۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

نتیجۀ نفوذ دادن تفنگداران به آب های ایران: تست خامنه ای و سپاه برای اوباما؛ تغییر نسبی زمین بازی عربستان در غرب برای روحانی!


1- با هم توافق کردیم که جمهوری اسلامی با اوبامای امریکا بتوافق هسته ای برسند تا هم از احتمال تحمیل جنگ به کشورمان آسوده شویم و هم این شروع موردی سرآغازی باشد برای روند استحاله و فروپاشی ایدئولوژی تحجر و ضد مدرن خامنه ای و نهایتاً نجات ایران. و حالا می خواهم از روند و پیشرفت این استحاله بگویم. در یک تمثیل مایلم اینطور شروع کنم که ایدئولوژی از هر نوعش بادکنکی مصنوعی است در دست حاکمان سیاسی که جز از دو راه قابل زدودن نیست. و آن دو راه عبارتند از الف- ترکاندن یکبارۀ بادکنک و نابودی آن و ب- سوزنکاری کردن آن با سوزن های ریز و درشت و کم کردن باد تدریجی بادکنک و تغییر ماهیت آن. ما بدرستی ترکاندن بادکنک را خوش نداشتیم چون ترکش هایش قطعاً مردم ما را زخمی می کرد و بهره ای قابل انتظار هم در چشم اندازمان نبود. اما از سوزنکاری؛ هم این استفاده را می بریم که بتدریج از شر بادکنک ایدئولوژی خلاص شویم و هم این بهره نصیبمان شود که در طول زمان سوزنکاری آمادگی پیدا کنیم برای مدیریت مطمئن بعد از خلاصی نهایی از شر ایدئولوژی. و حالا که می بینم جهان از هر طرف خواسته یا ناخواسته و بقصد یا بتصادف در حال تشدید این سوزنکاری است. نمی توانم از خوشحالی و هیجان و امیدم نگویم با شما. و تعجب می کنم از دوستانی که چندوقت اخیر مرا نا امید و سیاه ارزیابی کرده اند. در حالیکه اگر امیدهای قبلی ام نشانه های امور روزمره را داشت؛ امید اکنونم مادر همۀ امیدها و تنها امید زیربنایی و اساسی برای تغییر مورد نیازمان است. ایران بدون عقب زدن شریعت متحجر از سیاست مدرن هیچ و هیچ راه حلی ندارد برای دوباره زیستن. و حالا این امید مادر از همۀ اوقات پررنگ تر است.

2- و قبل از بردنتان بروی میز سیاست این نکتۀ کلیدی را اضافه کنم که امریکا و ایران در آستانۀ ورود به مرحلۀ اجرایی برجام هستند. در این مرحله رفتار امریکا با ایران از دو مؤلفه تأثیر پذیرفته و دچار قبض و بسط خواهد شد. یک مرحله اش مربوط به راستی آزمایی انجام تعهدات ایران در توافقنامۀ هسته ای خواهد بود که موضوعی کمّی است و کشف و نتیجه گیری از آن کار آسانی است. و با گزارش بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای سرانجام خواهد یافت. اما رفتار امریکا با حکومت ایران یک بعد نرم و کیفی هم دارد و خواهد داشت و آن مربوط می شود به تغییر رفتار ایران و نشان دادن "چقدر حسن نیت داشتن". در بعد دوم است که امریکا دستش بسته است و با توجه به دوگانگی قدرت و حاکمیت در ایران امریکا نمی داند که قدرت اصلی حکومت ایران (آیت الله خامنه ای و سپاه و عوامل وابسته و تحت امر رهبر) چه مقدار از حسن نیت و تمایل - ظریف مرتب توضیح داده که به رجزخوانی های رهبر و سپاهیان نگاه نکنید ما همه می خواهیم حکومت را جایگزین رفتارهای انقلابی بکنیم. اما امریکا اطمینان نمی کند - را دارند نسبت به سیاست آشتی جویانه با غرب و امریکا. و چون  دسترسی مستقیم و جاسوسی مطمئنی در ایران - اعم از سفارت خانه و ملاقات با افراد نزدیک به خامنه ای و سپاه - ندارند یا حداقل به اندازۀ مورد نیاز ندارند. لذا ناچار دست به اقدامات نامتعارف و گاهی حتی خطرناک می زنند برای کشف موضع واقعاً حقیقی و عملیاتی خامنه ای و سپاه.

3- و در چنین سناریویی است که ده نفر از نظامیان خود - آیا همه نظامی حرفه ای بوده اند! - را نفوذ داده اند به آب های ایران برای دستگیر شدن - عسس بیا مرا بگیر - بدون اینکه هیچ مأموریت خاص نظامی به آنان محول شده باشد - بدو منظور: الف- دیدن واکنش رسمی خامنه ای و سپاه به این تجاوز. و ب- مطالعۀ رفتار میدانی سپاهیان ایران با نظامیان امریکایی در پروسۀ از دستگیری تا نگهداری و بازجویی و ... تا هنگام رهایی. الان که این ماجرا با کمترین تندی از سوی ایران در هر دو موضوع هدف (واکنش سیاسی رسمی و رفتار با نظامیان دستگیر شده) شروع و با کمترین چالش و عصبیت و رجزخوانی و امریکا ستیزی بپایان رسیده است. امریکا بهدف مرحله ای خود رسیده و متوجه شده است که بخش قدرت اصلی حکومت ایران نیز رفتار و گفتار متعادلی داشته و خامنه ای و سپاه در ورای رجزخوانی های ضد استکباری نه از جنبۀ خوی معتدل ایرانی سپاهیان و نه از جنبۀ داشتن قدرت مانور "پشتوانۀ اقتصادی" و نه از جهت موقعیت تضعیف شدۀ هژمون منطقه ای ایدئولوژیک خامنه ای در نقطه ای قرار ندارند که هم بخواهند و هم بتوانند عملاً هم پایبند به رجزهای شفاهی خودشان باقی بمانند. و لذا امریکا فعلاً می تواند صلاحیت همکاری با ایران را احراز شده به نتیجه برسد و همکاری را شروع کند. این از سوزن اول. زیرا این فعل و انفعال تجاوز به آب های ایران و ختم بخیر شدن سریع آن هرچقدر هم بخواهد توجیه شود بدون کمترین شکی تردید در بخش ایدئولوژیک حکومت - بویژه بدنۀ سپاه و بسیج و حزب اللهی ها - اثر منفی خودش را خواهد گذاشت و در نتیجه مقداری از باد بادکنک توهم خامنه ای و ایدئولوژی را تخلیه خواهد کرد. تخلیه ای که دیگر قابل باد کردن مجدد نخواهد بود.

4- سوزن دوم کماکان سوزن منطقه ای و بزرگ عربستان است که هنوز عملیاتی است و در حال خارج کردن مقدار زیادی از باد توهم خامنه ای و شرکاء. زیرا چنین پیداست که نه تنها هنوز راه حلی برای گسست رو به پیشرفت روابط اعراب با ایران پیدا نشده است بلکه سوراخ سوزن سفارت در حال گشاد کردن پارگی بادکنک هم است. زیرا گذشته از توئیت بسیار هوشمندانه و طنز وزیر خارجۀ امارات در بتمسخر گرفتن ادبیات فرالیبرال مقالۀ ظریف در نیویورک تایمز اتفاق مهمتری در داخل افتاده است. و آن ورود سردار نقدی فرمانده بسیج به محکومیت اشغال سفارت و کنسولگری عربستان است. ورود نقدی آن هم در کنار سیاستمداران و با زبان دیپلماسی به این ماجرا از آن جهت مهمترین است که سردار نقدی خودش ارشدترین فرمانده میدانی حمله کنندگان بسفارت هم بوده و است. زیرا رهبری عملیات حمله کنندگان را بسیج حرفه ای بعهده داشته و نیروهای میدانی هم از بسیج داوطلب آمده بودندکه نیروهای تحت امر نقدی هستند. ورود نقدی و لحن او هر ناظری را متقاعد می کند که حکومت ایران ممکن است ناچار بشود برای خلاصی از این گرفتاری جدید تا پای پروژۀ سعید امامی کردن ماجرا پیش برود. و نهایتاً چند عنصر شناختۀ شدۀ حزب اللهی بعنوان جاسوسان و نفوذی های خودسر معرفی و محاکمه شوند. البته همۀ تلاش حکومت بر این است که ماجرا را بدون تلفات خاموش کند. اما چون اگر عواملی صوری متهم و مجازات و اعلام علنی نشوند اعراب دست از تبلیغات و مانور بر روی این ماجرا برنخواهند داشت. بنابراین این احتمال بعید نیست که همان سناریوی مورد اشارۀ نقدی که از نقشه و نفوذ امریکا در حمله بسفارت سخن گفته بود ناگزیر عملیاتی هم بشود.

5- سوزن سوم اما از انتخابات می آید. و آن در جایی است که خامنه ای و سپاه و شورای نگهبان در ضعیف ترین موقعیت حاکمیتی خود قادر به قلع و قمع دلخواه خود در مورد نامزدان مجالس خبرگان و شورای اسلامی نیستند و ناگزیر باید تعدادی از مخالفان عرفی تر خود را در صحنه نگه دارند تا هم مسئولیت مستقیم سیاست های شکست خورده را از دوش خودشان - بویژه رهبر - بردارند و هم گزک جدیدی بدست غرب و اعراب ندهند در تشدید ضدیت با ایران. زیرا هر نوع تندی و عصبیت نشان دادن در داخل اجرای برجام را بمخاطره می اندازد و قبلاً گفته ام که اقتصاد ایران تحمل حتی کوتاه مدت تحریم های جدید را ندارد. اینکه این روزها خیلی ها به صحنه آمده اند و بازار توصیه و اظهار نظر و نامه های سرگشاده به رهبر و شورای نگهبان داغ است یک علتش هم این است که فعالان این عرصه احساس "حالا وقتش است" کرده اند و می خواهند خامنه ای را تشویق کنند که ته ذهنش درست است و عمل کند. ته ذهن خامنه ای هم این است که مجلس آینده مجلسی باشد که نه برای نظام خطرناک باشد و نه حالت گماشتگی مجالس هفتم و هشتم و نهم را داشته باشد. چون خامنه ای فهمیده است که زیادی دست نشانده بودن نمایندگان او را در مظان اتهام توده های محروم و فقیر قرار داده و ادامه اش بصلاح نیست. این سوزن هم هرچند نسبت به سوزن های اول و دوم نازک تر و کم اثرتر است اما در هرحال برای خالی کردن باد توهم خامنه ای - حزب اللهی ها خواهند دید که فتنه گرها تأیید صلاحیت شده اند و در صداقت خط قرمز فتنه است خامنه ای شک خواهند کرد و نا امید خواهند شد - موثر خواهد بود. همینجا این اشکال احتمالی را هم بیاورم که اگر فکر می کنید تأیید صلاحیت حتی نوۀ آیت الله خمینی و افراد دست چندم اصلاحات تأیید صلاحیت فتنه گران فهمیده نخواهد شد اشتباه می کنید. زیرا ما گنجی بنام حسین شریعتمداری را داریم که خط و باور اصلی حزب اللهی ها را او معلوم می کند و خوشبختانه ایشان نشان داده و اینک هم حاضر است تا برای هر عنصری غیر از پایداری ها و تندروها پرونده و سابقه های مستندی درست کند و ثابت کند که جزو فتنه بوده و نباید تأیید می شد.

7- این سه سوزن مؤثر در خالی کردن باد بادکنک ایدئولوژی خامنه ای را نوشتم و سوزن های ریزتری را هم ننوشتم که مهمترینش پروندۀ غرامت گروگان ها و کشته شده های امریکایی است که فعلاً در حال رسیدگی اختلاف قضایی بین کنگره و دیوان عالی امریکاست و اگر نتیجه بضرر ایران باشد چون ایران قادر به واکنش نخواهد بود سوز دیگری بر اعتبار خامنه ای خواهد زد. اما همۀ این سوزن ها وقتی کارکرد درست خود را خواهند داشت که حسن روحانی و دولتش لیاقت و ارادۀ استفاده از این موقعیت ها را داشته باشند و اگر خودشان قادر به ایجاد سوزن های دیگری نیستند حداقل از این سوزن های تحمیل شرایط - به بهای سنگین گرسنگی و بیکاری و محرومیت و فقر مردم و عقب ماندگی کشور - آورده استقبال و استفاده کنند. در حقیقت هم در حال حاضر هم غرب و امریکا و هم اعراب و همسایگان بنفع قدرت گیری و سیاست های مورد نظر روحانی و دولتش عمل کرده اند و می کنند. زیرا به روحانی این امکان را می دهند که استراتژی ناکارآمد خامنه ای را بکل تعطیل و استراتژی تعاملی خودش را جایگزین کند. روحانی با تثبیت بحاشیه راندن نسبی ولی فقیه - با تمسک به خطرات پیش رو - می تواند بسرعت هم بغرب نزدیک شود که لاجرم اعراب را متضرر بکند و هم در چنین حالتی اعراب هم بلافاصله در نزدیک شدن به ایران عرفی و از انقلاب به حکومت عدول کرده از همدیگر سبقت بگیرند. در مورد انتخابات بیشتر و جزیی تر خواهم نوشت. فعلاً کشمکشی بسیار سنگین و سخت در پشت پردۀ احراز صلاحیت ها جریان دارد و هنوز باید منتظر این کشمکش بود. هرچه هست بنظر من تعداد نسبتاً زیادی - بویژه برای مجلس شورا - تأیید صلاحیت خواهند شد. یا...هو

پی نوشت 13 ساعت بعد: یک موضوع مهم را یادم رفت بنویسم و آن استقبال دولت روحانی از موضوع دستگیری و آزادی ملوانان جهت تغییر حساسیت غرب از اشغال سفارت عربستان به آزادی ملوانان و در نهایت تلطیف مجدد نگاه غرب به ایران بوده است. زیاد بعمد و سهو قضیه آلوده نشویم. نتایج حاصل از فعل و انفعال ماجرای ملوانان مهم است که می شود آن را بازی برد - برد دیگری در کارنامۀ روحانی و اوباما ثبتش کرد. بهرحال این دستگیری و آزادی و با موضع گیری مثبت امریکا اثرات تبلیغات اعراب را تحت الشعاع نسبی قرار داده و می دهد. یا...هو

۳۱ نظر:

ناشناس گفت...

دلقك جان تحليل و تمثيل منحصر به فردى بود ، در مورد دليل ورود تفنگداران آمريكايى هم تنها دليل قابل تعمقى بود كه شنيدم، ممنون
ارادت، افشين قديم

الف گفت...

مقاله بی بی سی که تا حدودی با تحلیل شما هم پوشان است. می گوید برنده اصلی تمام ماجراها جناح میانه رو ایران بوده است. البته اگر میانه روها را متحجر حساب نکنیم (به شخصه شک دارم!):

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160114_l10_sss_iran_saudi_crisis_winner

شهروند گفت...

در مورد انتخابات مجلس شاهد تأييد صلاحيت گسترده خواهيم بود ، تعدد كانديداهاي مجلس در تمام حوزه هاي رأي گيري از شاخص هاي انتخابات خواهد بود ، مخصوصا در شهرستانها و شهرهاي كوچك ، بالاخره مردم گرفتار و بيكار ،وقتي ببيند پسر عمو يا پسر خاله و دايي و عموشان كانديد نمايندگي مجلس شده است ، به خيال اينكه شايد به درد ما هم بخورد و كاري برايمان جور كند ، پاي صندوقها خواهند آمد و از طرفي ستادهاي انتخاباتي پرشور و شلوغي را خواهيم ديد ، در نهايت همان مي شود كه خامنه اي مي خواهد ، حضور حداكثري و پرشور مردم در انتخابات و بهره برداري تبليغاتي نظام از آن ، ولي در تأييد صلاحيتها به نظر حقير تنها فاكتوري كه در نظر خواهند گرفت ، نه حضور و حمايت از به اصطلاح فتنه است و نه اصولگرا و اصلاح طلب بودن است ، در شرايط حساس كنوني ( به قول آغا ) تنها فاكتور و وجه مشترك كانديداها ويژگي شخصيتي و عملكرد و واكنش هاي آنها در گذشته است ، در واقع پررنگ ترين نقش در تعيين صلاحيتها به عهده شوراي نگهبان نيست ، بلكه اين اطلاعات سپاه است با رصد و شناسايي كانديداهاي مختلف ، نامزدهاي نهايي را مشخص مي كند ، خامنه اي ديگر قصد ندارد مجلسي يكدست از اصولگرايان درست كند ، زيرا همانطور كه شما اشاره كرده ايد ، در مظان اتهام فرمايشي بودن مجلس قرار نگيرد ، براي همين به سمت تشكيل مجلسي خنثي و بي خطر كامل در حركتيم ، كساني تأييد مي شوند كه اطلاعات سپاه از زير و بم زندگي آنها بيشتر از گذشته خبر داشته باشد ، كسانيكه بود و نبودشان در مجلس فرقي نداشته باشد ، نمايندگاني رام و اهلي و خنثي به معناي واقعي كلمه ، به باور حقير ،براي همين هاشمي مرغ و خروسهاي محله شان را هم كانديد مجلس كرده است ، از طرفي كمپين زنانه كردن مجلس را كليد زدن ، چون زنان فعاليتهاي زيادي نداشتن و شناسايي شخصيتي آنها در شرايط نمايندگي بسيار سخت و غير ممكن است ، شايد كساني اعتقاد داشته باشند ، تعداد زياد ثبت نام كنندگان كار شوراي نگهبان را سخت مي كند ، در حاليكه شوراي نگهبان خامنه اي ، كشتن يك ميليون نفر ايراني به نام حفظ نظام و انقلاب مهدي موعود برايش فضيلت و واجب شرعي ست تا چه برسد به رد صلاحيت چند هزار نفر ، تعداد زياد ثبت نام كنندگان تنها كار اطلاعات سپاه را سخت و پيچيده مي كند و دولتي ها اميدوارند پروژه غربال يكدست براي شناسايي آدمهاي خنثي و اخته دچار خطاي سيستماتيك شود و اينها بتوانند آدمهاي كم نام و نشان ولي كمي شجاع و وفادار خود را وارد مجلس كنند ، همانطور كه امروز در ظاهر شاهد يك دولت مطيع و تحت كنترل شديد هستيم ، مجلس آينده خامنه اي هم ، نمايندگاني چرتي ، مرعوب ، مطيع و توجيه شده توسط نهادهاي امنيتي خواهد داشت ، چه اهميتي دارد نمايندگان تحت كنترل و ترسو چه نامي داشته باشند ! اعتدالي ، اصلاح طلب ، اصولگرا ، مهم اينست كه بي اختيار و بي فكر و بي تعهد در قبال كشور و گوش به فرمان باشند ، نمايندگان اين دوره از نظرشخصيتي بايد تأييد شوند نه از نظر طيف و وابستگي گروهي ، خامنه اي امثال كوچك زاده و رسايي را هم نمي خواهد ، چون مجلس خفتگان و خفه شدگان را مي خواهد تشكيل دهد ، هر روز بيشتر از ديروز دستهاي ديكتاتور حقير به دور گردن ايران فشرده تر مي شود
پاينده باشيد

عسکر گفت...

متاسفانه
کشورهای اسلامی منطقه با همدیگر همکاری نمی کنند و گرنه می توانستیم یک ابرقدرت اسلامی
را در جهان ایجاد کنیم و از شر زورگویی های گروه 1+5 خلاص شویم .

ناشناس گفت...

اقا راهی داره ما بفهمیم این تحلیل شما چه فرقی با تئوری توطئه داره؟ از کجا احتمال تصادفی بودن این اقدام امریکا رو رد می کنی؟ هر چند در نتیجه فرقی نمی کنه که عمدی بود یا تصادفی.

nasser گفت...

عمیق و زیبا در ضمن تیمسار گرامی اگر ساده و بیسواد نبودم اینجا کاری نداشتم امدهام شاگردی

ناشناس گفت...

بنده یک خسته نباشید و تسلیت میگم به بدنه نفهم حزب الله که توسط سردار نقدی هم به لقب وزین "سلطنت طلب" مفتخر شدن یا مفتی خر شدن! می دونم این با بصیرت ها چی می کشند از اینهمه خیانت و تقیه مسئولین، شما می روید و از مال و جان و انسانیتتان برای این آخوندا هزینه می کنید،این ها به شما انگ نفوذی و سلطنت طلبی می زنند، البته میدانم برای شما هم مهم نیست، اصل کاری که فعلا چیزی نگفته.

یار قدیمی گفت...

کیبوردت طلا. نانسی پلوسی حرفتو تایید کرد :
خانم پلوسی گفت آزادی سربازان نیروی دریایی آمریکا که چند ساعت در بازداشت نیروهای سپاه پاسداران بودند "سندی بود از اینکه ایجاد روابط دیپلماتیک با ایران، حداقل در شکل توافق هسته ای، به نفع ما بوده است."

ناشناس گفت...

سلام بر همگی،
مدت طولانی است اسراییل ساکت است و این سکوت با آن هیاهوها در زمان انجام مذاکرات 5+1 همخوانی ندارد!
من همواره بر این باور بوده و هستم که امریکا با گروگانگیری فعال مایشا در سیاست ایران شد!
حال با عادی کردن رابطه و علنی شدن تماسها، بازندگان اصلی همانا بازیگران اصلی سیاست های غرب در ایران که به تندروها و دارو دسته شریعتمداری و آنها که از همه بلند تر فریاد مرگ بر آمریکا سر میدادند خواهند بود!
سیاست های جمهوری اسلامی در جهت منافع غرب و تثبیت قدرت برتر اسراییل در منطقه بود و بیشتر از این قابل ادامه نیست!
نوشته های شما را دوست دارم و دریچه نگاه شما به مسائل بسیار جالب و تازه است!
موفق باشید!

ناشناس گفت...

چرا در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک یا تلگرام شعبه نمیزنی؟

علی گفت...

تیمسار یک توصیه :

زبان فرانسوی بیاموز ,خواندن رمان های فرانسوی برایت

بسیار لذت بخش خواهد بود.

ناشناس گفت...

این که ورود قایق ها عمدی یا سهوی بوده وارد بحث آن نمی شوم، چراکه در نیجه گیری پایانی ام بی اثر است، اگر چه نه در دید کلی ام.

ملوان ها درست قبل سخن رانی وضع کشور اوباما دستگیر شدند، و درست بعد از آن آزاد. اوباما وضع کشور را امیدوار کننده و رو به پش خواند. تند روهای آمریکا (بخوانید حاج ترامپ سوهان پز و پسران)، اوباما را برای این حرفش به سُخره گرفتند. همین تند روها (به مثابه شریعتمداری خودمان) صبر نکردند که ببینند موضوع ملوان ها به کجا می کشد.

ملوان ها روز بعد آزاد شدند، و تند روها رو سیاه شدند.

خلاصه این که: در تیم والیبال رهبر و اوباما (از در مصلحت گری)، کِری پاس داد و ظریف خوابوند زیر تور تندروهای ایران و آمریکا.

p گفت...

ای جان برای تحلیل قشنگ و امید بخشت استاد عزیز.

ناشناس گفت...

با سلام. واقعا که این 3 تا سوزن اثر خواهند داشت.
شاید بی ربط باشه ولی میخوام از یه سوزن چهارم هم بگم که نمیدونم تیمسار موافق باشن یا نه.
اونم اینه که شاهد شروع دوباره برنامه های خوانندگی و رقص در شبکه های ماهواره ای هستیم. دوسالی بود که پخش نمیشد و من نگران بودم ولی باز راه افتاد. این زیباست که دیالوگ روزانه ی مردم این باشه که: دیدید فلان دختر چقد قشنگ آواز خوند!!! یا مثلا اون دختره چقد قشنگ رقصید!! یا...
چون این دیالوگ ها به شدت سرکوب شده س از طرف حکومت.
حتی صدا و سیما حاضر شده بعد از سالها دوباره خواننده های داخلی رو بیاره تلویزیون و همزمان با پخش برنامه ی استیج من و تو یه برنامه ی داغون و کپی شده از خارج، منتها بدون حضور زن رو!!! (با نام شب کوک!) ببره رو انتن کانال نسیم که مردم اینو ببینن به جای اون!!!! هیهات! واین کارشون بازی برد برده برای ایران...
ببخشید پرحرفی کردم.

ناشناس گفت...

تيمسارعزيز: بعنوان يك خواننده خاموش، درسهاي زيادي از شما آموخته ام . زنده باشيد و پاينده

ناشناس گفت...

سلام پدر و استاد عزیز
از بیگ پیکچری که سلاختید لذت بردم
حقا که شما همان پیر دانای داستان های حکیمانه گذشته اید
من میدانم شم چگونه می فهمید . این انسان ها همچون کتاب گشوده ای برابر شما هستند
آن چنان که شاید حتی خودشان هم بر احوالات خویش همچون شما اشراف نداشته باشند
دوستتان دارم و خوشحالم کههم جنان لذت فهمیدن و دیدن عمیق را با ما سهیم می شوید
پاینده باشید

ناشناس گفت...

امریکایی ها باید خیلی ابر قدرت باشن که همچین ریسکی بکنن و تازه ناراحت هم نشن، معلوم نیست اقای اوباما خیلی ترسو هست یا خیلی شجاع!

ناشناس گفت...

درسته این سوزن ها باعث خالی شدن باد ایدئولوژی میشن. ولی شما سایز ایدئولوژی حکومت ایران رو درست ارزیابی نکردید. ایدئولوژی حکومت ایران در سایز بالن هست تا بادکنک. به این زودی ها خالی نخواهد شد و به دلیل کوچک بودن این سوزن ها حکومت به راحتی دوباره ایدئولوژی اش رو باد و محل سوزن ها رو هم مسدود می کنه.

در مورد انتخابات هم فکر نمی کنم امیدواری شما به عدم رد صلاحیت گسترده درست از آب دربیاد. در خبرگان که تمام روحانیون غیر حکومتی حتی شاید خمینی و هاشمی رد می شوند. در مورد مجلس هم شاهد ریزش عظیمی خواهیم بود. نشانه های رد صلاحیت گسترده از سخنان فرماندهان سپاه و نزدیکان خامنه ای کاملا آشکار هست. یک احتمال هم هست که معدود افراد سرشناسی از جناح اصلاح طلبان یا اعتدال گرایان رو که احتمال واکنش مردم هست رد نکنن ولی در عوض بقیه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رو از دم تیغ رد صلاحیت بگذرانند که این منجر به تشکل مجلس خبرگانی کاملا مطیع رهبر و سپاه و مجلس نمایندگان کاملا خنثی و قابل کنترل خواهد شد که اکثریتش با اصولگرایان خواهد بود.

ناشناس گفت...

کسی که اسمش رو از فریدون به روحانی تغییر میده، ادم اصیلی نیست که بخواهد از فرصتی استفاده کند، روحانی اگه کارش درست بود که تایید صلاحیت نمیشد، مجلسی هم که از فیلتر شورای نگهبان با اون جنتی که سن بازنشستگی رو 3 بار رد کرده، بگذره میشه مثل همین روحانی، یه مجلس فرصت سوز و منقعل.

عسکر گفت...

پاسخ به ناشناس ۲۵ دی ساعت ۱۹:۰۲
. . . . . . .
این که آقای حســن روحانی ، نام خـانوادگی خود را به "روحـانی" تغییر داده و بر آن
پافشاری می کنند ، باعث افتخار و نشان دهنده درایت ایشان و اعـتـقادات قلبی و عمیق
ایشان به مقام شامخ روحانیت است .
حدود نیمی از مردم ایران از جمله ، خود من و خانواده ام برای "روحانی" و "روحانیت"
ارزش بسیار والایی ، قائل بوده و قائل هستیم .

ناشناس گفت...

عسگر ، شما گفتی نیمی از مردم ؟؟!!!!!

ناشناس گفت...

عسکر جان خودت و خانواده ات قبول .نیمی از مردم را ول کن به حال خودشون.

ناشناس گفت...

خوش خبر باشی همیشه یا بهتر بگم خوش تحلیل باشی همیشه انشالله.کاملن درست گفتید .خامنه ای کوتاه امده والان با وضعیتی که پیش امده دیگه کسی نمیتونه مثل موقع امضای برجام غش کنه و دراز بکشه توی بیمارستان. الان همه اون کاسه های داغ تر از اش که نمیگذاشتن رهبر به حرف کارشناسان افراطی خودش هم گوش بده .ماست ها را کیسه کردن .بی ادبی نمیکنم اما همه شون از رهبر تا ظریف وروحانی و.... از دست حضرات افراطی بخاطر مسئله عربستان لالمونی گرفتن .و انشالله همین جور ادامه پیدا کنه و در نهایت بمرور از دست این جانورهای اسید پاش وچماقدار و سفارت بگیر حداقل یکسالی راحت بشیم خیلی خوبه /وبموقعش هم با اعراب درست میکنن. اما مطلبی خواندم از خانوم تهمینه میلانی که فغان برداشته هنوز پولها ازاد نشده جناب روحانی(من احمق قبولش داشتم)خیال داره چهار هزار خشت طلا(شمش) بده به عتبات عالیات . جناب تیمسار و سایر دوستان شما ایا در تاریخ خوانده اید که امامی از امامان ما حتی یک سکه بر سر قبر پدر یا اجدادش خیرات کند.اگرکاری کرده اند در شهر وکوی وبرزن بوده . ما با اسلام علامه مجلسی چه کنیم.؟؟؟ تعجب میکنم اقای طباطبایی چرا عمرش زا سر این کار نگذاشت .میگویند بالکل با مطالب مجلسی مخالف بوده . 4000 شمش طلا برای عتبات؟؟؟ بخدا هیچ امامی راضی نیست مگر امام مصباح یا....... الله واکبر . داداش کوچیکه. غلط احتمالی را ببخشید .ممنون

Unknown گفت...

دلقلک جان فقط یک نکته، اگر به بادکنک سوزن بزنی، اینجور نیز که پنجر بشود و فس فس کند، بر عکس می ترکد. فکر کنم بچه کوجک منزل ندارید، این چیزها یادتان رفته. بهتر بود مثال دیگری می زدید، هر چند به اصل حرفتون خدشه وارد نمی کنه.

Dalghak.Irani گفت...

من اهل ادبیات داستانی هستم. اگر ان بالون یکی از کامنت ها را بجای بادکنک بگذارید که من بدلیل تحقیر خامنه ای مجبور از تبدیل بالنش به بادکنک بودم. به ترکیب ذهن من در هنگام نوشتن پی می برید و اشکال فنی بادکنک ترکان و بالن فس فس کنان تان حل می شود. ممنون که اینقدر نکته سنجید! یا...هو

ناشناس گفت...

این عسگر انگار از سایت انتخاب اومده دفاع میکنه از روحانی

ناشناس گفت...

من لینک رو در کامنت قبلی اشتباه فرستادم که اصلاح می کنم
احتمال زیاد تمامي و يا درصد بالايي از کاندیداهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند:
http://baharnews.ir/news/98785/
هیچ آدم درست و حسابی یا حتی نیمه درست حسابی جان سالم به در نبرده. نتایج رسمی البته هنوز منتشر نشده به همین دلیل همچنان میشه ذره ای امید داشت تا شاید اتفاقی بیقته.ولی در صورتی که شایعات درست باشه. به معنای این هست که خامنه ای تصمیم خودش رو گرفته و می خواهد در سالهای پایان حکومتش به طور کامل بر اساس ذاتش که تندروی و تحجر هست رفتار و عمل بکنه.

با رد صلاحیت گسترده انتظار کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات میره. این رد صلاحیت باعث خواهد شد مردم تقریبا به طور کامل از حکومت ناامید بشن و به این ترتیب با به بن بست رسیدن وضعیت سیاسی ایران در آینده با مرگ خامنه ای و تعیین یک رهبر تندرو دیگر احتمال وقوع واکنش های احساسی و شدید همچون شورش حشیه نشینان و گرسنگان بسیار بالا خواهد بود. ایران در وضعیت فعلی هم تمام نشانه های وقوع یک شورش عمومی رو داره. متاسفانه هیچ راهی هم در جهت هدایت این انرژی منفی انباشته شده مردم در جهت مثبت یا عقلانی متصور نیست چون خود حکومت تمام این راه ها رو بسته و با دست خودش مشغول حفر قبر خود هست.

ناشناس گفت...

سلام حضور استاد گرامی وهمراهان عزیز:
علیرغم تاکید تان که سیرک محل تضارب آرا ومناقشه سیاسی است ولی جهت تلطیف فضا هر هفته یا دو هفته یکبار مطلبی عمومیتر مثل بابک زنجانی یا علت فساد گسترده در دستگاه حاکم ویا نظرتان در مورد مرگ مشکوک پهلوان تختی ویا به انتخاب خودتان در زمینه مسائل هنری وفرهنگی مطلبی بنویسید به نظر استقبال بیشتری صورت خواهد گرفت یقینا...عمر حضرت جناب مستدام

ناشناس گفت...

شعار پیشنهادی برای 22 بهمن امسال: هم تاید میخوایم هم ریکا، فدات بشیم امریکا!

ناشناس گفت...

"خامنه ای و سپاه و شورای نگهبان در ضعیف ترین موقعیت حاکمیتی خود قادر به قلع و قمع دلخواه خود در مورد نامزدان مجالس خبرگان و شورای اسلامی نیستند و ناگزیر باید تعدادی از مخالفان عرفی تر خود را در صحنه نگه دارند تا هم مسئولیت مستقیم سیاست های شکست خورده را از دوش خودشان - بویژه رهبر - بردارند و هم گزک جدیدی بدست غرب و اعراب ندهند در تشدید ضدیت با ایران"

چی میزنی جنسش خوبه ها!!
دلت خوشه

عسکر گفت...

. . . . .
پاسخ به ۲۶ دی ساعت ۱۲:۲۰
اولا بـرای بنده و خانواده ام باعث افـتـخار و نیز باعث سـرافرازی اسـت که حامی
آیت الله هاشـمی و جناب روحـانی بوده و هسـتیم. در ثانی ، در بین وب سـایت های
خبری در جهان ، سایت محترم انتخاب ، بهترین و راستگوترین سایت جهان است .