۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

خامنه ای: امریکا و انگلیس عددی نیستند؛ وحشت اصلیم از "لندن نشین"هاست!

Image result for fall down  

مقدمه: در حالی که همۀ مفسران و تحلیلگران هنگ کرده اند و خبری از هلهلۀ مخالفان اریجینال جمهوری اسلامی نیست - دقیقاً نیست در هیچ فضایی عم از مجازی یا حقیقی - این دو توئیت را نوشته ام در توئیتر که اولی طعنه ایست بهمان هنگ کردن مخالفان و دومی پاسخیست به توئیت مهدی پرپنجی راجع به جانشین آیت الله خامنه ای. این توئیت ها را اول می آورم چون تحلیلم از حرف های خامنه ی تفسیر همین دو توئیت خواهد بود:

دماغم آویزونه بدجوری. چرا؟ از اعتراضات اخیر راضی نشان داد. دلیل؟ دلیلی ندارم از حسم گفتم. اصرار برای یک دلیل دم دستی! همین خانم و آقای توئیتر علیه الرحمه که هم از سیاست و هم از خامنه ای و هم از گاف ها و باگ های سخنرانی امروز او خالیست!

2- حرف اول و آخر را اتوریته میزند ونه قدرت سرکوب. چه درپیدایش حکومتها و چه در استمرار آن. اتوریتۀ روحانیت عموماً و روحانیت سیاسی خصوصاً آسیب جدی دیده و در حال رفتن زیر حداقل نیاز مشروعیت است. تلاش ایرانیان باید معطوف به تشویق گسلها و برملایی ناکارآمدیها برای کاستن ازاین اتوریته باشد.

متن: 
1- برمبنای نشانه شناسی گفتار و رفتار خامنه ای در طول رهبریش براحتی میتوان از سخنرانی امروز او نتیجه گرفت که خامنه ای از اعتراضات و تظاهرات اخیر نه تنها نترسیده بلکه به نوعی رضایت نسبی هم از نحوۀ اعتراض، جمعیت معترض، نحوۀ جمع کردن تظاهرات و نتایج مترتب برآن هم رسیده است؛ بعد از پایان آن. بنظر من خامنه ای در طول رهبریش فقط دوبار ترسیده است. و آن مربوط بوده است به وقایع 18 تا 23 تیرماه 78 و همینطور وقایع خرداد 88. این دو مورد تنها دو موردیست که خامنه ای از "جسمی علیل و ضعیف دارم" و نوعی استغاثه بدرگاه خدا و امام زمان استفاده می کند و احتمال سقوط خودش را هم با نمایش تسلیم در مقابل خدا میپذیرد؛ برای برانگیختن احساسات مؤمنان و وفاداران به اسلام و نظام. در حالیکه در وقایع اخیر تا پایان ورود نکرد و حتی آنرا بسخره گرفت در هنگامۀ جریان داشتن و ناچیز و حقیر شمرد در پایان آن و سخنرانی امروزش. البته که حق هم با اوست. زیرا نه تنها تظاهرات و اعتراضات جدید نتوانست از نظر کمّی بسطح تهدید جدی برای جمهوری اسلامی ارتقاء یابد. بلکه خودش موجب شد که بزرگترین رقیب و حریف داخلی اش - چپ پریروز و اصلاح طلب دیروز و اعتدالی امروز - نیز تخریب شوند و پایگاه اجتماعیشان به پائین ترین سطح ممکن در گذشتۀ جمهوری اسلامی نزول کند.

2- البته که برای من نه غریب بود و نه غیرمنتظره پایان اعتراض اخیر که گفته ام و قطعی می دانستم و میدانم که هیچ انقلابی با انقلابی متقابل قابل سرنگونی نیست. زیرا رژیم انقلابی خودش ناپایدار است و ناپایدار را با ناپایدار نمیتوان برانداخت. تنها و تنها راه سرنگونی رژیم های انقلابی - لاجرم ایدئولوژیک باید باشند و هستند - استحاله از درون است و جنگ از خارج. و این حرف لایتغیر من بوده و همیشه روی نرو خواننده های مستأصل از وضع موجود. و اتفاقاً خامنه ای امروز بالاخره با هر تلاشی هم بود نتوانست نقطه ضعف اصلی (استحالۀ ایدئولوژی) و وحشت همیشگیش از آن را بپوشاند. و شده حتی در یک کلمه هم منظورش را و نگرانیش را بیان کرد. او در جایی که از طراحان اعتراضات و تظاهرات اخیر حرف میزد گفت: امریکا و انگلیس و لندن نشینان.

3- ضمیر مرجع امریکا و انگلیس که مشخص است و راجع به دو کشور و دو دولت امریکا و انگلیس است که انگلیس را مهمتر میداند و جای دیگری از حرفهایش هم با افزودن صفت "خبیث" مورد علاق و برند خودش آنرا تکرار هم کرده است. اما اگر فکر می کنید که منظور از "لندن نشینان" بعد از امریکا و انگلیس نوعی مترادف سازی زبانیست برای دولت و کشور انگلیس؛ صد درصد اشتباه می کنید. زیرا منظور خامنه ای از لندن نشینان همان نحلۀ فکری معروف به "شیرازیها"ست که بارها خطرات ترسناک آنرا یادآوری کرده است. درست است که نحلۀ شیعۀ "شیرازیها" در تفسیر از مذهب به اندازۀ خامنه ای - حتی بیشتر از او - متحجرند. اما در یک مورد با خامنه ای مخالفت بنیادی و آشتی ناپذیر دارند. و آن عدم اعتقاد به تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت است تا جائیکه چنین عملی را حرام شرعی هم میدانند. این ترس هموارۀ خامنه ای از شیرازیها البته در نزد همۀ روحانیان و مراجع ارشد سیاسی وجود دارد و همان ورژنیست که چندروز قبل از اعتراضات، محمد یزدی عریانش را خطاب به طلاب و روحانیان جوان مسئله دارشده با وجوب و وجود حکومت مذهبی گفته بود. به این مضمون تابلو که: "مملکت مال شماست. حکومت مال شماست. قوای مملکت مخصوص شماست. پست و مقام همه برای شماست". و از آنان خواسته بود که از حکومت پشتیبانی کنند.

4- غرض از این روده درازی واجب این بود که بگویم خامنه ای هم بدرستی تنها خطر بالفعل را "استحاله از درون" میداند و نا امید شدن مؤمنان و حزب اللهی ها و طلاب از کارآمدی و مشروعیت حکومت مذهبی و سرعت گرفتن موج گرایش به شیعۀ شیرازیها (لندن نشینان). از نقطه نظر این نگاه دقیق این مشروعیت زدایی از مذهب حکومتی تنها نگرانی بحق خامنه ای از تظاهرات و اعتراضات و افشاگریهای جدید است. زیرا هرنوع تنش و بروز نارضایتی و اعتراض رویش های ایدئولوژی را کند و متوقف و موجودی فعلی طرفداران نظام را دچار ریزش میکند. اینجا تنها نقطۀ برنده ما و ملت دربند است و باید مرتب دستکاری و ناسورسازی زخم برای غیر قابل التیام شدن قرار بگیرد.

5- البته حرف امروز خامنه ای یک نکتۀ مثبت و تازه هم داشت. و آن قبول مسئولیت از سوی شخص خامنه ای بود. بضرس قاطع میگویم که تا قبل از دولت حسن روحانی خامنه ای هیچگاه و هیچگاه حتی یکبار بتلویح هم از مسئول بودن شخص خودش حرفی نزده بود و نمیزد. بعد از ریاست جمهوری روحانی اما خامنه ای در چند نوبت بصورت گذرا و تلویحی مسئول بودن خودش را قبول کرده بود. اما هیچگاه تاکنون با صراحت - مؤکد هم - بمسئولیت خودش در قبال ادارۀ کشور اعتراف نکرده بود. این موضوع اما چرا مهم و مبارک و دست آوردی برای مردم است؟ به این دلیل که بدنۀ هوادار جمهوری اسلامی و خامنه ای را تحت این شک و پرسش قرار می دهد در هنگام انتقاد داشتن به رویه های جاری - حداقل در مورد معیشت و اقتصاد ضعفا حساسند - که خامنه ای را هم مورد تشکیک و سؤال ذهنی قرار بدهند و با پی بردن به عدم کارآمدی نظام - و نه دولت - از حکومت مذهبی عبور و عدول کرده و با پیوستن به نحلۀ شیعۀ لندن نشینان به استحاله از درون مورد انتظار سرعت بدهند.

6- از نظر تشخیص تحلیلی من "استحاله از درون" همین الان هم بنقطۀ "افت رژیم" رسیده است. و توازن قوای موجود بنفع مدرنها و حکومت عرفی بسمت سکولاریسم است. اما - این اما مهم است- یکی از اصلی ترین قسمت های پازل "استحاله از درون" برای فروپاشی نفوذ یا ظهور یک عنصر تحولخواه بدرون سیستم و رأس یا نزدیک رأس نظام است. بعبارت دیگر گورباچفی لازم است تا استحاله را فعال کند در درون سیستم. اگر گورباچف ممکن نبود تا قبل از مرگ خامنه ای؛ حداقل دیگر داشتن یک یلتسین در پائینتر از خامنه ای غیرقابل اجتناب است برای فعال کردن چاشنی استحالۀ عملی و نهایی. و الا بعید نیست که رهبر با تمهید و انتصاب یا انتخاب یک "دن شیائوپینگ" - رهبر اصلاحات اقتصادی چین بعد از مرگ مائو - قلابی بتواند بخشی از استحاله را ترمیم و حتی ایدئولوژی اسلامیش را بازسازی کند.

7- راجع به حسن روحانی نظرم همان است که در جای دیگر هم گفته ام. هم باید با خامنه ای و قم چالنج کند و بخشی از استحاله را در بخش اجتماعی و فرهنگی فعال کند، و همزمان مبارزه ای بی رحم با فساد را راه بیاندازد، و در عین حال که کابینه اش را ترمیم جدی کند در راه هم چابک سازی و هم شایسته سالاری. البته که این آرزو در حد محال است و حداقل روحانی فعلی - و بویژه بعد از اوج نابخردیش در ماجرای حقوقهای نجومی و اتهامات وارده بر برادرش - قادر به انجام هیچکدام از این سه مورد نیست تا چه رسد بهرسه مورد همزمان. لذا در غیر مرگ ناگهانی خامنه ای به این زودی پیش بینی من این است که تظاهرات اقتصادی - حداکثر بعد از 22 بهمن - شروع و تداوم خواهد یافت و مورد حمایت بخش هواداران خامنه ای هم قرار خواهد گرفت. و محتمل روحانی بسقوط کشانده خواهد شد و دولت در اختیار تلفیقی از نظامیان و تکنوکرات های جوان قرار داده خواهد شد. البته این اتفاق خطرناک خواهد بود از این نظر که چنین دولتی - با چینش احتمالی موجود در ذهن من که برای پرهیز از بحث و جدل های بی مبنا و سوء استفادۀ سیاست سازان خامنه ای از فکر من وارد جزییات نمیشوم - قطعاً ضد فساد خواهد بود و بسیار کارآمدتر از روحانی عمل خواهد کرد و نه تنها باعث ترمیم برخی شکاف ها و گسل های مهم سالیان اخیر در ایدئولوژی خواهد شد بلکه تداوم جمهوری اسلامی بعد از خامنه ای را هم تقویت خواهد کرد. این سناریو حتی اگر روحانی هم سقوط نکند؛ برای سال 1400 قطعاً اجرا خواهد شد و بساط یک حکومت - دو دولت 40 ساله بپایان خواهد رسید.

۷۹ نظر:

ناشناس گفت...

بله حتما.
یک دولت فساد نا پذیر با حضور برادران قاچاقچی و نخبگان تکنوکرات ذوب در ولایت!!!

آق حجت گفت...

چقدر ساده ای. استحاله هم برنامه خودشونه. خودشون میخوان استحاله کنن که کس دیگه ای استحاله نکنه.

Dalghak.Irani گفت...

حالتان را میفهمم چون خودم هم حال شخصی مثل شما دارم. اما متأسفانه شما از من تحلیل واقعیت میخواهید و نه توئیت توهمات آرزوها - برای اینکار به توئیتر مراجعه کنید - بهرحال متأسفم از بغضتان. امیدوارم که انتشارش کمی به تخلیۀ هیجان منفیتان کمک کند. دوستان. یا...هو

ناشناس گفت...

چرا آدرس اشتباه می دهید؟ ته مطلب شما این است که مردم تظاهرات نکنید که فایده ندارد! همان حرفی که اصلاح طلبان می زنند بعد هم یک دلیل باسمه ای می آورید چون خامنه ای گریه نکرد و یا اینکه شما نديدی. جنبش نان عرق نظام را در آورد بگونه‌ای که زبان خامنه ای بند آمد. دلقک چشمانت آلبالو گیلاس می چیند و مولفه های تغییر و عبور مردم از اصلاح‌طلبان را نمی بینی و مثل کبک سرت را زیر برف می کنی. دلیل مضحک تر از این ندیدم که ناپایدار را ناپایدار ساقط نمی کند! نیروی مردم پایدار است منتظر موج عظیم بعدی باش که خامنه ای و روحانی و ترا با هم ببرد!مردم از شما هم گذر کرده‌اند.
ای رهبر واداده
قبرت شده آماده

ناشناس گفت...

چرا آدرس اشتباه می دهید؟ ته مطلب شما این است که مردم تظاهرات نکنید که فایده ندارد! همان حرفی که اصلاح طلبان می زنند بعد هم یک دلیل باسمه ای می آورید چون خامنه ای گریه نکرد و یا اینکه شما نديدی. جنبش نان عرق نظام را در آورد بگونه‌ای که زبان خامنه ای بند آمد. دلقک چشمانت آلبالو گیلاس می چیند و مولفه های تغییر و عبور مردم از اصلاح‌طلبان را نمی بینی و مثل کبک سرت را زیر برف می کنی. دلیل مضحک تر از این ندیدم که ناپایدار را ناپایدار ساقط نمی کند! نیروی مردم پایدار است منتظر موج عظیم بعدی باش که خامنه ای و روحانی و ترا با هم ببرد!مردم از شما هم گذر کرده‌اند.
ای رهبر واداده
قبرت شده آماده

ناشناس گفت...

به نظر من تحلیل شما به واقعیت نزدیک است.

یکی از سوالات من: آقای خامنه ای نطق بلندی در مورد تظاهرات های اخیر داشتند. جواب رهبری به شعار نه غزه هم جالب بود. اما در مورد شعارهای رضاشاه و سلطنت طلبانه و تحرکات اخیر رضا پهلوی هیچ اشاره ای نکردند. دلیلش چه می تواند باشد؟ آیا این بخش از اپوزیسین را کوچکتر از این حرف ها را می داند - ولی آقای خامنه ای اهل ضعیف کشی هستند - و یا خطر آنها را جدی گرفته و برای زمان فعلی راجع به آنها ساکت است تا جلب توجه بیشتری نکند؟

ناشناس گفت...

به دوستان توصیه میکنم که وارد بازی «توی اعصاب رفتن» دلقک نشوید. بگذارید او و خامنه ای (و هر کس دیگری که برای اشخاص و حکومتها نقش کلیدی قائل است) حرف خودشان را بزنند، ما هم که اطمینان داریم که پارامترهای زیربنایی اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده هستند طبق ارزیابی خودمان نظر بدهیم.

Dalghak.Irani گفت...

بنظرم میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد که عبارتند از:
ایگنور کردن آنها با هدف اهمیتی نمیدهم.
اشراف بر اینکه زمان شاه یکنوع نوستالوژی فراگیر است در بین مردم و به تحریک احساسات آنان نباید دامن زد.
پادشاهی خواهان خشونت طلب نیستند و نفی هم میکنند. ضمن اینکه شخص رضا پهلوی را در حد صعود به رهبری اعتراضات در ایران نمی داند.
البته نظر خودم این است که در تصمیم خامنه ای هرسه گزینۀ بالا دخیل بوده است. یا...هو

ناشناس گفت...

نظریه استحاله از درون غلط است.
چرا؟
چون نظام جمهوری اسلامی ایران سرنگون نشده است. اگر با استحاله از درون حکومت ایدئولوژیک از بین می رفت، چند سال پیش شاهد سرنگونی رژیم بودیم.
یک سؤال از دلقک.
حکومت های غیر ایدئولوژیک چگونه سرنگون می شوند؟ یک شکلک" چشمک" بگذار جلوی علامت سوال.

Dalghak.Irani گفت...

هم سالروز مرگ هاشمیست و هم عصبی میشوم از این آدم هایی که مدعی روشنفکری هستند اما از الفبای کاری که میکنند هم بی بهره هستند. با اینکه من در وبلاگم بسیار به شخصیت شناسی هاشمی و خامنه ای پرداخته ام و از جمله همین توئیت. اما از بس حرصم میگیرد از این همه بی مصرفی روشنفکر در تبیین درست پدیده ها لذا توئیتم را برای شما هم بازنشر میکنم. یا...هو

توئیت:

خیلی پرتند نخبگان در مقایسۀ هاشمی وخامنه ای. چون به دوجنس متفاوت بودن ایندو مطلقاً اشاره ای نمیکنند. هاشمی یک مرد"سیاسی- مذهبی" بود؛ در حالیکه خامنه ای یک مرد "مذهبی - سیاسی" است. اولویت هاشمی سیاست بود و خامنه ای مذهب. اولی دیکتاتوربود مثل همه و دومی فاشیست است مثل خودش.

Dalghak.Irani گفت...

خیلی ساده است. حکومتهای متعارف با امریکا ارتباط سیاسی برقرار میکنند. و هنگام پایان مورد مصرف حکومت مثل بنفع غرب نبودن یا اعتراض اقتصادی داخلی یا نارضایتی های اجتماعی گسترده - و اغلب تلفیق از هر سه و علل فرعی دیگر - حکومت را ساقط میکنند مثل حکومت شاه و بن علی و مبارک.
قذافی و اسد هم رژیم های انقلابی بودند و هر دو دچار جنگ شدند که قذافی ساقط شد و اسد نه. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

البته بدون چشمک! و برای استفاده از مغز بجای گچ!

Dalghak.Irani گفت...

پست مربوط به ویدیوی خامنه ای را هم تکمیل کردم می توانید دوباره مطالعه کنید. مطالبی که بغیر از من کسی در اختیارتان قرار نمی دهد. آنهم با احترام و مجانی. هرچه دیگران میگویند یک مشت حرفهای کلیشه ای کپی از همدیگر است و مهوع! یا...هو

ناشناس گفت...

چرا این مرتیکه خائن خرفت خوشحال نباشه. این تظاهرات باعث شد که لاریجانی از کانون توجه خارج شه. البته جوجە رو آخر پاییز باید شمرد. کار این حضرات فسیل شده رو به پایانە. هرچند کە با حرف شما موافقم و روگرداندن جوانان بسیجی و شیعه های دوآتیشه تنها راه حل بی خطر هست برای نابودی این اختاپوسان، اما جنگ اقتصادی ترامپ علیه اینا هم خیلی کارساز خواهد بود. اصلا انتخاب ترامپ فقط برای فرماندهی جنگ اقتصادی علیه ایران و روسیه بوده، نە جنگ نظامی کە ترامپ خودش هم مخالفه

ناشناس گفت...

مثل همیشه خامنه ای رو خوب تحلیل کردی. فکر میکنم تو تنها کسی هستی در وب فارسی که خامنه ای رو خوب میفهمی.
اما آنجا که خواستی آینده رو پیش بینی کنی به نظرم به بیراهه رفتی. اتفاقا فاسدترین جناح جمهوری اسلامی همان تکنوکرات ها هستن. دیگه تکنوکرات تر از زنگنه آیا داریم؟ همان کسی که حدود 40 میلیارد دلار موجب ضرر و زیان کشور شده و در زمان او قراردادهای نفتی با دریافت میلیون ها دلار رشوه بسته میشد؟ استات اویل نروژ و قرارداد کرسنت نمونه های خوبی هستن. بیشتر کابینه و مدیران ارشد دولت روحانی هم تکنوکرات ها هستن همانها که حقوق های نجومی و وام های کهکشانی دریافت میکردن.
راجع به نظامیان هم که اصلا نیاز به توضیح نیست. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. به قول احمدی نژاد، برادران قاچاقچی خودمان. چه شود اگر دولت را هم به دستشان دهیم تا رسما ایران را تبدیل به انبار کالاهای قاچاق کنند.

ناشناس گفت...

اینکه در نهایت نظامیان در ایران حکومت را به دست خواهند گرفت حالا چه از طریق کودتا چه از طریق مهندسی انتخابات احتمالش بسیار زیاد است. قبل از شما، رنانی استاد معروف دانشگاه اصفهان این موضوع رو پیش بینی کرده بود. ولی اینکه نظامیان به اقتصاد در هم شکسته ایران سر و سامان خواهند داد بسیار ساده لوحی است چرا که کار بسیار دشواری است و برنامه علمی و مدون و ارتباط با جهان، سرمایه گذاری و احداث صنایع عظیم با تکنولوژی روز غربی و به خدمت گرفتن نخبگان نیاز دارد یعنی دقیقا مواردی که سپاه به شدت با آنها دشمنی دارد. ضمن اینکه سپاه هیچ وقت درآمد آسان و بدون دردسر قاچاق و واردات رو با مسئولیت دشوار اصلاح یک اقتصاد ورشکسته عوض نخواهد کرد. بیخود آدرس عوضی ندهید.

ناشناس گفت...

تحليل شما راجع به خامنه اي و مقايسه خامنه اي و رفسنجاني شما بسيار عالي بود. كمتر به اصطلاح روشنفكر تهران نشين به اندازه شماي لندن نشين فراست و شناخت دارد

کارگر ساده گفت...

آقای دلقک شما چند ساله داری مطلب مینویسی و هنوز توی فضای اوایل انقلاب سیر میکنی؟!
چرا هنوز دوزاری امثال شما استحاله گر ها نیفتاده؟ واقعا نمیفهمین یا خودتونو زدین به اون راه و مارو اسکل فرض کردین؟
پدر جان شما راجع به هر اتفاق بزرگی توی این مملکت بخوای صحبت کنی باید اول وجه اقتصادی قضیه رو ببینی.
توی کنش ها و واکنش های حاکمان "کنونی" مملکت- به جز شخص اول- هیچ انگیزه ای قویتر از منفعتهای اقتصادی- و یا قدرت معطوف به آن- برای باندهای درگیر وجود نداره.
چیزی که توی هر صد تا تحلیل شما یه دونه هم پیدا نمیشه.

پس شما بجای تزهای من در آوردی و بند تنبانی مثل "هیچ انقلابی با انقلابی متقابل قابل سرنگونی نیست" برو یکم مناسبات اقتصادی این بزرگواران رو برای ما تحلیل کن بقیه قضایا رو خودمون میتونیم با عقل ناقصمون بفهمیم.
اگر هم اطلاعات لازم رو نداری لطفا اینقدر با قاطعیت و اعتماد به نفس راجع به همه چیز صحبت نکن لطفا.
امیدوارم مسئولان نظام این وبلاگ این مطلب شما رو بخونن و بیش ازین توهم بزنن که هیچ خبری نیست و شهر در امن و امان است و فقط باید مراقب استحاله ای باشیم که جناب دلقک امید دارن دو میلیون سال دیگه اتفاق بیفته!
خوشبختانه قشر زیادی از مردم بلایی که به سرشون اومده رو فهمیدن و خیلی زودتر از اونچه شما فکر میکنی این لاشخورها رو(اصول گرا اصلاح طلب احمدی نژادی و..) پایین میکشن.

ناشناس گفت...

من هم مدتی در این باب متحیر بودم که چطور ممکن است کسی تحلیلهای مستدل علمی را بشناسد، ولی این شناخت بازتاب موثری در تفکرو رفتارش نداشته باشد. نتیجه ای که تا به حال به ان رسیده ام این است که اکثر مردم مثل اقلیتی از ما که روش علمی را هضم کرده ایم نتایج علمی را کاملاجدی نمیگیرند، انها این مطالب را مانند یک کتاب شعرمیخوانند وخود را مختار میدانند که چه برداشتی داشته باشند.
بگذارید یک مثال «غیر سیاسی» بزنم: از نظر علمی شهر تهران به شکل فعلی از اساس یک اشتباه است. همینقدر بس که اولین توصیه اکثر متخصصان زلزله این است: اگر میتوانیداز تهران مهاجرت کنید. خوب شما چه بازتابی از این واقعیت در سیاستهای کلان کشور، مدیریت شهرداری، بورسبازی بانکها، رفتار مردم ... میبینید؟
پس خیلی تعجب نکنید که این نتیجه علمی که «مشکلات ایران ساختاری است» هم ان بازتابی را نمی یابد که ما انتظارش را داریم. نتیجه عملی این است که هر کسی کار خودش را خواهد کرد تا زمانی که این ساختارها فرو بپاشند.

ناشناس گفت...

"خیلی ساده است. حکومتهای متعارف با امریکا ارتباط سیاسی برقرار میکنند. و هنگام پایان مورد مصرف حکومت مثل بنفع غرب نبودن یا اعتراض اقتصادی داخلی یا نارضایتی های اجتماعی گسترده - و اغلب تلفیق از هر سه و علل فرعی دیگر - حکومت را ساقط میکنند مثل حکومت شاه و بن علی و مبارک."
دلقک جان. اون شکلک چشمک برای این بود که چنین جوابی را می خواستم از زبانت بکشم.
هموطنان عزیزم. جواب خیلی ساده است. مغز من هم با خواندن تاریخ تمدن ولی دورانت دچار استحاله به گچ شده است.
اما این حس توده من خوب کار می کند و ارتباط دادن سقوط حکومت های متعارف به ارتباط اولیه با آمریکا!!!، استفاده دستمال گونه و سپس ساقط شدن آن هم با بدون اشاره به "فاعل اصلی براندازی" که مردم باشند؛ نشان از "گچ" نبودن مغز دلقک دارد. ایشان آگاهانه به دنبال آدرس غلط دادن است. هر چقدر منافع ملت ایران و منافع آمریکا در یک سو قرار گیرد و حمایت آمریکا علنی تر و محکم تر شود، دشمنی خامنه‌ای و دلقک بیشتر می شود.
انگلیس و فرانسه و روسیه مسبب انقلاب نیستند، فقط آمریکاست؟!!
سیر تحولات تاریخی را من و دلقک تعیین نمی کنیم. عمر حکومت ایدئولوژیک در ایران سال‌هاست که تمام شده است. ناکارآمدی حکومت، فساد بی پایان، ورشکستگی اقتصادی، نارضایتی گسترده اجتماعی و جسارت و عطش مردم برای تغییر به همراه منافع غرب در حفظ ثبات در خاورمیانه کار خود را به پیش می برد.یک شکلک پیروزی و رضایتمندی بگذار جلوی نقطه.

مجهول گفت...

تیمسار مشکل شما اینه که حرف های خامنه ای رو مستقیم تحلیل میکنی ولی خامنه ای معکوس گویی میکنه و باید حرفهاش رو بصورت معکوس تحلیل کرد. یعنی وقتی سعی میکنه خودشو ریلکس و آرام و خوشحال نشون بده یعنی از درون داره منفجر میشه و به شدت ترسیده حداقل در این چند سال اخیر بعد از سال 88 و اون افتضاح جسم ناقص و ... رویه شو عوض کرده و معکوس گویی میکنه

Dalghak.Irani گفت...

آقا ویل دورانت عزیز و محترم. شما از من یک پرسش ساده کردید و من هم با اطمینان از اینکه شما تاریخ نگارید و فقط میخواهید فکت های درست را کار کنید نام چند کشور سقوط کرده و نکرده را پاسخ دادم. دیگر این تحقیر و ملامت ها چیست که بنده حقیر را می فرمائید. کافی بود میفرمودید اشتباه بوده جوابم و ممالک درست را مثال میزدید. مثلاً می فرمودید شاه و مبارک گلابی بودند و چون رسیده بودند از شاخه افتادند و قذافی و اسد چون کال بودند و گلابی نبودند کنده نشدند تا بزور یکی را کندند یکی را هم نتوانستند. بجای چشمک هم شوخی شاعرانه و متقابل بود و الا همه میدانند که ویل دورانت تاریخ مفصل و خوبی نوشته و خودش به امور خفیه دول مفخم اشراف تاریخی دارد. یا...هو

ناشناس گفت...

لطف کنید، دیگه شعار "نترسید نترسید ما همه با هم هستیم" نگید که من رو یاد "گوزگروه بازی" میندازه. میخوام بالا بیارم وقتی این شعار را میشنوم.

ناشناس گفت...

جناب تیمسار سلام
میشه لطفا راجع به شیرازیها بیشتر توضیح بدید؟ چه کسانی هستند؟ چرا در لندن ساکن شدند و....
ارادتمند - یزد

ناشناس گفت...

گروه مذهبی شیرازیها یا به قول حکومت ایران، لندن نشینان رو اولین بار سید مجتبی واحدی معاون کروبی مطرح کرد. میتونید مقالات مجتبی واحدی رو بخونید. و البته جناب یزد تنها شما نیستید که از وجود همچین گروهی بیخبرید. اکثریت ایرانیان نیز در زندگیشان نامی از آنها نشنیدند. مطرح کردن و گنده کردن این گروه گمنام توسط دلقک در ادامه جاسوس بازی و فرافکنی های خامنه ای و حکومت ایران هست که همیشه اعتراضات مردم رو ربط میدن به صهیونیستها، آمریکا، انگلیس، منافقین و دشمن جدید یعنی عربستان. این بازی تحلیلی جدید دلقک هم در راستای منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع یعنی اعتراضات گسترده مردم در 70-80 شهر ایران هست و گریه کردن بر سر قبر مرده (استحاله از درون) است. گویا دلقک شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" رو که هزاران نفر از معترضان فریاد میزدن نشنیدن. این شعار به معنی باطل بودن جوک استحاله از درون از نظر مردم بود. احتمالا دلقک که خودش رو دنباله رو مردم میدونست نظرش رو عوض کرده.

ناشناس گفت...

انتشار فایل مجلس خبرگان رهبری و انتساب خامنه‌ای، آبروی نداشته او را برد و نشان داد که خامنه‌ای دیگر نمی تواند شلوارش را هم نگه دارد چه برسد به اینکه خواب نما شود.
حلقه لندنی هم اگر وجود داشته باشد؛ بچه آخوندهایی هستند در بی بی سی فارسی و انقلابیون سابقی که شغلشان مرگ بر این و آن، بالا رفتن از سفارت آمریکا و تشکیل کمیته... بود و حالا شغل شریفشان اصلاح طلبی است.
دوستانی که قلبشان برای ایران و ایرانی می تپد، به یاد داشته باشند، سرمایه های ایران در دهه سی و چهل و پنجاه به اتمام رسیده است. طبیعت، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع ایران فلج شده است. ملت ایران بالا و پایین این اراذل را دیده است. روحانی و جهانگیری و وزیر فرهنگ و نفت و ... دزدش را هم دیدیم.

ناشناس گفت...

تکلیف خامنه ای که مشخص است: اودر جهت اهداف ما براندازان کار میکند (اگر میتوانستید نوع لبخند مرا ببینید اطمینان می یافتید که این رااز ته قلب مینویسم).
میماند تعیین تکلیف «اصلاح طلبان». احتمالا اکثر شما صحبتهای اخیر تاجزاده را شنیده اید. خلاصه حرف او این بود که شما مانند یک مادرحقیقی باشید و برای اینکه بچه تکه تکه نشود به واگذاری او به مادر غاصب رضایت دهید.
راهکارهوشمندانه برای ما به وضوح برعکس است: ما باید تهدیدها را افزایش دهیم. هیچ کس (نه خامنه ای و نه من برانداز) نباید به اندازه او(و روحانی) نگران باشد، چون اولین گروهی که حذف خواهد شد انها هستند و این حذف دائمی خواهد بود، چون انها فلسفه وجودشان را هم از دست میدهند.
بنیادگرایان ابتدا ظاهرا توفق پیدا خواهند کرد، ولی در مراحل بعدی کل بازی را خواهند باخت. با این وجود انها به عنوان یک جریان در تاریخ حذف نخواهند شد، چون ارمانی قائم به ذات دارند. ولی اصلاحطلبان در غیاب این نظام چه چیزی را قرار است اصلاح کنند؟

تاجزاده ادعا کرد که انها حاضرند هدف انتخابات ازاد (با حذف نظارت استصوابی) را بپذیرند. خوب این گوی و این میدان: فورا یک برنامه ارائه بدهند که چگونه تا انتخابات مجلس میتوان نظارت استصوابی را حذف کرد (قانونا، نه با زد وبند و دغلکاری شبیه انچه در فیلم خبرگان دیدیم).
اگر با این شرایط داخلی و خارجی که از یک طرف قویترین انگیزه قابل تصور (حفظ بقا) را دارند و از طرف دیگردولت را دردست و مجلس را همراه دارند نمیتوانند یعنی هرگزنخواهند توانست.

Dalghak.Irani گفت...

فینگلیش ممنوع و نقل نوشته ها و گفته های مشهوران به هررانت و هر کوفت زهرماری هم ممنوع. حتی برای تمسخر یا فحش به حکومت. مهاجرانی حداقل چندین کتاب چاپ شده در ایران دارد که تجدید چاپ آنها برایش حیاتیست مثل خیلی های دیگر. من منفعتی جایی ندارم غیر از اینکه تکه تکه هم بکنیدم جز همان که خود از واقعیت می فهمم شعار آبدوغ خیاری نه می توانم و نه میخواهم نوشتن. البته از داشتن خوانندگانی در سطح معرفتی برخی از شما شرمنده ام اما چه میشود کرد که سرنوشت من هم گویا چنین رقم خورده است با رفقا. یا...هو

ابوالفضل گفت...

باسلام و درود؛
مرگ مشکوک هاشمی رو کاش یک سال پیش(همزمان با افشاگری مهدی خزعلی) در وبلاگتون فریاد می زدین...
زمانی که نوشته "درگذشت شکوهمند هاشمی" را انتشار دادین...

ناشناس گفت...

جناب دکتر طریف از تلاش بی وقفه جنابعالی در حفظ برجام توسط رایزنی با اتحادیه اروپا و روسیه متشکریم.
کشور ایران بسیار غنی و ثروتمند است. مردمی غرق در رفاه دارد. کمی پول و قرارداد نان و آب دار به جای دوری نمی رود.
در ضمن امام خمینی گفت که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند اما نگفت انگلیس و فرانسه و... نمی توانند.

ناشناس گفت...

جریان اسم بردن از مهاجرانی در کامنت 5:12 شما چیست؟!

روشنگر گفت...

با سلام

مطرح شدن نام محمود هاشمی شاهرودی عراقی در این روزها عجیب به نظر می رسد. آن هم پس از چند سال که هیچ خبری از او نبود. فرموش نکنیم او یکی از گزینه های دست نخورده و مهره های نسوخته برای جانشینی خامنه ای است برخلاف رئیسی که دست مالی شد و سوخت . آیا قهرمان اسیرشده نظام که اکنون در مظان اتهام کفار آلمانی توسط آلمانی ها به اسارت گرفته شده پس از نمایش سیاه بازی قهرمانانه به وطنش باز می گردد؟

Dalghak.Irani گفت...

تابلو سوریه ای شدن ابزار تحمیق مخاطب از سوی موافق و مخالف همزمان است و مطلقاً مابه ازای تحقق وقوع آن در ایران وجود ندارد.
جکومت فوت میکند که معترضان را بترساند.
مخالفان فوت میکنند که شکست دروغ "انقلاب عنقریب" خودشان را بپوشانند.
تودۀ مردم اما بجای👍 غربی 👍شرقی نشان میدهند بهردو

2-
هم "اصل اساسی" و هم "اساس اصلی":
توئیتر فارسی جای "خودشیفتگان" است؛ و "کسی" برای "دیگری" در اینجا نیست. جز جویندگان "سکس". بیخودی جانماز آب نکشیم؛ و از هوای مطبوع "لاس خشکه های" واجب و مطبوع و طناز و مؤدب "جوانان عزب" و "بزرگان شهوت" لذت ببریم و تخطئه نکنیم!👮‍♂️

3-
حسن روحانی در مجلس ختم هاشمی رفسنجانی شرکت کرد. چه بی باک.
از این مرد شجاع همه کار برمیاد. ازجمله پنهان شدن و یکی بنعل و یکی بمیخ زدن و برای راضی کردن همه هیچکس را راضی نکردن و ... حتی "محمد تقی نوبخت" را رییس بودجۀ کشور گذاشتن و...
#روحانی_مچکریم

4-
حرف #کاترین_دونوو بسیار فرهیخته در دفاع ازلاس زدن مردان با زنان بهترین وبموقع ترین - نمایش سیه پوش اسکار - اقدام بود. مغز حرف او این است:
"مریم مجدلیه" های درمعرض سنگسار نباید نمایش "مریم باکره" راه بیاندازند ودنیا را از هوای پاک ودلپذیر لاس خشکه های غریزی مردان وزنان محروم کنند.

5-
یک چالنج تاریخی:
تاریخ نگاران مزدور و مخاطبان دنباله رو آنان یکبارازخود نپرسیده اند:
چطور ممکن است #امیرکبیر متحجر- صدراعظم کمتر از سه ساله -بانی #دارالفنون در ایران است و #شاه_شهید - ناصرالدین شاه - نگاهبان 50 سالۀ آن خائن و سرسره باز!
آدم حسابی ها یا پاسخ بدهند و یا ریت کنند!

6-
دیروز عربستان و اخبارش روی نِروَم بود بخاطر عقب ماندگی مدنی و پیش افتادگی نفتی از ما. امروز هم اخبارش روی نِروَم است بخاطر پیش افتادگی مدنی و تداوم پیش افتادگی اقتصادی از ما.
زنده باشد شاهزاده سلمان.
از طرف زنان و جوانان رنجدیدۀ عربستان.
#دلقک_ایرانی

ناشناس گفت...

چقدر بدبخت شدیم.
زمانی در انقلاب مشروطیت و تحولات رضاشاه و ملی کردن صنعت نفت و اوج گیری محمدرضا شاه جزو پیشتازان خاورمیانه و جهان بودیم و حالا باید حسرت عربستان را بخوریم. البته من به دیگران توهین نمی کنم. آنها در سالیان اخیر از بهترین مغزهای دنیا برای پیشرفت کشور و ملتشان استفاده کردند. ما را هم مجبور کردند آنقدر به خفت راضی شویم که دنبال کسی راه بیافتیم که منتهای آرزویش دوران طلایی!!! امام بود.

ناشناس گفت...

جناب دلقک.
با توجه به اینکه شما را به عنوان " مرجع شأنی" قبول داریم؛ آیا خاطر هستید در جلسه بعدی خبرگان رهبری اعلام کاندیداتوری بفرمائید؟
با تشکر.

ناشناس گفت...

سلام و ارادت رفیق جان

حال و روز نفت کش غرق در آتش و دودمان سانچی چه شباهت دردناکی دارد به وطن مان

سرشار از نفت است

عده ای به احتمال زیاد درونش اسیرن و به احتمال کم هنوز زنده

دنیا نظاره گرست بر این سوختن و گداختن و غرق شدن ولی نه کاری از کسی بر میاید نه کسی میلی به انجام کاری دارد که حتی منفعت بعضی در سوختنش است و در غرق شدنش و هر چه زودتر بهتر

با همه عظمت و ابهتش مثل یک الوار شکسته و بی اراده با هر موجی و جریانی به هر طرف حرکت میکند و مسیر مشخصی ندارد


تمام دنیا مسیر خود را به گونه ای هماهنگ و تننطیم میکنن که با این کوه آتشفشان تازه فعال شده هم مسیر نشوند و راه خود را به نزدیکی اش که میرسند کج میکنن که راست بمانن

نه فقط خود میسوزد بلکه همه محیط اطراف خود را تا کیلومتر ها آلوده کرده است

با یک سطل و دو سطل آب چاه خاموش شدنی نیست که در دریا میسوزد

نه امیدی به اطفاء این حریق است نه امیدی به تعمیر و اصلاح آن

بسوز سانچی بسوز پاره وطن منپینوشت: من یک دریانوردم

عمودلار

Dalghak.Irani گفت...

فوق العاده و زیبا بود تمثیل کشتی سانچی و جمهوری اسلامی. مرسی عمودلار که هستی. یا...هو

Dalghak.Irani گفت...

توئیت کردم:

خوانندۀ فرهیخته ای دارم بنام "عمودلار"
کامنتی فرستاده برام از بتمثیل کشیدن نفتکش سانچی در حال سوختن با ج.ا نکبت. چه فوق العاده و زیبا:
نفت، آتش سوزی، گیرافتادن سرنشینان در داخل، پرهیزکنندگان همه از نزدیک شدن به آن، چون تخته الواری یله با هر بادی به اینسو آنسو و... گریه میکنم!

ناشناس گفت...

من هم با تو عمو دلار گریستم!
افشین قدیم.

ناشناس گفت...

"مشکل ما این هم شده که ده بارهم مردم اعتراض و شورش بکنند علیه خامنه ای و مشروعیتش را خراب بکنند باز او یک ترامپ دارد که بیاید در نقش مخالف او و با رفتار دیروز و امروزش در افکار عمومی جهان و رسانه و سیاست چهرۀ خامنه ای را ترمیم بکند"

این مشکل «ما» نیست، این بحث هم انحرافی است، شماهم این را میدانید.
مچگیری از ترامپ (و هر شخصیت سیاسی دیگر) ابزاری برای امتیازگیری یا حذف ـ در درجه اول در خود کشور(امریکا) و سپس بین امریکا و اروپا ـ است. تقریبا هیچ کس درغرب وقتی ترامپ مذموم واقع میشود به محق بودن خامنه ای (یا کیم جنگ اون) نمیاندیشد.
در ایران هم نه ترامپ و خامنه ای قراراست به رای گذاشته شوند. اگر مشروعیت خامنه ای سرنوشت ساز بود که اصولا نظام اکنون وجود نداشت. جنگ ایدئولوژیک هم دیرش از زمان «نرمش قهرمانانه» مغلوبه شده است.
اگر هم از بعد قدرت به مسئله نگاه کنیم ایران در جایگاهی نیست که در مورد امریکا قضاوت کند. اگر بنا بر این بود خیلی اساسیتر بود که به سلاحهای هسته ای امریکا (و استفاده سابق و محتملا اینده از انها) ایراد گرفته میشد تا شخصیت ترامپ.

ولی کلیدیترین نکته این است که شما حاضرنیستید این واقعیت را درک کنید که ماموریت ترامپ برهم زدن نظم قبلی است و نه حفظ ان. هوشمندانه تر این است که اگر هم روی برکناری او حساب میکنید متوجه باشید که از دید «ان طرف» زمان مناسب برای این کار بعد از«خرابکاری» است ونه قبل ازان...

البته من میدانم که شما دوست ندارید به دنیا با این دیدخشک بنگرید. من هم هیجان را دوست دارم، ولی برای من همین کافی است که با شروط امروز ترامپ عملا شمارش معکوس اغاز شده و هیچ راهی وجود نداردکه ان را با روشهای (کسل کننده) متعارف متوقف کرد.

ناشناس گفت...

"ولی کلیدیترین نکته این است که شما حاضرنیستید این واقعیت را درک کنید که ماموریت ترامپ برهم زدن نظم قبلی است و نه حفظ ان. هوشمندانه تر این است که اگر هم روی برکناری او حساب میکنید متوجه باشید که از دید «ان طرف» زمان مناسب برای این کار بعد از«خرابکاری» است ونه قبل ازان..."

با این قسمت از کامنت بالایی به شدت موافقم. من هم احساس میکنم برنامه همه چی از پیش نوشته شده و نسخه ها پیچیده شده. بانکدار ها و سرمایه دارها با قدرت رسانه و پول و نفوذی که دارن افرادو میارن بالا برای انجام برنامه های خودشون. ما هم نشستیم یک شو برنامه ریزی شده رو با کمال هیجان نگاه میکنیم و فکر میکنیم که هر چیزی ممکنه.

الان با ظهور و افول داعش و جنایتایی که انجام شد، با تنفر روزافزون دنیا نسبت به اسلام، با به پایان رسیدن تاریخ انقضای عربستان و ایران اسلامیست و ایدئولوژیک، با یکپارچه شدن کشورهای خاور میانه برای خفه کردن اسلام سیاسی و جایگزین کردن تکنوکراسی نوبت پروژه اسرائیله. و تغریبا همه میدونن که همه برنامه های بانکدارها و سرمایه دارها نهایتا به اسرائیل ختم میشه. خاور میانه یا باید تبدیل به یک منطقه غیر ایدئولوژیک و بی سر و صدا بشه و یا نابود بشه.

ارادتمند
مازیار.

ناشناس گفت...

"دارم به لشکر "#لِنگش_کُن" خود اخراج شده مان از ایران فکر می کنم و انتقام رژیم از مردم داخل کشورم با محدودیت های بازهم بیشتر. آیا این کیف مجازی "#لِنگش_کُن" به آن محرومیت و محدودیت واقعی و بیشتر ساکنان ایران می ارزد؟ دارم بیشتر فکر میکنم. شما چطور!"


ابتدا: نه شما و نه هیچکس دیگرکه مختصرعقلی دارداین ادبیات تحقیرامیز را بی هدف بکار نمیبرد. تنها حدس منطقی این است که شما میخواهید منتقدان جدی را فراری دهید تا دستتان بازتر باشد.

اصولا: اگرجواب این سوال برای شماروشن نیست پس تکلیفتان باخودتان معلوم نیست. واضح است که دیگران هم این عوارض را می بینند، ولی ظاهرا صورت مسئله برای ما متفاوت است. موضوع برای من مانند نابود کردن رایش سوم در المان است. وقتی ازاین دید به مسئله نگاه کنیم حتی ناموفق بودن کودتای افسران المان در میانه جنگ (که نتیجه اش ویرانی و تسلیم کامل المان در اخر جنگ بود) رویهمرفته مفید بود، چون چنین نظامهایی باید به گونه ای دچارشکست شوند که کسی پشت سرش را هم نگاه نکند.

ضمنابرای اینکه متن پیام بی جواب نماند: این ادعا که افرادی که در فضای مجازی هم فعال هستند حاضر به پراخت هزینه واقعی نبوده اند یا نیستند هم ناصحیح و هم پست است. افرادی هم وجود دارند که برای رسیدن به هدفشان حاضرند خانه خودشان را هم بمباران کنند. دیگران هم بد نیست کمی هم به ذلت فرمان پذیرفتن از اخوند بیندیشند...

ناشناس گفت...

ترامپ متشکریم.
تلگرام رفع فیلتر شد.
رئیس شورای امنیت ملی تلگرام را فیلتر و رئیس جمهور رفع فیلتر کرد. ها ها ها
از قدیم گفته اند:
تا نباشد چوب تر
فرمان نبرد گاو و خر

ناشناس گفت...

یه اسلحه و یه باتوم به من و دوستم بدهید؛ حداقل سی تا از این جوجه فکلی های روشنفکر را تا آخر عمر تو سری خور می کنیم، آنقدر بینشان اختلاف می اندازم، آنقدر تحقیرشان میکنم که به لقمه نانی راضی شوند.آنقدر از حیوانات درنده اطراف می ترسانمشان که قدر فرمانبری از من را بدانند. برده های خوب من. چه شود!!!

ناشناس گفت...

حالم از بی بی سی فارسی به هم می خورد.
هر وقت این شبکه را نگاه می کنم، در حال صحبت از نو اندیشی دینی است. بابا ما را به حال خود بگذارید.
اگر نو اندیشی دینی خوب است؛ ارزانی شما جزیره نشینان باد با چاشنی حاکمیت. یک اسقف نو اندیش را بگذارید نخست وزیر انگلیس و طبق احکام دین مسیحیت بر جزیره حکم براند.

ناشناس گفت...

درباب قطع و وصل تلگرام:
چون خودم را تا حدودی به دلقک و دیگر کاربران در سیرک مدیون میدانم چند دانستنی را در باره شبکه های اطلاعات با شما در میان میگذارم که هر کسی در اختیار ندارد. البته مجبورم کلی بمانم (در حدی که متخصصان داخلی و خارجی درخدمت حکومت در هر حال میدانند).

۱- تا زمانی که ارتباط شبکه داخل و خارج قطع نشود هر فیلتری قابل عبور است. به عنوان مثال با استفاده از vpnهای ابتدایی کاربران فعال تلگرام در همین چند روزه به حدود دو سوم قبل رسیده بود.

۲ـ در صورت قطع کامل ارتباط با خارج و جایگزین کردن اینترنت داخلی میتوان پیامرسان مشابه تگرام بدون نیاز به سرورمرکزی در دسترس کاربران ایرانی گذاشت که توسط حکومت قابل کنترل نباشد. خود تیم دورف هم چنین فناوری در اختیار دارد. این امنترین نوع پیامرسان برای کاربران در دنیا خواهد بود. یک مشکل جنبی این است که چنین چیزی خوشایند دولتهای غربی هم نیست ;-)

۳ـ حتی در صورت قطع کامل شبکه در ایران تکنولوژی لازم برای دسترسی کاربران به اینترنت بدون همکاری حکومت وجود دارد. در واقع هم اکنون هم میتوان با استفاده از ماهواره های تجاری یا نظامی درهر نقطه ایران چه به صورت ثابت وچه به صورت سیار از اینترنت پر سرعت دوسویه استفاده کرد.ارائه این خدمت به عموم به صورت رایگان در درجه اول نیاز به یک اراده ازطرف دولت امریکا یا شرکتی مانند گوگل دارد. مشکل اصلی از نظرفنی حمله های الکترونیکی و سایبری ایران (احتمالا با کمک روسیه) خواهدبود، ولی برای سناریوهای شناخته شده این حمله ها قابل دفع هستند (به هر حال بالاترین توان فنی قابل تصورهم درNSA و هم در Googleموجود است :-)

ناشناس گفت...

‏مرگ این تعداددراعتراضاتی که پلیس مهمترین عنصردرصحنه بوده ودرگیریهای صحنه ای کمتربه فیلم وعکس مستند شده کمی گیج کننده. تحلیلش برام سخت وهضمش سختتر ست.بگویم همه را رژیم کشته میترسم راست نباشد وبعد ازبروزواقعیت رژیم سوء استفادۀ تبلیغاتی کند. تسلیت میگویم به مادرداغدارش ‎#سارو_قهرمانی

جناب دلقک. سالیانی که خارج نشین شده ای، طولانی شده است. پیشنهاد می کنم یک دیدار دسته جمعی با بچه های بی بی سی فارسی و عطاالله خان به ایران داشته باشید.
ضمنا یک سری هم به گاو داری های خوزستان که این "آشغال" ها در آن نگه داری می شوند و "بسیج" آنها را از کف خیابان جمع کرده است بیاندازید.

ناشناس گفت...

به عنوان یک ایرانی، در آینده نزدیک که کشور از اشغال خارج می‌شود؛ راضی نیستم جز در موارد محدود، قرارداد های بازسازی و توسعه کشور به اروپایی های دو رو و خائن واگذار شود.

ناشناس گفت...

سلام
از واقعه جان باختن ملوانان زحمتکش ایران بسیار متاثر شدم. و همچنین بسیار ناراحت چون کشور چین قدمی برای کمک برنداشت. واقعا مظلوم و بی کس مردند. روحشون شاد.خدا هیچ مردمی رو گرفتار حکومت نامرد نکنه.
ارادتمند- یزد

ناشناس گفت...

دیگه شکی ندارم که قصد فریب خواننده هات رو داری. من یه مدته میام حرفاتو می خونم که بفهمم بهت چی گفتن

ناشناس گفت...

دیگه شکی ندارم که داری به خواننده آدرس غلط میدی. تیترت داره داد میزنه من دروغگوووو ام

Dalghak.Irani گفت...

این سؤالم را توئیت کردم کسی جواب نداد. گفتم بگذارم در اینجا که ن.ابغ زمان همه دور همیم بلکه یکی جواب داد.

آیا جمع کُسخُل ها - یا بقول آن ادیبی! که فکر میکرد اگر بنویسد کُصخُل ها حجاب عورت واژه را پاس داشته است - کساخل است یا کسخل ها یا حتی کسخلان! ایضاً با صاد هم!
بارم: سه نمره و یک فالو مجانی بدون انتظار بک

ناشناس گفت...

(امیدوارم سوال تله مشابه "خط نوشتم که خر کند خنده" نباشد.)
اگر این نظریه که درستش «کوس خل» (کوس به معنی طبل) است را بپذیریم قاعدتا باید قسمت دوم را جمع ببندیم. چون «خلها» مسبوق به سابقه است (مانند «شاه خلها») شرط احتیاط این است که بنویسیم «کوس خل ها» (محاوره ای «کس خلا»).. اگر چه باید اعتراف کنم که «کسخلان» ملودی قشنگتری دارد ...

ناشناس گفت...

من همون ناشناس توی کامنت قبلی اون بالا هستم. بنظرم مهم تر از نوع نوشتنش مفهومشه. من یه نفر رو می شناسم که می گه رهبر مملکت از تظاهراتی که براه افتاده وعلیهش شعار دادن راضیه. گل به خودی میزنی؟؟؟

ناشناس گفت...

کسخلات
. جمع مونث به مراعات نظیر .

ناشناس گفت...

کسخلات جمع مونثه . با این واژه دسته بندی بشیم مطلوبتره

ناشناس گفت...

جمع معرب مکسر کساخیل
جمع مونث کسخلات
جمع فینگلیش کسخلز
جمع پارسی کسخلها
نوع دیگر جمع کسخل جماعت / جماعت کسخل
ارادتمند - شرمنده

Mashhadi گفت...

"کُسخُل ها" که شما نوشتید خودش جمع است استاد. دارید آمار میگیرید؟

Mashhadi گفت...

جناب دلقک چندی پیش کامنتی در زیر مطلب شما تحت عنوان "خامنه ای؛ 28 سال رهبری بدون حتی یک فتوای راهگشا در حوزۀ مسئولیت اصلی ولی فقیه!" گذاشتم که بنظرم مفید و مهم آمد. از بد حادثه کامنت های آن مطلب کلا مغفول ماند و منتشر نشد. من اقدام به تماس با سایتهای معتبر هم از طریق ایمیل کردم ولی یک دست صدا ندارد. ممکن است دوستان اغلب خاموشی همچون من که از چالشهای مفید اندیشه در این درگاه بهره می برند مایل باشند به من بپیوندند. جویای نظر شما هستم.

ناشناس گفت...

مقاله اخیر هوشنگ امیراحمدی [سایت گویا] بازتاب مناسبش را پیدا نکرده است. او با زیرکی تنها راهکارمتصور برای اجتناب از فروپاشی را نشان داده است.
اینکه من برانداز (که فروپاشی را بخشی از مسیر میبینم) ابایی از مطرح کردن این موضوع ندارم به این خاطر است که (بواسطه شناخت بهتر از اوضاع داخل کشور) اطمینان دارم درایران توان لازم برای تغییرات راهبردی وجود ندارد.
پس چرا این را مینویسم؟ برای اینکه انهایی که بعدها ناله خواهند کرد که چرا چنین و چنان شد از همین حالا متوجه باشند که علت اصلی بی عرضگی و عافیت جویی خودشان بود...

Dalghak.Irani گفت...

از تمام دوستان خوش ذوقی که در بحث کسخلا شرکت کردند سپاسگزارم و بویژه متوجه شدم که رژیم در هرجا هم ناموفق بوده باشد در پیشرفت صرف و نحو عربی موفق بوده است. از تنها نفری هم که به ریشۀ لغت پرداخته و آنرا از دوبخش کوس و خل معرفی کرده بود جدیتر سپاسگزارم که مرا نیز ز عذاب وجدان بی ادبی راحت کرد در هنگام استفاده از واژۀ بسیار زیبا و رسای کسخل. یا...هو

ناشناس گفت...

چرا من فکر میکنم با توجه به پیشینه تاریخی، موقعیت ژئوپلتیک ایران، منابع و ذخایر ایران، نیروی انسانی تحصیل کرده و ...استحقاق ایرانیان برخورداری از استاندارد های زندگی در کره جنوبی و ژاپن و نروژ است؟
آخر عده‌ای می گویند در اعتراضات اخیر، مردم آب و نانی می خواهند و فریاد می زنند.
حکومتی که با این منابع و فرصت چهل ساله، مردمش گرسنه هستند در تمام زمینه ها، تا دیر نشده باید سرنگون شود.
به کسانی که امید به اصلاحات بسته اند و خوشبختانه تعدادشان اندک و اندک تر می شود؛ تنها یک نشانه می دهم:
هر وقت جناب عباس عبدی از اشغال سفارت آمریکا و خسارت عظیمی که به ایران وارد کرد؛ عذر نیاورد و عذر خواهی کرد، آنگاه امیدی به اصلاح این نظام باید داشت.
خلخالی اصلاح طلب تا آخر عمر از جنایاتش اظهار پشیمانی نکرد چه انتظاری از این خائنین باید داشت؟

ناشناس گفت...

منتظر باشید که دوز نقش اپوزیسون بازی کردن مسئولان مملکتی بالا رود. روحانی بشود منتقد حکومت.

ناشناس گفت...

سلام سردار دلقک

سردار! فقط یه سوال منو جواب بده بقیه پیش کش

چرا در آن 10 روز قیام مردم ایران بسیاری از افراد معروف که به عنوان اپوزیسیون شناخته می شوند کاملا ساکت شده بودند و هیچ صدایی ازشان در نمی آمد از جمله خود شما و محمد نوری زاد... ولی بلافاصله بعد از خوابیدن قیام یکهو از لانه های خود بیرون آمدند و نطقشان باز شد. با تشکر از سردار دلقک

ناشناس گفت...

ناشناس 11:45
از نظر دلقک جمهوری اسلامی فقط با استحاله از درون و جنگ از بیرون نابود می شود.
کلا در بعضی موارد بی اهمیت ایشان زبان در کام فرو می کشند مانند نقش جمهوری اسلامی در مصائب سوریه و یمن و بحرین و افغانستان و عراق....
ایشان که ادعا می کند تیمسار نیروی هوایی است؛ در مورد خفت در اختیار روسیه قرار دادن پایگاه نوژه جهت بمباران سوریه هم در مرخصی تشریف داشت.
ایشان هم مانند بعضی چهره ها،ماسک خود را در بزنگاه‌های تاریخی بر می دارد.

ناشناس گفت...

دولت و مجلس تدبیر و امید با تبلیغات زیاد اعلام کردند که جدول 17 حاوی بودجه نهادهای غیردولتی حذف شده است و القا شد که حذف این جدول یعنی قطع بودجه این موسسات. ولی بعدا کاشف به عمل آمد که تنها یک جابه جایی انجام شده و پس از حذف جدول 17، بودجه تمام این موسسات و افراد بدون هیچ دخل و تصرفی ذیل بودجه وزارت ارشاد منتقل شده است!
این هم از دولت فخیمه و انتقاد پذیر و دموکرات روحانی، دولتی که طرح حقوق شهروندی رو در بوق و کرنا کرد و 27 نفر توسط نیروی انتظامی زیر دست وزارت کشور در اعتراضات کشته شدند. و 3700 نفر هم اکثرا توسط نیروی انتظامی همین دولت بازداشت شدند. حق اعتراض که جزو حقوق شهروندی هست خیلی خوب توسط دولت روحانی پاس داشته شد!

ناشناس گفت...

کجایی سردار بزرگ.سکوتت سنگین شده و حرف حدیث ها هم زیاد.
کاش زودتر بنویسی شاید راه گشا باشد.

پشتیبان خاتمی بمانیم گفت...

در پاسخ به کامنت ناشناس ۲۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۹

بنده به عنوان یک اصلاح طلب عارضم که: در برهه حساس کنونی بنده معتقدم که باید خاتمه دهیم به بحث در خصوص بودجه پیشنهادی جناب آقای روحانی در سال ۱۳۹۷ . بنده نیز می دانم که در این لایحه بودجه پیشنهادی آقای روحانی حدود ۸ هزار مـیـلـیـارد تومان به برخی از نهادهای خاص داده اختصاص داده شده و نیز ارقام دیگری به برخی از نهادهای دیگر.

بنده به عنوان یک اصلاح طلب معتقدم که مردم باید تا جایی که در توان دارند از اقدامات آقای روحانی و نهادهای تحت امر ایشان، همچون وزارت کشور و وزارت ارشاد و سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتـخـانه ها و نهادهایی که زیر نظر آقای روحانی هستند، فعلا حمایت کنند تا اغـتـشـاشـگران و کرکـس هـا، میهن عزیزمان را به بی نظمی نکشانند. البته این موضوع که متاسفانه بودجه بسیار کمی به سازمان حفاظت از محیط زیست داده شده ، تاسف برانگیز است.

به امید فردایی بهتر
پشتیبان خاتمی و دکتر روحانی باشیم.


ناشناس گفت...

فکر میکنم وقتش است که یک فراخوان بدهیم که تک تک سرداران سپاه کتبا به ناموسشان قسم بخورند که در صورت عملی شدن هر یک از شروط ترامپ (بویژه در مورد موشکها) فورا ازهمه سمتهایشان استعفامیدهند. برای ما بازی بردـبردـبرد!
(علت این که اخوندها را جا انداخته ام خودتان حدس بزنید:-)

ناشناس گفت...

احتمال قوی در ادامه حرکت انقلابی اصلاح طلبانه روحانی، در بودجه سال 98 بودجه موسسات و نهادها ذیل وزارت خانه های مختلف خواهند رفت و بودجه سپاه هم همینطور یعنی غیرمستقیم از بودجه وزارت دفاع برداشت خواهند کرد. این در راستای آزادی اطلاعات که روحانی وعده اش رو داده بود هم هست! یعنی هم بودجه مفت خورها رو زیاد میکنن و هم لایحه بودجه رو در اختیار مردم قرار میدن ولی به طوریکه کسی متوجه نشه پولها دقیقا کجا میره.

در گیر و دار مباحثه مطهری نماینده آزادی خواه! مجلس با آستان قدس (آخوند رئیسی) هم مشخص شد جناب ایشان یعنی خود مطهری هم موسسه خیریه دارن که از مالیات معاف هست. آستان قدس در جوابیه اش به مطهری کنایه زده است که چرا خودت مالیات موسسه ات را نمیدی؟! کاملا واضح است که تمام این مثلا اصلاح طلبان و آزادی خواهان حکومتی مشغول خوردن و بردن هستند. جناب مطهری هم همینطور. او هم قطعا از وام های میلیاردی با بهره 1 و 2 درصد و بازپرداخت 20 ساله بهره مند شده است.

برای همین است که شما هیچ وقت تا حالا ندیدید که مطهری یقه بانک ها و بدهکاران میلیاردی را بگیرد. او فقط مشکلش حصر موسوی و کروبی است و چند حرافی سیاسی دیگر. کاری به مشکلات اقتصادی مردم، بدهکاران میلیاردی، رانت خواران، بودجه سپاه، و نهادهای زیر نظر رهبری ندارد چون خودش هم از همین سیستم منتفع است. هم او و هم بقیه اصلاح طلبان و هم اصول گرایان و هم تمام مثلا چپ و راست های جمهوری اسلامی.

ناشناس گفت...

صدای آمریکا به نقل از واشنگتن فری بیکن یک توافق محرمانه بین اوباما و حکومت ایران رو افشا کرده. کم کم معلوم میشه که این اوباما چقدر در حق ملت ایران خیانت کرده. بر اساس این توافق،‌ صدا و سیمای حکومت ایران تحریم نمیشه. هنوز معلوم نیست این توافق هم جزئی از برجام بوده یا نه و اینکه چه توافقات خیانتکارانه دیگری اوباما با حکومت ایران بسته. عامل اصلی به آتش کشیده شده خاورمیانه و جنگ طولانی در سوریه و یمن و عراق توافقات اوباما با ایران و در اختیار قرار دادن ده ها میلیارد دلار پول در اختیار سپاه بود. در همان زمان توافق برجام هم شایعاتی پخش شد مبنی بر یک توافق محرمانه که دولت آمریکا به صدها نفر از افرادی که حکومت ایران معرفی میکند ویزا یا تابعیت آمریکایی اعطا کند. بسیاری از آقازاده های حکومتی بدین ترتیب توانستند در کشور شیطان بزرگ با خیال راحت با پول ملت ایران به عیش و نوش و پولشویی برای حکومت ایران بپردازند.

ناشناس گفت...

از زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، رفیق پوتین تو سوراخ موش قایم شده است.
یادش بخیر زمان حسین اوباما که پوتین اینجا و آنجا یکه تازی می کرد.
فراموش کردم ایضا رفیق خامنه‌ای!

ناشناس گفت...

"به این باور رسیده ام که با فشار اقتصادی رژیم سیاسی سقوط نمیکند."

این حرف شبیه این است که بگوییم: «یک کشور با بمباران هوایی شکست نمیخورد.»
هرابزاری کارکردخودش را دارد.
ایا شما واقعا تصور میکنید که دیگران این اطلاعات راندارند؟ به شما اطمینان می دهم که افرادی جزییات تجارب در دیگرکشورها (نه فقط زیمبابوه و ونزوئلا) را بررسی میکنند و از ان درسهای لازم را میگیرند.
ولی اصل مشکل شما این است که تکلیفتان با خودتان معلوم نیست. برای اینکه ببینیم گیر کار کجاست:
۱ـ تعیین هدف یا اهداف (ایا مطمئن هستیم که این نظام ـ باید ـ حذف شود؟ جواب من: اری).
۲ـ تحلیل امکان پذیری (ایا حذف این نظام ممکن است ؟ جواب من: اری).
۳- بررسی هزینه/فایده (چه هزینه ای برای حذف این نظام قابل قبول است؟ جواب من: ـ هرـ هزینه ای که غیر قابل اجتناب باشد).
احتمالا اختلاف در (۳) است. علت هم این است که شما حاضر نیستید این واقعیت را بپذیرید که جامعه ما در هر حال دچارفروپاشی خواهد شد.
چرا اصلا با (نظر) شما وارد جدل میشوم؟ چون کارساز است که گفتمان غالب (بویژه در بین جوانترها) این بشود که موضوع بر سر«مرگ و زندگی» است و زمان تصمیمگیری هم «حالا» است.

ناشناس گفت...

"ج.ا نیازمند یک شو جراحی فساد در ماه های آینده است."

ظاهرامر این است که شما بخش عمده ای از توان تحلیلتان رااز دست داده اید.
چه کسی قرار است این کار را انجام بدهد و با چه دستاوردی؟
با وجود دولت روحانی دنبال مفسدین گشتن مرغ پخته را هم به خنده می اندازد.
جز این هم در شرایط متعارف این وظیفه قوه قضاییه است، ولی قوه قضاییه (نه تنها صدرش) در ایران به حدی فاسد ومنفوراست که چنین نمایشی فقط دردسر بیشتر ایجاد خواهد کرد ودر افکارعمومی منفعتی برای نظام نخواهد داشت.
شرایط نامتعارف هم برای نظام فقط با کودتای سپاه قابل دستیابی است، که ان هم باحضور خامنه ای بیمعنی است.

من مطمئن هستم که این راه هم برای نظام به جایی نمیرسد (در واقع هیچ راهی به جایی نمیرسد). چیزی که ازان مطمئن نیستم این است که چه کسی به عنوان اخرین نفر این واقعیت را خواهد پذیرفت: خامنه ای یا دلقک؟

ناشناس گفت...

James Mattis unveils new US military strategy focused on threat from Russia and China, not terrorism

استراتژی جدید آمریکا مقابله با قدرت گرفتن روسیه و چین می باشد. ایران در این مسیر هدفی ارزشمند است در صورتی که در اردوگاه غرب قرار گیرد. مردم ایران و قدرت های غربی( مخالفت کنونی آلمان و انگلیس و فرانسه را از منظر سهم و منافع ملی کشور های خود در افق آینده ایران بنگرید به مانند برجام و موضع سرسخت فرانسه که با وعده‌های پنهانی نرم شد) در این زمان دارای منافع مشترکی در سقوط حکومت ایدئولوژیک حاکم هستند و به نظر من باید با هوشیاری از این فرصت استفاده کنند. حکومت را با کمترین خشونت و آسیب تغییر دهند و پایه حکومت ملی و سکولاری را برپا کنند که از باد و باران گزند نیاید. در این صورت ، آنقدر حجم کار و تلاش برای تعالی ایران در تمام زمینه ها بالا خواهد بود که در سه چهار سال آینده، مردم مصیبت گذشته را فراموش خواهند کرد. من در حکومت آینده به کسی گرایش پیدا خواهم کرد که منافع ایران و ایرانی را سرلوحه کار خود قرار دهد. از انگلیس و فرانسه و روسیه آمریکا و ... در چهارچوب منافع ملی استفاده کند ولی به طرف مسکو و لندن و واشنگتن غش نکند. آینده خاورمیانه با ثبات از مسیر ایران می گذرد. منفعت اقتصادی، سیاسی و امنیتی غرب در ایران باثبات است.

ناشناس گفت...

رسانه های رژیم به عمد خبری را منتشر کرده اند با این مضمون که خامنه ای دستور واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش را صادر کرده. گوینده خبر هم فرمانده ارتش انتخاب شده تا هدف خامنه ای "خدا پسندانه تر" و "مردم پسند تر" جلوه داده شود.

اما پشت پرده این دستور چیست و چه هدفی از آن بلافاصله بعد از اعتراضات دی 96 دنبال میشود؟
همانطور که ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط خامنه ای جهت واگذاری شرکت های حکومتی به "مردم" در نهایت به واگذاری این شرکت ها با قیمت های باورنکردنی ارزان و مفت به "سرداران سپاه" ختم شد این دستور نیز به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد.

اما پشت پرده این دستور اینست که سپاهیان خواهان دست بازتر و نظارت کمتر نهادهای حکومتی مربوطه همچون اطلاعات سپاه و ارتش در کارهای اقتصادی خود هستند از این رو در پوشش واگذاری این بنگاه های پرسود اقتصادی به "مردم"، در واقعیت این بنگاه ها به "سرداران بازنشسته سپاه" یا "مرتبطان معتمد سپاه" به عنوان "بخش خصوصی" و کاملا رها از نظارت های دولتی واگذار خواهند شد.

هدف دیگر سرداران سپاه اینست که بتوانند دور از نهادهای نظارتی بالادستی بتوانند راحت تر سود و منافع و پول های حاصل را به جاهای امنی انتقال دهند. منظور از جای امن می تواند عمدتا حساب های مخفی خارج از کشور باشد تا در روز مبادا بتوانند خود را همراه با پولها از مهلکه برهانند. این موضوع بویژه پس از وقایع دی ماه 96 اهمیت مضاعفی برای این سرداران سپاه که احساس خطر کرده اند،‌ پیدا کرده است.

و در نهایت هدف نهایی این حرکت همان است که دلقک اشاره کرد. در صورتیکه حکومت بتواند تا سال 1400 دوام بیاورد و خبری از جنبش های مردمی نشود و خامنه ای هم زنده بماند، سرداران می خواهند زمینه را مساعد کنند برای انتقال قدرت به نظامیان و به حاشیه راندن آخوندها در پوشش یک حرکت اصلاح طلبانه و ظاهرا مدرن. ولی همانطور که دکتر رنانی گفتند حکومت نظامیان ایدئولوژیک در ایران که هیچ بویی از مدرنیسم و علوم و فنون پیشرفته و کارامدی و دلسوزی برای منافع ملی نبرده اند، برخلاف حکومت های نظامی سکولار که غالبا عملگرایی بر اساس منافع ملی را در پیش گرفته اند و درجه ای از کارامدی را در طول تاریخ نشان دادند نتیجه ای جز اختناق کامل،‌ حکومت نظامی،‌ غارت دیوانه وار منابع ملی و کشتار و سرکوب مردم نخواهد داشت.

ناشناس گفت...

ناشناس گرامی در جواب اینکه می فرمایید دلقک بخش عمده ای از توان تحلیلش را از دست داده است. من فکر می کنم اشاره دلقک به لندن نشینان تحلیل کاملا بجایی است. اگر کمی دقیق تر به قضایا نگاه کنیم وزیر امور خارجه لندن چند وقت پیش به ایران آمد ولی بعدش رفت و مسایلی که خودتان می دانید... بنظر شما این ارتباطی به لندن نشینان ندارد؟ همینطور قبل از عید امسال سفیر لندن در تهران چند روز به لندن رفت و مجددا برگشت و می دانیم که ایشان برای صرف چای به لندن نرفته است. بنظر من سرنخ را دلقک بخوبی به ما می دهد و این ما هستیم که باید آنها را کشف کنیم. لندن نشینان از نظر من یک سر نخ است که دلقک به ما می دهد. اگر برای شما مسخره است دلیل نمی شود که توان تحلیل دلقک را زیر سوال ببرید. وبلاگ دلقک را چنانچه از اول بخوانید متوجه می شوید که دلقک خطر لندن نشینان را قبلا هم بصورت های دیگری مطرح کرده اند و این نشان می دهد(آنجایی که می گوید من بهار عربی را به زمستان انگلیسی ترجیح میدهم) که توان تحلیل ایشان بسیار هم بالا است. اتفاقا این اتفاقات اولین پیش بینی درست او نیست. نه دوست عزیز مشکل از تحلیل نیست خواننده باید هوشیار باشد.

ناشناس گفت...

"ناشناس گرامی در جواب اینکه می فرمایید دلقک بخش عمده ای از توان تحلیلش را از دست داده است. "

اگر شمافکر میکنید مشکل در «دقت» است:

اولا من در انجا یک تحلیل خاص را نقد کردم (اینکه نمایش فسادستیزی فایده ای برای ج.ا. داشته باشد).
ثانیا من این طور شروع کردم: «ظاهر امر این است» (و نه «ظاهرا»)، یعنی این احتمال را هم دادم که دلقک عمدا به ج. ا. گرای اشتباه داده باشد.
ثالثا اگر من دلقک را یک سر و گردن بالاتر از اکثرتحلیل گران نمیدیدم وقتم رااینجا تلف نمیکردم.
نهایاتا (و از همه مهمتر) مشکل اصلی ضعف تحلیل دلقک یا من نیست، بلکه اینکه چالشهای روبروی ما انقدر پیچیده هستند که ارائه راه حلشان نه در توان دلقک است، نه ترامپ و نه ملکه انگلیس.

تفاوت دیدگاه من وشما هم ریشه در این دارد که من به خاطر سابقه علمی ام و روابطی که دارم این گمان را ندارم که جایی در غرب یک نیروی افسانه ای وجود دارد که کشور ما را میگرداند. اینها فقط حرفه ای تر و با توان بالاترمنافع خودشان را دنبال میکنند. مشکلات کشورما (مثل خیلی جاهای دیگر) ساختاری است و تنها با تعویض افراد در مقامات قابل حل نیست. اگر مردم ما بالاخره متوجه بشوند که خودشان باید مسئولیت بپذیرند و حاکمان و خارجیها و... را بیش ازحد جدی نگیرند خودش قدم مهمی است.

ناشناس گفت...

خداییش کارت خیلی درسته دلقک ، کاش ادامه میدادی