۱۳۹۵ آبان ۲۱, جمعه

ترامپ ترسناک است اما بی عرضه نیست: تقابل با حکومت ایران و فشار به مردم عربستان استراتژی خاورمیانه ای ترامپ!

Image result for ‫ترامپ‬‎

دیباچه:
چنین باور دارم که رهبران پوپولیست اعم از پیامبران عهد قدیم و سیاستمداران عهد جدید دارای اشتراکات ثابت و یکسانی - بویژه در مقطع تبلیغ برای کسب قدرت - هستند که عمده ترین آن ها بشرح زیر است:
الف- این قبیل رهبران با موضعگیری های خود جامعۀ هدف را به دو پارۀ متمایز خیر و شر؛ سفید و سیاه؛ انقلابی و ضد انقلابی و ... تقسیم و رودررو می کنند. و از این راه دربخشی از جامعه عشق و مرید می خرند و در بخشی دیگر نفرت و دشمن قطعی.

ب- رهبران پوپولیست مسایل پیچیده را ساده و مسایل ساده را پیچیده جلوه می دهند تا از این راه بتوانند توده های ساده - اکثریت همۀ جوامع قدیم و جدید - را تحت تأثیر سادگی راه حل مشکلات آنان و پیچیدگی - بخوان پدرسوختگی - دشمنان این سادگی - بخوان نخبگان علمی و تجربی - قرار بدهند و می دهند.

پ- رهبران پوپولیست هیچگاه وارد جزییات راه حل های خود برای حل مشکلات مخاطبان نمی شوند و فقط رئوس این راه حل ها را طوری کلی عنوان می کنند که امکان مانورهای بعد از کسب قدرت را مسدود نکنند. در جوامع قدیم پیامبران با استفاده از موجودی فرازمینی و ماورایی این پنجرۀ مانور را تعبیه می کردند و در دنیای جدید با استفاده از توده های مردم این امکان مانور - بعد از به قدرت رسیدن - را تمهید می کنند. به این معنا که پیامبران از همان ابتدا خودشان را "واسطۀ برگزیدۀ خدا" معرفی می کردند که دیگر حرف و حدیثی نباشد اگر بعد از تصاحب قدرت مواضع متناقض و حتی ضد مواضع قبلی را اتخاذ کردند. چون پاسخ روشن بود: "منِ پیامبر یک واسطه ام و این خداست که دیروز اینطور می گفت و امروز برعکس آن را فرمان می دهد." اما در دنیای جدید رهبران پوپولیست اول یک خصوصیت همه گیر و تابو در بین مردمان هدف را مثل نژاد، مذهب، رنگ پوست، جغرافیای سکونت، ملیت و ... را برجسته کرده و به بر گزیدگی آنان نسبت می دهند. و سپس مدعی می شوند که"من برگزیدۀ آرای شما - دارای آن ویژگی برتر و غیر قابل خدشه - هستم و به اعتبار این برگزیدگی دارای شأنی برتر شده ام و لازم است به تشخیص خود عمل بکنم و تناقض های ظاهری احتمالی در حرف و عملم؛ نه تنها تناقض نیست؛ بلکه صورت همان خواستۀ شما از راه حلی دیگر است". و عنصر دقیق غیر قابل پیش بینی بودن رهبران پوپولیست در همینجاست که نطفه گرفته و رشد می کند. البته این ترفند پوپولیست ها - بعد از به قدرت رسیدن - جواب موافق کاملی از سوی مردم نمی گیرد و مردم اجرای وعده های رهبر پوپولیست را در عمل هم می آزمایند و بسته به تحقق یا عدم تحقق آن وعده ها کم کم از او فاصله می گیرند یا در اردوی او باقی می مانند. پاسخ رهبران پوپولیست ناکام به وعده ها معمولاً به جنگ میهنی می انجامد تا با بحرانی نشان دادن شرایط حاضر از اصرار توده ها به وعده ها جلوبگیرند و نخبگان معترض را هم در مقابل "خطر جنگ و دفاع از جان و ناموس و ارزش های همگانی" خلع سلاح بکنند و می کنند. 

ت- سه مشخصۀ بالا از مهمترین شاخصه های رهبران پوپولیست است؛ اما بدیهی است که عوامل کمتر مهم بسیاری را هم می توان بر شمرد برای خصوصیات رهبران پوپولیست که بدلیل تنگی جا و غیر لازم بودن برای هدف این مقاله از آن می گذرم. با این افزودۀ مهم که نوع شخصیت خود رهبر پوپولیست هم یکی از عناصر اصلی لازم است که باید دارای نبوغ ذاتی و سخنور بودن و قدرت ساده سازی مسایل پیچیده و هر آنچه که کاریزمای شخصی نامیده می شود باشد.

1- مقدمۀ بالا را از این جهت نوشتم که اولاً نوع نگاه خودم به خصوصیات رهبران پوپولیست را بنمایانم تا تحلیلم با مشخصات فکریم ارزیابی شود و مهمتر از آن علت اعتراضات صورت گرفته بعد از انتخابات اخیر امریکا را توضیح بدهم و آن را ناگزیر اثبات کنم. زیرا بدلیل انقلابی بودن - کم یا زیاد - همۀ رهبران پوپولیست و ایجاد دو قطبی شدید دیو و دلبر در جامعه؛اعتراض و تنش - کم یا زیاد - همواره همراه انتقال قدرت به رهبران پوپولیست بوده و است و خواهد بود. اگر ترامپ انتخابات را می باخت قطعاً اعتراض ها و تنش های موجود هم زیادتر بود و هم خشن تر و هم با دامنه ای وسیعتر. حالا با این توضیح می خواهم وارد بحث اصلی پیش بینی رفتار غیرقابل پیش بینی دونالد ترامپ بشوم و امیدوارم این حدس و گمان مبتنی بر بینش و تجربه ام اعتبار بعدی هم بیابد - غیر از گزینۀ جنگ - زیرا بسیار زیاد سخت است که رفتار دونالد ترامپ در قامت ریاست جمهوری امریکا را با داده های کلی تا کنونش پیش بینی کرد.

2- اول اینکه دونالد ترامپ اغلب خصوصیات شخصیتی رهبران پوپولیست را دارد و هم از این خصوصیت خودش در بردن ریاست جمهوری هم استفاده کرده است. او البته دو خصوصیت ناهمطراز با زمانه و جغرافیای زیستش امریکا را پررنگ ندارد. یکی کمتر ایدئولوژیک بودن اوست که ایدئولوژیک بودن یکی از مهمترین ویژگی های رهبران پوپولیست است. و دیگری اشراف او به تثبیت ارزش های امریکایی در یک سیستم دویست و پنجاه ساله است که او می داند نمی تواند این سیستم قوام یافتۀ تاریخی را نادیده گرفته و چونان رهبران پوپولیست جوامع قدیم یا جدید توسعه نیافته یکه تاز عمل کند. لذا از جمیع مواضع تاکنون ابراز شده اش می توان سیاست خارجی او را فرمول بندی کرد - من برخلاف اکثریت تحلیلگران او را نگاه بدرون نمی دانم و معتقدم که سیاست خارجی اولویت او خواهد بود تا بتواند از طریق آن سیاست "نگاه بدرون" وعده داده اش به امریکائیان را عملی کند. فشرده ترین فرمول سیاست خارجی ترامپ عبارت خواهد بود از :

"شراکت با حوزۀ تمدنی اروپای سفید؛ سازش با حوزۀ تمدنی اروپای اسلاو، مهار حوزۀ تمدنی کنفسیوسی و بالاخره تقابل با حوزۀ تمدنی اسلامی و مهربانی اربابانه با بقیۀ خرده تمدن های افریقایی و امریکای لاتین و امثالهم.

3- این فورمولی که گفتم شاکلۀ اصلی و استراتژیک سیاست خارجی دونالد ترامپ خواهد بود که تاکتیک های مختلف و البته تا حد امکان قابل انعطاف آن را در دستگاه های حزبی و کنگره و دستگاه های نظامی و سیاسی مختلف داخل امریکا به مباحثه و تنظیم خوهد گذاشت. بعبارت دیگر دونالد ترامپ با اروپا شراکت خواهد کرد هرچند همواره به آنان یادآوری خواهد کرد که حرف آخر مختص امریکاست. با روسیه سازش خواهد کرد با این شرط قطعی که طرف قلدرتر و دست بالاتر امریکاست. چین را مهار خواهد کرد با این هشدار و اخطار همیشگی که مهد دانش و تکنولوژی جدید امریکاست. و بالاخره با کشورهای مسلمان مقابله خواهد کرد با این زورگویی که دولت هایی پاداش خواهند گرفت که اولاً خودشان فرقه ای و مذهبی و اسلامی نباشند و ارزش های امریکایی را پذیرفته باشند و ثانیاً مشروط به اینکه هر نوع اسلام سیاسی را ممنوع و سرکوب کنند و ارزش های تمدن جدید را گسترش بدهند.

4- بسیاری از تحلیلگران محتمل خواهند گفت که امریکای ترامپ قادر به پیاده سازی این استراتژی نخواهد شد. زیرا در عمل و تاکتیک ها هزاران مشکل و شاخه های فرعی و بده بستان های جهانی وجود دارد و رؤیای امریکایی ترامپ را به کابوس او تبدیل خواهد کرد. اما من با احتیاط مستدل چنین اعتقادی ندارم. و ضمن اینکه موانع بسیار و سختی های بسیار راه ترامپ را قبول دارم و قطعاً هم می پذیرم که او بهمۀ خواسته های حداکثری خود نخواهد رسید. اما در مجموع معتقدم که امریکا هنوز توان دیکتۀ انشای خود از جهان را بدیگر کشورهای جهان دارد. یک دلیل بسیار ساده و دم دستی اش این است که امریکا توان تحریم همۀ کشورهای جهان را دارد و در مقابل هیچ نه تنها کشوری بلکه گروه کشورها با هم هم توان تحریم امریکا را ندارند. این چیزی بود که حتی خود دولت امریکا هم متوجهش نبود و بر سر تحریم های فلج کننده بر ضد جمهوری اسلامی آن را کشف کرد. زیرا دید که برای تحریم هر کشوری نه نیاز به تصمیم سازمان ملل دارد و نه نیاز به هماهنگی و التماس بدیگر کشورها. و فقط کافی است که خودش بتنهایی تحریم هایی را تصویب و اعلام کند تا دیگران از ترس تنبیه شدن از سوی امریکا به بهانۀ نقض تحریم ها آن تحریم ها را رعایت کنند.

5- دونالد ترامپ آن رییس جمهوری نخواهد شد که در چند جملۀ آشتی جویانه اش بعد از پیروزی گفت. بلکه او رییس جمهور مصمم و قلدری خواهد شد که از تبلیغات انتخاباتی اش می آید یکه بزن! و لطافت طبعش هم فقط برای ارزش های سیستم و کسب رضایت کنگرۀ با اکثریت جمهوری خواه خواهد ماند. بعبارت دیگر ترامپ نه تابع محض کنگره و حزب خواهد شد و نه یک رییس جمهور شورشی. او خواهد توانست حزب جمهوری خواه را متقاعد به همراهی با اکثریت نظرات شخصی خودش بکند. البته که جانب احتیاط را از دست نخواهد داد چون او از نظر قدرت وتوی آرای کنگره از باراک اوباما هم ضعیفتر خواهد بود. و اگر جمهوری خواهان کنگره با طرحی از او همراهی نکنند؛ چون هم همۀ دموکرات های مخالف ترامپ را دارند و خودشان هم اکثریت کنگره را. لذا هر مخالفت جمهوری خواهان با ترامپ بلافاصله به حدنصاب دو سوم آرای سناتورها خواهد رسید.

6- در منطقۀ خاورمیانه اما اولویت او مقابله با حکومت ایران و همزمان مقابله با مردم عربستان سعودی است.  چون در ایران حکومت مذهبی تر از ملت است و در عربستان ملت مذهبی تر از حکومت. هرچقدر از حکومت ایران خواهد خواست و تحت فشار قرار خواهد داد که مردم را در سبک زندگی آزاد بگذارد از عربستان خواهد خواست که مردم را در همین سبک اسلام وهابی مهار کند. عشق ترامپ در خاورمیانه ژنرال السیسی مصر خواهد بود و بنظرم مهمترین پاداش های ترامپ به مصر خواهد رسید. ترامپ می داند که همین حالا هم که فقط آوازه اش پیچیده بسیاری از اهداف ترسناکش کشورهای مختلف را به تکاپو انداخته است. لذا در مدت باقی مانده تا رفتنش به کاخ سفید تهدید دیگری را نه مطرح و نه تکرار خواهد کرد - بویژه در مورد اروپا و چین - زیرا می داند که باید غافلگیرانه و سریع عمل کند بمحض تحویل گرفتن قدرت. و اگر وقت کشی و تذبذب نشان بدهد کشورهای مهم فرصت فن بدل زدن به اقتدار فعلی ساختار جهانی بمحوریت امریکا را پیدا می کنند و دیگر شرایط اربابی او فشل می شود و نمی تواند استراتژی همه جانبه اش را پیاده کند. البته که این شامل تقابل با تمدن اسلامی - از منظر او توحش اسلامی - نخواهد بود و او هم در این حوزه مصمم است و هم توانا در هر شرایطی. در مطالبی اگر عمری بود و حوصله ای ریز خواهم شد به ترسناکی آدم های نزدیک آمده اش و این تز اقتصادی مداخلات جهانی اش که می گوید: "امریکا نقد هزینه نخواهد کرد به امید سود نسیه. بلکه امریکا از جیب میزبان خرج خواهد کرد به امید سود بیشتر در دراز مدت برای امریکا. و این  برداشت بنظرم سطحی را خیلی جاها دیدم که موضع ترامپ را ترجمه کرده اند که ترامپ نمی خواهد در جهان دخالت کند. در حالی که او می گوید هم دخالت خواهم کرد و هم هزینه اش را از خودتان نقد خواهم گرفت با قلدری!

7- اینکه نوشتم فهم بی طرف من از موضوع است و لاجرم ترجیح و عدم ترجیح خودم را داخلش نکرده ام و نمی کنم و فقط آرزو می کنم که ایران در معرض خطر قرار نگیرد چه به بلند پروازی ترامپ و چه بحماقت خامنه ای. و در هر صورت هر گزندی به ایران ترکیبی از این دو خواهد بود. و پناه بر خدا! ترامپ مرا نمی شناسد که به او التماس بیهوده کنم. اما خامنه ای که بدو زبان همزبانم است را می توانم خطاب کنم که بیا از خر شیطان پائین. یا...هو

۳۲ نظر:

ناشناس گفت...

دلقک بالاخره انقدر تحلیل کامل این سوژه داغ را لفت میدی که بیات میشه. همه تحلیل گران تحلیل کردن تموم شد اما تو هنوز تموم نکردی کار رو. اینبار هم یک تکه مهم از تحلیل ات یعنی اطرافیان ترامپ و کابینه احتمالی اش را موکول کردی به آینده.

یکی از آدم های مهم ترامپ، ولید فارس مشاور سیاست خارجی او هست. او همانطور که از نامش پیداست عرب تبار هست. از یک طرف او گفته های ترامپ را که دم از پاره کردن برجام زده بود تعدیل کرد و گفت که منظور او چیز دیگری بوده و از طرف دیگر منظور ترامپ را تغییر در مفاد برجام بیان کرد که کم خطرناک تر از پاره کردن برجام نیست. یک مورد دیگر اینکه او گفت ترامپ روابطش با کشورهای عربی را تحکیم خواهد کرد. عرب تبار بودن (و تعصب احتمالی او روی کشورهای عربی و ضدیتش با ایران) این مشاور کلیدی ترامپ احتمالا نقش اساسی در تعیین سیاست خاورمیانه ای ترامپ خواهد داشت. امروز هم محسن رضایی گفته ایران در هنگام مذاکره دوباره روی برجام نقاط ضعف آن را برطرف می کند (این یعنی تایید ضمنی پذیرفتن مذاکره دوباره بر سر برجام از سوی ایران). پس انتخاب ترامپ باعث شده تا در داخل حکومت اسلامی هم غوغایی برپا شود.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

دیباچه خیلی اصیل و قوی و بقول معروف ناب بود از نوع دلقک و سیرک.
با این نوشته روشن کردی که چرا یه سر و گردن از همنسلانت و باقی تحلیل گرها بالاتری و به در سیرک دخیل میبندند!

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

البته اینجا جایش نیست اما حیفم می اید یکی از خواننده های پست قبلی که گفته بود..ترامپ با کسی معامله می کند که پول بیشتری داشته باشد. پول بیشتر را هم اعراب دارند و نه ایران.. را کمی روشن نکنم.

..
ترامپ البته بیشتر کاسب کار است تا سیاست مدار اما بدیهی است که ایران مکان بهتری است برای کاسبی ترامپ تا عربستان سعودی. نظر به اینکه ترامپ چند بار در مبارزاتش و حتی در مناظره اش با کلینتون به مبلغی که امریکا بشکل نقد به ایران پرداخت اشاره کرد و مورد انتقاد قرار داد اما هیچ وقت هیچ کس ترجیح بند جمله دوم ترامپ در مورد این پرداخت را مورد توجه قرار نداد انجا که ترامپ گفت ایران انوقت پول را از امریکا میگیرد اما هوا پیماهای مسافربری مورد نیازش را از جای دیگر میخرد!جمله دوم ترامپ خوی کاسب کارش را نشان میدهد که با بازپس دادن پول مشکلی ندارد اما ناراحت است که چرا مثلا امریکا بجای پول به ایران هواپیما نداد؟!
بنظر من ترامپ در اولین اقدامش طرح یک رسانه قوی و وابسته بخودش در تقابل با سی ان ان و ان بی سی را اجرايی می کند چون مرد رسانه است و همزمان جیب های امریکا را با کاسبی در برحوت بی اب و علف و تشنه کشور های درحال توسعه از جمله ایران و نه عربستان و حوضه خلیج فارس که در حال حاضر از نظر سلاح و امکانات و ساخت و ساز تقریبا با خود امریکا برابری میکنند، پرپول خواهد کرد با فروش محصولات تکنولوژیک و محصولات کشاورزی و غیره. بله اعراب پول دارند اما جمعیت مصرف کننده ندارند. این ایران هشتاد میلیونی است که میتواند بازار بزرگی باشد برای محصولات امریکایی.

Erfan Akhtarkavan گفت...

سلام خدمت استاد بزرگوار ک هر چ اموختم از شما بوده
و اما نظر خلاصه شده و روتوش نشدم:
روابط با اسراییل بسیار بهتر از دوره اوباما
روابط با مصر(اهمیت استراتژیک برای اسراییل) بسیار بهتر از دوران اوباما
فشار بسیار زیاد ب عربستان طوری ک انفعال اوباما رو جبران کنه کنگره هم بدجوری پشتشه
فشار بسیار زیاد به نظام خودمون و طرح دوباره مسائلی مثله دارایی های سران نظام و....
حضور جدی تر نظامی در منطقه
مقابله اقتصادی شدید با چین مثلا ایجاد قوانینی ک صنایع کوچ کرده از امریکا رو مجبور ب برگشت کنه و یا ترغیب اونها ب بازگشت با کاهش مالیات ها
وزیر خارجه احتمالیش کسیه ک احساسات نژادپرستانه و ایران ستیزیه(نظام اسلامی) سنگینی داره
مثله همیشه سر ما بی کلاه میمونه ارتباط دوباره روسیه و ترکیه ارتباط قویه روسیه و اسراییل ارتباط قویه اسراییل و مصر و امریکا مثلث های خوش رنگی رو میسازه
تحریم های شدید تر علیه نظام خودمون قطعیه و ترس عجیبی ب دامن سران نظام افتاده و چپو راست از حفظ برجام میگن. گنده گو..ی های رهبر هم بلوفه چون سرعت اجرای برجام رو همه یادشونه
*دوقطبی*


مانی گفت...

دیباچه شاهکار بود.متن را نمیدانم چه بگویم, در پست پیش از انتخابات نوشته بودید او به حقوق بشر و وضع مردم کاری ندارد و تنها با جمهوری اسلامی معامله خواهد کرد و اکنون میگویید از حکومت ایران خواهد خواست که مردم را در سبک زندگی آزاد بگذارد! او همه ایرانیها را تروریست میداند. شاید هم حوصله کار سخت ریاست جمهوری را نداشته باشد و برگردد به بساز بفروشی خودش و دنبال مدلها و ملکه های زیبایی.و کارها را بسپارد به دیو و دد هایی که دورش را گرفته اند.

الکساندر گفت...

خانم هیلاری کلینتون و حدود 90 درصد رسانه های حامی او ، با بر برجسته کردن نقاط ضعف موجود در گفتار و رفتارهای دونالد ترامپ ، تمام توان خود را معطوف کرده بودند به ترور شخصیتی دونالد ترامپ.

اکثر رسانه های حامی خانم کلینتون مشغول بودند به مسخره کردن ، تحقیر کردن و کاریکاتور کشیدن از دونالد ترامپ.

در همین راستا ، خود خانم کلینتون نیز به طور مداوم تلاش می کرد تا با لـبـخـنـدهای نیش دار، دونالد ترامپ را تحقیر و مـسخره کند.

بنابراین اگر صحبت از پوپولیسم و عوام فریبی است، بدون شک در این انتخابات، خانم کلینتون و رسانه های حامی خانم کلینتون ، نهایت عوام فریبی را کردند و هر چه داشتند رو کردند. در جریان این انتخابات به صورت عملی ثابت شد که راهبرد اصلی خانم کلینتون و هوادارنشان در این انتخابات مبتنی بود بر پوپولیسم و عوام فریبی.

ناشناس گفت...

"مکان بهتری است برای کاسبی"

شاگرد تنبل ته کلاس سعی کنید تحت تاثیر این پروپاگاند "بازار بزرگ و امن ایران" که جمهوری اسلامی تبلیغ می کند جهت جذب و گول زدن اروپا و آمریکا قرار نگیرید. جمعیت مصر از ایران بیشتر هست. همانطور که دلقک هم اشاره کرد احتمال زیاد مصر با ژنرال سیسی تبدیل به نزدیک ترین متحد عربی آمریکای ترامپ خواهد شد و عربستان هم در رده دوم قرار خواهد گرفت و در راس همه اینها روابط آمریکا با اسرائیل که در دوره اوباما سردی بی سابقه رو تجربه کرد دوباره گرم خواهد شد. تازه بعضی کشورهای دیگر هم در منطقه هستند که بیشتر می توانند توجه ترامپ را جلب کنند. جمعیت پاکستان حدود 180 میلیون هست. بعضی کشورها که جدیدا دموکراسی در آنها مستقر شده مثل افغانستان و عراق به دلیل عقب ماندگی شان به شدت سرمایه پذیر هستند. به خصوص عراق که نفت دارد و ثروتمند است و حدود نصف ایران جمعیت دارد. ایران از نظر زیرساخت ها نه اینکه سرمایه پذیر نباشد ولی خیلی جلوتر از مثلا عراق است. خود ترکیه بازار بزرگ دیگری هست. ترامپ چرا باید بیاید روی ایران که تحت کنترل سپاه و تندروها است حساب باز کند؟ کشوری که تاکنون سفارت چند کشور را در آن اشغال کرده یا به آتش کشیده اند و جزو ناامن ترین کشورها برای سرمایه گذاری اقتصادی است (اینکه در ایران بمب منفجر نمی شود دلیل بر امن بودن برای سرمایه پذیری نیست خیلی فاکتورهای دیگر دخالت دارند). در ضمن ترامپ هیچ وقت پول نقد 700 میلیارد دلاری عربستان (پول نقد عربستان که در آمریکا سرمایه گذاری کرده) رو رها نمی کند تا به نسیه ایران که با هزار ادا و عشوه شتری و سنگ اندازی سپاه و خامنه ای و تندروها همراه است بچسبد. ایران هیچ پول نقد قابل توجهی که سرمایه گذاری کرده باشد یا پولی که خرید کند ندارد. اگر توجه کنید خرید هواپیمای جدید که شما به آن در سخنان ترامپ اشاره کردید به تاخیر افتاده است چرا چون ایران پول نقد خرید آنها را ندارد و در به در دنبال شرکت های فاینانس هست تا پول هواپیماها را بدهند. همین دو سه روز پیش هم نوبخت گفت ما کشور را با 23 میلیارد دلار اداره می کنیم. با این پول ایران قرار است توجه ترامپ را جلب کند؟ ابدا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

ناشناس گفت...

عربستان اگر نفت نفروشد و فقط متکی به درآمد گردشگری و زائران باشد سالانه نزدیک 80 میلیارد دلار از محل گردشگری می تواند پول به دست بیاورد. یعنی 4 برابر بودجه امسال ایران. مصر هم از محل گردشگری سالانه بین 7 تا 12 میلیارد دلار درآمد دارد. یعنی فقط از گردشگری به اندازه نصف بودجه سالانه ایران درآمد دارد. مصر از محل کانال سوئز هم سالانه حدود 8 میلیارد دلار درآمد کسب می کند. پس تا اینجا مصر از فقط دو محل توریسم و کانال سوئز تقریبا به اندازه کل بودجه سالانه ایران درآمد کسب می کند. البته پس از سرنگونی حکومت قبلی به دلیل عدم ثبات نظام حکومتی اقتصاد مصر هم به وضع وخیمی دچار شده است ولی قطعا چشم انداز اقتصادی مصر بسیار بهتر از چشم انداز اقتصاد در حال سقوط ایران هست که دولتش اکنون تنها با چاپ پول آن را اداره می کند. نقدینگی در ایران اکنون به 1060 هزار میلیارد (بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان) رسیده. معنی این رقم این هست که اکنون دولت ایران در حال بمب گذاری در اقتصاد است. یک بمب به قدرت هزار هزار میلیارد مگاتن! که اگر روزی منفجر شود کل کشور را با خاک یکسان خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران حداقل تا 1 دهه آینده تاریک است مگر اینکه همین الان خامنه ای دستور آشتی ملی و ورود بدون نیاز به مجوز ده ها شرکت حارجی و سرمایه گذار خارجی را بدهد که البته می دانیم چنین رویایی تحقق نخواهد یافت.

Dalghak.Irani گفت...

درست است مانی عزیز منظورم مردم حکومت های سکولار دیکتاتوری بود و همانطور که اینجا هم گفته ام مثل سیسی یا حتی بشار اسد اگر حاضر به دست برداشتن از خامنه ای بشود. چون همۀ دیگر دیکتاتورهای غیر ایدئلوژیک ارزش های امریکایی ر پذیرفته اند و تبلیغ و ترویج هم می کنند. اما فقط در مورد ایران فرق خواهد کرد که رژیمش ایدئولوژیک هم است. چون ایدئولوژی غیر از فلسفۀ لیبرالیسم مدام برای امریکا تولید هزینه و زحمت می کند. البته که مخالفت ایدئولوژیک با امریکا بسود کشور مخالف امریکا هم تمام نمی شود مثل شوروی سابق یا ایران لاحق اما برای امریکا هم دردسر زیاد درست می کند. پس اگر رفتار ترامپ با ایران را هم شامل دیکتاتوری های سکولار کرده باشم اشتباه بوده و منظورم درست بیان نشده است. یا...هو

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

..شاگرد تنبل ته کلاس سعی کنید تحت تاثیر این پروپاگاند "بازار بزرگ و امن ایران" که جمهوری اسلامی تبلیغ می کند جهت جذب و گول زدن اروپا و آمریکا قرار نگیرید..

با استدلال شما پس اروپا مغز خر خورده است که از بعد از برجام میلیاردها دلار در همه ضمینه ها با ایران معامله کرده است؟!
نکته ظریف اینجاست که وقتی ترامپ میگوید برجام معامله بدی است منظورش طرح ممانعت از ساخت بمب اتمی نیست چرا که برجام ایران را در غنی کردن محدود در ساز و کاری کرده است که حتی اگر ایران همین فردا برجام را پاره کند حداقل شش ماه تا یک سال با بمب فاصله دارد و همه میدانیم غرب هم در این فاصله زمانی دست روی دست نمیگذارد. ترامپ از اینجای برجام ناراحت است که ایران بازارش را به روی اروپا بازکرد و نه بروی امریکا، درواقع مشکل ترامپ این است که امریکا بانی و باعث تحریم ها بود و حالا که بقولی لای در را باز کرد، ایران رفت در اغوش اروپا و با معامله با کشورهای اروپایی مددبخش اقتصاد خراب انها شد. خرید هواپما یک نمونه، قرارداد در صنایع پتروشیمی با ایتالیا نمونه دیگر، قرار داد بافولکس واگن خودرو ساز فرانسوی نمونه بعدی. ترامپ میخواهد این قراردادها با کشور خودش بسته شود تا تولید جان تازه ای بگیرد و از انطرف یقه ابی های موردنظرش را از لحاظ اقتصادی تقویت کند. ترامپ یک کاسب است و این مسايل را خوب درک میکند.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

تصحیح میکنم
مذاکره با فولکس واگن المان و قرارداد با خودروساز فرانسوی

ناشناس گفت...

"بعد از برجام میلیاردها دلار در همه ضمینه ها با ایران معامله کرده است"

دقیقا کدام میلیاردها دلار؟! آیا ایران چیزی خریده و یا چیزی فروخته؟ هنوز که صحبت از تفاهم و قرارداد است و هیچ قراردادی به مرحله اجرایی نرسیده است. سرمایه گذاری صنایع خودروسازی قدمت چندین دهه ای دارد و به نوعی اروپاییان مجبور از ادامه قراردادهای کجدار و مریض قبلی خودشان با ایرانی ها هستند. همین را هم اروپایی ها پس از ماه ها دست دست کردن و به زور آمدند سمت ایران و قرارداد بستند. صنعت نفت ایران نیز با وجود جذابیت فوق العاده اش تا همین چندی پیش شرکت های معظم و پیشرفته غربی اکراه داشتند در آمدن به سمتش. و تازه پس از تدوین قراردادهای جدید توسط وزارت نفت که در آن امتیازات بیشتری به شرکت های خارجی داده شده تعدادی حاضر شدند قراردادهای ابتدایی ببندند. در ضمن نکته ظریف (به قول شما) اینجاست که ترامپ هیچ وقت میلیاردها دلار را با صدها میلیارد دلار تاخت نمی زند. آن هم میلیاردها دلاری که دردناک است و هر لحظه امکان دارد شمشیر داموکلس سپاه یا خامنه ای بر سر آن فرود آید (یادتان رفته است حضور تانک های سپاه در فرودگاه مهرآباد پس از قرارداد با شرکت ترکیه ای و یا نهیب خامنه ای که چرا ماشین های پیشرفته ی آمریکایی وارد ایران شده است؟). ما ایرانیان همیشه به دلیل عرق ملی (که طبیعی هم هست) این توهمات را داریم که ما ملت متفاوتی نسبت به بقیه کشورهای دنیا هستیم. همین تفکر را دولتیان و حکومتیان هم دارند و باعث اشتباه محاسباتی انها می شود. خامنه ای سال ها پیش فکر می کرد غرب نیاز شدید به نفت ایران دارد و هیچ وقت نفت ایران را تحریم نمی کند ولی غرب تحریم کرد و قیمت هم چندان بالا پایین نشد. بعد گفت خب حالا که نفت را تحریم کرد ولی بر اساس قوانین بین المللی که می گوید نمی شود بانک های مرکزی را تحریم کرد ما از طریق بانک مرکزی تحریم ها را دور می زنیم چند ماه بعد آمریکا بانک مرکزی ایران را هم تحریم کرد!. کشور ما ایران زمانی روی پیشرفت را به خود خواهد دید که اولا ما ایرانیان مدرن شویم و ساده و به شدت برای پیشرفت کشورمان روز و شب کار کنیم و از توهم برتر بودن دست برداریم و دوما هم حکومت ایدئولوژیک تبدیل به یک حکومت عادی شود که تنها هدفش را منافع ملی و پیشرفت کشور تعریف کند و نه مثلا دفاع از ملت های مظلوم فلسطین، عراق، یمن، لبنان و...

آرسین گفت...

تیمسار گرامی،
اول سلام بعد از سالی غیبت!
دوم به نظرم رسید که اشاره کنم به نکته مدنظرتان که به نظرم در تقابل و جواب مقاله من یود.
گفتید که ترامپ از ایران خواهد خواست از اعراب خواهد خواست و دیگران. در حالی که مشخص نیست این خواسته بصورت تشویقی است یا تنبیهی؟
اگر قهری باشد و به قول شما قلدرمابی که نیازمند هزینه بیشتر از دوره فعلی است و امریکا باید در لبه مرز جنگ با خیلی از کشورها راه برود، شمشیر کند شده 8 ساله اش را تیز کند و حداقل خودش رو آماده هرتصمیمی اعم از نظامی نشان بدهد که هم من و هم شما و هم ترامپ می دانیم که این -با ثبات جهانی فعلی- اصلا ممکن نیست و نه جامعه داخل امریکا تحمل چنین هزینه و تلفاتی دارد و نه مقبولیت جهانی پیدا خواهد کرد. می ماند بحث تحریم اقتصادی که آنهم تیغ دولبه ایست. ممکن است که تحریم شرکتی یا کشوری یا اندک فعالیتی ممکن و موثر باشد اما این فرمول برای مجبور کردن مجموعه های بزرگتر کارگر نیست و بعلاوه در دراز مدت اثر معکوس بر کشور استفاده کننده خواهد داشت. (ارجاع به نقل قول های خوانندگان همین وبلاگ در محرومیت امریکا از اندک گردش اقتصادی ایران).
راه دیگری برای قلدرمابی نمی ماند. و البته همیشه حق با مشتری است! و این برعکس نمی شود. نمی شود مثلا امریکا برای ژاپن یا عربستان مانور نظامی اجرا کند و طلبکار هزینه اش باشد! می تواند بدهی معوقه را طلب کند اما نمی شود که سرخود بدون کارفرما پروژه اجرا کند و سرخود فاکتور صادر کند، حتی همان طلب نقد هم در دنیای روابط با کانسپت همپیمانی و شراکت در تضاد است. بماند...
تفکر پشتیبان ترامپ -نه صرفا شخص خودش- توجه به داخل می خواهد (مثل بریتانیا) و برگرداندن چیزهایی که امریکای دهه 60 داشته. آرمانشهری که همه مشغول به کار با حقوق مکفی هستند و از همه مواهب زندگی به حد اعلا برخوردارند. زندگی ساده و بی فکر. همان چیزی که حتی ایرانی های امروز هم دوست دارند به آن برگردند. اما پیچیدگی و ارتباطات و جهانی شدن به حد غیرقابل برگشتی پیش رفته که تنها راه حل پیاده شدن از قطار تغیرات جهانی به قیمت عقب افتادگی خواهد بود، که قطعا این گزینه برای امریکا ممکن نیست. و تنها تغیر استراتژی مثل نگاه به درون با قید و شروطی در دسترس است.

موفق باشید.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...


دقیقا کدام میلیاردها دلار؟! آیا ایران چیزی خریده و یا چیزی فروخته؟ هنوز که صحبت از تفاهم و قرارداد است و هیچ قراردادی به مرحله اجرایی نرسیده است.
..
دوست عزیز جمله :قراردادهای پس از برجام: را گوگل کن خودت متوجه میشوی که من صحبت از چه میکنم. اگر احیانا چند جا خواندی که قراردادی امضا نشده یا ضرر کرده ایم، منابع را دقت کن تا متوجه شوی چه کسانی هستند که مثل شما فکر میکنند

درست می فرمایی دوست عزیز،ضخاير نفت و گاز موحبت است نه مایه فخر و مباهات اما منشور کورش مایع فخر و مباهات است.ما هیچ برتری نسبت به هیچ جایی نداریم و نمی دانم شما چطور به این نتیجه رسیدی که من فکر میکنم ایران مرکز جهان است و همه چیز در ید اقتدار ما ایرانی ها! من فقط چند نکته از درون حرفهای ترامپ دراوردم برای برد کردن و در نتیجه رسیدن به نوع نگاه او به ایران. حالا اگر بی راه بود شما قبول نکن اما مرور زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.
در ثانی صد سال است که روشنفکران در ایران زور میزنند تا مدرنیته را جایگزین شریعت کنند و اینکه برای پیشرفت ما نیاز به مدرنیزه شدن داریم که حرف جدیدی نیست. اصلا دلقک خودش یک فیلسوف مدرن است و اینجا در سیرک مگر ما کاری غیر از این انجام میدهیم. اما ظاهرا شما از خود ترامپ هم جلو زدی، شاید حضم اینکه ترامپ قرار است امریکا را بصورت یک کمپانی عظیم و پول ساز مدیریت کند برای ما ایرانی هایی که همیشه در چنگال حکومتهای توتالیتر و استبدادی بودیم بسیار سخت و گاها غیر ممکن مینماید. شما دوست عزیز مدرنیته را لابلای حرفهای ترامپ درک نکردی و بهمان جنبه پوپولیستی و ضرب و زور و تو دهنی زدن به این و ان چسبیدی!

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس فکر می کنم حداقل میزان سرچ زدن یا جستجوی من بیشتر از شما باشه چون تمام صحبت های من بر اساس عدد و رقم است ولی شما تنها مشغول ادعا کردن و صحبت خالی هستید. بله من هم قراردادها رو دیدم ولی شما دقت نکردی به حرف من که این قراردادها هنوز اجرایی نشده و اگر هم اجرایی شود (مثلا تا دو سال بعد) سود زیادی در آنها وجود ندارد. این قراردادها اکثرا به صورت جوینت-ونچر هستند یعنی شریک ایرانی نیز بخش عظیمی از سرمایه گذاری را خودش موظف است انجام دهد. قراردادهای معدودی می بینیم که مثلا به صورت سرمایه گذاری کامل طرف خارجی باشد و پایدار هم باشد یعنی سرمایه گذار بیاید و برای 20 سال کار در ایران برنامه ریزی کند. چند ماه پیش هم اگر درست یادم بیاید شما دم از مهم بودن نفت ایران برای غرب می زدید ولی اکنون پس از ماه ها هنوز که هنوز است چرخ های اقتصاد بخش نفت و پتروشیمی به سختی و با سرمایه گذاری خود دولت مشغول چرخیدن است پس اگر قرار باشد زمان همه چیز را ثابت کند تا همین حالا هم زمان خیلی چیزها را روشن کرده و در آینده هم همین خواهد بود. جز چند قرارداد بقیه اجرایی نخواهند شد آنهایی هم که اجرایی خواهد شد چندان در چرخاندن چرخ پوسیده اقتصاد ایران کمکی نخواهند کرد. ضمن اینکه به بخش دیگری از صحبت هام هم دقت نکردی که ترامپ چند میلیارد دلار دردناک ایرانی را با صدها میلیارد دلار راحت عربی تاخت نخواهد زد. ترامپ کلا 8 سال وقت دارد (اگر دوره بعدی هم انتخاب شود) نمی تواند 1 دهه یا شاید هم بیشتر صبر کند تا اقتصاد ایران احیا شود بعد رویش حساب باز کند. بله اگر اقتصاد ایران درست و اصولی کار کند آنوقت ارزش توجه را دارد و خیلی هم ارزش توجه را دارد ولی هیچ وقت و هرگز تاکید می کنم هرگز با وجود حکومت فعلی اقتصاد ایران اصولی و صحیح اداره نخواهد شد.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

ناشناس عزیز جواب تمام نوشته ات را در این دو جمله خلاصه میکنم،نتیجه گیری با خوانندها:
چرخ هیچ تکنولوژی در دنیا بدون سوخت نمیچرخد و ایران صاحب یکی از عظیم ترین منابع سوخت فسیلی جهان است.

عیار گفت...

شاگرد تنبل ، بیشتر دقت کن، اولا‌ درست بودن این دو جمله خودش کلی جای بحث داره،دوما با فرض بر اینکه این‌ گزاره صحیح باشه بازهم کشورهای زیادی برای تامین سوخت فسیلی مورد نیاز " چرخهای تکنولوژی جهان " هستند، کما اینکه در زمان تحریم نفتی تقریبا - نزدیک به تحقیقا - کامل ایران بازهم اون چرخ ها بدون هیچ مشکلی چرخیدند.
پیشاپیش از دلقک عزیز بابت پچ پچ هایی که بین تماشاچی ها انجام میشه عذرخواهی میکنم.

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

عیار، دقت میکنم.
پس لطفا شما من را شیر فهم کن که اگر ایران اینقدر در معادلات امریکا بی اهمیت است، چرا ترامپ و کلینتون در مناظراتشان در مورد ایران مجادله میکردند؟! چرا در مورد سویس یا اتریش ویا افغانستان و افریقای جنوبی صحبت نمی کردند.
اگر در حقیقت دوجمله ای که گفتم شک داری عزیز، شما بفرمایید چرخ تکنولوژی با چه میچرخد؟

ناشناس گفت...

سلام
يه سوال قديمي دارم كه شايد جواب انرا همه بدانند الا من و يا جناب تيمسار قبلا جواب داده اند و من توجه نكرده ام
اصولا چرا حزب استخوان دار جمهوري خواه ترامپ را حمايت كرد؟ قحط الرجال بود؟
انتخاب مشاوران ترامپ نشان از يك پوپوليست بي عقل نيست. حلقه انتخابي او ، غير از نيوت گينگريچ ، كه خيلي ازش خوشم نمي ايد، ادمهاي پخته و عاقلي هستند
از جواب جناب تيمسار و يا ساير دوستان ممنون خواهم شد
ارادتمند يزد

بردیا گفت...

ایول خوشحالم کردی
به نکته خوبی اشاره کردی
چون توی سیاست داخلی خیلی از شعاراش رو نمیتونه عملی کنه ممکنه توی سیاست خارجی مانور بده و یه هدف هم ایران میتونه باشه
آخ اگه بزنه این آخوندا رو نفله کنه چه حالی میده

ناشناس گفت...

در برنامه صفحه آخر این هفته، عکس های رابطه نامشروع به زن شوهر دار توسط شجونی و فلسفی نشان داده شد که توی تمام این سالها میگفتند که زنه سه طالقه بوده و آنها نقش محلل داشتند. ساواک از 300 نفر دیگه هم عکس و فیلم داره که گویا پرویز ثابتی آنها را با خودش به آمریکا برده.
نکته اینه که که ایران هیچ وقت تلاشی در ترور ثابتی نکرده.
طبق خبر هایی که توی این سی و چند سال درز کرده خامنه ای در ساواک توبه کرده بوده و قول همکاری داده بوده.
من به یقین رسیدم که ثابتی از خامنه ای هم عکس داره.

مانی گفت...

شاگرد نه چندان تنبل ,ایران نه تنها مورد مجادله بین کلینتون و ترامپ بود که از سالها پیش هیچ مناظره ای بدون بحث در باره ایران نبوده است. این بیشتر به اهمیت ایران بر میگردد یا سر کشی حکومت ایران یا هردو. مقاله ای با تیز بینی و ریز بینی دلقک میطلبد. البته این نکته هم هست که مناظرات آمریکا جنبه نمایشی قوی دارند و فرهنگ آمریکا از آغاز به دشمن سازی عادت داشته تا خود را برتر ببیند. اول سرخپوستان, سپس سیاهان, شوروی,کوبا,شیلی ,چین و اکنون ایران. تنها اباما و سندرز بودند که از قانون دشمن سازی سرپیچی کردند و دم از آشتی زدندِ

ناشناس گفت...

چرخ تکنولوژی با شعور و درایت میچرخه

ناشناس گفت...

اهمیت ایران اولا به دلیل برنامه ساخت بمب اتمی اش بود و برجام و دوما به دلیل ناامن سازی سراسر خاورمیانه توسط ایران و به تبع ایران واکنش عربستان. دلیل اشاره زیاد به ایران هم همین هست که حکومت ایران با مشکل سازی، شلتاق اندازی و ناامن سازی تقریبا همه دنیا را عاصی کرده و تبعات ناامن شدن خاورمیانه کل غرب را از اروپا گرفته تا آمریکا تحت تاثیر قرار داده است. نفت ایران دیگر اهمیت چندانی در معادلات جهانی ندارد. هر چند شاید گاز ایران همچنان اهمیت قبلی خودش را حفظ کرده باشد. که آن نیز با پیشرفت تکنولوژی و ابداع روش های جدید تولید انرژی از اهمیت آن کاسته خواهد شد. تا 2-3 دهه آینده نه تنها نفت ایران که بلکه اساسا نفت از درجه اعتبار ساقط شده و روش های نوین تولید انرژی و تولید مواد اولیه جای آن را خواهد گرفت.

یادم هست یکبار دلقک اینجا گفت با حل مسئله هسته ای خیال غرب از ایران راحت شد و دیگر ایران چندان در معادلات غربی ها اهمیتی نخواهد داشت. ولی با مشکل سازی های ایران در منطقه، به نظر میرسد که دوباره ایران در کانون توجه سیاست خارجی آمریکا و کشورهای قدرتمند قرار بگیرد. منتها آنها این بار دیگر طوری ایران را ناکار خواهند کرد که دیگر قدرت احیای خودش را به دست نیاورد. و تمام اینها به دلیل برنامه های کوته فکرانه خامنه ای و سپاه است.

ناشناس گفت...

چرخ تکنولوژی همانطور که یکی از خوانندگان اشاره کرد با شعور و درایت میچرخه. هم اکنون کشورهای پیشرفته دنیا در حال کار روی روش های پیشرفته ای هستند که نیاز آنها را به طور کلی به سوخت های فسیلی برطرف کند. متاسفانه رهبران کشور ما آینده نگری لازم رو ندارند و به قدری بد و افتضاح کشور را اداره کرده اند و به محیط زیست آن آسیب زده اند که روزی ناگهان چشم باز خواهیم کرد و خود را در بیابان سوزان و برهوت و به درد نخوری به نام ایران خواهیم یافت. و جوانان ایرانی در صف دریافت کنندگان ویزای کشورهایی مانند افغانستان و عراق و ترکیه و مصر خواهند ایستاد.

ولی گفت...

نمی دانم تیمسار و تماشگران سیرک تا حالا به معنای کلمۀ trump فکر کرده اند؟! عجیب نیست؟! قدمای ما می گفتند: "اسمها از آسمان می آیند".

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

یک نکته عرض کنم خدمت خوانندگان جدید و هم یاداوری به قدیمیها و هم یاداوری بخودم برای رفع هر نوع سوتفاهم احتمالی
ما اینجا در کامنت دانی بحث میکنیم بر سر یک اصل که ان زیستن هرچه بهتر مردم کشورمان ایران است و بحث هایمان بهتر است بر اساس دکترین دلقک عزیزمان که قبلا خودش توضیح داده باشد.
شعار بیخود دادن دردی را چاره نمیکند. بیاد بیاورید داستان انتخابات و خروجی که همین سیرک خودمان داشت. اینجا منبری میلیونی است و کامنت ها دیده میشوند، بنابرین بجای بچالش کشیدن شخص یا شعارهای توخالی براندازانه که در وقت عمل با یک فوت جمهوری اسلامی نابود میشوند، بدنبال خروجی های قابل لمس و اصیل باشیم.
انهایی که بانظر من موافق نیستند، هیچ اشکالی در مخالفتشان نیست و برای من محترمند. اما شعار زدگی واقعا جایش اینجا نیست. هرچه بیشتر ترامپ را زیر زربین بگذاریم بهتر میتوانیم رفتارمان را با حکومت تنظیم کنیم و نهایتا در جهت هدفمان بهترین بهره برداری را بکنیم. اینکه چشممان را بر حقایق ببندیم دلیل عدم وجود انها نیست.
واعلا اگر قرار بر این باشد که بحث کنیم و هدفمان بشود شکست یکدیگر، خروجیمان میشود خسته کردن دلقک از نشر کامنتهای بی محتوی و یحتمل یه استراحت طولانی دیگر!

ناشناس گفت...

سلام

خدمت آقا میثم چند نکته رو از دیدگاه خودم عرض می کنم

1. همانطوری که دوست ناشناس عزیز اعلام فرمودند هیچ قرار داد بدرد بخوری نه امضا شده و نه پولی وارد شده همش در حد حرف هست. تازه مگر خود تیمسار نفرمودند به دلیل وجود نگاه امنیتی سپاه و عدم امنیت لازم برای سرمایه گذار خارجی عملا ورود سرمایه گذار خارجی امکان پذیر نیست ؟ یا من اشتباه برداشت کردم و باید عذر خواهی کنم از نقل قول اشتباه؟
2. بزرگترین قرار دادی که امضا و اجرای شده فقط و فقط با شرکت کروز بوده که بیشتر سهام گروه خودرو بهمن رو خریداری کرده و فعالیت های خود را شروع کردن.
3. اقتصاد ایران کلا فلج هست و سال آینده آخرین سال گل و بلبل هست و بعد از انتخابات خدا به داد این اقتصاد برسه که حباب اندر حباب هست. همه شرکت ها در حال حساب سازی هستند ببینید آش چقدر شور شده که مظاهری گفته بانک صادرات و ملت حساب سازی کردن و جزو بانک های زیان ده هستند. از این جنبه به قضیه نگاه کنید که این نوع نظرات فقط زیر سوال بردن دولت نیست عملا حکومت هم زیر سوال میره با این مباحث! وضعیت زیانده صنعت خودرو نیز تا 5 سال آینده بهبودی نخواهد داشت مگر باز بخواهند افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی ها بدهند!!!بازم بگم در مورد پالشی ها!!!
4. در مورد نفت هم باز خیلی خوب اشاره کردند به چند مطلب؛ اول انرژی های جایگزین، دوم هم اینکه چرا فکر می کنید فقط سران ما شعور دارن و عرب ها احمق هستند!!! آنها هم به شدت در سایر رشته سالهاست در حال سرمایه گذاری هستند، مانند رشته های مختلف آی تی، سرمایه گذاری در معادن خارج از کشور، خرید باشگاه های ورزشی و سایر مواردی که احتمالا وجود دارد و من مطلع نیستم. این مورد را در نظر بگیرید که دست آنها باز هست که در کل دنیا مشغول به فعالیت باشند و ما را کجا راه می دهند؟
5. در این مورد هم دوستان اشاره خوبی داشتند آمریکا نقد را ول کند بچسبد به نسیه ایران قبلا در این مورد این مقاله رفرنس خوبی بود که بدانیم در دنیا کجای کاریم بخوانید شاید کمی شما هم با ما موافق شدید که ما تقریبا هیچ شدیم
متاسفانه خیلی دنبال لینک گشتم نشد آقای مازیار وطن پرست لینک را در سیرک قرار داده بودند و اگر اشتباه نکنم از محمد قائد بود که مقایسه تولید ناخالص ایران در دنیا را بررسی کرده و نشان داده بود که ما چیزی برای جذابیت نداریم و خیلی هم توهم نزنیم!!!
6. سلامت و موفق باشید.

ناشناس گفت...

من برنامه صفحه آخر را ندیدم ولی خاطرات پرویز ثابتی را خواندم و اشاره کرده بود از سرنوشت عکسها بعد از خروج از کشور خبر ندارد. انتشار این عکس نشان می دهد که آرشیو ساواک در خارج از کشور موجود است و از این دست عکسها به وقتش استفاده خواهد شد.این بازی در آینده جالبتر خواهد شد.

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل کامنت های شما که ته محتواست و عدم شعار زدگی!

ناشناس گفت...

کیست کە باور نداشتە باشد کە این نظام و حکومت رفتنی است؟ توخالی تر ازین حکومت آیا وجود دارد؟ با ترامپ یا بی ترامپ. باورش کنید

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...


اقتصاد
ادامه روابط اقتصادی آلمان و ایران به رغم پیروزی ترامپ

شرکت‌های آلمانی پس از پیروزی دونالد ترامپ نیز مناسبات اقتصادی خود با ایران را حفظ خواهند کرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-ایران گفت لغو توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران چون لغو قرارداد خرید تلفن همراه آسان نیست.
Türkei Istanbul Hafen (picture-alliance/dpa/R. Hackenberg)

میشائیل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-ایران اعلام کرد که مناسبات اقتصادی آلمان با ایران به رغم پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در عمل ادامه خواهد یافت."

ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود در باره توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این توافق را متوقف خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-ایران که روز پنج‌شنبه (۲۰ آبان / ۱۰ نوامبر) در این باره با خبرنگار خبرگزاری رویترز گفت‌وگو می کرد، گفت: «از آنجایی که آقای ترامپ در نظر دارد با روسیه روابطی تنگاتنگ برقرار کند، نظر مشخص این کشور و همچنین نظر چین را در ارتباط با ایران دریافت خواهد کرد.»

توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ میان ایران و کشورهای گروه موسوم به ۵+۱ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان در شهر وین امضا شد و همین توافق سبب شد که به تدریج تحریم‌های اقتصادی ایران به پایان برسد.

میشائیل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-ایران در ادامه گفت توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران که مبنایش قوانین بین الملل است، نمی‌تواند چون لغو قرارداد خرید تلفن همراه راحت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-ایران با اشاره به چندماهی که به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده است گفت این چندماه زمانی نامطمئن برای شرکت‌های اقتصادی خواهد بود. او در ادامه گفت: «بخصوص بانک‌های اروپایی برای تامین مالی قراردادهای ایران صبر خواهند کرد.»

بانک‌هایی چون "دویچه بانک" و کومرتس بانک" آلمان و بانک فرانسویِ BNP Paribas در گذشته مجبور به پرداخت جریمه‌های بسیار سنگینی به خاطر نقض تحریم‌های ایران شده‌اند. به همین علت است که بانک‌های اروپایی به شدت در این مورد حساس هستند.

صادرات آلمان به ایران در هشت ماه اول سال جاری میلادی ۱۵ درصد افزایش یافته و به مرز یک و نیم میلیارد یورو رسیده است. اتاق بازرگانی و صنایع آلمان-ایران اعلام کرده که صادرات به ایران بیشتر ماشین آلات و تاسیسات صنعتی، تولیدات شیمیایی، تجهیزات الکترونیکی و تاسیسات استفاده از انرژی بادی بوده است.
..منبع دویچه وله..

قدیمیها میدانند که عادت به اینکه در کامنت دانی خبر بیاورم، ندارم اما این یکی را لازم دیدم جهت روشن شدن اهمیت جنبه اقتصادی برجام برای ترامپ و قائدتا برای طرف های اروپایی. دقت کنید که این موضع گیری رئیس اتاق بازرگانی ایران-المان است نسبت به نقطه نظرات ترامپ در مورد برجام و نه یک سیاست مدار المانی!