۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

جمهوری اسلامی پاره سنگ ترازوی معاملات ترامپ با جهان خواهد شد قبل از جنگ. چاره چیست: آزادی حجاب و عفو عمومی!

Image result for trump team

پیش فرض این تفسیر:

جرمی شاپیرو (Jeremy Shapiro) رئیس بخش پژوهش‌های شورای روابط خارجی اروپا دشواری توصیف ترامپ و سیاست هایش را به‌درستی در عبارتی دقیق چنین توصیف کرده است: 
"کسی را که مدعی شناخت سیاست‌های آتی ترامپ است، باور نکنید، حتی اگر این مدعی خود دونالد ترامپ باشد". 

الف- همۀ دنیا ترسیده اند. اما آیت الله خامنه ای از همه بیشتر ترسیده است. و حالا معلوم شده که خودسر خودسری که مرتب تکرار می کردند چنان هم خودسر نبود و نیست. زیرا نه تنها خود آیت الله خامنه ای جرأت نکرد راجع به انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ اظهار نظر بکند بلکه هیچ عنصری از عناصر متعدد و متکثر و هرزه باف و ولنگار گفتار جمهوری اسلامی اعم از تندرو و کندرو و اصلاح طلب و اعتدالی و حتی امامان جمعۀ خودسر نیز نتوانستند و اجازه نیافتند تا خودسری کنند در گفتن از پدیده ای که همۀ جهان از مراکز اندیشگی و علمی گرفته تا گسترۀ سیاسی و رسانه ای را مبهوت و مشغول خودش کرده است. من هم که مرتب اعتراف می کنم که بدجوری ترسیده ام و چون طرف هم امریکایی است و من هم حس امریکایی مبتنی بر شناخت انسان امریکایی را ندارم بسیار سخت است که بتوانم حرفی بدیع و متفاوت از آنچه که هم خود شما و هم خوانده ها و گوش کرده ها و دیده های شما آن ها را رصد کرده از سوی بهترین مغزهای جهان؛ بگویم.


ب- اما بالاخره باید حرفی بزنم هرچند کمی سیاه و تلخ بنظر برسد: 

1- اگر بخواهم با کمترین لغات ممکن از سیاست امریکایی ترامپ در مورد ایران اسلامی سخن بگویم بنظرم این گزینه مناسب ترین گزاره باشد: "دونالد ترامپ به همه - چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی - سخت ترین خواهد گرفت". به این معنا که اگر سیاست های اوباما را نرم و سیاست های کلینتون بازنده را سخت و سیاست های حزب جمهوریخواه امریکا را سخت تر نشانه گذاری کنیم در یک مقایسۀ ساده و سرراست سیاست های ترامپ سخت ترین خواهد بود. در مورد داخل امریکا که سیاست های ترامپ ترکیبی از تشویق سرمایه داران برای سرمایه گذاری در داخل خاک امریکا گرفته تا تنبیه رنگین پوستان تا حتی با گشتن پلیسی در زندگی خصوصی و ارتباطات آنان خواهد بود اظهار نظری نمی کنم. زیرا نه بمن ارتباط مستقیم دارد و نه جامعۀ امریکا و قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک آن اجازه خواهند داد که ترامپ زنجیر پاره کند و او را مهار نسبی خواهند کرد. نسبی را هم به این دلیل اضافه می کنم که بهرصورت رییس جمهور امریکا قدرت فوق العاده ای هم دارد اولاً و ترامپ شخصیت یکه بزن و دیکتاتوری هم دارد بعلاوۀ تلون مزاج این گونه شخصیت ها ثانیاً. و می تواند در هر لحظه ای تصمیم شوکه کننده ای بگیرد و همه را مبهوت کند.

2- هنوز هم برسر حرفی که در پست قبلی راجع به رفتار ترامپ نوشتم که عبارت بود از "شراکت با حوزۀ تمدنی اروپای سفید؛ سازش با حوزۀ تمدنی اروپای اسلاو، مهار حوزۀ تمدنی کنفسیوسی و بالاخره تقابل با حوزۀ تمدنی اسلامی و مهربانی اربابانه با بقیۀ خرده تمدن های افریقایی و امریکای لاتین و امثالهم." هستم. اما می خواهم کمی ریزتر بشوم در سیر حرکت ترامپ تا مشخص کنم که آن کلیات رنگ سرخ را چگونه پیاده خواهد کرد. چنین بنظرم می رسد که دونالد ترامپ در ابتدای شروع دولتش - حداقل در سال اول - همت و تلاش اصلی شخص خودش را متمرکز خواهد کرد بر سیاست های داخلی امریکا و سیاست خارجی را خواهد سپرد به خط مشی حزب جمهوری خواه و همکاران بسیار تندرواش که از داخل حزب برگزیده است. این تصمیم با همۀ ترسناکی که نام و سابقۀ همکاران حزبی و منتخبش القاء می کنند؛ این خوبی را دارد که نام های مطرح شده سیاستمدار حرفه ای هستند و دنیا و مناسباتش را می شناسند و گز نکرده پاره نخواهند کرد. بنابراین و با توجه به اینکه سیاست خارجی امریکا را سیاستمداران حرفه ای اداره خواهند کرد؛ تحلیل پیش بینم این است که دولت ترامپ در سیاست خارجی هیچ کار دفعی و یکباره و شگفت انگیز انجام نخواهد داد. ممکن است در بعد رسانه ای و رجز خوانی ها، برخی تهدیدات هم مطرح شود. اما عملی که تیم سیاست خارجی ترامپ در پیش خواهد گرفت فقط و فقط سختگیرانه و گاهی بسیار سختگیرانه خواهد بود و نه شوکه کننده و یکباره.

3- بعبارت دیگر دولت ترامپ نه برجام را بهم خواهد زد و نه هیچ تعهد و توافق های اقتصادی و مالی و زیست محیطی و از این قبیل. بلکه دولت ترامپ برسر همۀ این تعهدات امریکا چانه زنی های سختگیرانه تری انجام خواهد داد و در برخی از مفاد این توافقات و تعهدات منافع نقد و فی الحال بیشتری را برای امریکا خواهد گنجاند. اما آنچه که برای من مهم است موضوع ایران و مسایل مرتبط با وطن است. لذا سیر چگونگی رفتار دولت ترامپ با ایران را جزیی تر شرح می دهم.

4- ترامپ در مورد ایران همان چانه زنی با دیگران را هم انجام نخواهد داد. یعنی حتی برجام را بمذاکرۀ مجدد نخواهد گذاشت. بلکه ترامپ کاری که خواهد کرد دنبال کردن خط مشیی است که جمهوری اسلامی را به استیصال بکشاند و کنش خلاف توافق برجام را بخود حکومت ایران تحمیل کند؛ تا هنگام واکنش تند خودش دستاویز کافی برای ارائه به شرکای اروپایی امریکا و دنیا داشته باشد. برای به استیصال کشاندن جمهوری اسلامی هم حوزۀ اقتصاد را نشانه خواهد رفت و سعی خواهد کرد چه با اجرای سخت گیرانۀ تحریم های فرا برجام و مهمتر از آن اجبار و وادار سایر اقتصاد های مؤثر - اعم از اروپا و چین و هند و روسیه و ... - برای عدم همکاری گسترده و مؤثر با ایران؛ جمهوری اسلامی را بگوشۀ رینگ ببرد.

5- همانطور که در تیتر هم نوشته ام امریکای ترامپ با جمهوری اسلامی بمثابه "نقش پاره سنگ ترازو در معاملات" رفتار خواهد کرد. به این معنا که وقتی شروع می کند به چانه زنی های مفصل و انبوه با سایر کشورها - اعم از اروپا و روسیه و چین و امریکای لاتین و غیره - برای حداکثری کردن منافع خودش و تعدیل تعهدات یکجانبۀ امریکا؛ ابتدا بساکن هیچ حرفی از جمهوری اسلامی در میان نخواهد بود تا چانه زنی ها تمام شود و معاملۀ دلخواه امریکا با سایر شرکا و رقبا جوش بخورد. آن وقت است که قبل از امضای نهایی توافقات تجدید نظر شده با دیگر کشورها با یک آقا اجازه نگاهی خواهد کرد به کفه های ترازو و خواهد گفت ببخشید مثل این که کفۀ تعهدات شما هنوز هم کمی سبک تر می نماید از کفۀ تعهدات امریکا؛ و بنظرمی رسد کفۀ ترازو در طرف شما پاره سنگ برمی دارد و بلافاصله موضوع "با ایران معاملۀ مؤثر نکنید" را خواهد انداخت توی کفۀ شرکا و رفقا و خواهد گفت: خب الان تعادل برقرار شد. و معنی سیاسی این حرف یعنی این که گرم نگرفتن و بکمک ایران نرفتن هم جزیی از این توافق است و هر کسی این شرط بسیار جزیی را نپذیرد معادله برقرار نشده و معامله کامل نخواهد شد. امریکا از این راه خواهد توانست ایران را بیشتر از قبل منزوی کند و تمام رؤیای جلب سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادهای بزرگ را نقش برآب خواهد کرد. به تعبیر روشن تر کنش امریکا در ابتدا تحریک غیر مستقیم واکنش جمهوری اسلامی خواهد بود تا آن را کنش ناهنجار معرفی و تبلیغ کرده و کنش بعدی خودش را واکنش لاجرم نشان دهد.

6- نشانه های این خط مشی بنظرم از شش ماهگی دولت ترامپ کار خواهد کرد و جمهوری اسلامی هر روز بیش از روز پیش دچار سختی بیشتری در پیدا کردن شریک اقتصادی خواهد شد. از نیمۀ دوم سال میلادی آینده خواهد بود که امریکا خواهد توانست با توجه به واکنش های ایران به این انزوا سیاست های خودش را تهاجمی یا نرم کند. به این معنا که اگر خامنه ای در خط مشی و استراتژی تا کنون خودش تجدید نظر اساسی و اعتراف شده و اعلام شده بکند طوری که اسرائیل این تغییرات را بنفع منافع و موجودیت و رسمیت خودش به اطمینان برسد؛ امریکا از گشایش های بعدی استقبال خواهد کرد. و الا بهانه پشت بهانه خواهد آورد که بالاخره آیت الله خامنه ای را وادار به اشتباه رفتن بسمت سانتریفیوژها و غنی سازی های بیشتر و موشک های دوربردتری بکند. اگر کار به اینجا برسد اوضاع بشدت وخیم خواهد شد. زیرا با اولین نشانه های عدول از برجام توسط خامنه ای امریکا تأسیسات هسته ای ایران را بمباران خواهد کرد. اگر در این مرحله ایران واکنش تلافی جویانه ای در خارج از مرزهای ایران یا در آب های بین المللی نشان ندهد امریکا هم کاری نخواهد کرد و بعد از تخریب زیرساخت های اتمی عقب خواهد نشست. اما اگر ایران واکنش مهمی نشان بدهد؛ امریکا هم دیگر زیر ساخت های نظامی و بعد صنعتی و غیره را بنوبت بمباران خواهد کرد.

7- آنچه که مشخص است امریکا هیچ سربازی در ایران پیاده نخواهد کرد و اگر اوضاع تا آنجا پیش برود که امریکا تأسیساتی غیر از مراکز هسته ای را بمباران کند؛ نسخۀ لیبی در ایران پیاده خواهد شد و آتش بیار معرکه هم گروه های قومی جدایی طلب و مزدوران وابسته به مجاهدین و انجمن پادشاهی - با رضا پهلوی اشتباه نشود - خواهند بود که جنگ داخلی گسترده ای را دامن خواهند زد. این سیاه ترین و بدبینانه ترین تحلیلی است که می تواند در سال سوم زمامداری ترامپ به صحنه بیاید. و محتمل است که من زیادی ترسیده ام و افق را خیلی روشن نمی بینم. و خدا کند که اینطور باشد و تحلیل من زیاده ساده انگار بنظر برسد و محقق نشود. بویژه اینکه ایرانیان همیشه از نظر همبستگی ملی و فرهنگی سورپرایز کرده اند و مثل سایر ملل عقب مانده بجان هم نیفتند.

8- اما می ماند اینکه جمهوری اسلامی در وضعیت محتمل پیش رو چه می کند و چه می تواند بکند. در مورد چه می کند مطمئنم که در مراکز تصمیم گیری های استراتژیک نظام در حال بررسی راه کارهای دوگانه هستند. بخش ایدئولوژیک نظام سعی می کند سیاست های نظام را بسمت اتحاد استراتژیک تر با چین و روسیه سوق دهد به این امید که از تضاد تاریخی روسیه و امریکا با هم و تضاد فعلی چین و امریکا با هم استفاده کرده و منافع ایدئولوژیک خود را نجات بدهد. بخش عرفی تر و دولتی تر نزدیک به روحانی اما ضمن مماشات با گروه پرقدرت ایدئولوژیک نزدیک بخامنه ای تلاش می کنند که بخشی از اتکای ایران را بسمت اتحادیۀ اروپا ببرند و همۀ اتکا را به روس ها و چینی ها محدود نکنند. اما بنظرم هیچکدام از این سیاست ها در روز مبادا کار نخواهد کرد و پاسخ نخواهد گرفت. زیرا واقعیت قضیه این است که تقریباً همۀ دنیا از حسن ظن اوبامای روشنفکر و سلیم النفس سوء استفاده کرده اند و منافع خودشان در رابطه با امریکا را بحداکثر افزایش داده اند. لذا هیچ کشوری در دنیا نیست که با دولت ترامپ مشکل دو طرفه نداشته باشد و میل و توان این را داشته باشد که روی کارت منافع ایران در تقابل با امریکا سرمایه گذاری کند. بعبارت دیگر همۀ کشورها در حال برنامه ریزی برای حل مشکل خودشان با امریکای ترامپ هستند و نه کمک به کشوری چون ایران که در مقابل منافع امریکا برای آن کشورها جایگاه قابل بحثی ندارد.

9- می ماند دو راه برای جمهوری اسلامی که اولی غیر سیاسی و بسیار دور از ذهن و بعید است با توجه به ایدئولوژیک بودن حکومت ایران و دومی یک راه حل سیاسی بسیار باریک و پل صراطی است که خودش کمتر از امریکا خطرناک نیست برای آیت الله خامنه ای و آخوندهای همراهش:

الف- راه حل اول این است که سران جمهوری اسلامی در یک حرکت غافلگیر کننده تر از پیروزی ترامپ اعلام آشتی ملی بکنند. و از راه آشتی ملی خودشان را حکومت مردم ایران معرفی و از تبعات دخالت های خارجی بشدت - در حد غیر ممکن - بکاهند. برای اعلان آشتی ملی هم نیاز به کار شاق و مطالعات آنچنانی و ضوابط پرپیچ و خمی نیست. جمهوری اسلامی می تواند با اعلان یک "عفو عمومی و سرتاسری" و دو با صدور حکم حکومتی "لغو حجاب اجباری" آشتی ملی را عملیاتی بکند و ملت ایران را از توده و نخبه پشت نام میهنشان متحد و یکپارچه گرداند. شرح اینکه چگونه این دو مورد همۀ خواسته های ایرانیان را دربرمی گیرد از حوصلۀ این مقاله خارج است و من بتواتر و تناوب در پست های مختلف هم چنین درخواست هایی را مطرح و هم شرح داده ام.

ب- با توجه به اینکه انجام بند الف غیرممکن در حد محال قطعی از سوی آیت الله خامنه ای است. می ماند تنها راه حل احتمالی سیاسی که آن هم کمی بعید است اما محتمل تر از اولی است. و آن راه حل توسل به بریتانیا و استفاده از دولت بریتانیا برای اثر گذاری روی تصمیمات امریکای ترامپ است. بعبارت دیگر بنظرم می رسد که امریکا با تنها کشوری که دچار مشکل نیست و نخواهد شد بریتانیاست و باز این پارلمان و دولت مستقر در وست مینیستر لندن خواهد بود که بعنوان تنها دوست مورد اعتماد امریکا او را دلالت یا نصیحت خواهد کرد. بعبارت روشنتر یک دولت بریتانیا به تنهایی خیلی بیشتر از کل اتحادیۀ اروپا در نزد دولت ترامپ اثرگذار خواهد بود.

10- و با یک یادآوری مستند این مطلب را پایان بدهم. و آن اینکه جمهوری اسلامی نباید شعارهایی را که برای توده می سازد خودش باور کند و گمان کند که اولاً دوستانی دارد و ثانیاً عمق استراتژیکی دارد. در مورد دوست نداشتن که اظهر من الشمس است و چین و روسیه سر بزنگاه های تحریم ها ماهیت اصلی خودشان در رابطه با ایران را بخوبی نشان داده اند. و ایران عمق استراتزیکی هم ندارد در منطقه و شما را آدرس می دهم به مسابقۀ فوتبال اخیر بین تیم ملی ایران و تیم ملی سوریه در مالزی. بازیکنان سوری تحت پرچم سوریۀ بشار اسد و دور از جنگ فوتبال بازی می کردند و می کنند؛ و بطور بدیهی در اوضاع فعلی سوریه در جبهۀ موافقان اسد قرار می گیرند و از کمک های فراوان حکومت ایران به کشورشان هم خبر دارند و هم برخوردار هستند که همین فوتبال بازی کردن بجای جنگ یکی از همان کمک هاست. اما همین سوری های نماینده و دست پروردۀ بشار اسد دوست ما چنان با نفرت و شدت خصمانه رفتار می کردند در زمین مسابقه با بچه های ایران که من حتی این نفرت را در بازیکنان عربستان هم هیچگاه ندیده ام نسبت به فوتبالیست های ایران. می خواهم بگویم که عمق استراتژیک در سرزمین های عربی چه سوریه باشد و لبنان و چه همسایۀ دیوار بدیوارمان عراق؛ افسانه ای شعاری است و نکند خود جمهوری اسلامی هم در دام شعار خودساخته اش بیفتد و ایران را بباد فنا بدهد. یا...هو

۳۸ نظر:

بردیا گفت...

1- خامنه ای و رژیم هیچ عقب گردی در مسائل داخلی نخواهند کرد. اتفاقا از پدیده ترامپ سعی میکنن استفاده کنن برای منکوب کردن و کم کردن سهم به اصطلاح میانه روها (!) از سفره انقلاب! این نظام به نایب رئیس مجلسش (نایب رئیس مجلسی که بعد از اون نظارت استصوابی وحشیانه) روی کار اومده یه سخنرانی کنه و یه بشقاب شله مشهدی از گلوش پایین بره بعد میاد آشتی ملی برقرار کنه؟! زهی خیال باطل. کمربند رو اتفاقا سفت تر میکنن.

2- سناریوی عقب نشینی توی مسائل بین المللی توسط خامنه ای هم منتفیه. سیاست خارجی این رژیم هویت محوره. منفعت محور نیست. رژیمای هویتی هم سرشون بره هویت شون نمیره!! جلوی ترامپ هم به زودی خامنه ای شروع میکنه به الدرم بلدرم های احمقانه.

3- بین دعوای خامنه ای و ترامپ این میانه روهای زپرتی و نون به نرخ روز خور معلق بین زمین و هوای هم از توپره بخور هم از آخور که آش و لاش میشن و کار روحانی تمومه. از آخر هم خامنه ای مجبور میشه سر مسائل هویتی هم فضای داخل رو حسابی ببنده هم بره سمت غنی سازی و موشک و غیره و آمریکا هم حمله میکنه رژیم هم جواب میده و خاورمیانه به آتیش کشیده میشه . کار اتفاقا به پیاده کردن نیروی زمینی آمریکا هم شاید بکشه.

4- در کوتاه مدت به فنا میریم و شاید حتی بخشایی از کشور تجزیه بشه ولی در بلندمدت به نفعونه و برای همیشه از شر آخوند خلاص میشیم و از نو مملکت رو میسازیم.

ناشناس گفت...

"من هم حس امریکایی مبتنی بر شناخت انسان امریکایی را ندارم..."
من آمریکایی محافظه کار طرفدار ترامپ میشناسم که خودشم هنوز باورش نمیشه، ترامپ شده رئیس جمهور، هنوز توی شوکه! اما در مورد علت سکوت مقامات، فقط ترس از ترامپ نیست، این ها دنبال فرصت هم هستند.

ناشناس گفت...

یک بار چند ماه پیش اشاره به پخش سرود حرام ای ایران ای مرز پر گهر قبل از اخبار ساعت چهارده رادیو و اعلام پذیرش قطعنامه 598 و سرکشیدن جام زهر کردم.
من به شما قول می دهم به تدریج شاهد باز کردن ولوم فضای فرهنگی خواهد شد و اگرچه در حد اختیاری کردن حجاب همانطور که دلقک گفتند نخواهد بود ولی در مجاز بودن شطرنج و وسایل موسیقی در زمان خمینی خواهد بود.
کم کم پای خود را از سوریه و لبنان و عراق و یمن... بیرون خواهند کشید. البته ممکن است در ابتدا مقاومت شود ولی با هدف قرار گرفتن امثال سلیمانی و... در خارج مرز توسط پهپاد، این مقاومت هم شکسته خواهد شد.

ناشناس گفت...

درستی و دقت تحلیل شما رو میتوان با مقایسه با واکنش اصلی ترین دشمنان حکومت ایران یعنی عربستان و اسرائیل آزمود. این دو کشور به خصوص اسرائیل با دقت بسیار بالا همیشه راجع به ایران رفتار می کنند. فیصل رئیس پیشین اطلاعات عربستان دو بار مصاحبه کرده و هر دو بار درخواست کرده قرارداد هسته ای بین ایران و غرب پایدار بماند. نتانیاهو نیز از ترامپ خواسته است برجام را لغو نکند! خب اینجا سوالی که پیش می آید اینست که چطور این دو دشمن اصلی حکومت ایران چنین درخواست های ایران دوستانه ای از ترامپ داشته اند. پشت پرده درخواست آنها چه بوده است؟ چگونه نتانیاهو با پشتوانه یک دستگاه اطلاعاتی قوی (موساد) و صدها کارشناس و تحلیلگر چنین درخواستی را از ترامپ داشته است؟

پاسخ تمام این موارد رو دلقک به خوبی در تحلیل خودش روشن کرده. اینجاست که روشن می شود تحلیل دلقک از لحاظ دقت و خروجی با نتیجه کار ده ها و صدها کارشناس اطلاعاتی و آماری حرفه ای برابری می کند. اسرائیل و عربستان از آمریکا خواسته اند به برجام وفادار بماند چون می دانند اگر آمریکا بخواهد برجام را لغو کند اولا حمایت جهانی را از دست خواهد داد دوما در ایران باعث ایجاد همبستگی ملی خواهد شد که کار را در صورت حمله نظامی دشوار خواهد کرد. بنابراین آنها از آمریکا خواسته اند به برجام وفادار مانده و آن را به دقت (منظورشان سخت گیرانه بوده همانطور که دلقک گفت) اجرا کند. به عبارت دیگر به صورت غیرمستقیم (و نه علنی) به آمریکا فهمانده اند که آنقدر در راه اجرای برجام به صورت قانونی سنگ اندازی کند که حکومت ایران در نقطه ای عنان اختیار از کف داده و خود اقدام به نقض برجام کند و به این ترتیب اجماع جهانی علیه ایران ایجاد شود و راه برای دخالت نظامی باز شود.

ولی من با بخشی از تحلیل دلقک هم مخالفم که می گوید در نهایت ممکن است کار به دخالت نظامی "آمریکا" بکشد. به نظر من آنکس که دخالت نظامی خواهد کرد "اسرائیل" خواهد بود و سپس در صورت واکنش احمقانه ایران، آمریکا نیز "به اجبار" درگیر جنگ خواهد شد. سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و نتانیاهو برنامه دقیقی جهت رساندن کار به این نقطه را دارند و حکومت ایران برای یکبار هم که شده باید دست از بی عقلی برداشته و بافکر و برنامه رفتار کند.

ناشناس گفت...

موافقم. ترامپ هم دلیل اصلی سقوط این رژیم نباشد انچنان توان و بنیە را ازش خواهد گرفت کە بە وقت خودش با یک فوت سروتە خواهدشد. این رژیم رفتنی است. اتش توپخانە ترامپ بعلاوە فساد داخلی و بی دروپیکری اجتماعی و جامعە بیمار کە میل فراوانی بە همسویی با جهان بیرون دارد و بسیار دلایل دیگر غل و زنجیر پای این ظالمان خواهند شد کە حالا بدنە خودش هم باۆرش ندارد

ناشناس گفت...

و خوشحالم کە بالاخره ماهیت ایران بر کشورهای اسلامی تر اشکار شد و دقیقا دارن کاری رو انجام میدن کە 37 سال بە تاخیر افتاد. چون با همه احترامم این مذهب کنونی ایران مذهب شیعیان راستین نیست و ترس ایران از بهاییان به همین خاطر است کە بسیار به هم شبیهند و میتواند سرانجام در دام بهاییت بغلطد.
الان نزد کشورهای اسلامی ایران منفورتر از اسراییل هست

ناشناس گفت...

تحلیل جالبی بود. یکی از جنجالی ترین آدم های ترامپ گذاشته مشاور ارشد امنیت ملی مایک فلین است. وی اعتقاد دارد اسلام یک ایدئولوژی سیاسی است و دین نیست و خود را در پشت ظاهر دینی و ایمان مخفی می کند. در جای دیگر گفته اسلام سرطان است. مواضع به شدت ضد اسلام، ضد عرب و بخصوص ضد عربستان دارد. در سال ۲۰۱۳× زمانی که ژنرال ارتش بود، گزاش اوباما بر این مبنی بود که قدرت القاعده رو به کاهش است او مخالفت کرد و گفت بدتر از القاعده در حال شکل گیری است. به خاطر این مخالفت ها با دولت اوباما، فلین که دموکرات بود و کلاْ از خانواده ای دموکرات بود از ارتش کنار گذاشته شد (بازنشسته شد) تا اینکه از اولین نفرات بود که پشت ترامپ ضد مسلمانان قرار گرفت بدون اینکه جمهوری خواه باشد. بر خلاف دلقک معتقدم تیم ترامپ بسیار هم با تجربه است و سخت ترین ترین ترین ترین خواهند بود نسبت به خاورمیانه از همان روز اول. امیدوارم خامنه ای حواسش جمع باشد.

ناشناس گفت...

دلقك جان، بايد ترسيد ، حالا كه دو كله خر راس تصميم گيرى هستند، ماشين تصميم گيرى پشت سر هر كدام هم دست كمى از هم ندارند.
ارادت ، افشين قديم.

ولی گفت...

جهان به یک آقابالاسر نیاز دارد و وای اگر این آقای بالاسر زنباره هم باشد!

Dalghak.Irani گفت...

یک مسئلۀ بسیار مهم روانی هم در نوع رابطۀ دولت جدید امریکا با ایران تأثیر زیادی خواهد داشت. و آن هم کینه و نفرتی است که امریکائیان سفیدپوست هم نسل من - 30 تا 50 ساله در 1980 میلادی - نسبت به ایران دارند سر گروگانگیری امریکاییان و اشغال سفارت امریکا. درحقیقت این نسل که در انموقع در سن عقل بودند بسیار آزرده اند از تحقیری که در جریان آن اقدام شوم افتاد و همیشه مترصد نوعی انتقام خشن هم بوده اند و حالا آدرنالین این پیرمردان هم بالا زده چه جور با انتخاب ترامپ و دولتی که بنظر می رسد عناصر اصلی اش را همان نسل بعهده خواهند داشت. یا...هو

ناشناس گفت...

من هم حدس می زنم که نسخه لیبی در مورد ایران پیاده شود. در مورد سورپرایز ایرانیان و همبستگی ملی باید بگویم که نشانه امیدوار کننده نمی بینم. ایران از همیشه تکه پاره تر است، اخلاق فرو ریخته، فساد کشور را از درون خورده و مردم ایران شبیه به زامبی ها شده اند و اکثریت خاموش فقیر گوشش به حرف های امیدوار کننده همبستگی ملی بدهکار نیست و موج خشم این ها پند و اندرزهای طبقه روشفکر و تحصیل کرده ایران را با خود خواهد برد. بخصوص رفتاری که قومیت ها شده وضعیت را بسیار سخت می کند. حدس من این است که شورش های کور مسلح با اعراب خوزستان و کردها و بلوچ ها (ترک های آذری را بسیار بعید می دانم به واسطه شیعه بودن و رفاه نسبی که دارند، هرچند تحرک آنها چندین مرتبه ویرانگرتر از دیگر اقوام می تواند باشد) آغاز خواهد شد و حاکمیت مرکزی که دچار فساد و چند تکه شدن است قادر به مهار آنها نخواهد بود. آمریکا هم به مجاهدین برای ترور و خونریزی اسلحه خواهد داد برای سوزاندن ایران. و شاید برای نسل من و شما رویای ایران خاکستر شود تا حداقل دو نسل بعد که از کشورهای تجزیه شده ایران فعلی دموکراسی به آرامی جوانه بزند. همزمان اسلام خواهی سنی نیز فروکش می کند و مساله خاورمیانه همزمان با پایان عصر انرژی های فسیلی تمام می شود و خاورمیانه می شود جایی شبیه مرکز آفریقا یا آسیای میانه که سالی یکی دو بار بیشتر در تیتر خبرها دیده نمی شود.

ناشناس گفت...

تحلیل شما یک اشکال اساسی دارد و آن نادیده گرفتن اتحاد استراتژیک غرب و ایران است
غرب در شکل کلی به ایران بعنوان بالانسر قدرت در خاورمیانه در مقابل اعراب و ترکها نیازمند میباشد و درثانی غرب هیچگاه ایران را به روسیه تقدیم نخواهد کرد.
از طرف دیگر ترامپ تاجر مسلک با سختگیری به ایران در صدد وادار کردن رژیم به خرید از آمریکا خواهد و بازار ایران را میخواهد.
غرب هیچگاه درصدد کلنگی کردن و حمله نظامی به ایران نخواهد بود به نظر من اتفاقا در زمان ریاست جمهوری ترامپ ایران نهایتا به ژاندارم منطقه تبدیل خواهد شد

ناشناس گفت...

این مردم شهرنشین، منظورم شهرهای بزرگ نه در ودهات و میدوست عجب ایرانی ها رو دوست دارند.
حتی بقیمت انتقاد از دولت امریکا.!
خاک بر سر خامنه ای و سپاه.

چرنده گفت...

سلام استاد عزیز
ضمن احترام به دیدگاه شما در کوتاه مدت به اعتقاد من شاهد شکل گیری ائتلاف ضد تروریسم بر علیه هر دو وجه شیعی و سنی آن(وجه شیعی رژیم ایران و هم پیمانان و وجه سنی آن ایدئولوژی اخوان المسلمینی حاکم بر اردوگاه ترکیه و قطر و هم شکل وهابی مسلک در اردوگاه عربستان و هم‌قطاران خواهیم بود)این محور منطقه ای که متشکل از مصر ژنرال السیسی و اسرائیل و اردن خواهد بود(اردن هاشمی که مشکلات وسیع با اخوان المسلمین داره و از سوئی دیگر یکی از پیشگامان مبارزه با تهاجم شیعی به منطقه بوده ) به تدریج با پیوستن کردها چه در قالب کشور مستقل و چه در قالب یک اقلیم فدرال و چه به صورت بخشی مهم از دولت مرکزی یک پارچه (در هر سه حالت سهم کردها در آینده سوریه به طرز چشمگیری افزایش خواهد داشت)تبدیل به محور قدرتمندی در منطقه خواهد شد که دست هر دو سوی قیچی تروریسم (تروریسم شیعی و سنی در همه اشکال آن چه اردوغانی و چه ملک سلمانی) آن را خواهد بست این محور با حمایت قاطع ترامپ و پوتین زمینه ساز اخراج تمام شبه نظامیان شیعه از سوریه خواهند شد. به نظر من با شتابی فزاینده به لحظات سرنوشت ساز در منطقه نزدیک میشویم. حکومت دزدهای سر گردنه ترکیه تاوان سنگینی برای حرکات چندین ساله خود خواهد پرداخت و همچنین خامنه ای قطعا از میز سوریه به بیرون پرت خواهد شد مجسم کنید لحظه خفت باری که رژیم سوریه روابط خود را با خامنه ای قطع خواهد کرد و تمام هزینه های مالی و جانی پنج ساله گذشته به باد خواهد رفت. حکومت بعدی سوریه به هیچ عنوان طوق نوکری خامنه ای را بر گردن نخواهد داشت و برآیندی از توافق پوتین و ترامپ خواهد شد و البته این شروع سیکلی از تغییرات در منطقه خواهد بود
خوشحال و یا ناراحت باید به استقبال موجی وسیع از دگرگونی ها برویم که سرشت و ماهیت منطقه را دچار تغییر خواهند کرد

ناشناس گفت...

البته در لیبی اول اعتراضات شروع شد، بعد واکنش جامعه جهانی را در پی داشت، اعتراضات هم تا چند هفته ادامه داشت و حتی به مبارزات مسلحانه و پرتاب راکت توسط مخالفان ژنرال قذافی هم کشیده شد، در ایران که اصلا اوج خشونت مخالفان رژیم برگزاری تظاهرات سکوت بود! و با عمل به آموزه های حضرت مسیح (حتی اگه زدن تو صورتت، اون یکی طرفشو را تقدیم کن!) عملا بقای رژیم را تمدید کردند، حدس من اینکه از بین نیروهای خود رژیم عده ی زیادی هم از مبلغان مبارزات بدون خشونت وجود دارد که با تروج الگوهای روشنفکری صلح طلبانه به نحوه طنزآمیزی به بقای رژیم کمک می کنند. خلاصه اینکه اول مخالفان رژیم ایران راکت را شلیک کنند، تا هواپیما های ناتو برای کمک به شما وارد گود شوند.

ناشناس گفت...

نظرت در مورد قضیه سخنرانی مطهری توی مشهد چیه دلقک؟

Dalghak.Irani گفت...

نظرم راجع به جریان مطهری مثبت است و هرچقدر این تضادها بیشتر ظاهر شود کمک به شفافیت بیشتر خواهد کرد. موضوع دولت مختار خامنه ای متشکل از خودش و مامان جمعه و بخش های انتصابی در مقابل بخش های انتخابی به ریاست رییس جمهور ومتشکل از استانداران و فرمانداران یک مشکل ساختاری در همۀ زمان ها و در همۀ مکان ها بوده و تا حل نشود امکان کمترین گشایشی ممکن نیست. پس هرچقدر این تضاد ساختاری و بنیادی به صحنۀ عمومی بیاید باید از آن استقبال کرد تا بلکه باعث زد و خورد بدرد بخوری بشود. یا...هو

ناشناس گفت...

به ناشناس ۰:۱۶

درست است که جنس افراد معترض در لیبی و ایران متفاوت است. اما در اعتراضات آینده، تفاوت کمتر خواهد بود. در سال ۸۸ مردم بعد از مشاهده کهریزک و خونریزی ها عقب نشینی آگاهانه همراه با ترس کردند زیرا ادامه آن روند فقط به خونریزی می انجامید. مردم طبقه متوسط که دغدغه کنسرت و دموکراسی غربی دارند طبیعتاْ حاضر به هزینه گزاف برای این خواسته های لوکس ندارند، و شماتت آنها هم به خاطر عدم جدیت در ادامه اعتراض صحیح نیست. جنس اعتراضات بعدی در ایران متفاوت و خارج از مرکز خواهد بود و این مرا بسیار نگران می کند.

ارد گفت...

جناب مرندی عزیز تحلیل شما مخصوصا از جنبه هشدار به حکومت ایران کاملا درسته ولی این رو هم در نظر بگیرید که یکی از دلایل عمده ی برگزیت و پیروزی ترامپ و احتمالا ظهور ترامپ های بعدی در سراسر جهان، ورود سیل پناه جو از کشورهای جنگ زده ی مسلمون به این جوامع بوده و از اونجایی که اولین تبعات جنگ با ایران هجوم پناه جوهای ایرانی به اروپاست احتمالا اروپایی ها گزینه جنگ با ایران رو منتفی خواهند کرد. البته امیدوارم اینطور بشه

ناشناس گفت...

سلام
از ان تحلیلهایی بود که من دوست دارم البته از نظر اینکه دید به آینده دارد ولی محتوای آن ترسناک بود. آینده روشن نیست. یی آبی و جنگ و قحطی و جامعه ی فرو پاشیده و ...........
گاهی فکر میکنم شاه قبل از مرگش مارو نفرین کرد!
اگر نفرین کرده خیلی از ته دل بوده. الان که زمان گذشته تفاوتها آشکار تره و برای منی که تا حدودی ان زمان و نحوه زندگی خانواده خودم ، اقوام نزدیک و دور رو به یاد میارم تفاوت انقدر زیاده که قابل وصف نیست
خدا کنه تحلیل جناب تیمسار غلط باشه!
از دست این سرطان راحت شیم ولی نه با شیمی درمانی و رادیوتراپی و جراحی، صرفا با خوردن کلم بروکلی و آب کرفس!
هر دو بد مزه هستن ولی باز در مقایسه با اون قبلی ها خیلی بهترن
امیدوارم تحلیل تیمسار غلط باشه و کار با کلم بروکلی حل شه
ارادتمند - یزد

ناشناس گفت...

سلام دلقک عزیز
با رییس جمهور شدن ترامپ و افراد مورد نظر او برای پست های اصلی و کلیدی دولت آمریکا، سناریو مورد نظرت قریب به واقع است. ولی من در یک مورد نظرم قدری متفاوت است و آن اینکه قرو پاشی نه از طریق جدایی خواهان قومی و یا خرده مخالفانی چوه انجمن پادشاهی، بلکه از مجرای آشوب های اجتماعی پیش خواهد رفت. محدودیت منابع آب هم در کنار شرایط بد اقتصادی، فساد بدون قبح همگی ارکان نظام، سخت گیری های فرهنگی و اجتماعی و بحران بیکاری کاتالیزور این واکنش خواهد شد. به هر حال طی یک سال پیش رو احتمالا اتفاق خارق العاده ای رخ نخواهد داد، جز افزایش تدریجی فشار های اقتصادی و تحریمی و همین مطلب موجب پررو شدن حکومت و عوامل زامبی آن(تندرو ها) خواهد شد تا گزک به دست ترامپ خان بیفتد برای رو کم کردن. ۳ سالی که از ۱۳۹۷ شروع میشود میتواند سال های مهم در تاریخ کشورمان باشد. ،

ناشناس گفت...

به نظر من انگلیس نباید گول اخوندها را بخوره و بهتره خوزستان از ایران جدا بشه .خوزستان و کردستان از ایران تجزیه بشه ما فارسها دیگه نفت نداریم یاد میگیریم به حقوق بقیه کشورها احترام بگذاریم و دموکراسی داشته باشیم . من ترجبح میدم تو مملکتم بار و دیسکو باشه زیاد هم دنبال عناوین مسخره ای مانند ناموس ملی و تمامیت ارضی نیستم .ممنون از دلقک برای نشان دادن راه درست که وطن من اونجایی که من توش هستم و باید برای سربلندی اون کوشا باشم نه خراب شده اخوند زده .

ناشناس گفت...

ناشناس ۳:۲۵

هم جنس اعتراضات متفاوت بود و هم حجم اعتراضات در ایران بسیار پایین تر بود و محدود به تهران و چند شهر بزرگ، در لیبی شورش سراسری اتفاق افتاد، در ایران اعتراضات رهبری درستی نداشت (با عرض پوزش از گابریل مارکز!) انصافا هم نوع برخورد با معترضان بسیار متفاوت بود، علت اینکه مردم لیبی دسته به اسلحه بردند، به غیر از کمی بی در و پیکر بودن کشورشان، سرکوب بسیار وحشیانه و کم نظیر ژنرال قذافی بود، در واقع وقتی کار به دستور تیراندازی به قصد کشت می رسد، مبارزه مدنی و تظاهرات سکوت به شوخی شبیه می شود. حدس می زنم حکومت لیبی تجربه سرکوب تظاهرات و نیروی ضد شورش نداشتند و پیش خودشان گفتند همه معترضان را خواهیم کشت! و همین در رادیکال کردن اعتراضات اثر گذاشت، در ایران برخورد بسیار بهتری با معترضان شد (حداقل در ابتدا!) و خود رهبری با تدبیر شگفت انگیزی شروع به گریه کردن کرد که دیگه کسی دلش نمی اومد بیرونش کنه.

Dalghak.Irani گفت...

من هم با هر نوع جنگی - مگر در دفاع از خانه و اهلش - مخالفم و با هر نوع تجزیۀ کشورها هم مخالفم. نه از جهت خاک پرستی و مرزهای مقدس. بلکه به این دلیل بدیهی که هیچ و هیچ جنگی به خوشبختی انسان ها کمک نمی کند و هیچ خاک وملت و قوم کوچکی انسان را به سعادت بهتر از مجموعه ای از اقوام در قالب یک کشور بزرگ نرسانده و نمی رساند. من ایران را با روی کرد فدراتیو گاماس گاماس و ملو می پسندم و این را بهترین هم برای مجموعه و هم برای اقلیت های زبانی قومی می فهمم. هرنوع برداشت تأییدگر جنگ و مبارزۀ مسلحانه و خشونت و کشتار برای رهایی ایران از دست جمهوری اسلامی از نوشته ام را تکذیب می کنم و مصرم که ایران فقط از راه مدنی باید تغییر کند که هم بی خطر است و هم ماندگار. یا...هو

ناشناس گفت...

باری به هر روی تیمسار عزیز .بهتر است در حالت فعلی تجزیه شویم و امیدوارم ترامپ زحمت این کار را بکشد من خیلی خوشحال میشوم کشور انگلیس خوزستان و بوشهر را جدا کند و انرا اباد و متمدن کند .و عبادان و محمره و عربستان شمال خلیج مانند قطر و بحرین و امارات متحده عربی عمران گردد . شاید بیست سال دیگر بازیهای جام جهانی در کشور عربستان شمالی و در شهر احواز انجام شود و مایه افتخار ما گردد . و ایرانیان در نسل فعلی نشان داده اند بسیار بی لیاقتند باری به هر رو

ناشناس گفت...

نه برداشت تجزیه طلبانه داشتم و نه جنگ طلبانه، نظرم این است که یگانه راه تغییر هر حکومتی، از کار انداختن ارتش ان حکومت است، بخاطر همین همواره معتقدم که راه حل خشونت آمیز شما را به هدف (سرنگونی حکومت) می رساند و بسیار هم سریع اینکار را می کند، حالا اینکه به سعادت می رسیم یا نه؟ غیر مرتبظ است، اگر نشد و شرایط اینکار نبود باید رفت سراغ راه حل غیر خشونت طلبانه، همچنین به دلیل ماهیت سفاک حکومت اسلامی شما نمی توانید بدون خونریزی حکومت را قانع کنید سوار هواپیما شود و 10 روز زودتر خودش فرار کند! البته من میدانم که جناب دلقک اصلا خواهان سرنگونی رژیم نیست، ایشان همان خواهان آزاد شدن حجاب در ایران و ایدئولوژی زدایی از حکومت است، فعلا که دست برتر با بخش ایدئولوژیک سپاه و حکومت است باید یک مدت از توافق هسته ای بگذرد تا یواش یواش موازنه قدرت به سمت عمل گرایان و تحول خواهان سپاه و حکومت برود.

ناشناس گفت...

دادستان مشهد دستور لغو سخنرانی مطهری را صادر کرده است. خوب، اگر صادر نمی کرد چه اتفاقی می‌افتد؟ جناب آقای مطهری در مشهد چه می گفت که در صحن مجلس نمی توانست بگوید؟
ولی خوب، حالا با این کشمکش، جناب روحانی یقه چاک می دهد و خود را اپوزیسیون نظام جلوه می دهد. رئیس جمهور اپوزیسیون!!!
چند جنگ زرگری دیگر به اتحادیه اروپا نشان می دهد که چند صدایی در حکومت وجود دارد و خواهان گفتگو با بخش های منتقد نظام می شود. در گفتگو با آمریکا، لزوم گفتگو با جناح معتدل!!! حکومت و دوری از اقدامات سخت گیرانه را مطرح می کند..... بقیه ماجرا را خودتان بهتر می دانید. منتظر درگیری های بی ارزش دیگر داخلی و بزرگ جلوه دادن آن باشید.

ناشناس گفت...

ژنرال متیس معتقد است ایران «سرچشمه بی‌ثباتی در منطقه» است؛ به خصوص با پیدایش داعش. به نظر او توافق هسته‌ای را نمی‌توان از بین برد و صرفا ترمزی است در مقابل تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران.

چهار سال پیش این نظامی حرفه ای بر این باور بود که به مخالفین بشار اسد سلاح داده شود تا با گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مقابله کنند. او البته از رئیس جمهوری منتخب هم انتقادهایی کرده است.

متیس، فارغ التحصیل کالج ملی جنگ است و کتابخانه شخصی او با بیش از هفت هزار جلد کتاب در ارتش زبانزد همه است.

ارتش همه زندگی او بوده تا جایی که هیچ گاه ازدواج نکرد و خود را وقف مطالعه و شرکت در جنگ کرد. یکی از کارهای بیسابقه ژنرال متیس این بود که پیش از اعزام به عراق، آموزش فرهنگ عرب و یادگیری حساسیت‌های فرهنگی را برای سربازانش الزامی کرد.

ناشناس گفت...

چه با تحلیل جناب مرندی موافق باشم یا نباشم یا قسمتی را موافق باشم یک نقص بزرگ در تحلیل می بینم. هم اکنون بزرگترین مشکل کشورهای همسایه و تا اندازه ای آمریکا با ایران برجام نیست بلکه دخالت ایران در کشورهای همسایه می باشد. اتفاقا اطرافیان ترامپ بیش از برجام به این موضوع اشاره می کنند و فاجعه خون باری که در سوریه اتفاق می افتد. به این موضوع اشاره ای در مقاله نشده قطعا در همان دو سه ماه اول کابینه ایالات متحده با این موضوع روبرو خواهد شد. مشکلات عراق و سوریه از همین الان روی کابینه و خود ترامپ سنگینی می کند در بحث های دو نفره ترامپ و خانم کلینتون بیش از برجام قضایای سوریه مطرح شد. باورم این هست هم اکنون در موضوعات خارجی که ترامپ را گاها به دیدار دیپلمات بزرگ می کشاند و بعضا با رامنی یک ساعت و نیم درگیر می شود موضوع سوریه و دخالت ایران و روسیه در آنجا می باشد و اعراب و ترک ها که خواسته هایی دارند. خواهشم این هست این موضوع که از دید من از برجام مهمتر و فوری تر هست در تحلیل شما گنجانیده شود.ناشناس گفت...

سلام
در مورد اینکه حکومت ایران بدون خونریزی و کشتار نخواهد رفت من نظر متفاوتی دارم
با توجه به دزدی های بسیار سنگین و دو تابعیتی بودن بسیاری از مقامات که گاهی خبرهای ان به بیرون درز میکند، خدا رو چه دیدی؟ : روزی که اوضاع اجتماعی و خشکسالی به حد بسیار بالا رسید و انفجار طبقه محروم شروع شد ، شب میخوابی و صبح پامیشی می بینی هیچکدومشون نیستن! بالاخره عقل که دارن نمیزارن پولاشون سوخت بره. فراموش نکنید اون خبری که زمان احمدی نژاد راجع به یک مجتمع بسیار شیک ویلایی در بلاروس لب دریای سیاه به بیرون درز کرد که ایران ساخته و ادعا کردن برای امام زمان ساخته اند و زود هم خبرشو درز گرفتن. اینا بالاخره باید استفاده بشه دیگه!
اردتمند- یزد

تبریزی گفت...

سلام تیمسار گرامی من نگاهی به استراتژی چین دارم میدانیم که چین پول زیادی دارد و برای خرید هر چیزی امادگی دارد حالا دولت هم میتواند بخرد میبینیم که اولین اقدام ترامپ لغو قرارداد ترانس پاسفیک میباشد که برای ضعیف کردن قدرت چین در جنوب اسیا بود و ترامپ که قبلا با نفتا (مکزیک و کانادا و امریکا وچند کشور کوچک )مخالف بود ان را گذاشت و رفت سراغ جالی که قبلا چیزی در خصوص ان نگفته بود قضیه را اگر از این نگاه ببینیم شاید چیزهای دیگری به نظر بیاید موفق باشید

ناشناس گفت...

تحلیلت عالی بود!

ناشناس گفت...

بیشترین ضربه رو مردم درمانده ایران از روشنفکرنماهای از جنس ایرانی می خورند بابا به محاسبه امروز اقای ازاد ارمکی در ایلنا توجه کنید این جامعه شناس با زبان بی زبانی می گوید تمام هم و غم اصلاحطلبها و زایده های ان فقط انحصاری نکردن بخوربخورهای مربوطه هست اخه چه معنی داره که همه چی رو اصولگراها و بیت و سپاهیها و احمدی چی ها بخورند !!!...خداروشکر با امدن ترامپ هم اب در لانه مرچگان ریخته خواهد شد و دکان روشنفکرنماها(هیزم بیارهای انتخابات)تخته خواهد شد و باید مردم ایران از خواب غفلت بیدار شده و تکلیف خود را با انتخابات گذر مصلحت امیز روشنفکری مذهبی و ملی مذهبی...برای همیشه روشن کنند و گرنه از خواب غفلت با روغن داغ از خواب بیدار خواهد شد که انزمان هم دیر شده است

اقای تیمسار با گروهی که روز و زر و تزویر با یک مشت جیره خوار حرفه ای چگونه می توان به صورت مصالحت امیز گذار داشت؟

اراد

ناشناس گفت...

ببخشید از صحبتی که عرض می کنم. بسیاری از مردم من جمله خود من توجهی عمیق به اقتصاد نداریم. بسیاری از حرکت های اجتماعی مردمی و نیز بسیاری از معادلات حاکمیت ها، اقتصادی است. از انقلاب فرانسه تا انقلاب 57.
سالها پیش که نوجوان بودم کتاب خاطرات سر آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران و ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران را می خواندم هر دو اذعان داشتند عامل اصلی انقلاب ایران اتحاد روحانیت و بازار بوده است. هیئت موتلفه از اول انقلاب با زیرکی تمام مراکز اصلی تصمیم گیری اقتصادی در ایران را به قبضه خویش در آورده است. چون می داند که قدرت اقتصادی می تواند قدرت سیاسی را در پی داشته باشد. امثال خودروفسکی در روسیه که دنبال قدرت سیاسی بودند توسط پوتین نابود شد ولی در آمریکا هر چه سیاست مدران کهنه کار از طریق رسانه‌ها تلاش کردند موفق به نابودی ترامپ نشدند.
چرا سپاه وارد فعالیت اقتصادی که سررشته ای در آن نداشت شد و این همه مصیبت و نابودی منابع برای ایران به ارمغان آورد؟ به این گفته سخن گوی سپاه توجه کنید. البته مصداق سخن ایشان یعنی نهضت آزادی را خودتان جایگزین کنید.
سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفت که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند و تا اواسط دولت محمود احمدی‌نژاد، «بخش عمده‌ای» از پروژه‌های «پولساز کشور» در حوزه خودروسازی در اختیار نهضت آزادی بوده است.

رمضان شریف روز دوشنبه اول آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که سپاه «بخش عمده‌ای» از پیمانکاران و نیروهای متخصص کشور را آموزش داده، آنها را در پروژه‌های مهم به کار گرفته و از مهاجرت آنها جلوگیری کرده است».

وی در پاسخ به انتقادها به اینکه سپاه پاسداران رقیب بخش خصوصی شده است، نیز گفت: «اگر یک جمله اعتراضی پیدا کردید که بگویند سپاه یک پروژه را با هزینه و مدت زمان بیشتر و کیفیت کمتر کار کرده است، حق با شماست».

سخنان آقای شریف در حالی بیان شده است که اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ناشناس گفت...

This was one of your most impacting and carefully read parcels of literature.
You have an unmatched ability to break down important matters in your language, for your audience.
Truly, we enjoyed.

ناشناس گفت...

جسارت نباشد ولی چرا در تلگرام فعالیت نمی کنید؟ الان میل مردم رفته به سمت شبکه های اجتماعی و کسی وبلاگ نمی خواند، نوشته های شما هر چقدر هم ارزشمند باشد در قالب وبلاگ خواننده کمتری می گیرد، درست است که فضای تلگرام مناسب وبلاگ نویسی نیست ولی برای گرفتن خواننده بیشتر باید تابع نظر مردم شویم.

ولی گفت...

این، پبشبینی نیست تیمسار دانا! پیشگویی است، پیشگویی مو به مو!! آفرین!

ناشناس گفت...

گول رژیم را نخورید رژیم باید تمامیت اون سرنگون شه و ایران بمونه ... ایران مجاهدیزه نمیشه