۱۳۹۴ دی ۲۸, دوشنبه

حسن روحانی در آزمون نهایی: آیا او با استفاده از تک مادۀ خامنه ای قبول خواهد شد!؟


1- تأکید بر موضع می کنم که شفاف شود: من از اصلاح طلبان عرفی گراتر پشتیبانی می کنم. نه برای ترمیم بحران شکاف ذاتی در بین حاکمیت جمهوری اسلامی که معلوم است نشدنی است. بلکه برای تداوم و تشدید این بحران. چون بدون تشدید بحران تا نقطۀ غلبۀ توازن قوای عرفی گرایان بر شریعت محوران ایدئولوژیک؛ نه جمهوری اسلامی به کارآمدی یک حکومت خواهد رسید و نه سعادت و پیشرفتی در زندگی و زیست مردم حاصل خواهد شد. البته فرق ده درصدی مدیریت بهتر عرفی گرایان نسبت به شرعی گرایان در داخل این ناسیستم شترگاوپلنگ بدیهی است. اما 90 درصد مشکلات وجود داشته و تداوم یافته در همۀ این سالهای انقلاب بجای حکومت(37 سال) قابل مرتفع کردن نیست. اینکه چرا در کنار متوهمان انقلاب و شورش های مردمی برای تغییر یکبارۀ حکومت انقلابی نیستم و کون فیکون شدن یکباره را تعقیب نمی کنم. مربوط است به "علاوه بر بحث هزینه و فایده به این دلیل پیشینی است که چنین شورش و انقلابی نه در چشم انداز است و نه مورد توجه و عنایت مردم." پس کماکان از تلاش برای ورود تعداد بیشتری از عناصر عرفی گرا به حوزۀ قدرت (در این مقطع مجلس شورا و خبرگان) حمایت می کنم.

2- حسن روحانی یک عرفی گراست و می خواهد با تاکتیک "قطره بر صخره" خامنه ای را از بدنۀ حامیان تندرو اش جدا کند تا بتواند هم پایگاه مشروعیت مذهبی خودش را حفظ و تقویت کند. و هم قادر بشود جبهۀ خودسران شرعی گرای مخالف خودش را بی سر (خامنه ای) کند. آیا او موفقیتی کسب کرده تا کنون و در ادامه با این تاکتیک موفق خواهد شد؟ چنین بنظر می رسد که روحانی موفقیت در برجام را بیشتر بخودش نسبت می دهد تا ارادۀ ناگزیر خامنه ای. اما این پز تا کنون روحانی هنوز قابل اثبات نیست و استدلال مخالفان برانداز جمهوری اسلامی که عقب نشینی خامنه ای برای حفظ نظام اوجب واجبات است را علت غایی توافق بدست آمده با غرب می دانند به واقعیت صحنه نزدیک تر است. حالا اما موضوع انتخابات و تأیید و رد صلاحیت ها آزمون جدی تر و بهتری خواهد بود برای محک زدن موفقیت یا عدم موفقیت تاکتیک روحانی در ترغیب خامنه ای به کوتاه آمدن. بعبارت مختصر و فرموله شده تر این آزمون امتحان نهایی رد و قبول روحانی نیز از سوی عقل هم خواهد بود.

3- روحانی امروز نامۀ پرطمطراقی نوشته برای خامنه ای به بهانۀ اجرای برجام که هم شکلش یادآور ادبیات فراتر از "قبلۀ عالم بسلامت باد" دوران قجری است و هم محتوایش حاوی از کاهی کوهی ساختن. اما پرواضح است که درخواست بین سطور این نامۀ روحانی درخواست اغماض بیشتری از خامنه ای است در کمک به حل مشکل رد صلاحیت های گسترده در بین سرشناسان اصلاح طلب و عرفی گرا. پاسخ عملی روزهای آیندۀ خامنه ای بدرخواست روحانی تعیین کننده خواهد بود از جهت محک زدن کامیابی یا شکست تاکتیک "تحبیب خامنه ای" روحانی. اگر خامنه ای دخالت مؤثری بکند در جهت خواست روحانی باید خوشحال بود و هم بصداقت و هم بکارآمدی روش روحانی دلبست و ادامه داد. اما اگر خامنه ای تن به این جراحی جزیی هم ندهد تنها راه راستی آزمایی روحانی استعفای او از ریاست جمهوری و عدم برگزاری انتخابات خواهد بود. چون او اگر انتخابات را ببازد - نه از طرف رأی مردم که بعید هم نیست اتفاق بیفتد. بلکه بواسطۀ عدم تأیید صلاحیت دوستان و پشتیبانان روحانی در جامعۀ مدنی - گور خودش و دولتش و آبرویش را هم خواهد کند با ادامۀ ریاست جمهوریش.

4- قبلاً گفته ام و باز تأکید می کنم که خامنه ای مطلق العنان نیست که بتواند پایگاه تحجر مذهبی ایدئولوژی حکومتش را بکل نادیده بگیرد و تصمیم رادیکال اتخاذ کند بنفع روحانی. چون رهبری او منوط به چادر زنان و ممنوعیت هنر و موسیقی و هر نوع نو آوری و تجدد دنیای مدرن است و هرنوع گرایش محسوس بسمت مدرنیته (عرف) - اگر حتی بخواهد - ممکن نیست. چون جایگاه خودش بسرعت بخطر خواهد افتاد. اما اگر روحانی قادر باشد کمی هم شده در تصمیم نهایی خامنه ای اثر بگذارد او این قدرت را دارد که با تمسک به ابزار مصلحت تصمیمات شورای نگهبان را تعدیل معتدل کند. پیشداوری نمی کنم اما امید چندانی به "این روحانی" ندارم وقتی که دیروز در پایان مصاحبۀ مطبوعاتی اش او را ارزیابی می کنم گوش کنید به ماجرا:

5- حسن روحانی هم خطیب خوبی است و هم حافظۀ خوبی دارد و هم ذهنش بسیار منسجم و متمرکز است. و بخاطر همین خصوصیت برجستۀ ناشی از معلومات مدرنش اولاً بسیار حاضرجواب است. ثانیاً قدرت خوبی در سخن گفتن شفاهی و بدون نوشته دارد و ثالثاً خیلی خیلی بندرت گاف می دهد و سخنی را نمی گوید که مثل فرهنگ حوزویان نادانسته و بی حساب و روضه ای و مرثیه ای و بی مسئولیت باشد. او هر کلمه و واژه را انتخاب می کند و درست در جایی که منظور قبلی و فکرشده اش است بکار می برد. بعنوان مثال دیروز در همین کنفرانس مطبوعاتی وقتی بعوامل مؤثر در موفقیت برجام اشاره می کرد تحقیقاً همۀ ریز و درشت و سگ و گربۀ جمهوری اسلامی را نام برد و از آنان بدلیل یاری رسانی و مشارکت در این موفقیت مهم قدردانی نمود. بدیهی است که در اینجا هم بیشتر در تلاش برای ایجاد همدلی بین ناهمدلان ذاتی ارکان و اجزاء حکومت بود. اما خواستم مستند کنم که روحانی حواسش کاملاً جمع است در تاکتیک برگزیده اش (همه را داشته باش تا اراذل پاپتی - و نه رؤسای پرقدرتشان را فعلاً - بکوبی).

6- حالا با این مقدمه بروم سر صحنۀ آخر کنفرانس مطبوعاتی روحانی: چنین بنظر می رسید که همۀ حضار حاضر در سالن کنفرانس اعم از وزیر و و کیل و خبرنگار و غیره و از جمله خود روحانی از اخبار سونامی رد صلاحیت های کاندیداهای مجلس خبر داشتند. زیرا بغیر از خود روحانی یک جدیت عبوس و کم امید - نگفتم ناامید چون در داخل حاضران قدرت کسی نا امید نیست و نمی شود - بر همۀ فضای کنفرانس و چهرۀ حضار رسوب کرده بود و نازدودنی هم می نمود. در حالیکه مثلاً این جلسه برای رونمایی از بهترین دست آورد جمهوری اسلامی در بعد از پایان جنگ بود و گفته های روحانی و دیگران مؤید آن بود و است. لذا افسردگی حاکم بر چنین جلسۀ تبریک و جشنی غیرقابل توجیه می نمود. غیر از اینکه همه را متأثر از اخبار بد انتخاباتی بحساب بیاوریم و بدانیم. اما در این وسط تنها استثناء بر قاعده خود روحانی بود که مثبت و با انرژی و مغرور و خوشحال در حال پز دادن به مخاطبان و پذیرای تبریک های پی در پی خبرنگاران بود. اگر انصاف بخرج بدهیم باید این خوشحالی و خونسردی شخص روحانی را اولاً بخوی سیاسی آرام او و ثانیاً به موقعیت و منزلت ریاست جمهوری او و ثالثاً به اعتماد و طمأنینه دادن بمخاطبان او  نسبت بدهیم و او را بخاطر مکدر نبودن طبیعی از اخبار انتخاباتی قابل ایراد و سرزنش ندانیم.

7- تا اینکه رسیدیم به آخرین صخنۀ این مصاحبه. به آنجائیکه خبرنگار روزنامۀ اعتماد بعنوان آخرین سؤال کننده و آخرین سؤال بحث انتخابات و رد صلاحیت های گسترده را مطرح و موضع روحانی را جویا شد. روحانی در پاسخ - در حالی که معلوم بود غافلگیر نشده و از این خبر اطلاع دارد -  بدون اینکه تغییر حالت و لحنی بدهد با روی گشاده و خندان و غیر جدی از تعامل با شورای محترم! نگهبان گفت و انشاء الله ماشاء الله مرسوم آخوندی؛ و با اضافه کردن ملایم "من از همۀ اختیاراتم استفاده خواهم کرد" پایان جمله اش را به فکاهه و کنایه و تمسخر "دلواپسی تولید نکند" تمام کرد. در حالیکه انتظار بدیهی از یک حسن روحانی دارای خصوصیت حاضر جوابی و خطبیبی و دارای ذهن منسجم  - در بالا برشمردم - و البته رییس جمهور دولت مدرن و خواهان بهبود زندگی مردم؛ این بود که اولاً با تدریج طرح سؤال از سوی خبرنگار چهره اش تغییر حالت می داد از شادی به غم و از شوخی به جدی. و ثانیاً در پایان سؤال در حالیکه مصمم از جایش برمی خاست با حداکثر جدیت و قاطعیت پاسخ خبرنگار را می داد و با اضافه کردن "من تا آخرین توان و نفس خواهم ایستاد"و با حالتی برافروخته و عصبانی سالن را ترک می کرد. بدیهی است که بروز چنین حالتی در پایان کنفرانی پخش مستقیم پالس های قوی و خوبی می فرستاد هم به موافقان و هم مخالفان. بنابراین عدم وقوع حالتی که گفتم و روحانی حتماً استعداد فکری و هشیاری پیاده کردن آن را داشت. می توانست و می تواند محصول دو گزینه بوده باشد. یا روحانی از موقعیت برتر خود در پشت پرده و موفقیت نهایی اش در برگرداندن رد صلاحیت شده ها تا آنجا مطمئن بود که تصمیم به رد صلاحیت ها را مسخره و قابل بازگشت قطعی می دانست و پرسش را به سخره می گرفت. و یا نه؛ واقعاً هم برای او (رییس جمهور) چنین اتفاقی مهم نبود و نیست و او همۀ امور مهم این چنینی و سرنوشت ساز را یک نوع شوخی و باعث مزاح در بین حاکمان می دانست و می داند و  اهمیتی به آن نمی دهد. جز در حد یک آه و ناله و چند تلفن به چند آخوند اینطرف آنطرف در قم و تهران و شورای نگهبان و تمام. پایان ماجرای صلاحیت ها در روزهای پیش رو معلوم خواهد کرد که آیا روحانی به خدمت از راه تاکتیک "تحبیب خامنه ای" نایل خواهد شد یا به خیانت از راه ترحم بر پلنگ تیز دندان. و خطاب من به ایشان: "این گوی و این میدان"! یا...هو

۳۵ نظر:

ناشناس گفت...

"یا روحانی از موقعیت برتر خود در پشت پرده و موفقیت نهایی اش در برگرداندن رد صلاحیت شده ها تا آنجا مطمئن بود که تصمیم به رد صلاحیت ها را مسخره و قابل بازگشت قطعی می دانست و پرسش را به سخره می گرفت. و یا نه؛ واقعاً هم برای او (رییس جمهور) چنین اتفاقی مهم نبود و نیست و او همۀ امور مهم این چنینی و سرنوشت ساز را یک نوع شوخی و باعث مزاح در بین حاکمان می دانست و می داند و اهمیتی به آن نمی دهد."


و شاید هم روحانی به علت نداشتن قدرت در پس پرده و ترس از حمله تیفوسی های طرفدار اقا خودش رو به اونراه زد و موضوع رو به شوخی گرفت!..چون این این موضوع خط قرمز آقاست و روحانی فقط اجازه داره در موردش تا همین حد ناله کنه.

ناشناس گفت...

از نوشته شما استفاده کردم. منتظر می مانم تا ببینم این بار چه صحنه آرایی انتخاباتی خواهیم داشت. دعوت رهبر شرکت کسانی که نظام را هم قبول ندارند یاد آور انتخابات ریاست جمهوری گذشته است. تصمیم بر آمدن روحانی بود.در جبهه محافظه کاران با آوردن چندین چهره و تقسیم رای آنها انتخاب روحانی تقریبا محل می شد. اگر هم نمی شد طبق گفته های پیشین رهبر یک یا دو میلیون جابجائی آرا قابل درک است.نگران نباشید.

ناشناس گفت...

با سلام وارادت حضور تیمسار گرامی:
تحلیل جنابعالی از میمیک چهره روحانی شاید تاحدود زیادی از سرخوشی ایشان از موفقیت برجام بوده باشد ولی رد صلاحیت گسترده میانه رو ها واصلاح طلبان وحتی شاغلین ادارات امنیت دولتی ویا امثال فرزند علوی وزیر اطلاعات واعتدالیون وکارگزاران قطعا پالس مثبتی متبادر نمی نمایدودر خوشبینانه ترین حالت بیشتر از پنج درصد در اعتراض به نتایج شورای نگهبان احراز صلاحیت نخواهند شد ودر شرایطی که تمامی بررسی صلاحیت هابا استناد به گزارشات اطلاعات سپاه انجام شده(100%)،حسن خان خواهد ماند وحوضش وآش ترشی که حکومت برایش پخته وخوردن ونخوردنش گرهی از انتصخابات نخواهد گشود.
رفرم باید از متن جامعه وبه صورت بطئی وبا بالا بردن هزینه هابرای حکومت صورت واقعی به خود بگیرد.نه روحانی اهل استعفاست ونه حکومت حضرت ماهی چنین شلتاقی را بر میتابد.ودر انتها از ریز بینی ونکته سنجی تحلیل شما (که یک نظامی عالیرتبه بودیدو شرایط خشن ودیسیپلین نظامی شدیدی را تجربه کرده اید) با حیرت واحترام خبردار کامل می ایستم.
هم کوشن(به ترکی) جنابعالی......حمیدسلماسی

عسکر گفت...

. . . . . . .
تلاشهای آیت الله هاشمی و خانواده ایشان و نیز تلاشهای جناب روحانی را دست کم نگیرید . شاید اصلاح طلبان رد صـلاحـیت شوند ولی با تلاشـهای جناب روحانی و فرزندان آیت الله هاشمی برخی از
اعتدال گرایان تایید صلاحیت خواهند شد و انتخاباتی با شور و نشاط در پیش خواهیم داشت .

عصبانی گفت...

سوال : از آنجا که سیاست به مرگ بگیر تا به تب راضی شود فعلا خوب جواب میدهد؛ آیا این یک صحنه آرایی توسط آقا و روحانی نیست تا روحانی در نقش سوپرمن از میان ۶۰ درصد رد شدگان ۵ درصدی مثل مطهری و چند اصلاح طلب خنثی را با منت و ژست و وساطت به صحنه برگرداند تا ملت همیشه در صحنه ضمن احساس شعف و پیروزی؛ پر شور و ملیونی و به خاطر رو کم کنی آقا در انتخابات شرکت کنند؟

Dalghak.Irani گفت...

عصبانی.
درست می گویی. و بعید که نیست بلکه محتمل زیاد است که این سناریو اتفاق بیفتد. اما اعتقاد ندارم که روحانی هم در طراحی چنین سناریویی مشارکت داده شده باشد و مشارکت بکند. چون همانطور که دیگر کلیشه شده است اختلاف در بین آقایان سلیقه ای نیست بلکه ایدئولوژیک است. ضمن اینکه من جزو آندسته از آدم هایی نیستم که قبول کنم روحانی و هاشمی فقط بخشی از سناریو هستند و دارند آگاهانه نقش پذیرفته را بازی می کنند. بنظرم آدم های بصفات شخصی محترم و عزیزی هم در هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی - بویژه در بخش انتخابی - حضور می یابند و هستند که قطعاً حاضر نمی شوند به شکل عروسک های خیمه شب بازی آلت دست حاکمان ارشد قرار بگیرند. مثلاً همین حسن قاضی زادۀ هاشمی وزیر بهداشت را در نظر بگیر که چقدر انسان نازنین و مدرن و شفاف و راستگو و غیر سیاسی و بی نیازی است. آیا او حاضر می شود با حسن روحانی که بدغل و دروغش مطمئن باشد کار کند. مطلقاً چنین فکر نمی کنم. اما نه اینکه چنین نقشه های شیطانی از طرف بخش متحجر طراحی نشود. که محتمل است بشود. آن هم بدست دانشگاهیان و متجددان باهوش و مستعد و مزدور که متحجران استخدام می کنند برای تولید فکر و نقشه. یا...هو

ناشناس گفت...

حتی برای رژیم دیکتاتوری هم مفید است که قانونیت و مشروعیت خود را به رخ بکشد و امروزه تنها مدرکی که برای نشان دادن این صلاحیت نشان داده می شود، خواست مردم است. این یکی از ویژگی های اساسی است که دیکتاتوری های امروزی را از رژیم های استبدادی قدیم متمایز می کند. دیکتاتور نوپا باید کار نظریه پردازی در باره ی مشروعیت و محسنات رژیم فاشیسمی را به فیلسوف های پیروی خودش بسپارد.

باید رژیم خود را به عنوان شکل برتری از دموکراسی یا حتی دموکراسی واقعی به رخ بکشد. و برای اینکار هر روزه تظاهرات انبوهی به راه بیاندازد و گه گاه دست به همه پرسی بزند...

سازماندهی اکثریت عظیم مردم کار چندان مشکلی نیست و درباره فنون و روشهای آن به قدر مکفی صحبت شده. اما در هر جامعه ای برخی اقشار هستند که به سادگی و با دستگاه تبلیغی راضی نمی شوند و یک ایدئولوژی مبتنی بر نماد و اسطوره آنها را اقناع نمی کند.
دانشمندان، شعرا و هنر مندان و کشیشان از این دسته اند.

کلبی پیشنهاد می دهد که از نقطه ضعف این دسته استفاده شود و کافی است به آنها جوایز علمی و هنری و عنوان های افتخاری و پست های دانشگاهی بدهید. وی می گوید برای جلب این اشخاص ستایش و تمجید بیش از پول کارساز است. کشیشان هم نوعا طرف فاتحان را می گیرند.

اما در این میان عده ای هستند که سرسختی بیشتری از خود نشان می دهند و نسبت به پول و مقام حقیقتا بی اعتنا هستند.استاد کلبی درباره ی این دسته ی کم تعداد می گوید: "این افراد را می توانید به پلیس معرفی کنید و به عنوان بد ترین تبه کاران به زندان بیندازید!

برگرفته از کتاب مکتب دیکتاتوری، فصل اخر، آیین مملکت داری.

ناشناس گفت...

در ایران خود انتخابات مهم نیست بلکه مهم بحث ها و حوادثی هستند که در زمان انتخابات پیش می‌آید. این حوادث قدمهای کوچکی هستند در «از بین بردن ابهت و وجهه حکومت» و همیشه به ضرر حکومت.
الآن بزرگان به دنبال چانه زنی برای تائید صلاحیت اندکی از رد شدگان می‌باشند که شاید از این طریق به اعتبار خود بیافزایند. بعید هم نیست که این صحنه‌سازی ها برای آن باشد که مقام معظم رهبری به صورت قهرمان وارد معرکه شده و دستور به «نرمش نظارتی» بدهند. کما اینکه ایشان از مخالفین هم دعوت به شرکت در انتخابات فرموده بودند.
اما «افتضاح» با همین قدم اول خود را نمایان کرده و قدمهای بعدی هر چه که باشند، بر عمق افتضاح خواهند افزود. حکومت با دست خودش دارد به طور رسمی نشان می دهد که کل سیاست نظام با «مصلحت» و «سلیقه» افراد اندکی در راس ان تعیین می‌شود. یعنی قبلا اعلیحضرت می‌فرمودند الآن معظم اله می‌فرمایند.
جنتی می گوید «ما قانون را اجرا میکنیم». حالا «تئاتر کشورداری» را مشاهده کنید که یک نهادی به قانون عمل می کند و با چانه زنی و فرمان های ملوکانه «قانون» نادیده گرفته شود.

مهران

ناشناس گفت...

این انتخابات از یک جهت مهم است و آن اینکه شاخص میزان تاثیرات سیاسی برجام بر سیاست داخلی ایران بوده است و یا به تعبیری دیگر نشان خواهد داد تغییرات روبنایی بوده و یا زیربنایی.
آیا این همان جمهوری اسلامی سابق است که فقط تاسیسات اتمی اش را داده و خالا مانده تا با مردم تسویه حساب کند؟ و یا مجبور است طبق توافق برجام تغییراتی را در کادر سیاست داخلی خود انجام دهد.
از این خیزی که شورای نگهبان و اصول گرایان برداشته اند چنین بر نمی اید که تغییری در کار باشد.از سخنان رفسنجانی بوی امید می اید ولی هر دو طرف لاف می زنند و واقعا از میزان قدرت تاثیر گذاری انان اطلاعی در دست نیست. برای همین هم عرض کردم که مردم منتظر این نتیجه این بازی های همیشگی نباشند. مثال روشن این کار این است:
فرض کنید در یک جاده کویری خلوت ماشین شما خراب شده است این احتمال را می دهید که بعلت نرسیدن به موقع شما بستگان شما به نیروی امدادی اطلاع دهند و شاید آنها ماشین بفرستند ولی مطمئن نیستید و از طرفی اگر هم منتظر بمانید شاید هیچوقت امدادی در کار نباشد و شما از گرسنگی و تشنگی تلف شوید ولی از طرف دیگر می توانید با پای پیاده راه خود را ادامه دهید شاید به آب و آبادانی برسید و نجات یابید و از آنطرف هم اگر نیروهای امدادی آمدند که فبها و شما را پیدا خواهند کرد و نجات خواهید یافت. بنابراین منتظر کمک اصلاح طلبان نباشید شما راه خود را بروید اگر خدای محمد قسمت کرد و در از پاشنه دیگری چرخید که بسیار خوب والا لاقل تلاش خود را کرده اید ولی در این میان باید از یک وضعیت خطرناک صحبت کرد و آن اینکه شما در افق دور سراب ماشین امدادی اصلاح طلبان را ببینید و فکر کنید دارند می ایند ولی در واقع سراب بوده و شما از تشنگی خواهید مرد در حالی که ماشین امدادی را می بینید!!

افق ناپایدار

ناشناس گفت...

جناب دلقک سلام
حسن هاشمی(وزیر بهداشت) مدرن است؟
به حق چیزهای ندیده و نشنیده!!
خواهشا در تحلیل های جذابتان وارد حیطه های ناشناخته نشوید
لطفا آخرین افاضات این جناب مدرن را در خصوص اینکه آیا حاضرید خواهر و مادرتان را یک پزشک مرد سونوگرافی کند بخوانید!!
شاد باشید

ناشناس گفت...

شاید تصویر خوبی از یک سیستم شتر گاو پلنگی تعریف شده توسط تیمسار باشه:
تعدادي از نماينده فعلي مجلس كه قبلا تاييد صلاحيت شده و راي اورده اند الان فاقد صلاحيت شده اند !!!
اونوقت همزمان دارند براي ما قانون تصويب ميكنند ؟!؟
خب اين قوانين كه توسط افرادي كه از نظر شوراي نگهبان فاقد صلاحيت هستند تصويب ميشه ، توسط شورا نگهبان تاييد ميشه !
يعني شوراي نگهبان مصوبه افرادي رو كه خودش فاقد لياقت نمايندگي ميدونه خودش تصويب ميكنه
تازه اگر تصويب نكنه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب ميكنه
اونوقت رييس اين مجمع ممكنه توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت نشه
البته اعضاي شوراي نگهبان عضو مجمع تشخيص هستند كه اين بنده خدا رييسش هست
يعني احتمالا لياقت و صلاحيتش از اونها بيشتر بوده كه رييس شده
ولي بعد چند نفر از اعضاي عضو ممكنه صلاحيت رييسشون رو تاييد نكنند ولي در جلسات به رياست ايشان شركت ميكنند.

ویتگنشتاین گفت...

دلقک عزیز با توجه به اینکه در مطلب پیشین از عقب نشینی خامنه ای در کارزار انتخابات سخن گفتی و سپراندازی او با تایید صلاحیت اصلاح طلبان به دلیل بالا گرفتن دعوای عرف گرایان و شرعی مسلک ها را متذکر شدی و براساس آن نتایج مثبتی گرفتی و حال که مشخص شده است رد صلاحیت های فراوانی انجام شده است در این پست انتظار داشتم (و سوالم در کامنت دانی این است) که به بیان دلیل این قلع و قمعها بپردازی، نه به کنش ها و واکنش های احتمالی سیاستمدران از پس ماجرا.

جعفر گفت...

جواب علنی نامه آمد، مشخصه که هنوز از عادی سازی روابط با امریکا بسیار ناراحت هستند، هر چند دیگه صحبتی از نفوذ نشد! ولی در مورد کمک به روحانی هم چیز خاصی به غیر از همیشگی ننوشته بودند، مثل دلقک اعصاب و توانش ندارم که با دقت زیادی نامه را تحلیل کنم، منتظر برداشت ایشان می مانم که اگر پیچش مویی وجود دارد در نامه، بیاید برملا کند!

ناشناس گفت...

بانظرعصبانی کاملا موافقم واضافه میکنم روحانی.رفسنجانی وخاتمی آخوند هستند ودیگرانی مثل کواکبیان ومطهری و.....هم آخوند کت وشلواری ونهایتا متحجروعوام فریب ودر حفظ ونگهداری رژیم ولایت فقیه هم قسم.لذا سیاست بر این بوده وهست که قبل از هر انتخاباتی خیمه شببازی راه میاندازند.در زمان خمینی ایشان قبل از انتخابات مریض میشد واز روی تخت با اه وناله پیام تصویری ارسال واز مردم میخواست در انتخابات شرکت کنند بعد از او چند روزی قبل از انتخابات گشت ارشاد را بر میداشتند وخانمهای گوینده خبر در تلویزیون کمی توالت میکردندولبخند ملیحی هم تحویل بینندگان میدادندو...حتی سالی را به خاطر میاورم که از رسانه میلی اهنگی از بنان وشجریان نیز در این رابطه پخش شد.وحالا با بودن کانالهای ماهوارهای واینترنت نحوه عوام فریبی رابه شکلی که شاهد هستیم دنبال میکنند .عرفی گرایی وقانونمندی دمکراتیک در قاموس اینان جایی ندارد.وبنطر بنده تنها راهی که حداقل بتوانیم مخالفت خود رابه دنیا نشان دهیم تحریم گسترده انتخابات است .تا نظر تیمسار عزیز چه باشد.عباس از آلمان

Dalghak.Irani گفت...

قرار نبود نه در جواب نامۀ روحانی؛ نه خامنه ای امریکایی شود و نه اینکه بگوید پس همه را تأیید صلاحیت می کنیم. اولی که مربوط به خوی "توبۀ گرگ مرگ" است ایدئولوژیک بودن سفت و سخت خامنه ایست و دومی هم که راجع به حرف های بین سطور روحانی بود و رایزنی های محرمانه و پشت پرده. لذا از پاسخ خامنه ای انتظاری بیشتر از این روده درازی و رجز خوانی می رفت و همین که در خامساً تمام کرده خوش بحال چشم و گوش ما و مردم. نتیجۀ مثبت و منفی لابی های روحانی در لیست نهایی نامزدها از سوی شورای نگهبان مشخص خواهد شد و قبل از آن نمی توان اوری نهایی کرد. البته اگر هم روحانی موفق نشود از جانبی دیگر مثبت فضا رادیکالیزه خواهد شد و گسل ها بیشتر وما و مردم متضرر نخواهیم شد که بموقع خواهم نوشت.

دوست محترمی هم که مثال کویر و ماشین و درماندگی و راه افتادن و ... را زده و همینطور در پاسخ کامنتی از همین نوع نظر در پست قبلی باید عرض کنم که من روشنفکر و راهنما و سردسته و مرجع نیستم. بلکه من خاک پای توده های مردمی هستم که راه می افتند و مرا نیز با خود همراه می برند. من از تنهایی می ترسم و ناچار باید با جمع حرکت کنم. اینکه جمع براه درستی می روند یا نه مشکل لحظه ای من نیست و راهنما و مراجع و راه بلدان زیادی هستند که باید مردم را به راه راست قانع و متمایل کنند. شما یا هرکس دیگری می توانید راه درست را بروید اما فعلاً ماشین امداد زمان مردم را فله ای پر می کند به آدرس اولین برکه و آبگیر و حتی مانداب و گنداب در دسترس و از کنار شما با سرعت عبور می کند. فریاد شما که سرچشمۀ آب زلال از این سمت است و گول نخورید تنها در تشنگی خودت پژواک می یابد و توده ای که سرخوش بجرعه ای آب آلوده راهی هستند حتی براننده نهیب نمی زنند که بایستد و تو را هم سوار کند. لذا نه اینکه شما درست نمی گویید بلکه این راه درست با نقشی که من برای خودم تعریف کرده ام و در توانم است همپوشان نیست و گاو نر می خواهد و مرد کهن. که ایران زمین کم نداشته و کم ندارد. یا...هو

از بالاترین گفت...

به احترام رنجهایِ تمام جوانان دهه ی چهل و پنجاه و شصتی!
بالابلاگ ‫۱۰ کلیک
می ایستیم به احترام رنجهایِ تمام جوانان دهه ی چهل و پنجاه و شصتی!

آنان که جوانیشان را پشت درهای بسته دانشگاه در انقلاب فرهنگی گذراندند.

تمام قد می ایستیم به احترام آنها که تاوان ۱۳سال تحریم و هشت سال جنگ را در جوانی و نوجوانی با ثانیه ثانیه درد و حسرت پرداختند...

نوجوانانی که با آژیر وضعیت قرمز به خواب میرفتند و با مارش نظامیِ و سرودهای حماسی آهنگران بیدار می شدند.....

جوانانی که بخاطر،
شلوار لی،
و پیراهن آستین کوتاه،
از ورود به دانشگاه باز ماندند!

جوانانی که یک شب ویدئو نگاه کردنِ بدون استرس برایشان رویا بود.

می ایستیم به احترام جوانانی که، کار،
خانه،
ماشین،
و ازدواج برایشان رویایی شد، دست نیافتنی تر از توافق!

می ایستیم به احترام این نسل که قرار بود،
مکتبی باشد،
دیندار،
انقلابی،
نه شرقی نه غربی،
ولی امروز از همه اینها گریزان ،
در جستجوی فرار به هر کجا که اینجا نباشد!

می ایستیم به احترام تمام ثانیه های جوانی مان که در اثر بی تدبیری مكتبى هاى خمينى به هدر رفت!

می‌ایستیم به احترام دهه ی چهل و پنجاه و شصتی هایی که بخاطر بی کفایتی حضرات، هنوز هم شغل ثابت ندارند و در میانسالی نگران آینده ی مبهم خود و خانواده‌هایشان هستند.

تمام قد می ایستیم به احترام نسل سوخته!
نسلی که سوخت و ساخت،
نسلی که همش دروغ شنید،
نسلی که نفهمید؛
کی نوجوان،
جوان،
و بزرگ شد،
و موهایِ سرش به سفیدی گرایید!!!

نسلی که در آرزوهایش گم شد....

نسلی که هرگز و هرگز رنگ آرامش را در زندگی تجربه نکرد.

نسلی که در مدارس،
ریش،
چفیه،
پیراهن روی شلوار،
آرزوی مرگ برای دیگران،
و لعن ونفرین،
را نمود دینداری در مدرسه آموخت.

نسلی که هرگز نفهمید جنس مخالفش را چگونه میتواند بفهمد، چون کمیته و گشت ثارالله او را تهدید به آبروریزی کرد.

نسلی که یاد گرفت، آنچه در خانه میگذرد را باید در جامعه کتمان کند حتی گوش کردن به موسیقی های قدیمی،

به احترامِ تمام جوانان دهه چهل و پنجاه و شصت می ایستیم و آرزو میکنیم بر خلاف تجربه ی نوجوانی و جوانی خود، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ خوبی برای فرزندانشان باشند.....

Dalghak.Irani گفت...

بهرام حالا که کی به کی است و شما بالابلاگ احساسی و خوب و درستت - اما بی ربط به این مطلب - را گذاشتی. من هم بالابلاگ حزب الله معروف با نام نادر و نام کاربری irnast در بالاترین منتشر کرده را بگذارم اینجا که خوانندگان ببینند من با چه رصد کنندگان خطرناک و احمقی طرفم.

این هم نوشتۀ حزب الله معروف در بالاترین:

ملیجک عرب کیست ؟
ملیجک عرب فردیست که چند سالیست در وب فارسی میگردد بعد از جنبش سبز سر و کله اش پیدا شد شامه را به تحرک واداشته و بو کشیده تا اینجا هم آمده. فارسی را خوب بلد است ولی پستهایش اغلب دارای جمله بندی نا آشنا با دستور زبان فارسی است و اغلب مردم گلایه میکنند چرا دستور زبان فارسی رعایت نشده و فهمیدن مطلب سخت است و او میگوید آسان نوشتن سخت است چون نیاز به معلومات زیادی دارد و او قادر نیست.چون باید همه را قیر اندود کند تا روز شب به نظر آید . ملیجک سامی به فارسی مینگارد ولی اکثر مواقع کلمات عربی میشود و هر چه اجوف است بر صحیفه مینشاند چاره نیست روح روح سامیست و با روان ایرانشهری ناسازگار.اغلب عنوان میکند که تحلیلهایش درست از آب در می آید ولی ما تا حال چیزی ندیده ایم .ملیجک عربی بند باز خوبیست اصلا شغلش بند بازیست از مشایی و احمدی نژاد تا مجاهدین و قالیباف و امام سلمان و بریتانیای صغیر تاب میخورد تا روزگار انگلی را بگذراند.اغلب چند فحش به خامنه ای میدهد و استنتاجات غلط را درونش مینگارد . خودش میگوید هدف نهایی اش تایلندیزاسیون ایران است ولی شما باور نکنید اینها چهره های یک گذاره اند تجزیه ایران .وبسایتش کلاژی است از بی بی سی ذلیل مرده ملکه رو به موت افتخار هم بدان میکند .گاهی به زیر دستان میتازد برای رد گم کردن و حد نگاه داشتن و لی شما باور نکنید صورتش پوشیده است .هرکه مخالفش باشد کر است و کور و سایبری .مار خوش خط خالیست بسیار حسود افراد افسرده حال را جذب میکند تا سرباز امام سلمان کند ولی گفتم که خر داغ میکنند گروهبان نقدعلی از این شیر بیضه اش هم سهم شما نمیشود .

Dalghak.Irani گفت...

یادم رفت یک جمله هم راجع بدوستی که بمن راجع به تعریفم از وزیر بهداشت معترض شده است بگویم. من در حوزه هایی که شناخت کافی نداشته باشم وارد نمی شوم . اتفاقاً بعد از دیدن همین نقل قول دو کلمه ای از آقای دکتر هاشمی تعریفم را نوشتم و بدون اطلاع نبودم. اما در تعریف من از مدرنیته و مدرنی که می شناسم سونوگرافی زنان توسط مردان ارزش قابل افتخار و قابل استنادی نیست و خیلی هم خوب است و بالای نود درصد زن های غربی هم ترجیح می دهند در ورود به تنانگی شان اگر تخصص های همطراز بین زنان باشد خودشان را به مردان نسپارند. مدرنیته مرحلۀ نازنینی از زندگی بشر است که سرلوحه اش شفافیت و خود بودن و بی ریا و گندم نمای جوفروش نبودن است. و بقیۀ ارزش ها تابع عرف و فرهنگ و پذیرش های فردی است و دکتر هاشمی همۀ خصیصه های درست گفتاری و شفافیت و بدون فریبکاری و بدون سیاسی کاری را در حداکثر مورد انتظار از جامعۀ مدرن ایران دارد. من به مدیریت ایشان اشاره نکردم در تعریفم زیرا با اینکه می دانم طرح تحول سلامت ایشان طرح خوبی هم بوده اما چون داوری غیر تخصصی و از راه دور می کردم وارد نشدم. اگر مناقشه ای بکنید می توانم استنادات بسیاری از راست کرداری دکتر مثال بیاورم مثل عدم توجیه و لاپوشانی - نهادینه در جمهوری اسلامی - آنفولانزای کرمان و مرگ و میر های ناشی از آن و ... بگذریم. یا...هو

p گفت...

"وقتی همه ی دنیا با تو موافقند، بدان که حتما در اشتباهی!!!"
تیمسار عزیز ، اگر نبودند مخالفانی مثل نادر(irnast)، جای تعجب بود.
هر چقدر مخالفان و یاوه گویان، کثیف تر و خطرناکتر و جدی تر باشند، باید خوشحالتر بود.
زیرا با حرف های احمقانه شان، ناخودآگاه حقانیت گفته های شما را تایید میکنند در ذهن ما شاگردان...

ناشناس گفت...

مدرنیته مرحلۀ نازنینی از زندگی بشر است که سرلوحه اش شفافیت و خود بودن و بی ریا و گندم نمای جوفروش نبودن است. و بقیۀ ارزش ها تابع عرف و فرهنگ و پذیرش های فردی است و دکتر هاشمی همۀ خصیصه های درست گفتاری و شفافیت و بدون فریبکاری و بدون سیاسی کاری را در حداکثر مورد انتظار از جامعۀ مدرن ایران دارد

مرحبا استاد . اینها مدرنیته را با قرتی بازی یا مصرف فلان شامپو وخمیردندان عوضی گرفته اند . اصلا" نمی پذیرند یک مرنن شاید یک من ریش داشته باشتد. نمیدانند اول مغز وکله ادم مدرن میشود وبعد....اینها همان هایی اند که یک رمان ناب دستت میبینند میگن در دو سه خط بگو داستانش چیه؟؟؟؟ یا این کتاب رو چند بار میخوای بخونی . یه کمی هم به سر و ووضع اات برس .بابا جان ضایعی . چرازیرشلوارت ماما دوزه . اونوقت ........ ظاهربین وو ... خدا رحم کنه
داداش کوچیکه.

ناشناس گفت...

بابا مگه قرار نبود توی نابغه ننویسی؟کسی مجبورت میکنه یا حقوق میدن ساعتی چند دلاره برادر سایبری؟این تحلیل جدیدت هم که با سخنان گهربار امروز مقام معظم کشک شد بشین حالا یه "ته لیل " آبکی عرفی دیگه بنویس

رئیس تیمارستان

یار قدیمی گفت...

کاش در مورد حرفهای امروز خامنه ای بنویسی . به نظرم یک بیلاخ گنده به همه داده و الته وضعیت خودشو ازینی که هست بدتر کرده.

ناشناس گفت...

آقای خامنه‌ای در اظهارات امروز خود گفته "مردم، با بصیرت و فکر، انسان‌های صالح را انتخاب کنند؛ کسی که وقتی در مسند نشست خود را سپر بلای مشکلات کشور قرار دهد، کشور را به دشمن نفروشد." این قسمتش خیلی جالبه که رسما اعلام می کنه بز بلاگردون می خواهند برای خرابکاری های اینده، و نقش نمایندهای مجلس هم همینه.

ناشناس گفت...

آقای رهبر با این مهملاتی که بافت ، نشان داد که حقیقتآ توبه گرگ ، مرگ است.
حالا مردم این وسط معطل چی هستند ، عقلم قد نمی دهد ، ابدا.

ناشناس گفت...

حضرت عاقا فرمودند که میتونی رآی بدی ولی نمی تونی انتخاب بشی !!
یعنی چقدر باید ملت رو گوسفند فرض کرده باشند با این افاضاتشوون ایشوون.
معظم له توضیح ندادن که تعریف ایشوون از نظام ( مافیای قدرت ) چیست و چه دخلی به ملت داره.
آقا برا بار صدم ، با این سخت افزار موجود ، نمیشه نرم افزارهای حتی نیمه مدرن رو هم اجرا کرد.

ناشناس گفت...

یواش، یواش خودشونم دیگه نمی فهمن که چی داره میگه از بس که متناقض حرف میزنه و عمل می کنه، جوانان مومن و انقلابی هم دیوانه شدند از این همه تضاد.

ناشناس گفت...

سلام
اونی که دنبال منبع میگشت برای حرفای عادل الجبیر:
http://www.radiofarda.com/content/f4_adel_aljubeir_arabia_slam_iran_zarif_terrorism/27497398.html
........عادل الجبیر سپس با اشاره به پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در ایران و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن خواهان «صدور انقلاب» شده است، نتیجه‌گیری کرده که در پیامد این رویکرد، تهران از گروه‌های افراطی خشونت‌طلب نظیر حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان فرقه‌گرا در عراق حمایت می‌کند.................

عسکر گفت...

. . . . . . .
جای نگـرانی چندانی وجود ندارد ، صـلاحیـت حدود 500 تا 1000 نفر دیگر نیز تایید خواهد شد
که در میان آنها تعداد قابل توجهی از اعتدال گرایان (و نه اصلاح طلبان) وجود دارد .
خوشـبختانه تـلاشـهـا و رایزنی های جناب روحـانی و آیت الله هاشمی با خانواده آقای لاریجانی
تا حـدودی ثمر بخـش بوده و با توجه به دید مثبت اعــضــای خــانـواده آقای لاریـجانی به
اعـتدال گرایان ، حداکـثر ظرف چند روز آینده ، نتایج بسـیار مثـبت این دیدارها به اطلاع
عموم ملت ایران خواهد رسید .
وزیر اطلاعات اسبق ایران (آیت الله دری نجف آبادی) نیز خواهان تأیید صلاحیت بخشی از نامزدها
هستند و موضعی هماهنگ با خانواده آقای لاریجانی در پیش گرفته اند .

Dalghak.Irani گفت...

عسکر
ادبیاتت منو کشته؟ هیچگاه کامنت هایت و حرف هایت را جدی نخوانده ام. و همواره شخصی را آن پشت می بینم که دارد با ادبیات اطوکشیده و مسخره آخوندها را مسخره می کند. عمراً نمی توانم شخصی حقیقی مثل تو را باور کنم. البته که خیلی آزار دهنده ای. اما باور پذیر نیستی مثل خود نکبت جمهوری هاشمی و خامنه ای و روحانی و مراجع اراذل و اوباش. بخاطر همین هم است که بودنت را تداوم می دهم. یک موجودی که بین انسان و اسب آبی سرگردان است هویتش. یا...هو

الف گفت...

تیمسار عزیز

همواره هوادار ایده های شما بوده ام و مخالفت فروپاشی و خودتان هم می دانید... اما راستش دیگر بریده ایم به مقیاس همان اطرافیان بیمار که نوشتم... این وضعیت رفت و برگشت دائم کشنده شده است. مشکلات دیگر مهم نیستند، خود این نوسان معکوس آزار دهنده است. وقتی می بازی می گویی داریم می بریم و درست زمانی که فکر می کنی بردی، می فهمی که در اصل باختی! ظاهرا چیزی قرار نیست تغییر کند ، آش همان و کاسه همان و آش خور همان و گرسنه همان!
اگر روحانی نتواند مجلس آینده را با خود داشته باشد (که احتمالا نمی تواند) مسخره بازی انتخابات تبدیل می شود به جنگ بر سر چگونه خرج کردن پولهای آزاد شده. جنمی در دولت اعتدالی نمی بینم برای تغییر دادن هیچ چیز.
یک شک جدی تر هم دارم درباره آنچه شما ماهیت ایدئولوژیک رهبر جمهوری اسلامی می دانید. حقیقتش دیگر مطمئن نیستم که این آدم واقعا بر اساس باورهایش عمل می کند. توزان قوا و بازی روزمره سیاسی عامل حرکات و سکنات او است. با این دست فرمان، بعید می دانم چیزی تغییر کند. چون توازن قوا به شدت به نفع او است. درست است که عربستان پا را گذاشته زیر گلوی جمهوری اسلامی، اما از آن طرف حمایت روسها هم تضمین خوبی است برای ادامه حیات. فشار هم که به حاکم نمی آید، به مردم می آید و ایرانی ها عجیب موجودات خری هستند در تحمل فشار (این خر را از باب مدح نوشتم البته). اصلا جمهوری اسلامی از همان اول در بازی قدرت و موازنه جهانی بیرون آمد وگرنه ایدئولوژی اسلامی کجا قادر بود شاه را از پا بیندازد، اینها شلوارشان را هم نمی توانند در نانوایی بالا بکشند! جمهوری اسلامی محصول توازن قوای جهانی است و با همین بازی هم کارش را ادامه می دهد. ایدئولوژی به تنهایی زوری ندارد برای تغییر واقعی و قدرت به دست آوردن. همانطور که ظرف هزار سال نتوانسته بود.

ناشناس گفت...

از نظر شورای نگهبان همه مخالف نظام هستند مگر انکه خلافش ثابت شود، ما هم یه وقت می گفتیم که ما بی شماریم! باور نمی کردند.

ناشناس گفت...

جناب دلقک
از پاسخ شما بسیار متعجب شدم
از زمین تا اسمان فرق است بین انتخاب پزشک توسط بیمارـکه حق شناخته شده و انسانی اوستـ تا تعیین تکلیف برای پزشک و بیمار و از ان هم بدتر،تکرار دوباره و چند باره ی تضییع حقوق زن به نام مثلا غیرت !!
...

ناشناس گفت...

و چند جمله در جواب حضرت رمان خوان مدرن :
بله در قاموس مدرن مسلکانی چون شما پاسخ پزشکان متخصصی که ـپس از طی تمام مراحل اداری در خصوص اعتراض به بخش نامه های عجیب و غریب وزارت بهداشت و بی نتیجه ماندنشـ با تجمع در برابر وزارت بهداشت صرفا خواهان پذیرفته شدن نماینده شان جهت گفتگو شده اند مورد حمله قرار گرفتن و ضرب و شتم توسط گارد ضد شورش است.
اگر از موضوعی بی اطلاع هستید مجبور نیستید که عرض خود ببرید و زحمت دیگران فراهم آرید
گاهی سکوت و درست شنیدن هم هنری است که مدعیان رمان خوان مدرن شاید لازم باشد بیاموزند

Dalghak.Irani گفت...

این همۀ آن چیزی است که من از حرف های وزیر بهداشت می دانم و ضمن تضمین راستگویی ایشان حق را بوزیر می دهم. و بحث از نظر من تمام است. یا...هو

پاسخ وزیر بهداشت به اعتراض رادیولوژیست‌ها: شما اجازه می‌دهی خواهر و مادرت را یک مرد سونوگرافی کند؟
‫#‏تقاطع‬
"وزیر بهداشت" دولت حسن روحانی می‌گوید «پشت‌پرده‌» تجمعات اعتراضی اخیر رادیولوژیست‌ها در مقابل این وزارت‌خانه این است که سونوگرافی زنان نباید توسط رادیولوژیست‌های مرد انجام شود.
حسن قاضی‌زاده هاشمی روز دوشنبه (۲۸ دی-۱۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت: «شاید شما رسانه‌ها ندانید پشت پرده این اعتراضات چیست به هر حال بنده این سوال را از شما می‌پرسم آیا شما اجازه می‌دهید خواهر و یا مادرتان را یک مرد سونوگرافی کند؟ بنابراین این کار اصلاً شایسته نیست از آن طرف هم این خدمت را گروه‌های دیگر نیز می‌توانند انجام دهند مثلا در بازدیدی که از نیویورک داشتم پرستاران این کار را انجام می‌دادند.»
آقای هاشمی درباره ضرب‌وشتم و دستگیری شرکت‌کنندگان در تجمع رادیولوژیست‌ها نیز اظهار داشت: «این موضوع را باید از پلیس امنیت سوال کرد ولی متعاقبا با هر نوع تجمع غیرقانونی در کشور برخورد می‌شود.»
گفتنی است روز شنبه (۲۶ دی) صدها نفر از رادیولوژیست‌ها از سراسر کشور به مقابل وزارت بهداشت آمدند و در اعتراض به واگذاری و صدور مجوز سونوگرافی برای پزشکان زنان و زایمان و افرادی غیرمتخصص در این زمینه تجمع کردند.
این تجمع با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و بازداشت چندساعته‌ی معترضان به پایان رسید.
پیش از این سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که حدود ۶۰ مجوز انجام سونوگرافی با تعرفه‌گذاری مشخص برای متخصصان مراقبت‌های جنین صادر شده است.

ناشناس گفت...

لطفا نظری بر این لینک ها و پشت پرده ی اجازه ی وزیر میلیاردر به انجام سونوگرافی توسط غیر متخصصین رایولوژی بیندازید
و تمام
http://www.ensafnews.com/2895/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1/