اعدام های اخیر می تواند قابل تأمل باشد از دو جهت. یک جهت این است که احمد منتظری نوار را منتشر کرده که حکومت را متأثر کند و اعدام های انتقامی جدید را متوقف کند! جهت دومش که من می پسندم هم این است که این نوار را سپاه منتشر کرده برای اخطار نهایی به گروه های مسلح و از جمله مجاهدین درحال وول خوردن که حواستان باشد و اگر پیغام جدیدمان را نگرفته اید در اعدام های انتقامی بیادتان می آوریم سابقۀ اینکار را و اگر دست از پا خطا کنید زندانیان زیادی از همه تان داریم که ممکن است کشته شوند. یا...هو

ناشناس گفت...

سابقه نداشته جمهوری اسلامی تصمیمی در سطح کلان گرفته باشد و بعد به دلیل افشاگری یا اعتراضات مردمی از تصمیم خود منصرف شده باشد ، اصولا شخصیت خامنه ای طوریست که به شدت به دنبال اثبات ثبات رأی و نظر است، اگر نظام به تصمیم قطعی در مورد رئیسی می رسید بعید بود اینگونه افشاگری ها تأثیری در تصمیم گرفته شده می گذاشت، بهترین زمان برای زدن رئیسی زمان فعلی است که همه چیز در حد حدس و گمان است

ناشناس گفت...

من تا به حال تحلیلی به این ضعیفی از شما ندیده ام، تحلیل تان بر فروضی تکیه زده که هیچ راه اثباتی ندارد مثل اینکه نوار نمی توانسته در دستان خانواده منتظری باشد. این از کجا آمد؟ چرا نمی توانسته؟
اینکه انتشار نوار باعث تحکیم موقعیت امثال رئیسی و نیری می شود با شما موافقم، باعث شرمندگی حقه بازانی مثل ظریف و حسن روحانی می شود این هم درست است اما اینکه این بد است یا خوب! احتمالا با شما در این مورد موافق نباشم، شتر سواری که دولا دولا نمی شه. اگر می توانند بفرمایند اصلاح کنند اگر نمی توانند (اصولا اعتقادی هم ندارند) خوب، چرا باید حلوا حلوا مردم بکنند و روی سرشان بگذارند؟ منبع کدامین خیر و برکت بوده اند؟
بگذار نظام مقدس با چهره واقعی خودش را نشان دهد. برای مردم چه فرقی خواهد داشت؟

ناشناس گفت...

با درود. اگر فرضیه اینکه نوار را سپاه داده به احمد منتظری و کمابیش او را وادار به پخش آن کرده باشد درست میبود قاعدتا باید ایشان در مصاحبه با بی بی سی لااقل اشاره میکرد که مثلا این نوارتازه گی دوباره به ما برگردانده شده ... بدون نام بردن از منبع یا چیزی. ولی ایشان این حرف را نزد. بنابراین این فرض کمی اشکال دارد با توجه به شناخت بنده از ایشان وتعلق وی به اصلاح طلبان که شما نیز به آن اشاره کرده اید.

Dalghak.Irani گفت...

این تحلیل به این دلیل بدیهی درخشان است که بدون هیچگونه ارزش داوری از سوی من نویسنده نگارش شده است. من کجا گفته ام انتشار این نوار چون به ضرر اصلاح طلبان و اعدالیون است بد است. اما اگر رویکرد سیاسی منتظری موجود را اصلاح طلبانه بدانیم که گویا با من همعقیده اید لذا چه دلیلی دارد که اصلاح طلبی نواری را منتشر کند که بضرر جبهۀ خودش تمام خواهد شد. در مورد فورس سپاه به منتظری هم من لزومی به توضیح ندیده ام که روش های اعمال فورس بسیار متفاوت است از دستور مستقیم تا چیدن سناریویی جند لایه و با واسطه های گوناگون برای عادی سازی این فورس در نزد سوژه. من یک احتمال را نوشته ام و بقطعیت نگفته ام این نوار نزد منتظری نبوده است. اما چون الان منتشر شده و تقریباً هیچ سودی برای عرفی گرایان ندارد و آن ها را تخریب هم می کند شک کرده ام که انتشار نوار بعنوان کنش سیاسی نمی تواند تصمیم شخصی منتظری باشد. یا...هو

ناشناس گفت...

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون در حال انجام وظایف سازمانی خویش است و کاری به گفته های شما ندارد. می گویید نه پس بخوانید، :
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه گفت: طبق هدف‌گذاری قرارگاه خاتم برنامه‌ریزی کرده‌ایم قطعه چهارم آزادراه کنارگذر جنوبی تهران زودتر از موعد مقرر و در پایان امسال تکمیل شود.

ناشناس گفت...

یک عذرخواهی که نتوانستم به روشنی بیان کنم، من غرضم این نبود که چون به ضرر اصلاح طلبان بوده شما آنرا بد می دانید.
اما یک جای کار با شما قطعا هم عقیده نیستم، من یکی مثل میرحسین موسوی هر میزانی هم ایراد داشته باشد و یا خانم رهنورد با یک تعداد محدودی اصلاح طلب دیگر را نمی توانم با آرتیست هایی مثل ظریف و حسن روحانی و صفدر و برادر دانشمند حسن روحانی -آقای دکتر فریدون- و.... در یک کاسه بگذارم. اتفاقا این نامه اولین فشار روی همین مردمان خواهد بود، با که هستی؟ با خمینی یا خمینی را نقد می کنی حتی اگر علاقه داری. اینجا اصلاح طلب مجبور است پوست بیاندازد و تکلیف خودش را روشن کند.
ضمنا ............. یک تحلیل طولانی هم دارم راجع به پروژه هایی که سپاه شروع کرده، از پروژه موفق "فیش حقوقی" تا آزادی زندانیان خوبی مثل آتنا. اصولا او را آزاد کرده اند چون می شناسند که همه را خواهد زد مخصوصا اصلاح طلب ها که زدن اصلاح طلب ها توسط افراد معتبری مثل آتنا خانم بسیار تاثیر گذار است..... که بماند برای وقتی دیگر

ناشناس گفت...

وقتی بچه بودم و احمد گریان را در کنار امام خمینی می دیدم آی که چقدر متاثر می شدم و با خود فکر می کردم که چه انسان رقیق القلب و نازنینی است همچون تفکری که عده ای در مورد پدرش و عصر طلایی آن روزها دارند.
نمونه رفتاری احمد را سید علی هم به موقع اش به صحنه نمایش می برد مانند تیر ماه هفتاد وهشت و خرداد هشتاد و هشت. و عجب هم برای عده ای جواب می دهد.

علی گفت...

علی
حالا داستان را شاید کمی سختگیرانه هم نبینیم-جوری که تیمسار می بیند و همه رفتارهای این چنینی را منطبق بر منطق عقلانی تحلیل می کند-بهتر است. اولا حوزه علمیه قم تماما غرق در سایت و خبر و خواندن از راه اینترنت است و طلبه ای نمی بینید که شور اینجور خبرها او را نگیرد. ثانیا هرچند هم احمد منتظری یک سیاستمدار تلقی بشود، او ذاتا یک طلبه مشتاق اخبار سیاست است. او به آسانی آب خوردن شب و روزش را غرق در اخبار اینترنتی کرده و این روان ناخوادآگاهش را به واکنشی از سر استیصال واداشته. واکنش به چه؟ به این همه شایعه و حرف که رئیسی رهبر آینده ایران است. صدا و سیما هم اخیرا رئیسی را بسیار دعوت کرده و محتملا منتظری از تحلیلگران عرصه سیاست بخصوص اصلاح طلبان هم این را شنیده است. حالا امام هم که رفته است و گناهش با خودش و احمد منتظری باید مواظب باشد، که مردی چون رئیسی رهبر نشود که آدم بسیار رادیکالی هم هست. احمد منتظری با سادگی تمام در این دام افتاده است و البته هیچ ربطی به سپاه به معنای روسای تصمیم گیر هم ندارد و احمد منتظری از این نوارها بسیار دارد و در جاهای دیگر احتمالا نگه داری می شود و الان هم که دیده فرصت خوبی است برای زدن رئیسی(خودش هم در مصاحبه گفته بهترین فرصت است، به احتمال قوی به همین اخبار اینترنتی و شایعه رهبری رئیسی نظر دارد) بنابرین این کار به سادگی آب خوردن اتفاق افتاده مثل خود سنخرانی معروف سیزده رجب مرحوم منتظری که بی هیچ منطق زمانی مشخصی طرح شد. در واقع طلبه و عالم از احساسش پیروی می کند نه از منطق مالوف سیاست. احساس طلبه و عالم دینی هما اکنون به شدت زیر نفوذ اینترنت است از بس کار دیگری در حوزه نیست که آنها را مشغول کند. تمام جوانب این نوار هم اکنون از بین رفته جز داستان رئیسی و رازینی و پورمحمدی که اصلا مهم نیستند و مجاهدین هم که عددی نیستندولی رئیسی مهم است چون احتمال رهبریش در ذهن احمد منتظری وهمفکران او زیاد بوده و می خواسته اند، ترسی درد دل خبرگان ایجاد کنند که کسی را انتخاب می کنید که طبق نظر مرجع از دنیا رفته و عالمی مثل منتظری، مرتکب جنایت شده است و دست نگه دارید و جو هم که ایجاد بشود ذهن خبرگان کمی از نموری و خواب فاصله می گیرد. به نظرم این تحلیل احمد منتظری بوده و به همین سادگی دست به اقدام زده و اینکه چرا مقاومت نکرده چون پخش شد و به همه جا رسید و دیگر دلیلی بر اصرار نیست و اینکه چرا به او سخت نگرفتند چون اصلا چنین مضمونی که احمد منتظری را به کنش پخش کشانده برای سران و سپاهیان تصمیم گیر مطرح نبوده و اونا بیشتر از رهبری او به معنویت مشهد در مقابل حج، به رئیسی اهمیت می دهند و نه چیز دیگر.گرچه قاطعانه نوشتم ولی منظور در هر جمله این بودکه احتمال اینکه این جمله درست باشد بیشتر است.

علی گفت...

علی
این متن زیرزمینه متن قبل است که یکبار فرستادم و نمی دانم رسید یانه:
با سلام.
در باره اینکه آیا رهبر آینده «رئیسی» است و آیا احمد منتظری گاف زده است!

هم اکنون انگار موضوع مشهد و رئیسی از هم جدا نشدنی اند چون هرجا نام رئیسی و آستان قدس به میان می آید از«معنویت» مشهد و مرکز معنوی شدن آن یاد می شود. این باید ما را به صرافت بیندازد که پس رئیسی اینجا یک ابزار اجرایی است و موضوع سیاسی به معنای انتخاب رهبر نیست. داستان اما کمی ریشه ای تر و ورای حکومت و جمهوری و رهبریت آینده است. موضوع تقابل شیعه و سنی از اول تاکنون است. داستان مربوط به کعبه ای است که همواره محل و مرکز معنوی سنیان است و حج هم یک واجب شرعی برای همه مسلمانان. شیعیان این حج واجب را چون استخوان در گلو تحمل کرده اند البته در سطح روان ناخوادگاه شان. علما تقریبا در باره بسیاری از مسائل و احکام اولیه با تکیه بر روایات امام صادق، فاصله خود را از عقاید اسلامی و مبانی مشترک مشخص کرده اند. مثلا در نماز و وضو در چند مسئله اساسی، شیعه خود را از عامه و کافه مسلمانان جدا کرده و جوری شده که هیچ شیعه ای نمی تواند با سنی نماز بخواند مگر به تقیه. در روزه چون ظهور و بروز اجتماعی ندارد این مسئله کمتر رخ داده است. در خمس هم که شیعه بیشترین تعارضها را با مبانی اهل سنت دارد و مجتهدان می توانند نه تنها غنیمت که از کسب و کار عموم مردم هم ارتزاق کنند و چیزهای دیگر. در واقع فقیهان شریک مال مردمند با دستکاری که در اسلام نخستین کرده اند. در باره حج همین حادثه رخ داده است از روایاتی که امام صادق از میان انگشتانش نشان داد که اکثریت حجگزاران کلاه شان پس معرکه است تا موضوع مفصل و حدیث پر معنایی به نام امام سجاد که با شبلی صوفی روبرو می شود که از حج برگشته است و تا موارد بسیار دیگر. منتها از بس حج و وجوبش روشن بوده علما در دوره هایی که مسئله حکومت مشکل ساز نبوده همچنان بر نهج عمومی رفته اند اما با تفاوتهایی که در خود حج برقرار کرده اند از اعلام متفاوت برخی مناسک و سعی میشده شیعه در حج متمایز به نظر بیاید که خود بارها مشکل ساز شده در طول تاریخ تا مثلا در دوران جدیدتر مسئله برائت از مشرکان که آقای خمینی ساخت و پرداخت. اما باز هم مسئله حج بزرگترین معضل شیعه بوده است که او را با قاطبه مسلمانان به اشتراک می رساند. ماهیت هر فرقه و مذهب جدا شده ای دوری از همه نشانه های مذهب قدیم تر است. این است که داستان زیارت شکل گرفت و پدید آمد. (از اینجا می توان فهمید که چرا شیعیان اساسا به قرآن مراجعه نمی کنند و تنها حق دارند قرآن را از مجرای کلام امام و فقیه دریابند) مسئله زیارت بسیار پروانده شد و برایش مبانی کلامی ساخته شد از تبرک و توسل و روایات مربوط به کتاب المزار تا انجام عملی زیارت. این در حالی است که در سیره هیچ کدام از پیامبران و امامان شیعه زیارت قبور امامان قبلی به صراحت و با نقل متعبر گزارش نشده و کسی ندیده که مثلا امام صادق به زیارت پیامبر برود. صلوات فرستادن کنار قبر پیامبر با زیارت فرق دارد و اهل سنت هم قبول دارند. مسئله زیارت یک مسئله بنیادا متفاوتی است که تماما محصول سنت روایی فقهی شیعه و علمای ایرانی شیعه است. یا بهتر است بگوییم علمای غیر مکی و مدنی که گرایش شیعی داشته اند.
باری علما از عهد صفویه که تعارضها به سیاست و دو نوع حکومت(صفوی و عثمانی) کشیده شد، به مسئله زیارت توجه کردند ودو محل یکی کربلا و دیگر مشهد را پرورش دادند با ساختن هزاران حدیث با مضامین خیلی زیرکانه و عباراتی حتی شبیه این که خاک کربلا از هر خاک حتی خاک کعبه برتر است. حالا اینکه چرا جای کربلا را با مشهد تغییر اجمالی دادند باز جای کنکاش دارد و دستکم از دوره صفویه که کربلا زیر نفوذ عثمانی بود، این اختلاف بود و علمای اصفهانی صفوی ترجیح شان مشهد بود. از همان دوره صفویه علمای جبل عاملی مثل حر عاملی به مشهد آمده و بعد از زیارت یا بر می گشتند یا متوطن می شدند و این شد یک رویه مذهبی در مقابل حج. حالا هم مشهد باید بعد از قضایای حج در مقابل کعبه قرار بگیرد و تبلیغات می خواهد و دلیل نفرتشان از کنسرتها هم همین است! چرا قم نه؟ چون قم مرکز «علم»ی علما است اما مشهد را می می خواهند مرکز«معنوی»کنند. معنویت یعنی زیارت مهمتر از حج است. مبنای این کار هم طبع خود علمای شیعه و هم شیعیان و هم ملی گرایی ما ایرانیان است که دوست داریم پولمان برای خودمان بماند! اینگونه است که ما و سنیان هیچ گاه به وحدت که هیچ به اشتراکات اولیه هم نمی رسیم! این است به نظرم سر داستان مشهد و رئیسی و ربطی به رهبری آینده ندارد.

علی گفت...

علی
باری ناقص و بریده بریده عرض کردم که احمد منتظری اصلاح طلب از رو نفرت از رئیسی و رهبر شدنش که یک شایعه بی سروته است، دست به این اقدام زده و چون برای حکومتیها هم مهم نبوده، از کنارش گذشته اند و به یک تذکر اجمالی که از روی کانالت حذفش کن اکتفا کرده اند ولی در کل نشان از این دارد که خبر بیماری رهبر و یا بحث در باره رهبری آینده واقعیت دارد منتها مصداقش را احمد متتظری و دیگران به خطا به سمت رئیسی گرفته اند!رئیسی نه مبارز سیاسی است و نه شخصیت مقتدر مهم برای رهبری. واقعیتی(صحبت و تصمیم در سطح کلان راجع به رهبری آینده) را احمد منتظری با مورد شایعه و مصداق معین(رهبری رئیسی) به هم آمیخته و به کنش پخش نوار رسیده است. در این کنش منتظری، اصلاح طلبان هم کاملا موافق و پشتیان او هستند و اتفاقا در اینجا احتمال اینکه اخبار به او رسانده باشند بسیار است. اصلاح طلبان می دانند رهبر آینده فقیه مبرز نخواهد بود و تفکیک فقه از سیاست به ناچار حوزه علمیه را مجاب کرده که سیاست را رها کند و همین باعث ترس احمد منتظری و یاران اصلاح طلبش شده و عجالتا از شر رئیسی راحت شوند، تا مصداق بعدی، فرجی هست! موضوع هیچ ربطی به مجاهدین ندارد گرچه آنها هم بهره خودشون را می برند و بخصوص انگلیس خبیث!... سلامت باشید تیمسار.علی

عصبانی گفت...

به نظر من تمامی ارکان جمهوری اسلامی سیستمهایی جزیره ای و هیاتی هستند نه یک سیستم به هم پیوسته و منطقی. در نتیجه باز هم به نظر من تحلیل اینکه چرا فلان عمل از این سیستم سر زده، ما را به جایی نمیرساند. ممکن است همانطور که شما گفتید سپاه با برنامه این فایل را در اختیار فرزند منتظری قرار داده. ممکن است حتی یک گروه در داخل سپاه و برای زیر آب زنی گروه دیگر اینکار را کرده. ممکن است این نوار جزو آن اسنادی بوده که محمود از وزارت اطلاعات برده و حالا طبق یک حرکت مختص به خودش خواسته کل سیستم را به هم بریزد و هزاران امکان دیگر که واقعا نه شما جناب تیمسار و نه هیچکس دیگری که از واقعیت خبر ندارد نمیتواند صد در صد در مورد آن صحبت کند.
اما به نظر من بهتر است به جای صرف انرژی بر روی اینکه چه کسی و با چه نیتی اینکار را کرده؛ به این بپردازیم که نتیجه این حرکت چه خواهد شد. ممکن است یک احمقی کبریتی را بکشد و جنگلی را بسوزاند هر چه تحلیل هم بکنیم که انگیزه اش چه بوده راه به جایی نخواهد برد. بهتر نیست ببینیم نتیجه این آتش چه خواهد شد و کجاها را و تا چه مقدار خواهد سوزاند؟

ناشناس گفت...

مرسی عصبانی

ناشناس گفت...

یک تحکیمی :

دادستانی ها به مرکزیت قل سوم دالتون ها یعنی لاریجانی رییس قوه قضا با پایلوت قرار دادن خراسان سعی در تبدیل حاکمیت دو گانه به حاکمیت سه گانه داشتند(از دولت و سپاه به دولت و سپاه و دادستانی) .
این اعدام ها و جلوگیری از کنسرت ها نیز قدرت نمایی این وضعیت ملوک الطوایفی جدید است . پس پسر منتظری وقت را خوش دید که بتواند حداقل از اعدام های بیشتر جلوگیری کند حالا که باد موافق تلگرام نیز هست و تا همین جا 60 درصد پهنای باند اینترنت کشور بر پایه تلگرامیان می چرخد.
حتی اگر از یک اعدام بیشتر جلوگیری کرده باشد این فرزند برومند آیت الله منتظری با افشای این نوار به او باید گفت که شیر مادرش حلالش باشد.

البته این نوار این جنبه را هم دارد که ای اصلاح طلب ها بیایید و دامن خود از خاندان امام کنار بکشید که ژن تبختر و تفرعن در آن به نهایت هست و حسن و علی خمینی نیز آب نیست وگرنه خوب بلدند که چطور دست خویش برای بوسیدن پیش آورند !

ناشناس گفت...

با سلام
سعی می کنم خلاصه بگم .
در انتخابات گذشته اصول گراها و مذهبی ها تمام شهرهای بزرگ و کوچک را از دست دادند در تهران که حکم کت شدند. مانده مشهد و قم .
کسی ادعایی در خصوص قم ندارد . بروند یک واتیکان اسلامی درست کنند پس مشهد آخرین سنگر دفاعی ان ها تا شکست کامل است .
تمام تحولات متمرکز بر مشهد از آمدن رئیسی , مقابله با کنسرت , یارگیری شدید پایگاه های بسیج به هر وعده و وعید ممکن , انتقال اعتبارات و طرح ها به مناطق حاشیه ای و محروم , جلسات رئیسی با سران سپاه و . . . را در این بستر می بینم . دقت کنید که هنوز طیف گسترده ای از مردم برای شرکت در انتخابات مردد و دودل هستند که اگر آنها در انتخابات شرکت کنند ( به برکت تلگرام ) قطعاً به ضرر اصولگراها خواهد بود .
اصلاح طلب ها و اعتدالیون هم به درستی توان خود را بر شورای شهر متمرکز می کنند و روحانی قطعاً رئیش جمهور دور آینده خواهد بود.
دقت کنید رئیسی در مدت حضورش در مشهد جلسه ی مهمی با مراجع مشهد ( مکارم ) نداشته و به عبارتی روحانیون طراز اول او را در این حد و اندازه ها نمی بینند. در سمت مقابل روحانی و حتی نماینده ی روحانی ( در چند مورد ظریف ) را بهتر تحویل می گیرند . به نظر من شانس روحانی بیشتر از این افراد است .

باید از پیش بینی دقیق جناب دلقک در مقاله ی قبلی ( صیغه ی خانم موگرینی ) تشکر کنم . امروز الهام امین زاده از آمادگی ایران برای گفتگو در خصوص حقوق بشر با اروپا ( بدون انگلیس ) صحبت کرده است . البته که ایران از فشارهای فزاینده ی بعد از اوباما چه در خصوص تحریم ها و چه در منطقه نگران است در داخل هم اوضاع خوب نیست موج خودکشی ها امروز به یک خودکشی دونفره ( کمی تا قسمتی دسته جمعی ) رسیده و داخل کشور فشار بیشتری را تحمل نخواهد کرد. با این وجود فکر می کنم بحث حقوق بشر یک بحث انحرافی است که برای ایران اهمیت کمتری دارد .غرب باید بر روی بحث موشکی و تحولات منطقه متمرکز شود و البته کمی هم هویج را بزرگتر انتخاب کند تا این حضرات رم نکند .
محمد

ناشناس گفت...

سلام
به نظر این من، هدف از انتشار این نوار صوتی، در اصل اثبات ومود اسناد مهمتر و کلیدی تر هست.
یعنی کسی که این نوار رو منتشر کرده، خواسته بفهمونه دست پری از این اسناد داره، و با توجه به زمان و تحلیل های موجود و و و
یک اسم خودنمایی میکنه،
محمود احمدی نژاد، کسی که بیشترین سود رو میبره از این کار، و طبق اخبار گذشته، اسناد بسیاری رو از وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری برداشته هست، نجواها برای دادگاهی کردنش رو نشنیدید؟؟؟

ناشناس گفت...

قبل از هر چیزی ادای احترام میکنم ب پیشگاه استاد بزرگ جناب دلقک،و اما نظرم:
من فکر میکنم این حرکت ادامه سیاست ناامید کردن مردم از جریان اصلاحات هستش با این مضمون: روحانی هم ک تو زرد از اب دراومد اون از داداشش اون از فیشای حقوقی اینم از وزیر دادگستریش و...
تنها راه سپاه برای پیروزی در انتخابات 96 ناامید کردن مردم و در نتیجه شرکت نکردنشون در انتخاباته
برای ب نتیجه رسیدن این استراتژی تا حد کمی خودزنی*ضربه خوردن کلیت نظام* هم میکنن مثله انتشار همین فایل صوتی
جالبه ک وزارت اطلاعات سریعا واکنش نشون میده و ن اطلاعات سپاه اینجا معلوم میشه کی خوشحاله و کی اونجاش سوخته
استاد عزیز اگه قابل دونستین اشتباهاتم رو گوشزد کنین
#دوقطبی#

SHAHRAM ANDIFEKR گفت...

نا شناس
با سلام
از همه اين موارد بايد گذشت و از تيمسار متعجبم كه چطور به گفته يكي از داستانهاي مثنوي يك چيز را ديد ولي كدو را نديد
شما كه چله نشيني كردي تفسير گر شديد فكر نمي كنيد فقط دارند اصل ولايت را در ضمير شما مي كارند
رهبري بعدي را همه قبول كردند فقط منتظرند سپاه اعلام كند
تيمسار منتظري گفت قبا رهبري مال خميني بود لطفا شما
ادرس اشتباه نده ودر روشن گريهايت صادق باش
مردم بايد بدانند تنها زماني روي خوشي خواهند ديد كه
سومي را نداشته باشيم
جناب تيمسار به نظر شما ايا كسي است كه قبا بر تنش راست ايد البته مي دانم كه شما هم مي دانيم كه حتي يك نفر در حد رياست سازمان اب وفاضلاب در دولت مردان قديم چه معمم به مكلا نداريم
مطمعن اگر فكر مي كردي كسي است جلاي وطن نمي كردي و براي دوميش حاضر نمي شدي
عده ايي همفكر داري و مقداري هم غير هم فكر شما با هر دو قشر بازي رواني راه انداختي
در زمان رهبر سوم حتما با افغانستان برابر مي شويم
و شما خوب مي داني پس لطفا نه دكمه سر دست وزير را تفسير كن و نه اين اراجيف
براي مردم ته كار بگو مثل اخوند ها دو پهلو تفسير نكن
يك بار خيانت كرديد به رژيم قبل لطفا به مردم خيانت نكن
تفسير هايت و هفتگي و يك ماه است
احترام سن و سواد شما بجا
ولي اگر قصد كمك به وطن داري قر م قرم نكن كه يكي بايد و ساقش را بگويد
شما كه دنيا را ديديد جاي وبلاك شما در معادلات اخوند ها نيست
از شما پرسيده بودم زنده ياد بهروز مدرسي را مي شناسيد و فرموده بوديد خير
اگر زماني خالي داشتيد يك تا دو ساعت سير كاريش را خواهيد ديد
ايشان يك خلبان هركولس بوده كه از دوست داران شاه بوده و طي جنك خيلي رشادت انجام داده
زيبايي قلمش به امتداد خط فكريش مي باشد

تيمسار شك نكن اگر هيلاري بيايد ديگر وطن خود را نخواهي ديد
از شما بعيد به راحتي ديكتاتوري در امريكا نمايان شده
سياست مدارها در انجا همان كار را مي كنند كه در خاورميانه انجام مي شود
البته سعي كردم كوتاه باشد و جايي براي توضيح نبود

ناشناس گفت...

تحلیل علی اقا رو دور از واقعیت ندیدم. مرسی.

عسکر گفت...

. . . . .
با درود بر ریاست محترم جمهور حضرت حجت الاسلام والمسلمین روحانی
و عرض سلام خدمت همه بینندگان و همه شنوندگان عزیز
. . . . .
خدمتـتـون عارضم که:
با توجه به اینکه حضرت آیت الله خمینی و فرزند برومندشـان حضـرت حـجت الاسلام والمسـلمین
سید احمد آقای خمینی و دیگر اعضای خانواده آیت الله خمینی برای ملت ایران و سرزمین ایران
زحـمـات فـراوان و گـونـاگـونـی کـشـیـدنـد و در هـیـچ مـقـطـعـی از حیات پر بارشـان از زیر بار
مسئولیت، شانه خالی نکردند،
لذا می توان نتیجه گرفت که انتشار این نوار جعلی، یک کار "زشت" و "ضد اخلاقی" است.
. . . . .
والـعـاقـبـة لـلـمـتـقـیـن

ناشناس گفت...

مؤید نظر جناب دلقک نوشته ۲۴ فروردین روزنامه جوان ارگان سپاه بود که درباره نامه کروبی به روحانی گفته بود: «اگر در آن دوران طلایی بودید، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آویزان می‌کردند»

Dalghak.Irani گفت...

دوقطبی هم گفته اما دوباره تکرار می کنم با آدرسی دیگر. فارس نیوز ورجانیوز دو متن بسیار تند و معترضی کارکردند نسبت به انتشار این نوار. اگر بپذیریم که اینان بعنوان سخنگویان سپاه و جبهۀ تحجر باشند چطور است که اطلاعات سپاه که پلیس فتا هم جزیی از ابواب جمعی اش است و پشه را روی هوا نعل می کنند در حوزۀ ایدئولوژی و محافظت از آن کمترین اقدامی نکرده اند چه قبل از انتشار نوار و چه بعد از انتشار نوار صوتی. و نهایتاً این علوی وزارت اطلاعات دولت است که نه سر پیاز است و نه ته پیاز در حوزۀ امنیت اطلاعات و امنیت داخلی و ایدئولوژی درخواست برداشته شدن نوار از روی سایت منتظری را کرده است. در حالیکه کار علوی و وزارت اطلاعات منحصر است بحوزۀ ضد جاسوسی - و نه حتی جاسوسی - در بیرون مرز ها و دنباله اش بداخل. این هم از این جهت از اطلاعات سپاه استفاده نمی شود که سرویس های اطلاعاتی کشورهای دوست و همنفع دایمی یا مقطعی - مثل سیا در داعش شناسی - نمی توانند با غیر دستگاه اطلاعاتی و ثبت شده و قانونی جمهوری اسلامی کار کنند و تبادل اطلاعات بکنند. سپاه اگر تشخیص می داد - اگر منتظری سرخود منتشر کرده بود - که یک در میلیون بضرر ایدئولوژی متحجر و رسمی جمهوری اسلامی است شک ندارم که الان احمد منتظری اشهدش را هم گفته بود. یا...هو

ناشناس گفت...

انتشار اين نوار شايد جهت جلوگيري از رهبر شدن ابراهيم رييسي بسيار ارزشمند باشد همانطور كه مي. انيم اقاي رييسي به قول خودش شاگرد ٣٠ساله اقاي خامنه اي هست و بيشترين قرابت فكري به اقاي خامنه ايدارد ايشون داماد علم الهدي و استان توليت قدس رضوي هست براي همين هست من با تمام وجود ايمان دارم بايد از روحاني در دوره بسيار حساس دوم حمايت كرد