۱۴۰۱ اسفند ۲۲, دوشنبه

بخش دیگری از کامنت های پراکنده ام در مورد اوضاع در حال اتفاق
 سبکزندگی مدرن برای انسان یک غریزه شده که ارتباط وثیقی هم باغریزه طبیعی حیوانات و از جمله انسان داردرژیم های توتالیتر جهاندر دنیای معاصر هیچگاه به اندازه حکومت شرعی ج ا حاکم بر ایران درسرکوب غریزه عمل نکرده استقابل توجه جامعه شناساندلقکایرانی.


انقلاب بچه ها انقلاب غریزه استو ناشی از سرکوب همیشگی  -تشدیدغیرقابل تحمل آن در گام دوم انقلاب - غریزه بوده که آنهم بخاطرماهیت و ماموریت ادیان برای گران کردن سکس و در دست کرفتنتقسیم و تخصیص آن بوده است.


هم هشدار و بیشتر اخطارابرجنبش زنان در جریان یک انقلابسیاسی نبوده استاین جنبش اجتماعی خواسته های حقوق طبیعیبشر - اجتماعیات و بدیهیات انسان در جهان مدرن - تجدد در مقابلتحجر استلذا هر کس شخصیت حقیقی از این جنبش حمایتصددرصد نکنددر جبهه فاشیسم مستولی در آینده کشور است.


بعبارت دیگر اگر کسی هم طرفدار سیاسی - سیاست محض - رژیمباشد و خودش انسان با سبک زندگی مدرن - مثل مرد کراواتی یا زنبیحجاب - باشد اما بدلیل سیاسی از این ابرجنبش اجتماعی تجددشکلی در مقابل تحجر محتوایی حمایت نکندقطعاً باید در عداد ویرانیخواه ایران و تمدن بشر ایرانی ثبات نام شود.


مقایسۀ دو انقلاب؛ مژده ای که خیالتان را آسوده میکند:

‏⁧‫#انقلاب_بزرگسال‬⁩ 1357 هسته اش سخت و مخرب و پوسته اش نرم وفریبکار بود تا پیروزی.

‏⁧‫#انقلاب_بچه_های‬⁩ 1401 هسته ای نرم و سازنده دارد؛ هرچند پوستهاش سخت و با هزینه شود لاجرم تا پیروزی.

محصول نهایی: 57 نفرت.1401 عشق.

‏⁧‫


رژیم در حوزه زنان و حجاب عقب نشینی بنیادی بکند و حجاب رااختیاری کندابرجنبش فروکش میکند.


به اینجاها نمیرسه یا حکومت عقب نشینی میکنه و یا فرومی پاشهباتداوم همین ابرجنبش تا عید نوروزسناریوهای وحشتناک جنگی کهشماها ترسیم میکنید انفاق نمی افتدتنها آخرین ابتکار در فکر رژیموارد شدن در یک جنگ محدود منطقه ای در مرزهای آذربایجان و ارمنستان است.


من نویسنده این ابرجنبش هستم و میدانم چطور بازی میکنداختلاطشهری پذیرفته شود ابرجنبش بخواسته تغییرات بنیادیش رسیده و نخبههای زن و جوان که پایه گذار جنبشندصحنه را ترک میکنند.


احساسی نشوید این زیبایی ما را که از خون سرخ بچه هایمان است شما رنگ خون نزنیدما به اندازه کافی خون   روییمخونریزی کار اینجنبش نیستباید دنبال انقلاب دیگری بروید.


پسا در فارسی معنا و مفهوم فلسفی داردلذا اتلاق پسا به هر شیئ مادی و مقوله غیر علم الاجتماعی غلط استچرا نمی گویید پس ازکرونازبان نمیجرخد بخاطر حال روشنفکری خود را خوش کردن.


امپریالیسممرحلهٔ بعد از هژمون شدن استقدرت برتر ابتدا نرم وارد وهژمون خودش را توسعه و تثبیت میکندآنوقت وقتی هژمون برتر - درتعریف از انسان منظورم است -  شد در مقابل تهدیدات هژمونیشدست به اقدامات سخت میزندبریتانیا هر دو مرحله را طی کرد و تمامشدامریکا در مرحله دوم استچین در مرحله اولنشاشیده شب درازاست.


این یک ابرجنبش زنان و جوانان است که دال مرکزی اش غریزه وزندگی خواهیست و هیچ نبوغ سیاسی و الیت و این نیستندخواستشانقدرت نیست همین الان رژیم از دخالت در زندگی خصوصی شان دستبردارند و روابط اجتماعی را آزاد کنند میرند خونه و دست از اعتراضبرمیدارند.


اینا خواستشون سیاسی نیست و تا بخواستشان نرسند دست ازاعتراض برنمیداردچون حکومت کثافت نمیتونه غریزه و زندگی خواهیاین بچه ها را جواب مناسب زمان بدهدخود‌رژیم میره بطرف فروپاشیاین بچه کم‌ و پراکنده اند اما سمج و مصممند و قابل سرکوب نیستند.


همه مادر. … ها میگفتند با حجاب اجباری مخالفند آنا وقتی دخترااومدن وسط تا همین مرز حجاب هم کنار مردم نایستادند و پریدند توبغل کثافت تحجر آخوندامرگ و زشتی و گه بگیره شرافت شمارا.


اپوزیسیون و برانداز کی هست چرا روشن نمیکنید مخاطب مشخصتانکدام اپوزیسیون استاپوزیسیونی را که وجود ندارد حتمی میگیرید تااز میئولیت اجتماعی و سیاسیتان در مقابل یک رژیم قرون وسطایی بنفعزنان و جوانان استفاده و پشتیبانی نکنیدلعنت بفهمتان اگر نمیفهمیدونفرین بر زندگی تان اگر میفهمید


در اینکه مسعود در تشخیص اجتماعیات معطوف به هنر تیز فهم تجربیو هنریست شک ندارممقاله رونقی هم درستاما من هم اضافه کنم کهاگر ابرجنبش اجتماعی فلسفی شکلی زنان شکست بخورد و دست آوردضد حجاب اجباری بار نیاورد فاشیسم هولناکی در پیش است کهخیانت قطعی الیتی که حمایت نکردند بهر تحلیل سیاسی شرمنده ایرانو ایرانی خواهند شد.


پیروزی عالی بچه ها در مقابل ولز را تیریک میگویمو از اینکه برخلافشناخت تحلیلی ام از ابرجنبش زیبای زنان و جوانان ایران که  موافقهیچگونه خشونت مخرب در مورد هیچکس بغیر از آخوند نیستند ازهمراهی خوشحالم از باخت به انگلیس عذرخواهمفقط یک شعارو یککلام و دیگر هیچ 


در واقعیت امر اما اعتراض اقتصادی خودش نیازمند  کمی اقتصاد هماستیعنی جامعه باید یک توان حداقلی از اقتصاد باشد تا اعتراض«جنبشی» و نه «شورشی» اقتصادی داشته باشدایران در حالحاضر این سطح از اقتصاد حداقلی را برای اعتراض جنبشی ندارد.


و به این خاطر هم است که زنان و جوانان رفته اند بسمت ابرجنبش«شور زندگی» و خواسته شان عبور از شریعت به عرفیت استکهاصولا حکومت شریعت فعلی استعداد گذر از شرع بعرف را نداردزیراهرنوع عبور از شریعت شکلی «حجاب و سبک زندگی» نفی حکومتفقیهان است.


بن بست تداوم می یابد و آهسته آهسته ابرجنبش اجتماعی فعلی کههنوز سیاستش از پشت شیشه های شهرک اکباتان بسطح خیاباننیامده در پروسه تکامل خود سیاسی شده و بفروپاشی رژیم منجر شود.


گام اولچهارتا صندلی ارج تاشو زیر باسن پاسداران نظام در حسینیهامام خمینیگام دوم نشان دادن ساز موسیقی در تلویزیونگام سومآزادی پوشیدن کراوات با کت شلوار غربیگام نهایی اختیاری کردنپوشش عرفی برای زنان و حجاب اختیاریو دیگر هیچبقیه مسایلبسرعت حل میشود.


اون رفیق کردی که راجع به احزاب کرد حرف زد حرفش درست نبوداینابرجنبش زنان اجتماعی و فلسفی و شکلیستو بسختی هم نمیتوانروی آن سیاست سوار کرد تا چه رسد بسادگیدرحقیقت احزاب کردمسلح فاند بگیر نمیتوانند روی جنبش سیاست خودشان را سوار کنند ونه اینکه نخواستند یا نمیخواهند


رژیم از نظر کنترل روی ابرجنبش با حیله های فکر شده را از دست دادهو عمدی در انتشار موارد درون خود را نداردلذا اخبار و بولتن و ویدیو وصداهای لو رفته بیشتر کار نیروهایی است که پیوند عقیدتی با رژیمنداشتند - اکثریت غالب کارمندان دولتی - و حالا که رژیم اتوریته اش رااز دست داده

اسناد را لو می‌دهند

‏⁧‫


مرتب باید به زنان مولد و پیش برنده جنبش تأکید کنیدهم بخاطریادآوری بمردان زن ستیز ایرانی و هم بخاطر واقعیت میدانی و البته بهاین علت اصلی مه زنان را از کلامتان حذف کنید این جنبش بی هویتاصلی شکست میخورد.


چرا روشنفکران مدعی در ۴۰ سال عمر تثبیت حکومت نکبت نتوانستندگفتمان اجتماعی و فلسفی و شکلی زنان و جوانان منجر به ابرجنبشزیبای امروز را کشف و تولید کنند؟ چون الیت ما ذهن های انباشته ازسیاست داشتندهنوز هم این کندذهنی سترون قادر به تحلیل وتشخیص و راهنمایی ابرجنبش جوانان را ندارد


هرکی روزی یک حرف غلط زده قدرت بازپس گیری اشتباهش راندارددانشگر هم یک روزی این اتفاقات مربوط به مسئله پروژه جانشینی استرا ادعا کرده و حالا افتاده رو قوزهی تکرار میکنه.


همه تفکر دیروز احزاب کرد باید فراموش شودچون نه لازم است نهممکن است که آن اتوپیاهای مارکسیستی در جامعه فردای ایرانابرجنبش زیبا محلی از اعراب نداردو نخواهد داشت.


فرج حداقل از نام گذاری من «ابرجنبش زنان و جوانان» استفاده کنبجای این لفظ انقلاب مخرب  خودت هم که معتقدی این مادر چندینجنبش پی درپی خواهد بودچه نامی بهتر از ابرجنبشحداقل تاوقتیکه خود ابرجنبش بمرحله زایش سیاسی برسد.


من که بیشترین مقاله و مطلب پیش بین این ابرجنبش زنان و جوانان رانوشته ام شهادت میدهم که بدون تلویزیون من و تو و شهرداری قالیبافدر تهران که نرم افزار و سخت افزار این جنبش زیبا را فراهم کردند آینابرجنبش براحتی شکل نمیگرفتالان هم اینترنشنال اطلاع رسانیخوبی میکندهرچند من همیشه از رادیکالیسم خیلی تند اینتر ثنشنالبیمناکمولی در الان بد نیست.


مردان ایرانی حداکثر زن ستیزی آشکار و پنهان دارند و ج ا این را همگسترش داده و هم تعمیق بخشیدهلذا اول باید بمردان و زن ستیزینهادینه بها بدهیدتا به جنبشی یثبپیوندند که زنان عامل و رهبر وپیشتاز آن هستند.


فانی هم یجوری تو همون فاز انقلاب مخرب ماندهتنها تلاش مؤثر درحال حاضر جلوگیری از دورافتادن ابرجنبش زیبای زنان است وگسترش را باید بزمان سپرد تا خود ابرجنبش سیاست بزاید.


ابرجنبش زنان زندگی خواه استو حتیحاضر نیست مرگ را بکشدچون میدانند مرگ مردنی نیست و زندگی باید کردترویج و تزریقخشونت به زیبایی ابرجنبش زنان تنها تهدید ترسناک استو نباید بهرژیم سیاسی اجازه داد که خشونت خودش را به جنبش هم تحمیل کند


انقلاب در شرایط فعلی ممکن نیستفروپاشی محتمل تر است و بایدهمه موضع گیریهای که باعث متشرعین وفادار به رژیم را تقویت کنیمتافقط مافیای اقتصادی و سرکوبگران اراذل و اوباش در صحنه بمانند وفروپاشی تسریع شود.


برای بدست آوردن زندگی جمعی فیک ۴۳ ساله را تعطیل کنیمهرنوعتجمع غیر اعتراضی در استادیوم‌های ورزشی یا سالن های هنریبضرر ابرجنبش است و باید اجازه نداد رژیم عادی سازی کندبرایرهایی از نکبت چشم پوشی از نمایش فیک رژیم ضد زندگیست.


راحت ترین و موثرترین و مدنی ترین و مسالمت تمیزترین راه حل را مننشان میدهمشش ماه از زندگی فیک رژیم بخشیده چشم بپوش اگرزندگی نرمال میخواهی در غیاب رژیم شرعی.


راه حل من برای تداوم ابرجنبش زیبای زنان حاصل این دو پند است:                                                  ۱ابرجنبش مدرن باید شاد و زندگی خواهبماند.       ۲از برگزاری هرنوع تجمع مدرن ورزشی و هنری از سویرژیم و سواستفاده از المان های مدرن جلوگیری کند.


تو اشتراک اتاقتان نوشتمشماها کلاً صورت مسئله را غلط میخوانیدچون هیچکدام از شما در سن حقیقی یا فلسفی نیستید که مثل دخترپسرهای ابرجنبشی را درک کنید که مهمترین آرزو و خواسته شان یکجلوه گری در عرصه عمومی یا سلف مختلط استپس شماها نمیتوانیدصورت مسئله را اولاً درک وثانیاً حل کنیدچون گرای مغز شما رویمرگ دیگری قفل کرده است


خیلی خوب شدما در مرحله آزادی همین «وزیدن هوای زنانه»ایهستیم که بزیبایی بین خانم زند و آقای مایکل شکل میگیرد هنگامصمیمیت انسانی!


البته من با اینکه از خشونت شریعت مطنئنماما خودم هم شدید مدافعایده خشونت پرهیزی مطلق هستم.


ما مشکلمان خشونت لانه کرده در پس ذهنی ۹۰ درصد مردانایرانیستکه حکومت شریعت هم همه پایه هایش را روی آن محکم کردهو هم این خشونت مردانه پدرسالار را تقویت کرده است.


نسل جوان «عشق» میخوادشما و ما مردان ایرانی با آخوندا عشق راممنوع کردیم و اونارو سرگردان پیدا کردن یک جرعه زندگی کرده ایممامردان و‌پدران ایرانی افتضاحیم


ابرجنبش زنان و جوانان ما جنبش عشق و زیبایی و آوردن هیجانبعرصه عمومی و دمیدن هوای زنانه به شهرهای ماستآلردی خشونتپرهیز حداکثری است و لطفاً به شریعت بگویید از سکس شاپ دیدنشهر بپرهیزدالبته که نمیتواند.


زنان ایرانی تباری که لچک در مسافرت های لاکچری بداخل ایران را یکنوع فان میدانند برای خودشان باید بدانند که این لچک لعنتی اجباریهمه زندگی ایرانیان طبقه متوسط ۴۰ ساله ایران را بگروگان گرفته وطناب دارشان شده و سرزمین کهن تمدن مارا نابود کرده


دکتر فروزنده جواب من به آن سوال گرایش به جادو جنبل و حلقه ومدیتیشن و … - البته با تسامح همراه آوردیده - را فرموله میکنم و درکامنت بعدی مینویسمهرچند اینهمانی نمیکنم غرب و شرق را ولی دالمرکزی در همه جوامع کمی همپوشان است


‌ نابرخورداران در هنگام تنگناهای بزرگ و ناامیدی های بدون چشمانداز بسمت خارج از عقل خود شتاب میکنند به امید یافتن تسکین مادیدر معنابرخورداران اما هنگام گشایش های بزرگ و ناامیدی از چشمانداز لذت بازهم بیشتر به خارج از عقل خود گرایش نشان می‌دهند برایرهایی از پوچی معنایی


نفرت فرزند خلف تعصب استتعصب پدر خلف شریعت استاینموضوع راه حلی ندارداگر اصرار به آب در هاون کوبیدن بکنیدآنوقتبه انگیزه هایتان شک میکنم


فقط به این دلیل که مطمئنم نمیخواهید ارتباط برقرار کنید حرف نمیزنمشماها تغییرات مدنی در سیستم های عرفی - بر پایه اصل اومانیسم(انسانیسم)! - را با تغییر بنیادی یک حکومت - بر پایه اصل تئیسم(خداییسم)! - قاطی میکنید و از داخلش معجون هایی استحصالمیکنید که مهلکه را به مضحکه میکشاند


درسته دکتر فروزندهاتفاق امروز ایران از همین نوع استاما آن نقطهعطف باید از داخل جنبش - وحدت میانه روهای مخالف داخل و خارج - بوجود بیایدمشکل فعلی این است که تندرو های دو طرف عجله دارند ومیخواهند نقطه عطف را از بیرون سوار جنبش جنینی بکنند.


دین بدون تعصب دیگر دین نیستپس خشونت زدایی از دین ممکننیستیک مشت اعتقادات شخصی متساهل هرگز نامش دین نیست.


بی عقلی به اندازه کافی برای تداوم ادیان موجود استو نترسید شمامه عقل تان دین را تأیید نمیکند نگران بخطر افتادن موجودیت دیننباشید.


این وضعیت را استحاله از درون میگوییمرژیم های انقلابی بغیر ازجنگ از بیرون یا کودتا از درون و یا استحاله ایدیولوژی در حاکمیتقابل براندازی نیستندالان ما در مرحله فبل از تکمیل استحاله وفروپاشی هستیمو باید به ابرجنبش زنان در ورژن اجتماعی ادامهبدهیم.


این ابرجنبش به انقلاب ختم نمیشهاین ابرجنبش اما جمع کردنی همنیست و در همین شکل جنبش اجتماعی می‌تواند رژیم را در فروپاشیتسریع بدهد.


بنی صدر کراوات دانشگاهیان و ارتشیان را زودتر از حجاب اجباری ازیقه مردان متجدد باز کردند و ما مردان هنوز نتوانسته ایم آنرا پسبکیریملذا خیلی از این مردان تحلیل ابرجنبش زنان شاکیمو دلممیسوزه که مردان ایرانی اینقدر دچار ضعف و تاریک فکری و در عینحال پهلوان پنبه هستیم.


اگر بر سر حجاب میماند موفقتر از الان که انقلاب همه جانبه شده بدوندستاورد مشخص و رو هواخب اگر رژیم از حجاب عقب نمی نشیند ماچرا از بیحجابی عقب نشینی بکنیماینقدر همین جا را فشار بدید تاخود رژیم مجبور از رسوایی شود


خب مشکل اینکه زنان و جوانان فعلاً مهمترین خواسته شان حجاباختیاری و دانشگاه و شهر و سلف مختلط - آن هم تازه بهداشتی تر ازسال ۵۷ - استمنظورم کردیت به پهلوی نیستمنظورم نفی سیاسیخوانی ابرجنبش زنان از سوی آقای رحمانیست


نامه اسماعیلیون تنها راه عبور از این جهل ۴۳ ساله استاین ابرجنبشزنان و جوانان تنها در صورت مدنی می‌تواند مفید باشد و انقلابسیاسی ممکن نیستنگه داشتن افکار عمومی جهان و از این معبر نگهداشتن سیاست مداران لیبرال غربی پشت ابرجنبش و مخدوش نکردنزیبایی چهره ابرجنبش است سامان ببخشد


خصیصه مهم ابرجنبش زنان و جوانان «وحدت بخشی» آن از راهآغوش مهربانی است که در این صد روز در بین ملت جاری بوده و شدهاستتنها و تنه‌ها کوشش باید کرد که جنبش از دور نیفتد و از خیابانجمع نشود.


خشونت فقط غریزی و در حد رفع خطر آنی و رها کردن بعد از رفعمزاحمت مجاز است و مطلقاً نیاز به ترویج و تزریق و تجویز هم نداردوغریزه خود بخود عمل میکندمثل خشونت حیوانات هنگام خطراین نهبخاطر اخلاقی بلکه بخاطر پیروزی سیاسی هم خیلی خیلی مهم استخشونت کار را قطعا بشکست میکشاند.


راهش هم فعلا که رهبری مشخص ندارهاین است که سعی کنیم وجهمدنی ابرجنبش کماکان از وجه سیاسی آن جلوتر بمانداین کمک میکندکه افکار عمومی برانکیخته متفکران و هنرمندان جهانی را از دستندهیمو دولت های غربی را هم تحت فشار افکار عمومی ملت هایخودشان علیه ج ا نگه داریم.


من بعنوان برجسته ترین نشانه شناس شهودی - ممارستی و نویسنده۱۵ ساله ج ا وآیت الله خلمنه ای راجع به پروژه - فان برای خامنه ای-همسرو فرزند علی دایی آنرا نه شلختگی شناخته شده ج ا که پروژهای بشدت منضبط وطراحی شده می دانم که برایتان مینویسم. ‌‌درستیاش را به اسناد تاریخی پسا ج 


۱تمایل علی دایی به فرستادن همسر و فرزندش یا گزارش شده یا ازطرف رابطین بوجود آمده۲بر مبنای این تمایل پروژه رفع ممنوعالخروجی خانواده علی دایی و بازگرداندن آن از آسمان دبی در سپاه وماهان بدقت طراحی و محرمانه ابلاغ شده۳-پروژه عیناً اجرا شده وگل از گل آیت الله خامنه ای شکفته استجدی


زیبایی شناسی بحث های چرت و پرت در کلاب هاوس سیاسی ورییسی و عمله جات خامنه ای ستایشگر مصباح یزدی در حال کلوناندازی نهایی ایرانشرم بر من توده و بر شماهای نخبه این کامنتارتباطی با سخنران خاصی ندارد و کل کنشگران مدنی و سیاسی ورسانه ای مشغول در کلاب هاوس است


از سوی جناب مشیری راجع به مطالبه مشخص صحبت شدعرضم ایناست که این ابرجنبش زنان و جوانان مطالبۀ مشخصی در حوزۀ سبکزندگی و حجاب اجباری و شرعی داشت و هنوز هم دارد و خواستاربازگشت بعرف جامعه در مورد حجاب زنان و اختلاط جامعه شهری بودو است که بدیهی تبدیل جامعه روستایی به جامعه شهری است که بحثمفصلی است و در صلاحیت من و در حوصله شما نیستحرف من وپرسش من این استاگر این مطالبه مشخص پاسخ مشخصی میگرفتیا بگیرد آیا این التهابات ادامه می یافت و می یابد یانه که پاسخ منقطعی و نه است و ادامه نمی یافتاما در عمل چه اتفاقی در مقابل اینمطالبه مشخص افتاد عبارت از این بود و است که رهبر بلامنازع اینحکومت آیت الله خامنه ای 8 بار سخنرانی کرد و حتی بطور ضمنی اینمطالبه و حاملان آن را مورد کمترین اشاره و اهمیتی قرار ندادنه درتاریخ معاصر جهان بلکه حتی در قرون وسطای اروپایی شما نمونهحتی نزدیک به این خشونت هولناک سراغ دارید و میتوانید مثال بزنیداره خشونت هولناک این تحقیر و ایگنور کردن 80 درصد یک جامعهاستمتأسفم و گریه میکنم


من هیچ تغییری نکردمچون ۲۰ سال ابرجنبش زن زندگی آزادی فلسفیاجتماعی شکلی را هر روز نوشته ام و فریم به فریم آنرا تمرین ذهنیکرده امالبته سیاسیون با شتاب و کند ذهنی دارند انقلاب بچه ها راخراب میکنند.


خانم صیدال اول حرفتان را شنیدمتلفن را نیمه کاره رها کردم که بیام وبگم محتمل بخاطر علاقه ام به شما در رابطه با ابرجنبش مهسا زیادیسخت گرفتم در مورد لحنتان با نازنین نامی که نمیشناختملذا متأسفماما از راه احساس خوبی بود و است که به مواضع جنبشی شما دارم.


حالا راجع به راه حل صحبت کنیمتبدیل حکومت شرعی (پیشامدرنبهحکومت عرفی (مدرنانجام شودو ۹۰ درصد مخاطبان شماها در ایناتاق بروند دنبال کار و زندگی خودشانآنوقت شماها بنشینید در اتاقهای تخصصی واقعی یا مجازی (تفاوتی نمیکندو بحث و برنامه ریزیعلمی بکنید و بدهید به تکنوکراسی اجرا


هیچکس نمیخواست از چیزی عبور کند یا نکندبچه ها میخواستندزندگی کردن خودشان را آزاد کنندحالا اگر رژیم نمیتواند به اینخواسته تمکین کند احساس براندازی میکندیا اپوزیسیون چلاق از هرابتکار و اقدام آنرا سیاسی می بینند به ابرجنبش زنان چه ارتباطیدارد.


برتری اخلاقی مطلق فوق العاده درست استرضا پهلوی و حامداسماعیلیون نشان داده اند که به این گزاره کاملا باور دارند و عملمیکنندهرچند هنوز رهبری سیاسی را قبول نکرده اند و بدرستی آنرازود می داننداما فعالان سیاسی بقیه اصولا خودشان اخلاقی نیستندکه بتوانند پروژه برتری اخلاقی مطلق را پیش ببرند


این مزخرفات لاریجانی برای از سکه انداختن درخواست زندگی وآزادی‌های پیشا دموکراسی انسان های لیبرال فلسفی ابرجنبش زنزندگی آزادی استالبته اصلاح طلبان متحجر زن ستیز ذهنی هم ازهمین ادبیات تقدم فانتزی سیاسی به زندگی اجتماعی استفاده میکنند.


یک توضیح در مورد مسعود بهنودمن دو ترم روزنامه نگاری خوانده امبهنود همین دو ترم را هم نخوانده استمن خودم و بهنود بطریق اولا نثرروزنامه نگاری نداریم و بهنود بیشتر اهل قبیله هنر و ادبیات استلذاعدم برقراری ارتباط با طرز روایت او طبیعیستو دوستان نباید انتظارروایت روزنامه ای با نثر ساده داشته باشنداو بیشتر از آنکه روزنامهنگار باشد آنهم از نوع پژوهشگر بیشتر یک مشاهده گر میدانی خیالپرداز هستندکه اتفاقاً ورژن جالب  و گاهی مجذوب کننده هم استطرز بیانش در کلاب هاوس هم مزید بر علت شده و کمی به گنگی طبیعیادبیاتش افزوده.


تنها مشکل اینه که رضا پهلوی سرمایه اجتماعی از راه محبوبیتدودمانی داردبقیه خودشان هستند و تنهاچون حتی خانواده هایامثال شریعتمداری و نگه دارو امثال آنها هم به رضا پهلوی رایمی‌دهند

هیچ نظری موجود نیست: