۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

خامنه ای در فکر تمسخر نام هاشمی رفسنجانی؛ ملک سلمان دستور به محاصرۀ دریایی ایران. حسن روحانی در کما!


در حالیکه اعراب برهبری قاطع عربستان در حال تنگ تر کردن راه های تنفسی اقتصاد ایران - در ادامه توضیح خواهم داد - هستند. رهبر عقل زایل شدۀ جمهوری اسلامی همه فکر و ذکرش را متوجه ریشخند هاشمی رفسنجانی کرده با استفاده از مشتقات اکبر که نام کوچک اوست.

1- سه سال پیش بود که خامنه ای در سفر استانی به خراسان جنوبی بجای واژۀ "شیطان بزرگ" آیت الله خمینی در وصف امریکا از واژۀ "شیطان اکبر" استفاده کرد. در حالیکه ترکیب "شیطان اکبر" در هیچ نوشته و گفته و نقل قول مستقیم یا غیر مستقیمی از بنیانگذار جمهوری اسلامی مطلقاً وجود ندارد و ثبت و ضبط نشده است. این موضوع را من همانموقع دستمایۀ یکی از مطالبم قرار دادم و از آن رمز گشایی کردم. 

2- امروز اما خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان یکبار دیگر نام کوچک هاشمی را بسخره گرفته و از "جهاد کبیر" رونمایی کرده است. البته می دانم که خامنه ای کلمۀ "جهاد کبیر" را چند روز پیش از دیدار امروز هم بکار برده بود در دیداری دیگر؛ اما کاملاً معلوم است که این کلمۀ "جهاد کبیر" قواره ایست که از ابتدا برای کنایه به هاشمی و تحقیر او ساخته شده است. 

3- همانطور که در مورد نبودن "شیطان اکبر" در سیرۀ گفتاری آیت الله خمینی گفتم بطریق اولی واژۀ "جهاد کبیر" نیز یک ترکیب مذهبی نیست؛ و در هیچ کدام از کتب دینی و مذهبی و فقهی شیعه حتی یکبار هم بکار نرفته است. و تا بوده و ما دیده ایم و خوانده ایم و شنیده ایم از همین روحانیان واژه "جهاد اکبر" بوده است و نه جهاد کبیر. و منظور از جهاد اکبر هم آن جهادی است که مسلمانان با نفس خود مبارزه می کنند جهت تزکیه. و بسیار شنیده ایم که جهاد اکبر بسیار سخت تر و واجب تر و پرفضیلت تر از جهاد اصغر بمعنای رزم و حرب با کافران و مشرکان در راه دین است.

4- بعبارت روشنتر خامنه ای در جایی که کلمه بار منفی داشت مثل ترکیب "شیطان بزرگ"؛ سخن خمینی را تحریف کرده است برای همسنگ کردن شیطان با هاشمی رفسنجانی از راه اصل تداعی معانی. و حالا که واژۀ اکبر در دنبالۀ جهاد بار مثبت القاء میکرده مشتق "کبیر" را جایگزین "اکبر" کرده که مجدداً نام هاشمی با یک واژۀ ارزش اسلامی همراه نشود. اما در عین حال پالس لازم را به نوچه هایش برساند از راه همریشگی کبیر و اکبر. واژۀ جهاد کبیر چنان غریب و نامأنوس است در بین متدینان و روحانیان که تقریباً همه شاخ درخواهند آورد که چرا خامنه ای اصرار بر تغییر ترکیب های مأنوس مذهبی دارد. البته خامنه ای یک انحرافی سیاسی هم داده به معنای فقهی جهاد اکبر و جهاد کبیر را مترادف با واژۀ "ضد امپریالیسم" کمونیست ها تعریف کرده است. او می گوید:


ایشان، حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب اللهی و روحانیون انقلابی را از جمله روشهای جاری بیگانگان خواندند و تأکید کردند: هدف اصلی دشمنان در این مرحله از جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت است. اگر این هدف محقق و جمهوری اسلامی از عناصر قدرت تهی شود، از بین بردن آن، یا تغییر اساسیِ جهتِ حرکت آن، کار دشواری نیست، به همین علت است که تأکید می کنیم تبعیت نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواسته های آن، «جهاد کبیر» است.
 لذا دیگر حرفی از مبارزه با نفس و تهذیب و این مزخرفات نیست بلکه ضدیت با مدرنیته و مظاهر زندگی لذتبخش و مرفه است که باید هدف مستمر جهادگران کبیر قرار بگیرد.

5- اما شوربختانه در حالی خامنه ای مشغول تکرار ترهات 30 ساله اش است که عربستان سعودی در حال عملیاتی کردن طرحی است که در آن از اعراب همسایه های آبی ایران خواسته شده تا هرنوع داد وستد با ایران را ممنوع و هرگونه تسهیلات اقتصادی و مالی و عملیاتی برای هرنوع کالایی بقصد ایران یا از مبداء ایران را قطع کنند. و این یعنی محاصرۀ دریایی ایران و بستن بازارهای عملیاتی - بویژه امارات و دبی - بروی اقتصاد ورشکستۀ ایران. طبق خبر سایت فرارو تا کنون کشورهای کویت و بحرین توصیۀ عربستان را پذیرفته و عملیاتی کرده اند و امارات - بویژه دبی - و سایر اعراب منطقه نیز در حال آماده شدن برای پذیرش طرح عربستان هستند.

7- تمایل دارم حرف آخر پیروز مجتهدزاده را مجدداً برجسته کنم در اینجا که با سایت فرارو مصاحبه کرده و راجع بطرح جدید عربستان - گفتۀ دکتر مجتهد زاده که یک کارشناس برجستۀ استراتژی ژئوپولتیک است را از این جهت هم خیلی خیلی مهم می دانستم و می دانم  که ایشان آدم محافظه کاری است و در کل همیشه با جمهوری اسلامی خامنه ای همراهی کرده و موضع مثبتی داشته و دارد. تا جائیکه بخاطر همراهی اش با سیاست های احمدی نژاد من مطلبی در مزدوری ایشان نوشتم در سه سال پیش - و حالا همین کارشناس نزدیک به خامنه ای از جنگ بزرگ محتمل در آینده خبر می دهد:

طرح عربستان علیه ایران تبعات جنگ آفرین دارد
مجتهد زداه افزود: «لذا در نتیجه گیری از مطالعاتم اگر به این نتیجه می رسیدم که انگیزه واقعا در گرایش های ایدئولوژیک سوپر ایمپوز شده بر روابط خارجی ما نهفته است بحثی جدی را در سطح تصمیم گیری کلی کشور آغاز می کردم تا کلیت تصمیم گیری نظام در روابط خارجی مرد و  مردانه به این نتیجه رسد که دوران بازدهی برخی جهت گیری های ایدئولوژیک در روابط خارجی ما سرآمده است و باید اکنون به دنبال ایجاد موازنه های ژئوپولیتیکی با دوستان و دشمنان منطقه ای شویم.»

وی افزود: «آیا اکنون هنگام طرح این سوال برای ما فرا نرسیده است که چرا ما باید به حماس همه جور کمک بدهیم اما حماس در اشتراک تاکتیکی جدید خود با محمود عباس و آل سعود در کنفرانس سران اسلامی استانبول علیه ما رای بدهد؟! پس باید در سیاست خارجی خود بازنگری کنیم چرا که سیاست تساهل و تسامح پدر منافع ملی ایران را درآورده است.»
8- همانطور که می بینید مجتهد زاده هم معتقد است که استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی شکست خورده و ایران باید استراتژی مبتنی بر ژئوپولتیک را دنبال کند و چون در این حوزه برتری مطلقی - در همۀ ابعاد - بر عربستان دارد خیلی زود می تواند با متحدان جهانی و منطقه ای شیطنت های عربستان - اگر دادمه بدهد - را خنثی کند. در غیر تغییر استراتژی هم تنها جواب ایران به عربستان و ضربه بمنافع او بستن تنگۀ هرمز است و این یعنی جنگ بزرگ منطقه. من اما واقعاً خیلی زیاد سخت است برایم که رهبر یک کشوری در چنین اوضاع خطرناک محاصره شده ای چگونه می تواند مثل خامنه ای خونسرد و معتمد بنفس بماند و برجز خوانی های ایدئولوژیک و انقلابی خود ادامه بدهد. بعبارت دیگر من هرچه فکر می کنم که خامنه ای کدام اهرمهای "ملی - منطقه ای - جهانی" را در اختیار دارد که چنین بی خیال خطرات هردم نزدیک شونده است؛ عقلم و فکرم بجایی قد نمی دهد. و تعجبم از دولت و روحانی هم مزید است که چرا یکباره رفته اند توی کما و کمترین تحرکی برای برون رفت از راهبرد شکست خوردۀ خامنه ای را تعقیب جدی نمی کنند و منتظر کدام معجزه هستند! یا...هو

۳۴ نظر:

شبگرد گفت...

تیمسار نازنین,
به نظر شما با درگیری نظامی بین ایران و اعراب برگهای برنده ایران به جز تنگه هرمز چه هست؟ ایا ایران سلاح سری دارد؟ آیا نیروی هوایی سری دارد که تاکنون از آن پرده برداری نکرده است؟ به نظر شما شانس ایران در چنین درگیری چگونه هست؟

شبگرد

فرهاد گفت...

متاسفانه حق با شماست. این نتیجه واگذاری استراتژی منطقه ای به سپاه پاسداران و دور زدن تمام مراکز مطالعاتی داخلی است. متاسفانه مدتهاست که خامنه ای فقط به بولتن های پر از غلو مراکز مطالعاتی سپاه بسنده میکند.
به نظرت آیا آمدن ترامپ موازنه رو به نفع اعراب سنگین تر میکنه؟ یا خامنه ای خیالش راحته که اقدامات کنگره آمریکا برای زیر ضربه بردن آمریکا ادامه داره؟

ناشناس گفت...

درود به دلقک عزیز در خصوص خونسردی خامنه ای ارجاع میدم شمارو به رفتار سلفش خمینی در شرو جنگ با عراق از کتاب خاطرات ابراهیم یزدی

"پنج ماه قبل ازحمله صدام"

5 ماه قبل ازحمله صدام به ایران(30 فروردین 1359 دراوج بحران گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا )
تیتربزرگ عنوان اصلی روزنامه کیهان: امام ارتش عراق رابه قیام دعوت کرد.

در یکی از سفرهایم به ایران حدود سال 1371 /1992، روزی در حضور مرحوم مهندس بازرگان ‏صحبت به جنگ ایران و عراق کشید واینکه آیا ممکن بود در آن شرایط از این جنگ پیش گیری کرد؟
ایشان ‏خاطره زیر را در این زمینه نقل کردند:
روزی در سال 1359 از شورای انقلاب از من خواستند برای مشورت در مسئله مهمی در جلسه شورا شرکت ‏کنم .
وقتی به جلسه رفتم دیدم آقای دعائی سفیر ایران در عراق نیز در جلسه حضور دارد. گفتند آقای دعایی ‏گزارشی دارند.
آقای دعایی بیان کرد که در ماههای اخیر هر چند وقت یکبار و گاهی گاهی هرهفته مرا به ‏وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مدارکی به دخالتها و کوشش ایران برای اخلال و آشفتگی در عراق ‏اعتراض مینمایند و من توضیح میدهم که این ها کار دولت ایران نیست و گروههای خود سرند که دنبال قدرت ‏نمایی هستند و نظایر این نوع استدلالها برای رفع اعتراض.
اما هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد و پس از ‏بیان اعتراض شدید به دخالتها و اخلالها گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست.
شما بروید تهران و به آقای ‏خمینی بگویید من اولین دولتی بودم که جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) ‏خودم شخصا به ایران می آیم تا با مذاکره اختلافاتمان را حل کنیم اگر مایل نیستند با من مذاکره کنند من یک هیئت ‏عالیرتبه به ایران میفرستم و یا دو لت ایران یک هیئت عالی برای مذاکره به عراق بفرستدتا اختلافات فیما بین حل ‏شود زیرا ادامه این وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن به این وضع به ایران حمله نظامی ‏خواهم کرد. سپس آقای دعائی تاکید کرد که این آدمی است که حمله خواهد کرد.
شورای انقلاب تصمیم میگیرد که آقای دعایی به اتفاق اقای مهندس بازرگان و آقای دکتر بهشتی برای بیان ماجرا ‏و تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقلاب بروند.
در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل ماجرا ونهایتا تهدید صدام را ‏بیان میکند رهبر انقلاب در پاسخ به او میگویند محلش نگذارید.
سپس آقای مهندس بازرگان به استدلال میپردازد ‏که باید توجه کرد که امروزه موقعیت ما به علت اعمال تندی که انجام شده (حمله به سفارت آمریکا) ومواضع تندی که اتخاذ گردیده است در ‏بین ملل جهان چندان مطلوب نیستیم و اگر گرفتار جنگ شویم کسی از ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل ‏ما حمایت خواهند کرد.
ازاین گذشته وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان عالی و درجات پائین تر و ‏اهانت های بسیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد وگروههای مختلف شده ومیشود وضع بسیار نامناسبی دارد ‏وبکلی فاقد روحیه لازم است.
از این گذشته تسلیحات نظامی ما عمدتا آمریکایی است و با مشکلات میان دو کشور ‏دیگر دسترسی به لوازم یدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد.
براینها باید اضافه کرد که جهان غرب و حتی کشور ‏های عربی محال است بگذارند ما پیروز شویم. بنابراین باید از وقوع جنگ جلو گیری کنیم. رهبر انقلاب در ‏پاسخ میگویند گفتم محلش نگذارید. مجددا آقای دکتر بهشتی شروع به استدلال میکند اما آیت الله خمینی تا سخن او ‏پایان گیرد تحمل نمیکنند واز جایشان برمیخیزند و برای بار سوم تکرار میکنند که گفتم محلش نگذارید و بطرف ‏در اندرونی حرکت میکنند . آقای دعایی که بسیار ناراحت شده بود میگوید آقا من به بغداد نخواهم رفت....
آقای ‏خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس از تامل کوتاهی رویشان را را بطرف دعایی برگردانده ومیگویند ‏وظیفه شرعی ات می باشد که بروی وبدون اینکه منتظر پاسخ شوند به قسمت اندرونی وارد میشوند.
به شورای ‏انقلاب برمیگردند و آقای دعایی بسیار ناراحت بوده در حالیکه گریه میکرده است میگوید به خدا قسم او (صدام) ‏حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری نمیتواند بکند و مدتی بعد عراق به ایران غافلگیرانه حمله میکند.‏

" خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ج 3 "

ناشناس گفت...

درود به دلقک عزیز در خصوص خونسردی خامنه ای ارجاع میدم شمارو به رفتار سلفش خمینی در شرو جنگ با عراق از کتاب خاطرات ابراهیم یزدی

"پنج ماه قبل ازحمله صدام"

5 ماه قبل ازحمله صدام به ایران(30 فروردین 1359 دراوج بحران گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا )
تیتربزرگ عنوان اصلی روزنامه کیهان: امام ارتش عراق رابه قیام دعوت کرد.

در یکی از سفرهایم به ایران حدود سال 1371 /1992، روزی در حضور مرحوم مهندس بازرگان ‏صحبت به جنگ ایران و عراق کشید واینکه آیا ممکن بود در آن شرایط از این جنگ پیش گیری کرد؟
ایشان ‏خاطره زیر را در این زمینه نقل کردند:
روزی در سال 1359 از شورای انقلاب از من خواستند برای مشورت در مسئله مهمی در جلسه شورا شرکت ‏کنم .
وقتی به جلسه رفتم دیدم آقای دعائی سفیر ایران در عراق نیز در جلسه حضور دارد. گفتند آقای دعایی ‏گزارشی دارند.
آقای دعایی بیان کرد که در ماههای اخیر هر چند وقت یکبار و گاهی گاهی هرهفته مرا به ‏وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مدارکی به دخالتها و کوشش ایران برای اخلال و آشفتگی در عراق ‏اعتراض مینمایند و من توضیح میدهم که این ها کار دولت ایران نیست و گروههای خود سرند که دنبال قدرت ‏نمایی هستند و نظایر این نوع استدلالها برای رفع اعتراض.
اما هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد و پس از ‏بیان اعتراض شدید به دخالتها و اخلالها گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست.
شما بروید تهران و به آقای ‏خمینی بگویید من اولین دولتی بودم که جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) ‏خودم شخصا به ایران می آیم تا با مذاکره اختلافاتمان را حل کنیم اگر مایل نیستند با من مذاکره کنند من یک هیئت ‏عالیرتبه به ایران میفرستم و یا دو لت ایران یک هیئت عالی برای مذاکره به عراق بفرستدتا اختلافات فیما بین حل ‏شود زیرا ادامه این وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن به این وضع به ایران حمله نظامی ‏خواهم کرد. سپس آقای دعائی تاکید کرد که این آدمی است که حمله خواهد کرد.
شورای انقلاب تصمیم میگیرد که آقای دعایی به اتفاق اقای مهندس بازرگان و آقای دکتر بهشتی برای بیان ماجرا ‏و تعیین تکلیف به دیدار رهبر انقلاب بروند.
در این دیدار ابتدا آقای دعایی شرح کامل ماجرا ونهایتا تهدید صدام را ‏بیان میکند رهبر انقلاب در پاسخ به او میگویند محلش نگذارید.
سپس آقای مهندس بازرگان به استدلال میپردازد ‏که باید توجه کرد که امروزه موقعیت ما به علت اعمال تندی که انجام شده (حمله به سفارت آمریکا) ومواضع تندی که اتخاذ گردیده است در ‏بین ملل جهان چندان مطلوب نیستیم و اگر گرفتار جنگ شویم کسی از ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل ‏ما حمایت خواهند کرد.
ازاین گذشته وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان عالی و درجات پائین تر و ‏اهانت های بسیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد وگروههای مختلف شده ومیشود وضع بسیار نامناسبی دارد ‏وبکلی فاقد روحیه لازم است.
از این گذشته تسلیحات نظامی ما عمدتا آمریکایی است و با مشکلات میان دو کشور ‏دیگر دسترسی به لوازم یدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد.
براینها باید اضافه کرد که جهان غرب و حتی کشور ‏های عربی محال است بگذارند ما پیروز شویم. بنابراین باید از وقوع جنگ جلو گیری کنیم. رهبر انقلاب در ‏پاسخ میگویند گفتم محلش نگذارید. مجددا آقای دکتر بهشتی شروع به استدلال میکند اما آیت الله خمینی تا سخن او ‏پایان گیرد تحمل نمیکنند واز جایشان برمیخیزند و برای بار سوم تکرار میکنند که گفتم محلش نگذارید و بطرف ‏در اندرونی حرکت میکنند . آقای دعایی که بسیار ناراحت شده بود میگوید آقا من به بغداد نخواهم رفت....
آقای ‏خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس از تامل کوتاهی رویشان را را بطرف دعایی برگردانده ومیگویند ‏وظیفه شرعی ات می باشد که بروی وبدون اینکه منتظر پاسخ شوند به قسمت اندرونی وارد میشوند.
به شورای ‏انقلاب برمیگردند و آقای دعایی بسیار ناراحت بوده در حالیکه گریه میکرده است میگوید به خدا قسم او (صدام) ‏حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری نمیتواند بکند و مدتی بعد عراق به ایران غافلگیرانه حمله میکند.‏

" خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ج 3 "

ناشناس گفت...

این نظر من است و شاید درست نباشد:
به نظرم کیفیت تیترهایتان کمی افول کرده. البته متنها مثل سابق خواندنی و پر محتواست.

ناشناس گفت...

تعجب نکن تیمسار
برای این رفتن تو کما که فکر میکردن با مذاکره و حرف میشه کارها رو پیش برد الان که رهبر به صورت صریح در سخنرانی ها میزنه تو دهن شون مجبور شدن ساکت شده و برن تو کما

هر دو رهبر جمهوری اسلامی آدم های کله شقی بودن و کلی شقی شون هم مقداری ناشی از جهالت و بی خبری از اوضاع دنیا، مقداری ناشی از دین و ایدئولوژی، مقداری ناشی از بیماری روانی (خودشیفتگی خمینی و پارانویای خامنه ای) و بیشترین مقدارش هم ناشی از اطرافیان باشخصیت متزلزل، اصلاح طلبان، جبهه آزادی و اینجور افراد ساده لوح بوده.
این مورد آخر که گفتم شما هم جزو همین دسته بندی قرار میگیرید و بنابراین در این وضع به وجود آمده مقصرید.

خامنه ای تاکنون تودهنی اساسی نخورده بلکه همه ش در حال تودهنی زدن بوده. شما از افرادی هستی که همون استراتژی گاندی وار و مسیح رو تبلیغ می کنی که: وقتی یه نفر زد تو گوشت، اون ور صورتت رو هم بیار جلو!
پس زیاد تعجب نکن و علتش رو در مطالب و افکار خودت و دیگرانی مشابه خودت که زیاد هم هستن جستجو کن.

Dalghak.Irani گفت...

همان موقعی که مطلب را می نوشتم تعجب کردم و تمام شد. شما کمی دیر آمدی و نوشدارو پس از مرگ سهراب شدی. لطفاً بعد از این قبل از تعجب من کامنت بگذار! یا...هو

مازیار وطن‌پرست گفت...

با توجه به شناخت شما از پیروز مجتهدزاده، امکان دارد تحلیلش "بفرموده" باشد؟

نسترداموس! گفت...

متاسفم که که منتم ربطی به مطلب شما ندارد ولی جالب است، من متقاعد شدم که به احتمال 90 درصد ترامپ برنده انتخابات امریکاست و حاضرم شرط هم ببندم.

این فرد از 12 ماه پیش شروع به صحبت های به ظاهر مزخرف کرد و توانست با همین مزخرف گفتن توجه تمام شبکه های جهان را جلب کند و اسمش بیشتر از هر کاندیدای دیگری تکرار شده در ذهن مردم و با اعتماد به نفس مدل احمدی نژادی که دارد خودش هم باور دارد که رئیس جمهور امریکا شده است.

این فرد همانند رهبر عزیز ما خطیب خوبی است و مهارت برچسب زدنش عالی بود جایی که جب بوش را ضعیف النفس و تد کروز را دروغگو و کارسون را کم انرژی خطاب کرد که کاملا این برچسب ها تا اخرین لحظه در ذهن طرفداران و مخالفان نامزدها هک شدند.

بعد از از راه بدر کردن تمام رقبای خودش و رنجاندن تمام اقلیت های امریکا! با برچسب زنی و قطبی سازی فضا چند هفته ای هست که ترامپ رفتار و سخنانش را تغییر 180 درجه داده است و ایشان به تازگی دنبال برگردادن طرفداری کسانی است که رنجانده و از جمهوری خواهان امریکا شروع کرده، اگر رقابت دو نفره بین هیلاری و ترامپ شروع شود، مطمئنا ترامپ برای او هم یک برچسب خوب و اظهارات قطبی پیدا خواهد کرد. نکته جالب اما ضعف هیلاری کلینتون در تاکتیک های انتخاباتی نسبت به ترامپ است به نظر من علارغم اینکه هیلاری تجربه بیشتری در سیاست از ترامپ دارد و سیاستمدار و وزیر امور خارجه با تجربه ای بوده و احتمالا رئیس جمهور بهتری هم برای امریکا خواهد بود اما در بردن انتخابات تا اینجا برد با ترامپ است و با این شرایط هیلاری در انخابات خواهد باخت.

دَوّآر گفت...

بدون مزاح و طعنه ، من تصور میکنم آقای خامنه ای بعد از انتخابات 88 در یک مسیر جنون تدریجی قرار گرفته که در این روزها نمود بیشتری پیدا کرده.

تصور میکنم در سالهای آینده این جنون وارد محدوده هایی بشود که افکار عمومی متفق القول درباره ی دیوانه شدن رهبریِ نظام صحبت کنند.

امیدوارم سپاهیان و ورحانیان صاحب نفوذ برای این مشکل تدبیری انجام ندهند و خامنه ای خود راسا با جنون بدون نقاب هم خود و هم نظام استبداد فقهی را نابود کند.

البته امیدوارم در این مسیر ایرانِ عزیز خیلی آسیب نبیند هرچند که شوربختانه سرنوشت ایران و خامنه ای به شکلی به یکدیگر گره خورده و موفقیت یا شکست هرکدام به منزله ی شکست و پیروزی آن دیگری است

ناشناس گفت...

فدائی امام زمان (عج):
"من اما واقعاً خیلی زیاد سخت است برایم که رهبر یک کشوری در چنین اوضاع خطرناک محاصره شده ای چگونه می تواند مثل خامنه ای خونسرد و معتمد بنفس بماند و برجز خوانی های ایدئولوژیک و انقلابی خود ادامه بدهد. بعبارت دیگر من هرچه فکر می کنم که خامنه ای کدام اهرمهای "ملی - منطقه ای - جهانی" را در اختیار دارد که چنین بی خیال خطرات هردم نزدیک شونده است؛ عقلم و فکرم بجایی قد نمی دهد."
این نفهمیدن فقط مشکل تو نیست مشکل همه مغزهای الکلی و بی خدا و بی دین و ایمانی است که همه چیز را در اسباب و علل مادی منحصر می بینند آن عنصری که در این بین شما نمی فمید و نمی بینید یا نمی خواهید بفهمید و ببینید همانا امداد الهی و توجهات حضرت ولیعصر (روحی له الفدا) است میدانم این کامنت را هم با همان دید و نگاه پاگانیستی و سکولار به سخره خواهید گرفت روزی به خود می آیید که دیگر دیر خواهد بود.
الله ولی التوفیق

پری بلنده گفت...

ساخت قدرت توی این نظام جوریه که خامنه ای راحت نهادهای انتخابی رو میتونه خنثی کنه. این تز که درگیری بین رئیس جمهور و رهبر بتونه سیستم رو به سمت یه برخورد نهایی به نفع عرفی ها ببره درست نیست. توی ایران طبقه متوسط قوی و احزاب و نهادهای مردمی با قوامی وجود نداره که به پشتوانه اش رئیس جمهور به جنگ با رهبر بره. خامنه ای راحت هر اقدام در جهت اصلاحی رو مهار می کنه رئیس جمهور هم فقط میتونه امیدوار باشه با گفتاردرمانی مردم دو دوره ای بکننش و حداقل 8 سال در عافیت رئیس جمهور بمونه و از آخر هم برای تطهیر خودش بگه تدارکات چی بودم و نذاشتن و این حرفها. این طرح عربستان هم اتفاقا کمک به خامنه ای و ضربه به ضرر دولت و روحانیه و اتفاقا خامنه ای حال هم داره میکنه. قاسم سلیمانی رو هم دارن کم کم آماده میکنن برای 96.

ناشناس گفت...

اه اه باز این پری بلنده اومد از اربابش با جملات منفی دفاع کنه بابا اون کس مغز هیچ پخی نیست تو نبودی سری قبل که گفتی خامنه ای میدونه که نمیشه روحانی رو یه دوره ای کرد الان میگی دارن قاسم سلیمانی رو آماده میکنن .ضمنا با اجازه در راستای فرمایشات برادر فدایی امام زمان که هماهنگی کاملی با جناب پری بلنده در راستای بزرگ نمایی کسخل اعظم دارن میخاستم بپرسم خداییش چی میزنی این قدر فازش بالا هست لامصب تو دیگه چس کدوم معده هستی

ناشناس گفت...

این فدوی احمق حر فهایش احمقانه و عین اغایش بود.اما یک نکته را واقعا درست گفت.جمله درست او این بود:روزی به خود می آیید که دیگر دیر خواهد بود. در ضمن اقای اه اه فاز بالا پری بلنده خوش فکره و درست میگه.مشکل مشکل توست. مشکل او نیست.

ناشناس گفت...

خونسردیش از بی دردی و بی عقلی و نادانی و مسوولیت ناپذیری اش هست. مگه جنگ ایران و عراق مشکلی برای خمینی و خانواده اش ایجاد کرد؟ تمام بدبختی اش مال مردم و بود و هست. برای خمینی یک ماجراجویی بود . تخم و ترکه اش هم که دارن شاهانه زندگیشون رو میکنن.

ناشناس گفت...

پیشاپیش برد جناب لاریجانی را هم به اقای عارف باید تبریک بگیم و از اقای روحانی اولین رئیس جمهور 4 ساله ایران هم حلالیت بطلبیم که خیلی اذیتش کردیم...

ناشناس گفت...

ولاکن ما در جنگ به وظیفه الهی خود عمل می کنیم.(گور بابای مردم)

ناشناس گفت...

پری بلنده دیگران رو چی فرض کردی؟؟ تابلوه ذوب در ولایتی ادا در نیار. خود عاقا انقدر اعتماد به نفس نداره که اینطور خیالهای در مورد خودش بخواد بکنه

مازیار وطن‌پرست گفت...

تحجر علیه تحجر!

بنام ولایت فقیه زدند 5 طلبه (ولی فقیه بالقوه) را لت و پار کرده و در و پیکر و شیشه‌های حوزه‌ی علمیه کمالیه در خرم‌آباد را پایین آوردند. طلبه‌ها از اهانت یکی از همراهان سخنران (الله کرم) به زن و بچه و مادر هاشمی رفسنجانی، ناراحت شده‌بودند.

ای کاش یکهفته صبر می‌کردند و در سالگرد 15 خرداد و حمله به فیضیه انجامش می‌دادند.

ناشناس گفت...

راستش خبر کتک کاری دوستان اله کرم در حوزه خیلی شیرین بود با هر کلمه ای که میخواندم آفرین میگفتم به هردو طرف. همینطور با هم کتک کاری کنند و به مردم کار نداشته باشند خیلی خوب میشود.

ناشناس گفت...

بخش سخت حکومت با پشتیبانی نیروهای تندرو و خامنه ای به صورت برنامه ریزی شده از مدتی پیش تنگ کردن عرصه زندگی روزمره مردم و تحت فشار گذاشتن دولت رو با شدت و حدت شروع کردن. حرف های اخیر خامنه ای که خصوصی ترین بخش های زندگی مردم رو هدف گرفته است و در پی اون فعال شدن نیروی انتظامی با طرح گشت نامحسوس و قوه قضاییه با دستگیری مردم و فعالان، لغو کردن کنسرت ها با دستور دادستان ها همگی در راستای همین برنامه هست. هدف نهایی هم ناامید کردن مردم و یک دوره ای کردن ریاست جمهوری روحانی است که البته به نظر میرسه تنها کار درست حکومت هم همینه. حکومت با وحشیگری و له کردن حقوق انسانی مردم، صداهای براندازانه و نیروهای سرنگون طلب را تقویت میکند. چنین برنامه ای به تدریج باعث حذف نیروهای جاانداز و وقت تلف کن اصلاح طلب خواهد شد. روزی که مردم به ناامیدی مطلق برسند و به طور کامل از این حکومت قطع امید کنن روز پایان این عصر تاریک و قرون وسطای ایران خواهد بود.

اژدها گفت...

تلخک،

"عربستان سعودی در حال عملیاتی کردن طرحی است که در آن از اعراب همسایه های آبی ایران خواسته شده تا هرنوع داد وستد با ایران را ممنوع و هرگونه تسهیلات اقتصادی و مالی و عملیاتی برای هرنوع کالایی بقصد ایران یا از مبداء ایران را قطع کنند."

در میان این اعراب که شما میگویید به جز امارات متحده عربی هیچ کدام با ایران دادوستد بازرگانی دندانگیر ندارند. شما بفرمایید پیامد اینکه امارات متحده عربی شیر دادوستد بزرگانی با ایران را ببندد برای ایران و امارات متحده عربی در کوتاه و میان و درازمدت دقیقا چیست؟

ناشناس گفت...

«حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ضرورت اقدامات عمیق، از برخی اقدامات غیرمنطقی انتقاد و تأکید کردند: گاهی برخی افراد و جوانهایی که ممکن است صالح و مؤمن هم باشند، به دلیل مخالفت با یک فرد یا یک جلسه سخنرانی، هیاهو و جنجال به‌راه می‌اندازند و آن مجلس را بر هم می‌زنند، در حالی‌که من از قدیم با این کارها که هیچ فایده‌ای نیز ندارد، موافق نبوده و نیستم، و معتقدم فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است.»

نظر معظم‌له این است که فایده ندارد این کارها والا از نظر شرعی و قانونی مخالفتی با آن نداشته و ندارد و اگر مواردی هم باشد که این گونه کارها تاثیر داشته باشد که ناز شصت برادران غیرتمند.

ناشناس گفت...

جناب تیمسار چه خبر از عقب نشینی های ایدئولوژی؟

ناشناس گفت...

ممنون دلقک با ریاست موقت لاریجانی همانطور که پیش بینی کرده بودید دوقطبی شدت یافت .لطفا پست روشنگرانه جدیدتان را بزنید با تشکر
آهنگر

Dalghak.Irani گفت...

دشمنانی که سقوط مرا مترادف با رسیدن به کعبۀ آمال خویش منتظر نشسته اند و با نیش های آشنای "برانداز یا مزدور اینترنتی" مرا به واکنش فرامی خوانند عرض می کنم که دیگر منتظر نباشند و دکمۀ سقوط جمهوری اسلامی را هرچه زودتر فشار بدهند و کار را تمام کنند چون من دیگر سقوط کرده ام و بزرگترین مانع در راه براندازی جمهوری اسلامی از مین برداشته شده است. اما برای دوستانی که منتظر اظهار نظر من راجع به انتخاب هیئت رئیسۀ مجلس هستند مژده می دهم که در ساعات آینده یک تحلیل کلاسیک (کاری که بندرت می کنم و تحلیل های من همواره سمت و سوی تشدید جو دوقطبی را دارد از چایگاه کسی که مخالف جمهوری اسلامی است) بنویسم تا جغرافیای تازۀ ایدئولوژی و سمت و سوی سیاست آینده را بنمایانم. یا...هو

آبغوره گفت...

بی صبرانه منتظرم تیمسار گرامی. با تشکر از وقتی که میگذارید.

ناشناس گفت...

منتظر تحلیل شما هستم ای مرد نیک روزگار.

ناشناس گفت...

با انتقاد اخیر خامنه ای، آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی که فضای مجازی رو لجن زار نام نهاد و تصویب شورای عالی فضای مجازی که دولت در اون اکثریت رو داره برای اجبار این نرم افزارها به انتقال اطلاعات شون به داخل ایران که قطعا با مخالفت شرکت های مالک نرم افزارها روبرو خواهد شد، به زودی تلگرام و چند تا از نرم افزارهای پیام رسان قلع و قمع خواهند شد. از الان دوستان آماده باشید و مثل قضیه رئیس شدن جنتی و لاریجانی که دوستان دچار شوک شدن نشه و بعد از فیلتر شدن با گریه و زاری نیاید اینجا و برای آرام شدن تقاضای تحلیل تیمسار بکنید تا تیمسار هم با یک تحلیل: انشالله گربه ست و ما پیروزیم و حزب اللهی ها در حال ریزش هستن، سر و ته قضیه رو هم بیاره!

ناشناس گفت...

اگر میخوای تحلیل کلاسیک ارائه بدی نشون میده که منطقی تر میخوای عمل کنی. همونطور که در کامنت بالا گفتم عملا این تحلیل های احساسی شما با شکست مواجه شده. با این همه ریزشی که شما در پست هاتون دم ازش میزنید تو این مدت باید تا حالا بیشتر از جمعیت ایران حزب اللهی ریزش میکرد که نکرده. شما حزب اللهی ها رو نمی شناسید عوض شدن عقیده شون خیلی سخته اگر هم به چیزی شک کنن محیطی که در اون هستن دوباره عقایدشون رو بازتولید می کنه. تحلیل توهمی جواب نمیده. هر چند با این تحلیل اخیرتون که میگین با اتفاقات اخیر دوقطبی تشدید میشه موافق هستم (قبلا موافق نبودم و کامنت مخالفت گذاشتم) و این یه تحلیل کلاسیک هست که البته با کمی از همون احساسات و آرزوها و توهمات مخلوط شده. منتها با نتیجه گیری تون از این دوقطبی هم نظر نیستم. شما میگین دوقطبی مفید هست و باعث ریزش و تقویت عرفی گرایان میشه (باز هم همون آرزوها و توهمات) ولی در حقیقت دوقطبی باعث رادیکال تر شدن فضا، تضعیف اصلاح طلبان، ناامیدی مردم، کم شدن احتمال رای آوردن دوباره روحانی، عقب نشینی عرفی گرایان و پیش روی تندروها میشه و نتیجه نهایی هم چندان قابل پیش بینی نیست یا طبق پیش بینی دکتر رنانی، این فضا درنهایت موجب به حکومت رسیدن فاشیست ها و تندروهای نظامی و فضایی مانند کشور کره شمالی یا زمان پینوشه در شیلی میشه یا اینکه مردم به نقطه آستانه تحمل شون میرسن و جرقه واکنش های مسالمت آمیز یا غیرمسالمت آمیز مردم زده میشه.

ناشناس گفت...

فقط یادت نره یکی از اصول اساسی تحلیل کلاسیک، غیر از تکیه بر فکت ها و وقایع روز، اینه که نویسنده روایت صرف خودش و مونولوگ خودش رو به خواننده تحمیل نکنه و نظرات و تحلیل های مخالف رو هم در میان تحلیل خودش بگنجونه (حداقل اشاره ای بهشون بکنه) تا تحلیل از حالت بیانیه نویسی شخصی بیرون بیاد.

ناشناس گفت...

کسی که نظر مخالف میده دشمن نیست.
طبق تعریف دشمن کسی هست که از راه غیرمتعارف یا غیراخلاقی بخواهد فردی یا گروهی را کلا از صحنه روزگار حذف کند

ناشناس گفت...

قرار نیست که صبح تا شب تعریف و تمجید، تیسمار چقدر خوبی، چقدر خوشگلی، آقایی، پدر عزیز!، مرد نیک و... بشنوید. متاسفانه فضای اینترنت خشک هست و نمیشه "لحن و تن صدا" رو هم تو کامنت های کتبی گذاشت. البته یه اصلی بود از قدیم در چت های به زبان انگلیسی شبکه های irc که وقتی یه نفر کامنتش رو با حروف بزرگ مینوشت یعنی داره فریاد میزنه یا عصبانی هست که خوشبختانه یا بدبختانه زبان فارسی همچنی قابلیتی یعنی حروف بزرگ و کوچک نداره. بنابراین وقتی یه نفر با شما مخالفت میکنه تصور نکنید که با قیافه عصبانی و قرمز درحالیکه به شما فحش میده داره باهاتون مخالفت میکنه. زمانیکه ساختار منطقی تحلیل هاتون مشکل داشته باشه طبیعیه که یکی دو نفر مخالفت کنن. اکثرا که در حال تعریف و تمجید خود شما هستن (کاری به مطلب ندارن، فقط مشغول تعریف از فضایل فراوان شما هستند) بنابراین با مخالفت یک نفر یا دو نفر نباید قاط بزنین!

vasat piaz گفت...

محمد نوری‌زاد در گفتگو "صفحه آخر" هفته گذشته با فلاحتی صحبت از آزمایش اتمی ایران به کمک روس‌ها میکرد، و تخریب ارگ بم رو در منطقه به آن آزمایش نسبت داد

شاید برگ برنده! مردی از خامنه همین باشد؟!