۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

شام اول!


باراول شام شان بود که رفتند دیدن تابلوی شام آخرداوینچی کبیروسنت شکستند درعکس گرفنن[ممنوع] ازاین شاهکارهنری قرن پانزدهم میلادی- همان سالهایی که مثل قرن پانزدهم هجری قمری ما مسلمانان که پراست ازبن لادن وملاعمر وخامنه ای وطالبان ومصباحیان و...روحانیان ترسناک؛ قرن پانزده آنها هم پربوداز پاپ وکاردینال وکشیش و...وحشتناک - وهیکل های قناسشان را تحمیل کردند به لئوناردوی جوان ورعنا وعکس گرفتند- آخ که چی می شد ماهم اجازه پیدامی کردیم که یک نقاشی ویک ارگ(معجون نجات بخش موسیقی ورنگ) به مساجدمان اضافه می کردیم بدون شراب حتی-

داشتم می گفتم که من این دوتا مردسیاستمداررا دوست دارم. برلوسکونی را که بخاطر راست بودنش وموفقیت هایش درهمۀ زمینه هایی که اراده کرده ووارد شده، ومدودیوف را که اخیراً معلوم شده که خیلی هم آدم پوتین نیست وفراتراز دیدگاه امنیتی ومنضبط ولادیمیر محبوب روسها؛ حرف ها واعمال یگانه و"یونیک"ی هم دارد: مثلاً آنجا که برای فشاردادن به حاکمان ایران به اردوگاه غرب پیوست ومنافع کشورش را درکوتاه مدت ودراز مدت به مبارزۀ الکی وبیهوده با دیگران- کار70 سالۀ کمونیستها- نفروخت. وبگذارید من راجع به این دومنفعت کوتاه مدت وبلندمدت روسها واقعیتی رابگویم که غرور سبزهای ایران را هم شامل باشد.

منفعت روسیه درکوتاه مدت که توسط هم خودشان وهم دیگران وبارها گفته شده ومن تکرارنمی کنم مثل انصراف امریکا ازاستقرار سامانۀ موشکی موسوم به سپرموشکی دراروپای شرقی ونزدیک مرزهای جمهوری فدراتیو روسیه وتسهیلات مالی وتجاری واعتباری و...

من می خواهم به منفعت بلند مدتی نگاه کنم که بنظرمن مدودیوف با تیزهوشی وکلان نگری وعبرت ازتاریخ کشورخودش، آنرادید وازشراکت بسیارنزدیک وحامیانه با حاکمیت فعلی ایران انصراف داد. یادمان هست که یکی از شعارهای سیاست خارجی جنبش سبزمرگ برروسیه بودو استخوان بندی جنبش سبز را تکنوکراسی مدرن وطبقۀمتوسط ساکن پایتخت ایران تشکیل می داد.

خب مدودیوف از تجربۀ کشورخودش خوب یاد گرفته است که کشوررا پسران(طبقۀ متوسط)اداره می کنند ونه پدران ونوه ها که صدقه بگیرند بیشتر تا دست به کار- قابل توجه رییس جمهوراحمدی نژادکه شغل ایجادکندبرای جوانان- والبته که مؤثرترین نیروهای کیفی لازم برای ادارۀ کشورها همین ساکنان درپایتخت ها هستند؛ پس:

رییس جمهورروسیه ازروی شعارهای ناراضیان انبوه ایرانی فهمید که اگررشته های اخوتش با حاکمیت "خامنه ای- احمدی نژاد" را طوری سفت نشان بدهد که تهرانی های ناراضی برنتافته اند؛ اگرهم بتواند زیرشلاق غرب منفعتی برای روسیه کسب کند درهمین نزدیکی؛ باید برای سال های دورتردرپیش، داشتن روابط نزدیک بایک ایران راضی ازحاکمان منتخب شان را ازسبد منافع ملی روسیه حذف کند. واونمی کند چرا که هم تیزهوش است وهم سیاستمدار!

درضمن من شدیداً کشته مردۀ اینترمیلان نفتی هستم وسایۀ آث میلان مدیا را باتیر می زنم ودوست داشتن برلوسکونی فقط ارتباط با قوۀ مدیریت ایشان دارد ونه با خانم بازی یا نبازی های ایشان.

اصل این نوشته هم ازاینجاشروع شد که من بادیدن تابلوی شام آخر، یاد فرهاد آئیش افتادم وآن تله تئاترهای دوقسمتی فوق العاده زیبایش از نمایشنامۀ شام آخردرشبکۀ چهار والبته که آن اجرای نازنینش درسالن اصلی تئاتر شهر؛ وگفتم سلام وادای احترامی بکنم به هنرمندان کشورم که اول وآخراصلاحات درایران به قدرت وماندن آنان درصحنه های مدرن قایم وممکن خواهدبود.

ومثل همیشه سرازهمه جا درآوردم غیراز هدف اصلی: ایران هرجورهست خنده را احیاء کن وازش مواظبت کن. خفاشان پرنده نیستند اشتباه نکن. یا...هو۱ نظر:

ناشناس گفت...

تحلیل کودکانه،
همانطور که میدانید روسیه به ایران توضیح داد که ما به دنبال منافع خود هستیم.
از طرف دیگر شایع است که مدودف میخواهد پست را به پوتین بازگرداند.
پس یکی از نتایجی که میتوان گرفت اینستکه میخواهند این دم آخری بیشترین استفاده را از امتیازات بین المللی که مدودیف کسب میکند ببرند، هر چند به قیمت پشت کردن به برخی از دوستان .
تازه بزودی پوتین میاید و از ایران هم دلجویی خواهد کرد ، و همه چیز به خوبی و خوشی سرانجام میابد.
براستی که این دومامورسابق ک.گ.ب چه رهبران لایق و فداکاریند برای روسها.