۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

دفاع از آزادی های مدنی جوانان در قم بهترین اقدام و بهترین موضوع داغ بالاترین. آفرین!

undefined

Allegory of Prudence


زبانم قاصر است از بازگویی شکوه اقدام مردم قهرمان قم (مرکز تولید و توجیه تحجر) در اعتراض مدنی به اقدامات وحشیانه و زندگی کش مأموران گشت ارشاد. لبریز از سپاسم و آمدم همین را بگویم. فقط. دستمریزاد عزیزان وطن. خدا پشت و پناهتان. راه سعادت ما از همین یک مسیر بیشتر راه عبور ندارد: دفاع از زندگی و شادی. نفٌس حرکت های این چنینی است که مهم است به بزرگی یا کوچکی آن ارتباط وثیق ندارد. گام های کوچک مدنی به نتییجۀ بزرگ فرار تاریکی و تحجر از مقابل نور شاد و گرم زندگی منجر خواهد شد؛ قطعاً. منتظر روشنفکران و سیاستمداران ننشینیم که وعده های بزرگ می دهند و عمل های کوچک حتی نمی کنند. این زندگی ماست که به تاراج می رود. مقاومت کنیم تا جای کم خطر! همین. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: