۱۳۹۶ تیر ۱, پنجشنبه

خاورمیانه خسته و زخمی است؛ جنگی دیگر متصور نیست! محمد بن سلمان و خامنه ای ناگزیر و عاقلانه آشتی خواهند کرد!

Image result for ‫محمد بن سلمان‬‎

برعکس بیشتر تحلیلگرانی که اوضاع منطقه و بتبع آن ایران را خطرناک و در آستانۀ یک برخورد نظامی احتمالی می دانند و مرتب هشدار پشت هشدار به جمهوری اسلامی می دهند؛ خاورمیانه را خسته تر و زخمی تر از آن می دانم که دنبال ماجراجویی جدیدی باشند کشورها. چه خامنه ای در ایران باشد و یا اردوغان در ترکیه و یا حتی بن سلمان پادشاه تازه تاجگذاری کرده و بسیار جوان عربستان. پیش بینی ام این است که خاورمیانه رو به آرامش و سازش خواهد رفت در یکی دو سال پیش رو و این شاخ و شانه کشیدن های رجز خوان حاکمان نسبت بهمدیگر بیش از آنکه مقدمه ی برای مخاصمۀ بیشتر باشد برای دست برتر داشتن بر سر میز مذاکرات همسایه هاست در آیندۀ نزدیک.

2- در داخل ایران آیت الله خامنه ای و متحجرین مذهبی در ضعیف ترین وضعیت اقبال توده ها به اسلام سیاسی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هستند؛ و حتی نوعی خودزنی خامنه ای در صدور فرمان "آتش به اختیار"! این فرمان نه تنها مورد استقبال سیاستمداران نیروهای هدف قرار نگرفته؛ بلکه باعث واکنش منفی آنان نیز شده است - نمونه: کار الله کرم صدیق و دقیق در فهم این فرمان و واکنش منفی اصولگرایان  نسبت به عملیاتی کردن یکی از مصداق های آن -  اما این به این معنا نیست که مراجع و روحانیان ارشد مرتجع و خود خامنه ای براحتی از اصول ایدئولوژی دست برداشته یا بردارند. بلکه این ضعف خامنه ای فقط هنگامی می تواند مورد بهره برداری عملیاتی قرار بگیرد که نیروهای بخش منتخب حکومت و در رأس آن حسن روحانی بخواهند از توازن قوای اجتماعی فعلی شان بهره برداری درست و با برنامه بکنند.

3- در خارج از ایران اما سیاست فعلی خامنه ای سیاستی مدرن است و یکی از مقاطع تاریخی عمر جمهوری اسلامی است که منافع ملی با منافع ایدئولوژی همپوشان شده و حتی اولی دومی را پشت سر گذاشته است. خامنه ای که بعد از ظهور داعش و امضای برجام دست و پای عملیاتی دخالت های خارجی جمهوری اسلامی را جمع و محدود به کمک به سوریه و عراق در بعد ضد داعش کرده؛ و تقریباً هیچ تحرک قابل نشان دادنی از دخالت خامنه ای در منطقه را بروز نداده و نمی دهد. بعبارت دیگر خامنه ای به اجبار تن بمصالحه ای نانوشته در منطقه داده که از صدور اسلام سیاسی و انقلابی - بویژه در بعد کمک های عملیاتی و سخت افزاری - دست برداشته و سیاستی همراه با هزم و احتیاط عاقلانه در پیش بگیرد.

4- نتیجۀ این سیاست خارجی عملاً به این منجر شده که دول مخالف و متخاصم جمهوری اسلامی بشدت دست خالی شوند از پیدا کردن بهانه برای اقدامات خشن و مستقیم. درست است که امریکای ترامپ و متحدان منطقه ای او در خاورمیانه و شمال افریقا در ظاهر امر بدجوری در حال نشان دادن چنگ و دندان هستند که ترسناک می نماید. اما این هم درست است که هر جنگی با جمهوری اسلامی نه تنها مشروعیت جهانی کسب نمی کند بلکه نامشروع هم تلقی خواهد شد. و هر جنگی بدست هر دیوانه ای هم اگر هم مشروعیت بین المللی نخواهد مثل جنگ عراق؛ حداقل باید نامشروع بین المللی هم نباشد. و ایران در حال حاضر هدف نامشروع بین المللی تلقی می شود.

5- در سطح منطقه اما؛ بازهم نظرم بشدت با تحلیلگران و کارشناسان این روزهای جهان متفاوت است و اعتقاد دارم که جهش قابل انتظار محمد بن سلمان جوان به پست ولیعهدی پادشاهی عربستان سعودی؛ نه نقطۀ اوج گیری بحران منطقه با ترس از تندروی او. بلکه نقطۀ شروعی برای پایان این تندروی نیز خواهد بود. محمد بن سلمان - به جامعۀ مدنی عربستان تبریک می گویم و این اتفاق خیلی خوبی برای آنان بود - اینک در مقامی قرار گرفته که بطور رسمی او را پادشاه بالقوه - حتی بتعبیری بالفعل - عربستان کرده است. و این پستی نیست که سیاستمدار تندرو را تندروتر بکند بلکه رسمیت یافتن این ارتقاء مقام محمد بن سلمان را محافظه کارتر و آرام تر خواهد کرد. یادمان باشد که محمد بن سلمان یک پروژۀ بسیار سنگین و رؤیایی تحولات سیاسی، اقتصادی و بویژه "اجتماعی - فرهنگی" 13 ساله - معروف به برنامۀ 2030 میلادی - را تدوین کرده که اجرای - حتی ناقص آن - بمحیطی آرام و منطقه ای با ثبات نیاز دارد و تمرکز به دقت در پیشبرد آن - بویژه با توجه به حسادت های موجود در بین شاهزادگان و عرف بسیار متصلب و مانع عربستان در مقابل تغییرات مدرن - دارد. و اگر این را هم اضافه کنیم که تندروی ابتدایی محمد بن سلمان در شروع جنگ در یمن هم به موفقیتی نیانجامیده تقریباً مطمئن می شویم که ما بعد از این با سلمان و عربستان آرامتری مواجه خواهیم بود. تندروی های محمد بن سلمان در شروع کارش در سطح اول حکومتی می تواند جمعی از برآیند سه نیرویی باشند که عبارتند از: اول جوانی و شخصیت ذاتی رادیکال تر او، تثبیت خودش در رأس حکومت و تحمیل شخصیت خود به خانوادۀ بسیار بزرگ سلطنتی و رسیدن به نقطۀ نهایی - پادشاه آیندۀ عربستان - که دیروز به آن رسید و رسمیت بخشید. و سوم که از همه مهمتر است اینکه "حرکت تا لبۀ تیغ" برای جمع آوری حداکثر برگ های برنده برای استفاده از آن برای برابری خواهی قدرت منطقه ای برای عربستان در مقابل ایران. کمی توضیح می دهم:

6- یکی از اصلی ترین علل تحولات داخلی در حکومت عربستان بعد از روی کار آمدن سلمان ها شکست ایدئولوژیک آنان در مقابل جمهوری اسلامی خامنه ای بود. به این معنا که سرمایه گذاری های بسیار بسیار سنگین مادی و معنوی عربستان از فردای پیروزی روحانیون شیعه در ایران - تجهیز و تبلیغ و پشتیبانی و گسترش اسلام وهابی در سرتاسر دنیا - نهایتاً منجر به پیدایش داعشی شده بود که نه تنها یار غاری برای حکومت عربستان نشد در مقابله با جمهوری اسلامی ایران؛ بلکه بار خاطری هم شد در بی آبرویی عربستان و وهابیت در سطح جهان. لذا سلمان ها تصمیم گرفتند که سطح منازعه را از ایدئولوژی به منازعه ای سیاسی تقلیل دهند و دادند. شعار جدید آنان بجای شعار ایجابی "وهابی سنی در مقابل شیعۀ رافضی" برگشت به شعار سلبی "نه وهابی سنی و نه شیعۀ رافضی" و خواستار دست کشیدن هر دوطرف منازعه از مذهب سیاسی شدند. و در همین وانفسا بود که خامنه ای هم بدلیل ظهور داعش و تحریم های فلج کنندۀ غرب مجبور شد که در سیاست تهاجمی منطقه ای خود تجدید نظر موقت بکند و تحریک ایدئولوژیک خودش - حداقل در بعد عملیاتی - را متوقف یا به حداقل ممکن کاهش بدهد. سلمان ها نه اینکه متوجه این انفعال جمهوری اسلامی نشده باشند که شدند. اما برای 1- برگشت ناپذیرتر کردن این عقب نشینی خامنه ای و 2- برای کسب حداکثر برگ ها و کارت های برندۀ منطقه ای و جهانی در برابر خامنه ای؛ بتندروی های خود شدت بخشیدند. زیرا عربستان از نظر مؤلفه های پایدار قدرت مثل خاک و جمعیت و نیروی انسانی کارآمدتر و مدرنیزاسیون اجتماعی و فرهنگی و حتی عقبۀ تاریخی از ایران عقب تر بودند و هستند و براحتی نمی توانستند ادعای برابری خواهی قدرت منطقه ای با ایران بکنند. 

7- تفصیل بند 6 نوشتن جزء بجزء یک تاریخ 100 ساله را می طلبد که در اینجا مقدور نیست. اما نتیجه ایکه می توانم از نوع نگاهم به تحولات منطقه بدست بدهم این است که اینک سلمان ها هم به لبۀ تیغ رسیده اند و هم دستاوردهای برسمیت شناخته شدنشان بعنوان بازیگر همدوش ایران را بدست آورده اند و به اندازۀ کافی برگ عربی و غربی جمع آوری کرده اند و دیگر نیازی به خطر کردن بیش از این را ندارند و ادامه نخواهند داد. و لذا شیب وقایع بآهستگی و احتیاط بسمت مذاکره و سازش و حل مناقشات منطقه ای - بویژه با ایران - تغییر مسیر خواهد داد. زیرا خامنه ای به سیاست های قبل از 2014 میلادی برنخواهد گشت و عربستان هم می داند که بقول ظریف همسایه های جغرافیایی را نمی توان تعویض یا ایگنور کرد چون ازلی بوده اند و ابدی خواهند بود و ناگزیر به تعامل با هم و یا - در بدترین حالت - تحمل یکدیگر هستند. پس نتیجۀ نهایی این می شود که محمد بن سلمان جوان به رؤیایش رسیده و می داند که اینک زمان توسعۀ کشورش است در کنار همسایگی ایران بدون مزاحمت "برتری جویی نشدنی" نسبت بهمدیگر. اگر روحانی کمی جسورتر و فعال تر بسمت خامنه ای برود در سیاست خارجی و از انفعال - نوعی وادادگی در مقابل غرب و تبختر در مقابل اعراب - دست بردارد و محمد جواد ظریف هم به اندازۀ مقالات خوبی که در نشریات غربی و عربی می نویسد در صحنۀ ابتکار عمل سیاسی هم وارد کارزار شود؛ می توانند از محمدبن سلمان کمک معنوی بگیرند برای جلوگیری از تندروی ایدئولوژیک خامنه ای و در داخل بیشتر به رهبر فشار بیاورند در برسمیت شناختن حقوق شهروندی طبقات مدرن اکثریت جمعیت. و محمد بن سلمان هم می تواند از روحانی و دولت و جامعۀ مدنی ایران کمک بگیرد در انتقال سریعتر و آرامتر جامعۀ سنت زدۀ عربستان بسوی نرم افزار مدرنیتۀ مورد هدف و آرزویش! یا...هو

بعد از تحریر:
این تحلیل بسیار زیاد فشرده بر مبنای فهم من از توازن قوا در سیاست داخلی و توازن قوای منطقه ای در سیاست خارجی نوشته شده است و قطعاً ادعای این را ندارد که چه در داخل دیوانه ای بمبی نترکاند و تروری نکند مثل ماجرای حجاریان و یا دیوانه تری در منطقه و جهان پیدا نشود در انداختن موشک یا بمبی بسوی ایران یا متقابلاً. اما این تحلیل قطعی می داند که نه ترور داخلی - در صورت وقوع - توازن قوا را تغییر خواهد داد و منشاء اثری خواهد شد. و نه شلیکی در منطقه از سوی هر دیوانه ای - درصورت وقوع - موجب جنگی بین کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهد شد. و سخن اخر خودمان که: پیروزی ما در داخل ایران ارتباط قطعی دارد با نوع عملکرد روحانی و اصلاح طلبان و الا توازن قوا بضرر ما بهم خواهد خورد. و پیروزی منافع ملی ما در خارج با همین سیاست تدافعی محکم خامنه ای قابل حصولتر خواهد بود. یا...هو

۴۵ نظر:

اصلاح‌طلب دوم خردادی گفت...

همچنان که جناب آقای حسن روحانی، بارها و بارها فرموده اند:

راه حل اصلی مشکل خاورمیانه، اتحاد میان شیعیان و سنی ها و تشکیل یک جهان اسلام یکپارچه و متحد است . و این مهم حاصل نمی شود مگر با نزدیکی و دوستی و اتحاد بین ایران و عربستان سعودی.


وحدت کلمه ، رمز پیروزی ماست.

Dalghak.Irani گفت...

این حرف مقدم فر سپاهی که مخاطبش حسن روحانی و موضوعش حملۀ موشکی سپاه به دبرالزور سوریه است همان موردی است که من هم به انفعال روحانی اعتراض شدید دارم و معتقدم که نه او و نه اصلاح طلبان قدرت درک "کی باید چکار کنند" را ندارند. اصلح طلبان با تندروی دیروزشان امیدهایمان را سوزاندند و با انفعال سوداگر محورشان آینده مان را نابود خواهند کرد. این هم بخش آخر حرف پاسدار مقدم فر در مراسم چمران در یزد:

مقدم‌فر ادامه داد: مسئولان باید با مردم با صداقت عمل کنند، به طوری که حتی اگر در مسئله‌ای، موضوع به ضررشان هم بود، طبق نظر اهل بیت (ع)، مسئولان موظفند که با مردم صادقانه برخورد کرده و آنچه که صحیح است را بیان کنند. مثلا اگر در موردی، یک اقدام شجاعانه توسط یک نهاد و دستگاهی انجام شده که مورد تقدیر و تشکر مردم هم هست، لازم نیست برای اینکه عقب‌ماندگی خود را جبران کنید، بگویید که ما در این اقدام مشارکت و حضور داشته‌ایم، در حالی که شما در صحنه حضور نداشته‌اید و این خلاف واقع است.

وی افزود: البته میدان برای مبارزه با دشمن باز است، شما می‌توانید در صحنه‌های دیگر مقابله با دشمنان ملت ایران، تلاش کنید و گزارش کارهای انجام شده را به مردم اعلام کنید ولی لازم نیست که اقدامات دیگران را به نام خودتان بزنید.

ناشناس گفت...

تیمسار شما دیوانه کردی ما رو ، بالآخره ایدئولوژی نظام خوبه یا بده ؟؟؟!!!!!

حميد گفت...

به نكات بسيار جالبي إشارة كرديد. خيلي اميدوارم تحليل شما صحيح باشد و تمام اسلحه هايي كه عربستان خريده، صرفا جهت بلوف باشد. اما فكر ميكنم عربستان رؤياي خلاص شدن از اين همسايه شيعه اش را دارد و خيلي دارد زور ميزند كه آمريكا يا ناتوي عربي را عليه جنگ با ايران مجاب كند كه خدا را شكر تا الان زورش نرسيده. چون هر جنگي در خاورميانه قطعا ايران را درگير خواهد ساخت و اين قطعا به جنگ داخلي و تجزيه ايران منجر ميشود و هيچ چيز براي عربستان بهتر از يك ايران تكه پاره نيست.

ناشناس گفت...

آینده لبنان گرو حزب‌الله لبنان است.
در سوریه جمهوری اسلامی با مخالفین اسد منهای داعش در جنگ بوده است.
عراق هم که مستعمره جمهوری اسلامی است.
در یمن هم که مزدوران جمهوری اسلامی جفت می اندازند.
در بحرین هم مشغول دخالت هستند.
حال می گویید ملک سلمان همچون سلمان خان بالیوود است؟
زهی خیال باطل!
آرزوی من عزت کشورم است ولی خیال بافی هم نیستم.
بله! خاورمیانه تحمل جنگ جدیدی ندارد ولی با یک جنگ نیمه سخت، خاورمیانه جدید بوجود می آید.
کوتاه می گویم که ترامپ نه یک destroyer که یک repair man است.

ناشناس گفت...

کانال خبر فوری:
🔴چند خبر کوتاه

🔹حمايت رئيس مجلس نمايندگان آمريکا از تصويب فوري تحريم‌هاي جديد ايران/فارس

🔹سناتور کاردین: تحریم‌های سختی علیه ایران در راه است. تحریم‌های جدید منافاتی با برجام ندارد/تسنیم

Dalghak.Irani گفت...

هیچ چیزی در دنیا خوب یا بد مطلق نیست - از جمله خود انسان - و بستگی به کاربرد و استفادۀ خوب و بدش درد. اما از نظر من لیبرال؛ ایدئولوژی - تمامیت خواهی - شرّ مطلق است و خودی و بیگانه هم ندارد. اما آنچه که راجع به سیاست دفاعی محکم خامنه ای در حال حاضر گفته ام ربطی به ایدئولوژی اش ندارد و یک سیاست مبتنی بر منفعت ملیست و چاره ای غیر از این نداریم برای پرهیز از خطر جنگ و خونریزی. من مدعی نیستم که خامنه ای رؤیای ایدئولوژی در همین سیاست هم ندارد اما فعلاً منافع ملی نیز با خواست او همپوشانی پیدا کرده است و تا چنین است باید از آن راضی بود. داستان حسین کرد که خاله ام اگر خایه داشت دایی ام می شد تمام شده و ما چهل سال از چنین رزوهایی دور شده ایم و ملت هم بهترین راه را در وضعیت کنونی می خواهد و نه اینکه چه کسی مسبب بوجود آمدن وضع فعلی شده است که می تواند تلخ و نوستالوژیک و کمبزه با خیار میاد بشود اما نه بدرد دنیا می خورد و نه بدرد آخرت. من نوکر ملتم هستم و نه نوکر بزک نمیار بهار میاد های یادش بخیر. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک انگار حالت خوب نیست! خامنه ای با ایدئولوژی اسلام سیاسی داره مملکتو میکنه تو دهن دشمنای تاریخی ایران اونوقت تو میگی ایدئولوژی خامنه ای با منافع ملی همپوشانی داره؟ مگه ژاپن برا توسعه اش موشک بالستیک پرونده؟ کجای اسلام سیاسی با منافع ملی همپوشانی داره! میشه یه نمونه مثال بزنی؟ تمام انرژی و پول مملکت رو دارن میریزن تو حلقوم شرح و بسط ایدئولوژی تو قالب هزار تا نشریه دروری و مرکز تبلیغات و توپ و تفنگ برا فلسطین و لبنان و غیره و ذالک ذر حالی که یک هزارم این بودجه های هنگفت رو خرج محیط زیست و اموزش پرورش ایران نمیکنن! دلقک تو بیشتر شبیه نوکر اسلام سیاسی هستی تا نوکر ملت لطفا غلط زیادی نکن!

Dalghak.Irani گفت...

کار خامنه ای در حملۀ موشکی به دیرالزور داعش سوریه حرکت درستی بود و من هم نه بتبعیت از 90 درصد ملت - که اگر هم فقط بخاطر تبعیت از آنان بود افتخار می کردم - که از این تک سیاست خامنه ای و عملیات سپاه مطابق با منفعت و غرور ملی حمایت کردند؛ بلکه با سوزاندن فسفر مغزم و فشردن دل تنگم برای وطنم چندین صفحه تحلیلی استدلالی نوشتم و گفتم حرکت درست و بموقع و بازدارنده و غرورآمیزی بود. حالا دیگر اگر هم یکی بخواهد غلط بخواند و غلط بفهمد و غلط بکند من که نمی توانم مانع شوم و کاسۀ داغتر از آش. لذا بشما اجازه می دهم هرغلط زیادتری هم که عطشت را فروبنشاند آزادی بکنی. و نهایتاً اینکه آدم بودن هنگام تندی بروز باید بکند و الا در هنگام آسودگی و همرأیی هر یابویی هم می تواند ادعای آدمیت بکند با نشان دادن جای دوست و دشمن! یا...هو

ناشناس گفت...

اولا اونی که جای دوست و دشمن رو نشون میده عنتره نه یابو! دوما اصلا ما یابو، تو که فیلسوف و تحلیلگری، تصمیم حمله به دیرالزور فقط تصمیم شخص خامنه ای نیست و تصمیم شورای امنیت کشوره که رئیس این شورا روحانی است و اصولا با همکاری وسیع وزارت اطلاعات دولت روحانی اهداف مشخص شده! حالا تو داری زورکی این اکت رو مینویسی پای خامنه ای و ایدئولوژیش رو تقدیس و همپوشان با منافع ملی میکنی! دلقک تو لیبرال نیستی!

ناشناس گفت...

کجای این موشک پرانی میتواند غرور ملی تلقی شود ؟ اصلآ چه غروری مانده ؟ کجای کاری تیمسار ؟ مگس رو که با پتک نمی کشند . چه چیزی منتهی به این نمایش شده که حالا شما آنرا غرور ملی تلقی میکنی ؟ بازده این کارها چه بوده تا حالا ؟ آدم عاقل چند بار باید از یک سوراخ گزیده بشه ؟ یکبار ؟ دوبار ؟ ده بار ؟ صد بار ؟ چند بار آخه مٶمن ؟

Dalghak.Irani گفت...

یابوجان خوش آمدی و یابوئیت را به ثبت کامل رساندی! بیچاره روحانی روحش هم از این حمله خبردار نبوده و بعد از اینکه مثل من دیده گرفته خواسته خودش را ننر کند یک قلپ درشت از محبوبیت این تنها کار سپاه و خامنه ای را هم بنفع اعتدال و امید مصادره کند و بدجوری تودهانی خورده با اطلاعیۀ بلافاصله و تحقیر آمیز سپاه که ترا سنه نه کی تورا آدم حساب کرده که خودت را قاطی می کنی خطاب به روحانی. من که حرف امروز پاسدار مقدم فر را بالا نوشته ام و تو چطور است که حتی به هشدار من توجه نکرده ای. مشکل کوری بقول دوستمان destroyer هایی که می خواهندخودشان را repair manمعرفی کنند این است که بغیر از ادعاهای روحانی و عواملش هیچ حرف دیگری را نه می خوانند و نه توجه می کنند. والا چطور ممکن است کسی این تقلب برای بهره برداری از دسترنج و ریسک دیگران - بجای اعتراض شدید و علنی اش بخمنه ای جهت دودره شدن مثلاً رییس جمهور - با اطلاع نشده باشد و هنوز هم سخن از مشارکت روحانی در این تصمیم بگوید. یا...هو

ناشناس گفت...

خاورمیانه بدون یک جنگ ویرانگر و خانمان سوز ، به ثبات نخواهد رسید هیچگاه والآ این استخوان لآی زخم تا قرنها همین سناریو در جریان فعلی را ، به صورتهای محتلف تکرارو آب خوش از گلوی کسی پائین نخواهد رفت و اتفاقا منطق مرگ یکبار ، شیون یکبار در مورد خاورمیانه و مردم عقب مانده آن ، بهترین راه حل است.

Dalghak.Irani گفت...

معلوم است که یابوجان در کامنت دوم برای عذرخواهی از یابو در کامنت اول بود. و معلوم شد که تو فرد ایران دوستی هستی و از دلسوزی به تندخویی افتاده بودی. یا...هو

ناشناس گفت...

بازار گرمی واسه هفت موشکی که میلیاردها دلار پول مردم گشنه صرف تولید آن شد که فقط دو تا از آنها به نزدیکی هدف رسیدند. یکی از این دو به زمینی غیر مسکونی خورد و دومی معلوم نیست چند غیر نظامی بدبخت رو کشته باشد یا نه.
این هم شد قدرت نمایی که دلقک می آید پزش را می دهد. سیستم دفاعی اسرائیل که راکت یک متری کم قطر را در هوا نابود می کند؛ ترسی از این ترقه بازی سپاه ندارد.
همان طور که قبلا گفتم، حداکثر نتیجه این است که مردم فهمیدند که توپ قلندر ها فقط هارت و پورت زیادی است. بعید می دانم این دلقک سرجوخه هم بوده باشد!

ناشناس گفت...

اخ اخ. يكى از ترس هاى هميشگى من اينه كه يه روزى يه دشمن به ايران حمله كنه و سپاه تر بزنه! ابروى ايران ميره با اين همه هارت و پورت. يا اينكه بزارن در برن كه كلا به فنا ميريم اونم جلو عربا! مثل قضيه داعش و ارتش عراق و سوريه كه نظاميا از شهر ها فرار ميكردن و داعش مثل اب خوردن پيش روى ميكرد. من به اخوند جماعت اعتماد ندارم سنبه پرزور باشه در ميرن.

ناشناس گفت...

دلقك جون يابو، يابوهه! جان و غير جان نداره. باشه قبول ما يابو ... همينجورى ميبندى به ادم كارى نميشه كرد خلاصه دوست دارم با همه ايرادات

ناشناس گفت...

روحانى تو صفحه اينستگرامش دوباره به خامنه اى حمله كرد! دمش گرم. تيمسار اگه اينستاگرام دارى فيلم سخن رانى روحانى با فعالان اقتصادى رو ببين.

ناشناس گفت...

کمتر نظر می دهم و بیشتر می خوانم. چند پست اخیر بسیار خوب بودند و از شما تشکر می کنم. فضای مجادله ای نظرات را نمی خوانم.

Mein Droid گفت...

قابل توجه تیمسار گرامی:

https://www.balatarin.com/permlink/2017/6/22/4555562

ناشناس گفت...

موشک وسط چهار راه ولیعصر!
زهی خیال باطل!
شما چیزی برای رو کردن ندارید. این نمایش هم اوج استیصال است.
در بعد نرم هم مردم دیگر توجهی به اراجیف بی بی سی ملاها ندارند و کالایش خریداری ندارد.
هر چقدر که برنامه جهت بزرگنمایی سروش و امثالهم کند؛ مردم راه خودشان را خواهند رفت.

ناشناس گفت...


ایرانی ها در لیست عصبانی ترین مردم دنیا

🔹 گزارش موسسه معتبر گالوپ با مطالعه از وضعیت ۱۴۲ کشور جهان تنظیم شده است.
🔹در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد جمعیت عصبانی و عراق با ۴۹ درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شده اند.
🔹یونان با ۶۷ درصد پراسترس ترین کشور دنیا معرفی شده است/اقتصادآنلاین
این هم از امنیتی که رهبر فرزانه دلقک مدعی است.
کشوری که جزو افسرده ترین کشورها، جزو فاسد ترین کشورها، بیکاری بالای قشر جوان، در معرض تحریم های بالفعل و بالقوه، آمار اعتیاد بالا، عدم اعتماد اجتماعی و.... است شما می خواهید ذهن مردم را محدود به جنگ حیدری نعمتی اصلاح طلب و اصولگرا کنید؟ کشوری که بالقوه می تواند ژاپن و کره باشد؟ اگر هدف شما همین است باید به شما و رهبر فرزانه تبریک گفت که تا حدودی به این خواسته خود رسیده اید. ولی بدان که پایان شب سیه سپید است.

ناشناس گفت...

سلام و تبریک جناب دلقک عزیز،
نهایتاً و بعد از مدتها تحلیلی دقیق ، عمیق و جانانه‌ای بود که برگشت حضرتعالی را به روزهای اوج خویش و به دور از هیجانات کاذب نوید میدهد...
به نظر من تنها نکتۀ مغفول در تحلیل زیبایتان عدم اشاره به مشکلات عدیدۀ داخلی کشور عربستان بود که جایگزینی ولایت عهد و احتمالاً پادشاه جدید در آینده‌ای نه چندان دور را اجتناب‌ناپذیر نموده است.نقطه عطف آن هم احساس نیاز پادشاه فعلی عربستان سعودی به حمایت همه جانبۀ کشور آمریکا جهت رویارویی با این مشکلات فراوان داخلیست که منجر به انعقاد قرارداد سنگین تسلیحاتی دو کشور گردید تا به زعم پادشاه عربستان این حمایت بعد از افول آن در زمان دولت آقای اوباما مجدداً خریداری گردد.
غافل از آنکه به نظر اینجانب همین قرارداد نقطه آغاز تحلیل قدرت عربستان صعودی در منطقه و نیز رهبری آن کشور بر بخشی از جهان اسلام (بصورت کشوری با حدود و صغور فعلی) میباشد که با اراده و شناخت کامل و تحلیل جامع دولت آمریکا از این نقطۀ ضعف صورت پذیرفته است...یا حق

ناشناس گفت...

دلقک خامنه ای اگر دخالت هایش در کشورهای منطقه رو زیاد نکرده باشد کم هم نکرده. نمونه اش یمن هست که جدیدا نیروهای انصارالله از موشک هایی برای هدف قرار دادن خاک عربستان استفاده میکنند که قبلا نداشتند. این موشکها از کجا آمده اند؟ خامنه ای دستورش را به سپاه قدس داده است. فکر نمی کنم عربستان چنین تحرکاتی رو به قول تو به عنوان عقب نشینی خامنه ای تفسیر کند. اینکه میگویی تحلیل ات هم تا زمانی درست است که دیوانه ای در ایران یا کشورهای عربی یا آمریکا، موشکی شلیک نکند هم باز دور از منطق است. فرمانده سپاه گفته هیچ موشکی در ایران پرتاب نمی شود مگر اینکه فرمانده کل قوا (خامنه ای) موافقت کرده باشد. پس هر آزمایش موشکی و هر حمله احتمالی موشکی ایران به کشورهای همسایه یا اسرائیل قطعا با دستور خامنه ای خواهد بود و یک عمل خودسرانه از طرف مثلا یک فرمانده تندرو سپاه. من فکر میکنم در نهایت در یکی دو سال آینده با تشدید تحریم های آمریکا، خامنه ای هم که در دوران سالخوردگی است و کم حوصله، دستور ناگهانی لغو برجام و ساخت بمب اتمی را خواهد داد و به این ترتیب ایران را به یک جنگ وحشتناک و خونین با آمریکا و اسرائیل خواهد کشاند. مگر آنکه تا دو سال آینده این دیوانه را مجلس خبرگان برکنار کرده و یک رهبر میانه روتر جایگزین اش کند.

ناشناس گفت...

بررسی دقیق محل اصابت موشک های ایران در سوریه:
https://www.tribunezamaneh.com/archives/126999
مدرسه، بیمارستان و فضای خالی اطراف آنها محل های اصابت دو موشک ایرانی هستند.

واکنش داعش به عملیات موشکی ایران:
http://baharnews.ir/news/132342/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF

داعش: حملات موشکی ایران، تلفاتی به نیروهای داعش وارد نکرده است. داعش در موارد مشابه معمولا کشته شدن اعضایش را با شهید خواندن آنها تایید میکرد.

ناشناس گفت...

حالا اقای روحانی یه دروغ هم نباید بگه؟ سیاستمداران همه دروغ میگن و ایرادی نداره خود اصولگرایان هم دروغ میگن ولی روحانی نباید بگه؟ شما بیش از اندازه روی نکات منفی روحانی بزرگ می شوید نکته مثبتش رو هم بگین که بحث امام علی و انتخابات را مطرح کرد و بر طبق سخنان رهبر اونا رو ضایع کرد جوری که مجبور شدن بحث رو عوض کنن سمت سند 2030

Dalghak.Irani گفت...

البته من نگفته ام تحلیل نوشته شده ام تا زمانی که دیوانه ای در دو طرف پیدا شود و بمبی بترکاند اعتبار دارد. من گفته ام اگر هم این وسط دیوانه ای پیدا شود و تیری در داخل و بمبی از خارج بترکاند بازهم در درستی تحلیلم خللی وارد نمی شود زیرا چنین اعمال تکمضراب دیوانه ها سبب جنگی نخواهد شد. مثال داخلی را هم مشخص کرده ام و ارتباطی با نیروهای نظامی تحت فرمان ندارد. معلوم است که سپاه بدون دستور بجایی شلیک نمی کند. هیچ نیروی مسلحی کار خودسر نمی کند. یا...هو

ناشناس گفت...

تصاویر محل اصابت یکی از موشک های ایرانی در بیابان های عراق:
https://www.facebook.com/persian.war.news/posts/1945441909046370

قطر 12 متری و عمق چندین متری محل اصابت تایید میکند که چیزی که در آنجا منفجر شده است یک موشک بالستیک پرقدرت بوده است. ضمن اینکه تصاویر، گفته های رسانه های اسرائیلی و فرمانده ارتش اسرائیل مبنی بر سقوط 4 موشک در خاک عراق و "بزرگنمایی" حمله موشکی توسط ایران رو تایید میکند. متاسفانه این حمله تنها موجب رفتن آبروی نیروهای نظامی ایران و اطمینان خاطر کشورهایی مانند اسرائیل از عدم توانایی قابل توجه موشکی ایران شده است. و من فکر میکنم که برعکس چیزی که فرماندهان سپاه فکر میکنند این حملات موشکی، احتمال حمله خارجی به ایران رو بیشتر کرده است.

Dalghak.Irani گفت...

حالا اقای روحانی یه دروغ هم نباید بگه؟...

این نکتۀ خوبی است که تمایل دارم با استفاده از ماجرای پیش آمده شک تردیدها و اتهامات بخودم را روشن تر توضیج بدهم. اینکه سیاستمدار دروغ می گوید یا نمی گوید اصل بحث من نیست هرچند که هیچ سیاستمداری نباید دروغ تابلو بگوید و می تواند یا حرف دوپهلو بزند و یا نیمی از داستان را نگوید و از این شگردها. و این هم که چون اصولگرایان هم دروغ می گویند پس اصلاح طلبان هم محق بدروغگویی هستند از آن استدلال های سفیهی است که فقط برای ماله کشی ساخته می شوند. اما ماجرا این است که سپاه و خامنه ای تصمیم گرفته اند موشک پرتاب کنند و کرده اند و اتفاقاً این بار مورد اقبال عمومی مردم هم - اعم از مدرن و سنتی - قرار گرفته اند. نقش حسن روحانی بعنوان رییس جمهور و شخص دوم کشور و شخص اول در ارتباط با جهان خارج بعنوان نمایندۀ حکومت در این ماجرا کمتر از هیچ بوده است. زیرا او خبر را همزمان با من و شما از مدیای جهانی و پس از شلیک و اصابت و اعلام آن از سوی سپاه گرفته و قبل از من و شما هیچگونه اطلاعی - درحد یک آبدارچی - از این عملیات نظامی برون مرزی نداشته است. حسن روحانی تنها و تنها واکنشش به این خبر و عمل باید اعتراض شدیدش به خامنه ای می بود و سکوت خشمگین در مورد خود عملیات با این پالس پنهان بمردم که رییس جمهور در جریان قرار نگرفته است. اما او بجای عصبانیت از حذف خودش از تصمیم به این مهمی شروع کرده به ماله کشی به تحقیر حذف خودش از سوی خامنه ای که با ابلاغ دروغگویی به نوبخت سخنگویش و علوی وزیر اطلاعاتش که بگویند این تصمیم در فرآیند شورای امنیت ملی اتفاق افتاده و حسن روحانی بعنوان رییس این شورا هم در جریان حمله بوده و هم آن را تصویب کرده و هم فرمان اجرایی را بعد از تأیید مصوبۀ شورا از سوی خامنه ای حسن روحانی به سپاه ابلاغ و عملیات انجام شده است. و آنوقت با تأخیر بیش از 24 ساعت خود رییس جمهور هم آمده و در اینستاگرامش این عملیات را غرور آفرین و مبارک و چه و چه خوانده و بنام خودش سکه ضرب کرده. سپاه هم نه گذاشته ونه برداشته بلافاصله اطلاعیه ای سراپا تحقیر رییس جمهور صادر کرده که رییس جمهور چند منِه و عملیات ما یک اپسیلون هم به حسن روحانی و دولتش ارتباطی نداشته و در چهارچوب خامنه ای - سپاه عمل شده و روحانی را نصیحت کرده که گوش نخوابان تا رصد کنی اگر کارما موفق بود و با اقبال مردم مواجه شد خودت را بکشی وسط میدان که حاجی انا شریک و اگر مثل خیلی از مواقع با بد و بیراه مردم همراه شد باز خودت را جلوه بدهی که مشارکتی نداشته ای. بعبارت دیگر حرف سپاه به روحانی این است که نمی توانی هم از توبره بخوری و هم از آخور و باید در وضعیت ثابت و شناخته شده ای باقی بمانی. حرف من و ما هم همین است که روحانی چه با این عملیات موافق بود یا نه. فقط بخاطر اینکه بعنوان اهمیت جایگاه حقوقیش از روند تصمیم گیری هایی به این مهمی کنار گذاشته شده باید خشتک خامنه ای را در می آورد و نه اینکه تحقیرش را بپذیرد و تازه دنبال سهمی از محبوبیت عملی که به او ربطی هم نداشته باشد. در مورد جدال های لفظی این روزهای روحانی با جناح متحجر هم قبلاً گفته ام و دو باره تکرار می کنم که ما از مرحلۀ جنگ های لفظی زرگری عبور کرده ایم و اینک توازن قوا بنفع مدرن هاست و بجای این حرف درمانی بی حاصل باید بر روی یک موضوع خاص و مهم دولنگه پا بایستند و عملاً تحجر را عقب بزنند. و نه اینکه کار و زندگی مردم را هم رها کنند و دهان بدهان همحجره ای ها و همعبا و قبایشان بشوند بدون حتی یک اپسیلون موفقیت.
ادامه...

Dalghak.Irani گفت...

ادامه از بالا
زمانی بود که وبلاگ من مشحون بود از تیترها و مطالب با ترجیع بند "رمزگشایی از حرف فلان و بهمان و ایکس و ایگرگ" و می خواستم بمردم آگاهی بدهم که اختلاف نظرها در کجاست و راه حل ها را باید در کجا جست. حالا اما دیگر مردم عادی صد برابر بهتر از من و روحانی و تاجزاده و خامنه ای و سپاه و مجلس و ووو می دانند که یکی از علل مشکلات کشور تمامیت خواهی و دخالت سپاه در حوزه های نامربوط به امور نظامی و امنیتی است. حالا دیگر گفتن و بعد هم تشویق شدن به نوشتن آن در اینستاگرام از سوی روحانی که:

اقتصادمان دست یک دولت بی تفنگ بود. سرمایه گذاران می ترسیدند از اقتصاد دولتی. آمدیم باسم خصوصی سازی اقتصادمان را از دولت بی تفنگ گرفتیم دادیم به یک دولت با تفنگ. حالا دیگر سرمایه گذاران وحشت دارند هم از دولت هم از تفنگ.

خب - این شعار بغیر از ارضای روانی روحانی که به به به استعداد خررنگ گنیم که چه شعار موزونی ساخته ام! - چه کسی است در ایران که کم و بیش با این گزارۀ روحانی آگاه نباشد. حالا حسن روحانی این گفته را خطاب به چه کسی می گوید؟ بمن که به او رأی داده ام می گوید. خب من بخاطر حل همین مشکل است که به او رأی داده ام. اگر منظورش این است که زورش نمی رسد و از من کمک می خواهد. خب چرا بمن نمی گوید چه کمکی میتوانم بکنم و با چه ابزار و برنامه ای. وقتی هم که می آیم توی خیابان می گوید مرسی برگرد برو تو دخمه ات من خودم می دانم با برادران قاچاقچی چگونه کنار بیایم. پس مسألۀ ما از "طرح مسئله" در تریبون های بی خاصیت گذشته و همه صورت مسئله را حفظ هستیم و روحانی دارد جر می زند که بازهم برای ما قصۀ همیشگی "نمی گذارند" ساز می کند.

تکمله: این یک نمای کلی برای درک درست مطلب است و نظر اصلاح طلبان و دولت. و من شخصاً گستره و عمق فساد و دخالت نهادهای انتصابی و اصولگرا را بیشتر از فسادها و ناکارآمدی های اصلاح طلبان نمی دانم. و مقداری از این نوع ملتهب کردن فضا را فرافکنانه می دانم و تلاش برای سرپوش گذاشتن به خلف وعده ها و ناکارآمدی ها. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک خود سرلشکر باقری که از نظر سلسسله مراتب نظامی بعد از خامنه ای ارشدترین مقام نظامی کشور هست گفته که عملیات موشکی با پیشنهاد سپاه به خامنه ای مطرح شده سپس در جلسه شورای امنیت از آن استقبال شده و پس از این جلسه در نهایت اجرا شده. پس اینکه میگویی روحانی از قبل از این عملیات خبر نداشته نادرست هست. روحانی هم قطعا به عنوان رئیس شورای امنیت در جریان عملیات قرار گرفته. ولی اینکه روحانی نقش چندانی در طرح ایده و عملیات اجرایی نداشته درست هست. چون هیچ وقت سپاه قبول نمی کند از روحانی دستور بگیرد. سپاه از خود خامنه ای هم به سختی دستوری را قبول میکند چه برسد به روحانی. شمخانی دبیر شورای امنیت هم سخنانی نزدیک به باقری گفته. سخنان هر دو نفر رو می تونید در سایت های خبری پیدا کنید.

Dalghak.Irani گفت...

اینجا فقط من استثناء هستم برای استناد به نقل قول های غیر مستقیم - بدون دادن آدرس مشخص - که قبلاً چرایی اش را توضیح داده ام. لذا همۀ کامنت گذاران موظفند آدرس استنادی نقل قول های مستقیم یا غیر مستقیم شان را - که لابد در اختیار دارند - در متن کامنت شان بیاورند و از ارجاع خوانندگان به "برو خودت بگرد" پرهیز کنند. پس کفتۀ باقری و شمخانی آدرس می خواهد. اما بفرض درست بودن چنین اظهار نظری هم چیزی از حذف شدن روحانی از فرایند تصمیم گیری و اجرای عملیات کم نمی کند. زیرا روحانی اولین مقام مسئول در مظان رابطه ز سوی دول خارجی اعم از دوست و دشمن است و می بایستی از ساعت سین اجرای عملیات با جزییات کامل هم خبر داده شود تا بتواند واکنش های دول خارجی را مدیریت کند. زور الکی فایده ندارد تنها و تنها راه این تحقیر و حذف شدگی باید اعتراض شدید روحانی به خامنه ای می بود و ترشح دادن این اعتراض شدید به افکار عمومی در قالب محتاط مرسوم در روابط ناسالم و غرشفاف جناح های قدرت در ایران. روحانی نباید این تحقیر را می پذیرفت و تازه از دست آورد مثبت آن در میان افکار عمومی برای خودش هم کردیت می ساخت. ما داریم از یک قاعده صحبت می کنیم که بسیار حیاتی است و جز توجه به این قاعدۀ منطقی هرنوع رفتار این الوقتی قابل دفاع نیست. یا...هو

ناشناس گفت...

دلقک منبع اصلی خبر، خبرگزاری ایسنا بوده که بعد توسط بقیه سایت ها نقل قول شده:
https://www.radiofarda.com/a/f4_iranian_officials_attack_isis_approve_national_security_council/28575276.html
سه مقام ارشد نظامی تایید کردن که تصمیم گیری ابتدایی در شورای امنیت بوده که سپس خامنه ای تایید کرده. این سه مقام، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس شورای امنیت و وزیر دفاع بودند.
دلقک من فکر میکنم شما علت درگیری بین جناح ها رو درباره قضیه عملیات موشکی اشتباه متوجه شدی. درگیری ها سر این نیست که روحانی اطلاع داشته از عملیات یا نه (که داشته) بلکه سر این هست که روحانی می گوید تصمیم گیری درباره عملیات موشکی در شورای امنیت بوده و تلویحا میگوید که دستور اولیه اش را من صادر کردم بعد رهبر تایید کرد، و سپاه می گوید نه روحانی فقط نقش یک تایید کننده مجبور را داشته در عملیاتی که از قبل طراحی شده و به تایید رهبر رسیده بوده. بنابراین کل داستان سرایی شما که روحانی تحقیر شده و خبر نداشته و بنابراین نباید بیانیه حمایت از عملیات موشکی میداد و باید سکوت میکرد یا خشتک خامنه ای رو سرش میکشید، غلط هست. ضمن اینکه اصولا عملیاتی که تقریبا با شکست کامل مواجه شده و داعش کشته شدن حتی یک نفر از اعضایش رو تایید نکرده و دو سوم موشک ها اصلا به کشور سوریه هم نرسیدن نباید توسط حکومت اینقدر حلوا حلوا میشد.

Dalghak.Irani گفت...

کامنت شما را همزمان با اخبار راه پیمایی روز قدس می خواندم و استقبال یکپارچۀ آتش به اختیار از رییس جمهور؛ بی اختیار یاد این شعر معروف مولوی افتادم در نشانی دادن های تو:


آن يکي پرسيد اشتر را که: هي
از کجا مي آيي اي اقبال پي؟
گفت: از حمام گرم کوي تو
گفت: خود پيداست از زانوي تو!

استراتژی پیشنهادی من در این دوره - اگر فعال ماندم - این است. هنگامۀ جنگ سیاسی داخلی قبل از جنگ نظامی خارجی همین الان است. حتی اگر بنوع چهارمی از رییس جمهوری هم برسیم برای تفریح! بعد از بنی صدر خائن و خاتمی فتنه گر و احمدی نژاد منحرف و حالا رونمایی بکنیم از روحانی مستعفی.

اصلاح‌طلب از دوم خرداد تا اعتدال گفت...

مدیر محترم وبلاگ

اینکه شما مدام گیر می دهید به دروغ هایی که آقای دکتر حسن روحانی می گویند، تا حدی شـک برانگیز است.

شما خودتان بهتر می دانید که اکثر سیاستمداران دنیا دروغ می گفتند و باز هم دروغ می گویند، و این یک امر بسیار بسیار طبیعی است. شما می دانید که حتی فاشیست ها هم دروغ می گفتند. برای مثال در تاریخ به صراحت نقل شده است که: هم دکتر آدولف هیتلر که یک فاشیست به معنای واقعی کلمه بود دروغ می گفت و هم وزیر تبلیغاتـش، یعنی آقای دکتر ژوزف گوبلس.

فلذا، وقتی فاشیستها هم دروغ می گویند ، آن وقت چه انتظاری از بقیه می توان داشت.

ناشناس گفت...

متاسفانه خیلی از گروه و جناح های مثلا تحول طلب و اصلاح طلب و میانه رو و اپوزیسیون مذهبی روحانی رو مقابل خامنه ای، سپاه، بسیج، امامان جمعه و قوه قضاییه تنها گذاشته اند. روحانی حتی درون تیم خودش و دولت هم تنها مانده. غیر از ظریف و زنگنه و یکی دو تا از معاونانش، بقیه اعضای دولت چندان تلاشی در حمایت از او نکرده اند. کار به جایی کشیده که سخنان او را کارکنان نهاد ریاست جمهوری سانسور میکنند!
اپوزیسیون تحول خواه از جمله دلقک هم کوته فکرانه مشغول تضعیف روحانی هستند. شما به متن های سراسر تحقیر آمیز دلقک نگاه کنید. چنین متن هایی تنها از آدمی که در طول زندگی خود در اثر سرکوب و تحقیر دچار عقده حقارت شده بر می آید. روحانی روز به روز بیشتر در حال جبهه گرفتن مقابل خامنه ای است و نیاز به کمک مردم و روشنفکران و اپوزیسیون دارد. اگر روزی در همین نزدیکی ها خامنه ای بمیرد، آیا ما باید روحانی رو مقابل عده ای ارازل و اوباش آدم کش و صاحب قدرت و اسلحه تنها بگذاریم تا او را سلاخی کنند؟ و تنها شانس در اصلاح حکومت در طی 40 سال اخیر به سادگی با خالی کردن پشت روحانی از دست برود؟

ناشناس گفت...

لابد در ادامه استراتژيت هم رونمايى بكنيم از قاليباف قهرمان و ناجى ايران؟!
برو كشكتو بساب دلقك ما گوشمون از اين حرفا پره. اين اخرين رو در رويى باخامنه اى است برا ملت. پشت روحانى مى ايستيم. هركى هم جلومون باشه له ميكنيم چه خامنه اى گردن كلفت و پررو چه دلقك نُون بنرخ روز خور و پيزورى!

ناشناس گفت...

دلقك حرف مفت نزن! تحولات عربستان نشونه قصد سعودى ها براى جنگ با ايرانه! بايد خامنه اى رو بسرعت كنار زد واعلا ملت هزينه سنگينى پرداخت ميكنه

ناشناس گفت...

دلقك جون تو برا سيرك و حيووناى دست اموز خودت استراتژى تعيين كن! استراتژى مبارزه رو بسپر به بزرگترا كه دارن براش هزينه ميدن. نشستى لندن دارى حقوق پناهندگى ميگيرى و بريش ما كه داخل دارى نونمون رو از دست خامنه اى تو خونمون ميزنيم ميخندى با اين خزعبلات كه سرهم ميكنى.
يه چيزى هم به كوتوله هاى دست اموزت ياد ميدم كه بيخير نشاشيده باشم به سيركت:
دانش تو قلمبه سلمبگى نيست بلكه تو سادگيه، بعبارت ديگه يه فكر قنى و عميق فكريه كه قلمبه سلمبگى رو بتونه ساده كنه! يه متن قلمبه سلمبه حاصل يه فكر خيلى ساده است كه در واقع قادر نيست عمق رو به سطح برسونه براى تفاهم بهتر!
بزبان ساده تر دانش دلقك از كوتوله ترين شما هم كمتره

Dalghak.Irani گفت...

این سطح از منازعات بی نتیجه - حداقل - پس از دولت اصلاحات همیشه بوده و منجر به هیچ نتیجه ای نشده است. اگر سطح منازعات به استاندارد حداقلی از تأثیر گذاری برسد خواهید دید که من با همۀ توانم به پشت دولت خواهم آمد. داستان های سایت انتخاب را هم برای من رونویسی نکنید: فقط یک نمونه از ده ها و صدها نمونه برای مظلوم نشان دادن روحانی:

محمود واعظی وزیر ارتباطات حسن روحانی است. گسترش زیر ساخت ها و اپلکیشن های فراگیر اجتماعی و اینترنت پر سرعت که یکی از پزهای همیشگی موافقان روحانی در تقابل با منتقدانش است. همین حوزۀ ارتباطاتی است که بدست و توان و لابی و هرچه محمود واعظی اتفاق افتاده است. اما نگاه کنید که در بارۀ بحث تغییر وزرا محمود واعظی در سیبل اول محامیان روحانی است که چرا بعارف بی عرضه کمک نکرده برای غلبه به لاریجانی و رییس مجلس شدن و رفته بسمت لاریجانی و اینک متهمش می کنند که در جریان انتخابات 96 به روحانی کمک نکرده و پاشنه های گیوه اش خوابیده بوده. حالا شما داوری کنید که ما قسم حضرت عباس "موفقیت عالی وزیر ارتباطات در گسترش فضای مجازی" را باور کنیم یا "دم خروس عدم همراهی با حسن روحانی و عارف بی وجود" را. در حالیکه خود روحانی کابینه ای غیر سیاسی چیده بود که مثل هاشمی وزرا کار و ظیفۀ غیر سیاسی انجام بدهند و خودش بتنهایی کار سیاست را تقبل کرده بود. همۀ فکت های مورد ادعای گاز طرف اصلاح طلبان فاسد کوک شده" از این هم بدتر و پر از تناقض است. و البته روحانی هم بدلیل نداشتن استراتژی و توانایی فکری و سیاسی و جرأت ورود به چالش های عملی تازگی ها خودش هم یادش رفته که از روز اول از کابینه اش درخواست حمایت سیاسی نداشته و شروع کرده بجر زدن که برخی از وزرا قول هایی دادند و عمل نکردند. حالا بگذریم از اینکه فعالیت وزرای دولت در ستادهای روحانی یا بعنوان سخنران و تبلیغاتچی نامزد انتخابات از نظر قانون انتخابات ممنوع است و بودن ظریف جای سؤال است و نه نبودن واعظی. کمی به داخل خودتان هم بپردازید با افسانه سازی و پروپاگاندا نمی توان کلاغ را بجای طاووس فروخت. منظورم از مثال تشبیه حسن روحانی نیست و کلاً اصلاح طلبان و جناح چپ را در نظر داشتم. یا...هو

ناشناس گفت...

بنظرم دلقک اشتباه محاسباتی بزرگی دارد. سطح منازعات بین انتخاب و انتصاب یا جمهوریت و اسلامیت هیچ گاه تا به این اندازه نبوده است. سطح درگیری روحانی با خامنه ای بی سابقه است. و بصراحت از سپاه به عنوان دولت با تفنگ و رسانه یاد میکند و دلقک میگوید هر وقت به حداقل استاندارد رسید از روحانی دفاع خواهد کرد!!! دیگر چه باید اتفاق بیفتد تا به حداقل استاندارد برسد؟ دلقک میتواند توضیح دهد؟ اصلاح طلبان از ترس خفه خون گرفته اند. دیگر چه باید اتفاق بیفتد تا تضعیف خامنه ای را شروع کنیم؟؟؟ این هشدار باش با کشتن رفسنجانی شروع شد و روحانی ناگزیر به ادامه است. این مسیر مرگ و زندگی برای اوست یا میماند یا مانند رفسنجانی میرود. خامنه ای و سپاه فرمان کنده و در مسیر یک طرفه میروند. این اشتباه بزرگی است اگر از روحانی دفاع نکنیم. او کاری میکند که سالها آرزو داشتیم. در زمان انقلاب بختیار میگفت هرچه میخواستیم گرفتیم چرا دنبال خمینی برویم؟ حال هر چه میخواستیم روحانی انجام میدهد باید از روحانی حمایت کرد تا این شکاف عمیق تر شود. اگر روحانی تضعیف شود سالها طول خواهد کشید تا دوباره به وضعیت کنونی برگشت.

دکارت گفت...

از بیش از 55 میلیون ایرانی که واجد شرایط برای شرکت در انتخابات اخیر بودند، حدود 42 درصد از آنها به آقای حسن روحانی رای دادند.

سوال من از آقای مرندی این است که چطور از 10 تا کامنتی که در وبلاگ شـمـا مـنـتـشـر مـیـشـود ، گاهی اوقات 9 تا از کامـنـتـهـا از طرفداران پر و پا قرص و دو آتیشه آقای حسن روحانی هـسـتـنـد؟ آیا این برای خودتان عجیب نیست؟ آیا این موضوع اتفاقی است؟

ناشناس گفت...

خوشم میاد که تو هر زمینه ای صاحبنظری و یک سری خزعبلات به هم می بافی که نه سر دارند نه ته

ناشناس گفت...


"خب - این شعار بغیر از ارضای روانی روحانی که به به به استعداد خررنگ گنیم که چه شعار موزونی ساخته ام! - چه کسی است در ایران که کم و بیش با این گزارۀ روحانی آگاه نباشد. حالا حسن روحانی این گفته را خطاب به چه کسی می گوید؟ بمن که به او رأی داده ام می گوید. خب من بخاطر حل همین مشکل است که به او رأی داده ام."

واقعا برام عجیبه که نکات به این سادگی رو نمیفهمی! بله همه میدونن اینارو ولی وقتی این حرفا از دهن رییس جمهور مملکت در میاد و مردم هم از پایین حمایت میکنن با اینکه همه بدونن و از ترس خفه خون بگیرن خیلی فرق داره!

واقعا آدما سر بزنگاه ها خودشونو نشون میدن! کم کم دارم مطمئن میشم که تو سمپات و خایه مال خامنه ای هستی و همه ی مارو سر کار گذاشتی. روحانی داره در حد یک رهبر ملی ظاهر میشه در مقابل تمامیت خواه ها و به بهترین شکل ممکن جلو میره. ما جوونا هم با تمام توان ازش حمایت میکنیم و پیروزی نزدیکه. تو هم همچنان بمال و ذهن مردمو از تغییر بزرگ و غیر قابل اجتنابی که تو راهه منحرف کن. جای تاسفه!

ارادتمند
مازیار

ناشناس گفت...

یک مشکل اساسی در راه عربستان و البته بن سلمان

بنا بر نوشته های از اقتصادانان، مشکل فعلی عربستان، به اتمام رسیدن مخازن نفتی اش در ده سال آینده است.
همچنین عربستان، مخازن استراتژیک آبشان را تهی کرده اند.

پس بحران اقتصادی فزاینده پیش رو آنها غست.

شاخ و شانه کشیدن انها برای قطر از همین نقطه قابل بررسی است.
بهر حال، باید صبر کرد و دید