۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

مطهری عزیز؛ تا خامنه ای هست مجلس تعطیل است. پس یا رها کن و یا استعفاء بده!

A Home on the Mississippi


1- قبلاً در مطلبی با شروع "بغض نترکیدۀ علی مطهری..." نوشته بودم که حداقل 20% از  77 نماینده ای که طرح سؤال دوم از احمدی نژاد را امضاء کرده بودند و با دخالت غیرقانونی و علنی خامنه ای متوقف شد نخواهند توانست این خفت آشکار را تحمل کنند و دنبال مفری خواهند گشت برای اعادۀ حیثیت از دست رفته شان. و بدیهی بود که نفر اول این پانزده نفر طراح اولیۀ سؤال علی مطهری نمایندۀ تهران بود و باشد و است. این موضوع از این جهت هم اهمیت فوق العاده ای  داشت و دارد که اولاً  دخالت این بار خامنه ای در اختیارات نمایندگان علنی ترین و صریح ترین دخالت رهبر در همۀ ادوار مجالس بوده است و ثانیاً تازه فقط کمتر از شش ماه از عمر قانونی مجلس نهم گذشته و نمایندگان باید بیش از سه سال و نیم از دورۀ نمایندگی شان را سرافکنده و منفعل مطلق طی کنند.

2- لذاست که همۀ آن 15 نفر بنحوی در تلاشند که بلکه بتوانند جبران مافات کرده و تشخص از دست رفته شان را بازستانند. بویژه به این دلیل مهم هم که در مقابل بستن مطلق دست مجلس در مقابله با دولت و احمدی نژاد، رییس جمهور نه تنها کوتاه نیامده و آتش بس مصلحت خامنه ای را رعایت نکرده و نمی کند بلکه هر روز بیش از روز پیش قدرت اخذ شده از حمایت خامنه ای را برخ حریفان می کشد و هل من مبارز می طلبد. که آخرین مورد آن به حرف های تلویزیونی چند روز پیشش برمی گردد که خواهان اختیارات ویژه و انحصاری در راندن ماشین اقتصاد کشور شد و به توده ها قول داد که اگر مجلس مزاحمت ایجاد نکند می خواهد نفری بیش از دویست هزارتومان به آنان یارانه بپردازد ماهیانه.

3- تا جائیکه مجلس منفعل ناچار شد امروز جلسۀ غیرعلنی برگزار کند و همفکری کنند که چه خاکی بسرشان بریزند از دست این پدر و پسر. یکی از پی آمدهای تصمیم امروز این بود که چند نفر اقتصاد خوانده های مجلس نامه ای نوشتند به ضرغامی و از او وقت خواستند برای پاسخگویی به ادعاهای احمدی نژاد و مصباحی مقدم را که یکی از آن 15 نفر است معرفی کردند برای این برنامۀ احتمالی.

4- اما مطهری هم که مثل مار آبی - و نه افعی خطزناک - بخودش می پیچد از درد تحقیر از سوی خامنه ای؛ مرتب سرش را بدر و دیوار مجلس می کوبد تا بلکه یک دریچه ای باز کند و بعضش را فرونشاند از شرمساری زن و فرزند و رأی دهندگان تهرانی. که آخرین دو موردش یکی مربوط است به پروندۀ ستار بهشتی که گزارش همکارانش را قانع کننده نمی داند؛ و دیگری مربوط است به پروندۀ کهنه و قدیمی قاضی مرتضوی و گفته است: "اگر وزیر کار مرتضوی را برکنار نکند استیضاحش خواهند کرد."

5- آمدم به مطهری بعنوان مخالف سرسخت در حوزۀ اجتماعی ولی محبوب من  توصیه بکنم که برادر من یا رها کن این خود خوری را و بشو مثل آن 285 نفر دیگر و بزندگی گیاهی ات برگرد؛ و یا اگر نمی توانی استعفاء بده و با سرفرازی برگرد به خانواده ات و جامعه ات و شخصیت خودت را از زیر دست این پدر و پسر نجات بده. زیرا خودت بهتر می دانی که تا خامنه ای هست و آبرویش گروگان "نزدیکی فکری به احمدی نژاد" نخواهد گذاشت به پسرش از گل نازک تر بگویی تا چه رسد به استیضاح وزیر کابینه اش. حداقل از شوهرخواهرت علی لاریجانی یاد بگیر که وقتی احساس کرد زمین سفت است و ادرارش بخودش ترشح خواهد کرد همۀ برنامه ها و سخنرانی ها و سفرهای خارج و داخلش را قورت داد در رؤیای نامزدی برای ریاست جمهوری. از من دوست مخالف فقط گفتن بود و صلاح مملکت خویش خسروان دانند. ولی این خط و این نشان که نه مرتضوی برکنار خواهد شد و نه وزیر کار استیضاح. خود دانی. یا...هو

۲ نظر:

تبریزی گفت...

Merry christmasدلقک جان
ببین رسالت بزرگ خود را از یاد نبر سیرک دلقک میخواهد ودلقک خوب را مردم انتخاب میکنند پس به آتش مجلس منتخب مردم بدم که شیرین کاری ها از آن در می اید ولا غیر شاید ما نماینده با غیرتی نداشته باشیم که به دلیل دخالتهای موجود استفا دهد.ولی شعاری که میگوید از وقتی اورانیم غنی کردیم مردم را محتاچ تر کردیم بسیار زیبا است پس بکوبیم به طبل مجلس که تا میتوانند اقدام به استیضاح کنند ویا افشا آن۳۰۰ نفر که فکر کنم بیاد فیلم ۳۰۰احمدی نژاد گفته چون ما در ایران بغیر از ۷۲و۷یا مضربی از آن نداریم کار کنید.

پيام امروز گفت...

با سلام و احترام
البته من هم آبم با مطهري با آن ديدگاههاي متحجرانه توي يك جوي نميرود ولي مصاحبه اي با سردبير سابق الف داشت كه خواندني بود. در اين دوران بايد دلمان به امثال مطهري دلخوش باشد...
http://alef.ir/vdcfcmdyxw6de1a.igiw.html?173980