۱۳۹۶ دی ۷, پنجشنبه

تظاهرات تازه آغاز شدۀ ملی؛ هردو جناح حکومت را با هم بروی پل برد!

 Image result for ‫محمود احمدی نژاد‬‎

مقدمه: این روزها قطعاً روز عروسی من هم است که هرچه در صحنه می آید نشانه های دقیق و پررنگیست که من از سالها تا ماهها پیش گفته ام. مثل روزهایی که دنبال احمدینژاد می رفتم با فاصله و تحقیقاً همه نهیم میکردند. یا مثل زمانی که می گفتم تشدید تنش در داخل هیئت حاکمه تنها راه درست استحالۀ منجر به فروپاشی است و نباید به اصلاح نظام بسوی "کارآمدی؛ نه دل بست و نه فریب خورد" - وقتی هم اصرار اصلاحطلبان را در این آدرس عوضی می دیدم تنها گزینۀ ناگزیرم محمدباقر قالیباف بود و بس - مشکل من این است که مثل تیپ غالب بازنشستگان - البته خیلی از روشنفکران هم - قادر به تکرار حرف - بخوان خاطره - گذشته ام نیستم هر روز و هرشب در پارک و در پای کرسی. من حتی قادر به تکرار هر آنچه در امروز در توئیتر نوشته ام نیستم تا چه رسد به تکرار حرف های بنیادینی که در سال های عمر سیرکم نوشته ام. زیرا همیشه فکر می کنم که مخاطبانم هر آنچه گفته ام را می دانند و بیاد دارند و آزرده می شوند از تکرار دانسته های قبلیشان. اما واقعیت این است که بغیر از انگشت شماری از شما که با من و با تغذیۀ من رشد کرده و جلو آمده اید دیگران در همان مغز صفر کیلومترشان مرا ارزیابی؛ و مورد داوری پوچ و مزخرفشان قرار می دهند. اما چه باک. خواهم نوشت از همان امیدی که در پست قبلی نوشتم و تنها امید هم است و شما نا امید شدید. البته شخص من هم سرعت پیشروی فضای جسارت تزریقی جدیدی را که محمود احمدی نژاد و سعید زیباکلام ها در پسش به جامعه کردند با تحرکشان اینقدر سریع پیش بینی نمی کردم.

می گویند مردم را حزب اللهی ها سازمان دادند و علیه روحانی به خیابان های مشهد و نیشابور و شاهرود و ... کشیدند. در حالیکه شعارهای جمعیت نشان از توفیق سازماندهندگانشان نداشت و ندارد. در پاسخ امید حسینی معروف علت "هم اینور و هم آنور رژیمی ها تظاهرات امروز را هم استقبال کرده اند و هم محکوم کرده اند" را هم اینطور دادم: 

معلوم میشود که دارد بحمدالله اینور و آنور جمع می شود و داریم می شویم یک ملت یک کنسرت یک زیبایی یک زندگی یک دوستت دارم".

 گفته بودم با تأکید که در جمهوری اسلامی خامنه ای فقط احمدینژاد است که می تواند او را به پاسخگویی وادارد و ببرد روی پل صراط مستقیم. و دیدیم که درست گفته بودم و خامنه ای مجبور از واکنش شد و این تازه از سرآغاز سحر است و نه نتایج آن. همین ساعت هم اگر احمدینژاد را سربه نیست کنند بازهم نگران نیستم زیرا غولی را که احمدی نژاد از بیت رهبری بیرون کشید هیچ آیت اللهی - از جمله خامنه ای - نخواهند توانست دوباره بچراغ عمر نکبت حکومتشان برگرداند. چون احمدی نژاد خاتمی و هاشمی نیست و او مثل خوره پایه های مشروعیت روحانیت در نزد حزب اللهی ها و محرومان را خواهد جوید و هرروز تنک تر خواهد کرد. و مگر یادتان رفته که گفته ام در مثال های متعدد که ایدئولوژی یک موم نیست که بتوان خمش کرد برای عبور. بلکه اسلام سیاسی متحجر هسته ای متراکم - از جهل و خرافات مردم - دارد در هستۀ مرکزیش (روحانیت) که فقط با چکش کاری مدام و تراشیدن از قطر هسته باید به روز رساخیز شکستن و فروریختن اش رسید. و اینکه با قیام احمدی نژاد آن آخرین کندن از قطر هسته فرارسیده و اگر ذهن تودۀ سبز 88 توسط فریب اصلاحطلبان - بجای خامنه ای احمدینژاد را مقصر نشاندند - مصادره نشده بود و امروز می رفتند پشت احمدینژاد چه بسا خیلی زود به نتیجۀ نهایی هم میرسیدیم. آنچه که قطعی است. حتی اگر احمدی نژاد خودش هم قصد صعود مجدد در صحنۀ سیاسی جمهوری اسلامی را داشته باشد بیجهت وحشت نکنیم. زیرا یک میلیون درصد مطمئنم که این جمهوری اسلامی محال قطعیست که دوباره ریاست جمهوری احمدینژاد را بخودش ببیند. اگر اصلاحطلبان فاسد - هم سیاسی همه و هم اقتصادی برخی - لقلقۀ زبان گرفته اند از تزریق "هراس از پوپولیسم" وقعی نگذاریم به مزخرف گویی شان. زیرا حتی اگر یک ده هزارم درصد هم به پوپولیسم تازه ای برسیم و پوپولیسم رنگ سیاه سیاست باشد - که نیست - بازهم مگر بالاتر از سیاهی رنگی هست که وضع اکنون جامعۀ ماست.

تظاهرات امروز در چند شهر کشور قطعاً مقدمۀ یک انقلاب سراسری نیست و اگر قطعاً که گفتم یکهزارم درصد هم سوراخ باشد امیدوارم که بوقوع نپیوندد. زیرا چنین حرکتی حتماً با خشونت همراه خواهد شد و فروپاشی یکبارۀ حکومت مرکزی همیشه زیانبار بودو و خواهد بود. هنوز هم در ابتدای جنینی هستیم و حدس و پیش بینی سمت و سوی آینده کاری نشدنیست از نظر عقلی. اما من امیدوارم و فکر میکنم که این حرکت با تداوم هر از چندی در شهرها و مناطقی تکرار خواهد شد و حکومت را وادار به برخی تصحیح رفتارها خواهد کرد که خوب خواهد بود. مثلاً حتی اگر این اعتراضات بسقوط دولت روحانی - و نه حکومت - منجر بشود نتیجۀ خوبیست. زیرا همانطور که می دانید اوضاع اقتصادی از بنیه خراب است و تغییر دولت ها هم چاره ساز نیست. لذا سقوط دولت بمعنای روی کار آمدن دولت تندروتر نیست از جنبۀ حاکمیتی. بلکه حاکمیت ناگزیر اولاً برخی گشایش ها را خواهد داد و حدس میزنم که موج بزرگی از دستگیری های فساد در دیوان اداری دولت و دیگر قوا - حتی در دیوان خامنه ای - اتفاق بیفتد. من این را البته ناشی از فقط تظاهرات نمی دانم و همانطور که گفتم این بیشتر ناشی از انشعاب جدید در بین اطرافیان خامنه ای خواهد بود بخاطر زلزله ای که احمدی نژاد باعثش شد و چون اتوریتۀ حکومت با ضریب حداکثری تضعیف شده هرنوع توسل به سرکوب هم - جز اگر بسوی اعتراضات خشن برویم - قابل توسل نخواهد بود. هول هولکی نوشتم اگر جافتادگی استدلالی داشت انشاء الله درکامنتدانی توضیح بهتری خواهم داد. یا...هو

 این را هم در تکمله بگویم که مستندی که بی بی سی از مهاجران ایرانی به غرب درحال پخش بجای صفحۀ 2 آخر هفته است. اگر هم تصادفی باشد تصادف معنا داریست. و چه کسی نمی داند که انگلیسی ها معمولاً تصادف نمیکنند.

۵۶ نظر:

روشنگر گفت...

تیمسار جان

البته همه ما انسانیم و جایزالخطا و امیدوارم من اشتباه کرده باشم و شما از قماش آن دسته معلوم الحال که به درستی اصلاح طلبشان خطاب نمودیب نباشید و من فقظ اشارتی چند به برخی از گردن فرازانشان کردم وگرنه تعداد این جماعت اصلاح طلب خارج نشین حافظ منافع حکومت بسیار بیشتر از اینهاست. پس خدا کناد من و امثال من در اشتباه باشیم و شما جدا از آن جماعت باشید.
اما بعد...
این جماعت را نه از آن جهت که فحش دهنده نیستند و مواضع قاطع و تند پادحکومتی ندارند، وطن فروش می دانیم بلکه از جهات دیگری است
اما ماموریت الهی من را شما به طنز و تمسخر گفتی حال آنکه واقعیت هم این است . من یک بنده ناچیز خداوند هستم و در حد توان خودم سعی در ارشاد دیگران دارم و از این جهت هر کسی می تواند مامور الهی باشد و به سوی خدا دعوت کند بی آنکه پیامبر باشد.
اما در مورد : موافق وضع موجود بودن از جنبه مذهبی
خیر. متاسفانه باورپذیر نیست برای مردم که کسی مخالف این نظام باشد ولی در عین حال موافق دین و مذهب باشد و من از همین گروهم که تعدادشان بسیار اندک است. به هر حال ما هم به هیچ وجه موافق وضع موجود از جنبه مذهبی نیستیم زیرا وضع موجود جامعه نتیجه کارهای اجراکنندگان و مدعیان اسلام است نه خود اسلام کما اینکه اسلام تشکیل هر نوع حکومتی به نام اسلام را نفی کرده و مساوی با کفر دانسته . یا حق

ناشناس گفت...

واقعا عجب موج سواری هستی. تو پست یکی مونده به الان میگفتی فشار اقتصادی عامل محرک خیزش ملت علیه حاکمیت نیست اونوقت الان میکی از قبل خیزش مردم رو تو تحلیلات پیش بینی کردی؟
امیدوارم حداقل به اصل آزادی بیان معتقد باشی و کامنت من رو منتشر کنی!

ذوب در سیرک گفت...

اصلا باعث و بانی این تحرکات جناب تیمسار بوده، بنده بشهادت هشت سال مطالعه پستها و تحلیل های وزین و سنگین ایشون عرض میکنم! ای دلقک زیادت سایه ات و استدام فکرت را از خداوند مسالت داریم تا بجای ما هم حضرت عالی فکر کنید، ما را چه به فکر کردن در حضور حضرت شما!؟

Dalghak.Irani گفت...

روشنگر اولاً که ایرانیان مذهبی مخالف جمهوری اسلامی اکثریت مطلقند. اما اغلب از توسل و توجه به ادبیات مذهبی در هنگام اظهار نظر پرهیز می کنند که باعث خلط مبحث نشود و سخن در جای اصلی خود دیده شود.

آن نام هایی را هم که ردیف کرده بودی حداقل اکثریت قریب به اتفاق شان از خود من بیشتر هزینه داده اند در همین جمهوری اسلامی اعم از زندان و تبعید شما را نمی دانم. البته اگر معتقد به "ملاک حال فعلی افراد است" امام خمینی باشی حق داری که گذشتۀ رنجبارشان را نادیده بگیری. اما من چون مورد مصرف آن حرف خمینی را مخصوص دوران انقلابی و برای صیانت از خادمان مردم در دورۀ شاه بود لذا هرنوع استفاده از آن در غیر موقعیت زمانی خودش قبول ندارم. البته همۀ ما می توانیم هم متفاوت باشیم و هم در طول زمان تغییر پیدا کنیم. اما غیر از این من مخالفان خودم را نه وطن فروش و نه نفهم و نه مزدور و نه هیچ چیز دیگر نمی دانم. حتی نظرات آنان را غلط هم نمی دانم زیرا من مگر علم غیب دارم که بگویم این است و غیر از این نیست. و ممکن است فلان اصلاح طلب واقع بین تر از من باشد. همانطور که من هم بطور مستمر و در بازه های زمانی مختلف انتخاب های مختلف کرده ام بعنوان ابزار رسیدن بهدف. خلاصه تنها امر پذیرفته شده گفتگوی محترم است و ارائۀ منطق و استدلال برای تفکر خود. بقیه مردود است قطعاً. یا...هو

اصلاح طلب دوم خردادی گفت...

......
بنده به عنوان یک فرد وفادار به جناب آقای شیخ حسن روحانی (فرمانده کنونی جریان اصلاحات) و نیز ضمن ابراز ارادت به بیت مکرم حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی (نظریه پرداز اصلاحات)، عارضم که:
ضمن محکوم کردن تحرکات گروه های گوناگون مردم جو زده ایران، بنده اعلام می دارم که همانطور که صدها بارگفته ام، تنها راه نجات ایران را حرف شنوی و فرمان پذیری از جناب شیخ حسن روحانی و حجت السلام خاتمی و بیت آیت الله هاشمی رفسجانی دانسته و می دانم.

هم اکنون بیش از بیست سال از واقعه تاریخی دوم خرداد ۱۳۷۶ می گذرد. تمام آنچه که الآن داریم چیزی نیست جز برکات و فواید جنبش نخبگان دوم خردادی. و حالا ما داریم به تدریج به آثار حکیمانه تصمیمات حجت الاسلام سید محمد خاتمی، مرحوم آیت الله رفسجانی و شیخ حسن روحانی را درک می کنیم و طعم شیرین اصلاحات را می چشیم.

بنابراین ما اصلاح طلبان همچون کوهی استوار در مقابل ملت جو زده خواهیم ایستاد و هرگز اجازه نخواهیم داد که عوام الناس و مردم کوچه و بازار ، کشور عزیزمان را ویران کنند.

درود بر روحانی
سلام بر خاتمی
هزاران آفرین بر هاشمی رفسنجانی
زنده باد دوم خرداد
زنده باد اعتدال و اصلاحات
..........

ناشناس گفت...

به دوستانی که زمینه لازم را دارند و/ یا خود را مستعد میدانند پیشنهاد میکنم بخشی از وقتشان را صرف طراحی و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی تاثیرحرکتهای مردمی کنند. منظور فقط کپی برداری از تاکتیکهای شناخته شده (به شیوه دانشجویان ایرانی:-) نیست، سعی کنیم تمام داده های اصلی را در کانتکست فعلی در نظر بگیریم و نواوری داشته باشیم. به عنوان مثال مفید است که راهکارهای ما از نوع «روباز» باشد، یعنی انتشارشان کارکردشان را مختل نکند. من این را کاملاجدی به عنوان یک چالش پژوهشی در مقوله operations research مطرح میکنم، اگر زمانی وجایی وجود داشته باشد که کار اکادمیک ما بتواند واقعا تا ثیرگذار باشد اکنون و اینجا است...

ناشناس گفت...

آفرین به مردمی که همه را از جایشان تکان میدهند و به تجدید نظر فرا می‌خوانند.امیدوارم حالتان پس از این وقایع بهتر شده باشد.
به کم وکسریهای تحلیلتان نمیپردازم چون عذر عجله نگاری موجه است لذا دغدغه‌ام را مینویسم و تمام میکنم.
یک تحلیل صحیح اگر راه‌حل مناسب،درست،عملی و روش دقیقی برای پیاده‌سازی نداشته باشد میتواند به اشتباهات استراتژیک وحشتناکی ختم شود.«مثلا درک مجاهدین از ماهیت نظام از روز اول صحیح بود اما روششان خطا و این اشتباه برای همیشه آنها را در تاریخ ایران بدنام کرد. یا حزب توده معتقد بود که آخوندها آبشان با به قول خودشان سرمایه‌داری در یک جوب نمیرود و لابد شما آن مصاحبه‌های دردناک احسان طبری را به یاد دارید،.مثال غیرایرانیش هم جنبش دموکراسی‌خواهی سوریها بود که با عمل نظامی و شرافتمندانه ارتش آزاد به ناکجاآباد رفت» مهمترین موضوع امروز جامعه ما هم همین است.روشهای خطایی که میتواند باز هم فاجعه‌ بیافریند احتمال وقوعشان بسیار محتمل‌تر از هر گزینه دیگری است. مثلا ورود گروههای به اصطلاح چپ و خارجه نشین میتواند همان نقشی را داشته باشد که در مثالها به آن اشاره کردم.اگر در این زمینه چاره‌ای اندیشه نشود به شما اطمینان میدهم هرچه ابعاد امید و حضور مردم بزرگتر بشود،فجایع و خطرات بزرگتری سد راه خواهند شد.
ضمن اینکه از ذوق زدگی شما خوشحالم اما توقع دارم در این شرایط بیشتر از گذشته به نوشتن ادامه دهید زیرا بازدید کنندگان شما از مزیت پیگیری و کیفیت برخوردارند و اگر تعداد آنها پنجاه نفر هم باشد میتواند مفید فایده واقع شود.

ناشناس گفت...

برو بابا

ناشناس گفت...

هر اعتراضی بشود ، مستقیمأ اکیپ اصلی سردمداران حکومت را نشانه خواهد رفت و نه فقط حسن روحانی را ، مگر شما به حس توده معتقد نبودی دلقک ؟ توده آنقدر خر نیست که نفهمد مملکت گردان اصلی چه کسانی هستند.آدرس عوضی نده . اگر اغتشاش شود ، هیچکس در درون حاکمیت نخواهد توانست انرا در جهت خواسته خود مدیریت کند . امان از دست ایرانی جماعت جوگیر ، که اگر جوگیر شود ، پدر خودش را هم به سلابه خواهد کشید. خیلی هم فکر نکن که همه چیز تحت کنترل است . کار از هوش و فراست گذشته است دلقک.

اصلاح طلب دوم خردادی گفت...

...........
بنده و خانواده و بستگانم به عنوان بخشی از جریان اصلاح طلبان دوم خردادی ، بنابر فرمایشات جناب آقای شیخ حسن روحانی و حضرت حجت الاسلام سید محمد خاتمی، هرگز اجازه نخواهیم داد که یک مـشــت از عوام الناس و مردم کوچه و بازار بخواهند که با تظاهرات و اعتراض های پوشالی و پوپوپولیسمی ، راه را بر مردم سالاری دینی، سد کنند.

زنده باد دوم خرداد و زنده باد اصلاخات و اعتدال
...........

ناشناس گفت...

‍ حسین قاضیان:

آیت‌الله خامنه‌ای درست می‌گوید که «نمی‌شود که انسان یک دهه همه‌کاره‌ی کشور باشد، بعد یک دهه‌ی بعدی تبدیل بشود به مخالف‌خوان کشور». اما مشکل این است که این منطق فقط به «یک دهه» منحصر نیست و شامل «سه دهه» همه کاره‌ی کشور بودن هم می‌شود.

واقعیت این است که سه دهه‌ای است که آیت‌الله خامنه‌ای حاکم مطلق‌العنان و همه کاره‌ی کشور شده است. آقای خامنه‌ای ناخودآگاه به این موقعیت واقف است، واقف است که خود او می‌تواند مشمول عتاب و خطاب خودش باشد.

آگاهی نهفته‌ی آیت‌الله خامنه‌ای را می‌توان در لغزش فرویدی او ردیابی کرد. لغزش فرویدی در مفهوم گسترده‌ی آن اشاره به آن نوع اشتباهات گفتاری دارد که افکار و احساساتی را که فرد تمایلی به ابراز آن ندارد، آشکار می سازد. آیت‌الله خامنه‌ای می‌داند که خودش «مسوولِ» اول هر نابسامانی بوده که به خاطر نحوه‌ی اداره‌ی کشور حاصل شده است.

در سخنرانی اخیر، آقای خامنه‌ای تا می‌آید از تعبیر بنده‌ای که «مسوولِ» ... استفاده کند متوجه می‌شود که این تعبیر اول از همه گریبان سه دهه مسوولیت خودش را می‌گیرد. برای همین بلافاصله کلمه‌ی «مسوول» را می‌خورد و به جای تعبیر «مسوول» از تعبیر بنده‌ای که امکانات در اختیارم است استفاده می‌کند.

ناخودآگاه یادش می‌آید که در همه‌ی این سه دهه تلاش کرده خودش را از «مسوولیت» (و دنباله‌ی منطقی آن، یعنی «پاسخگویی») مبرا کند و در نقش «مطالبه‌گر» و «مدعی» ظاهر شود. اگر او بالاترین اختیارات (و امکانات) را در اختیار نداشت، اختیار کردن این موضع از او پذیرفته بود، اما چه می‌شود کرد که خود او بیشترین اختیارات و کمترین مسوولیت (یا همان پاسخگویی)‌ را داشته و دارد.

شاید به همین دلیل آیت‌الله خامنه‌ای همواره سعی کرده است به سوی سنگر «مطالبه‌گری» بگریزد و از زیر بار مسوولیت‌‌هایش شانه خالی کند. اما این لغزش فرویدی می‌تواند نشان دهد که خودش هم در پس و پشت ذهنش می‌داند که چه کسی چه بر سر کشور آورده است.

ناشناس گفت...

دلقک تو یا فقط تا جلوی بینی ات را میتوانی ببینی یا اتفاقا همه چیز را می بینی اما به عمد قصد به انحراف کشاندن حقیقت رو داری.

اگر به عمد داری اینکار را میکنی بدان که تمام نظرها و افکارت که در تمام این سالها در وبلاگت تبلیغ کرده ای شکست خورده. البته نه اینکه افکارت اشتباه یا غیرقابل اجرا بوده بلکه چون حکومت اجازه تاثیرگذاری چنان افکاری را نداده است. حکومت اصلاح ناپذیر و تحول ناپذیر است. استحاله از درون در مورد حکومت جمهوری اسلامی تنها مانند یک جوک بی مزه میماند. جمهوری اسلامی آنقدر در به گند کشیدن مملکت و غارت و چپاول اموال مردم اصرار و سماجت خواهد کرد که روزی ناگهان با موج های عظیم خشم مردمی خود را روبرو خواهد دید.

مردم تمام فرصت های ممکن رو به جمهوری اسلامی دادند. هم به اصلاح طلبان هم به اصول گرایان و هم اعتدال گرایان فرصت دادند اما جواب اعتماد و مهربانی و صبر و تحمل مردم، سیلی و تودهنی ناجوانمردانه از این رانت خواران و فاسدان بود. جواب اعتماد مردم به روحانی، بالاکشیدن سپرده ها و سرمایه های شان، گران شدن نان و تخم مرغ و گرسنه ماندن فرزندان شان و تنها رها شدن در ویرانه ها پس از زلزله بود. جواب این مردم، زدن از شکم مردم و پر کردن شکم و جیب سرداران سپاه بود.

تزهایی مانند استحاله از درون در مورد حکومت های خشن و خون ریز شرقی، بیش از حد آبکی و غیرقابل اجرا هستند اینجور تزها بیشتر در اروپا و آمریکا جواب میدهد نه در شرق و آنهم در حکومتی الهی که کشتن و خون ریختن و سرکوب رو به راحتی با دستورات خدا و پیغمبر توجیه میکند. در شرق خشونت تنها با خشونت و خون تنها با خون قابل پاک شدن هست. نمونه هایی مانند هند و گاندی هم فقط به این دلیل جواب دادند که طرف حساب شان یک حکومت اروپایی (بریتانیا) بود.

تمام اتفاقات حال حاضر ایران، نارضایتی های گسترده مردم، فروپاشی اقتصادی و به خیابان آمدن های پیاپی در اقصی نقاط کشور قطعات پازلی هستند که به خوبی و به ترتیب در حال جور شدن هستند و تنها یک کور مادرزاد یا کسی که خود را به خواب زده نمی تواند سرانجام این حکومت را ببیند.

فرهاد گفت...

در جواب به اصلاح طلب دوم خردادی:
عزیزجان نه حنای اصلاح طلبی و نه هیچ حنای دیگه ای اون رنگی رو داره که باهاش سر مردم رو شیره بمالید و نه تو و امثال تو میتونن جلوی دریای ملت رو بگیرن. بیخودی خودت را خراب نکن و با خواست ملت همراه شو عزیز.

ناشناس گفت...

دلقک جان به استان وشهرها نگاه کن نمایش مخالفان روحانی برای به زیر کشیدن دولت فکر می کنی با ادامه یک دولت ضد فساد می آید یا برعکس آیا از موتلفه وترور دمکراسی پدید امد گیریم همه مردم هم بودند زیر هر علمی نباید رفت

Dalghak.Irani گفت...

توئیت دیشبم:
#پاسخ_احمدینژاد_به_خامنه_ای
وزیر اطلاعات را نتوانستم تغییر بدهم.
معاون وزیر قاچاقچی لوازم آرایش را نتوانستم برکنار کنم.
محمولۀ کانتینرها -تحت عنوان سرّی - را نگذاشتند بازدید کنم.
من مثلاً رییس جمهور بودم.
کدام مسئولیت! با کدام اختیار!
چرا و چگونه باید #پاسخگو باشم!

Dalghak.Irani گفت...

دو توئیت امروزم که میتواند بخشی از پاسخ کامنت ها هم باشد:

انقلابی ها و ضد انقلابی های جدید؛ لطفاً هول نشوید: نه از انقلاب جدید خبری است و نه ضرورتی برای اینهمه تلاش ضدانقلاب جدید جهت بسکوت کشاندن درد مردم. کمی از "درد مشترک 40 ساله" بیرون ریخته که هم فال هیجان است و هم تماشای ظرفیت اصلاح نظام. شما هم خودت را ناراحت نشو!

انقلاب و ضدانقلاب جدید توئیتری چنان عبوس و جدی درحال رهبری توده ها هستند که هرکی ندونه فکر میکنه اینها همه چگواراها و نلسون ماندلاهای ایرانند که اینترنت حقشان را خورده. پدرجان با لبخند هم میشود انقلاب کرد؛ مگرما غیر از شادی - رَنگ ورِنگ و کنسرت و زندگی - چیز بیشتری میخواهیم؟!

ناشناس گفت...

واقعا خیلی شرایط پیچیدست و خیلی سخته که بخوای الان تحلیل کنی و پیش بینی کنی. به نظرم تغریبا هیچکس بر روند اتفاقات کنترل و تاثیر چشمگیری نداره و همه عوامل دارن فی البداهه اقدام میکنن و با حسشون جلو میرن. من به شخصه نظرم اینه که یکم زیادی طراحی شده به نظر میاد این اتفاقات و میتونه کودتای بخش نظامی حکومت علیه روحانیت باشه. و شاید یک سری باج هایی هم به مردم داده بشه تا هم اونا فعلا چند سالی راضی بمونن و هم نظامیا سر قدرت بمونن و حتی بیشتر قدرت بگیرن.

ارادتمند
مازیار.

Dalghak.Irani گفت...

ضمناً اسپمرها و مأموران و معذوران زیاد کامنت فحش های رکیک و تهدید فیزیکی میدهند و عرض خود می برند و زحمت حذف مرا زیاد می کنند. لطفاً نکنند چون قبلاً آزموده اند که من هم فحشخورم ملس است و هم روئین تنی ام. بارک الله اراذل و اوباش عزیز! یا...هو

ناشناس گفت...

دوستان جهت هر جنبش و اعتراض و یا انقلاب حتما به نظر موافق جناب دلقک نیاز است! ظاهرا ایشان نظر مخالف دارند پس به خانه هایتان برگردید و احیاناً اگر نان سر سفره ندارید بجایش به بچه های گرسنه تان لبخند بزنید و ترجیحا با یه آهنگ شاد برایشان قر کمر بیایید! نیاز امروز ما شادی است گور بابای نان!!!

ناشناس گفت...

دلقک حسابی از توده عقب موندی

ناشناس گفت...

دلقک تو نبودی همین یکی دو پست قبلی میگفتی مردم در مقابل سرکوب حکومت به مذهب و خرافات پناه میبرن. چند روز نشده کاملا مشخص شد که تحلیلت سرتا پا غلط بوده. دیگه افرادی مثل شما که مردم رو از انقلاب و تجزیه و ناامنی میترسوندن کاملا بی اعتبار شدن. کارد به استخوان رسیده و طرفداران مخفی حکومت از جمله خود شما و اصلاح طلبان سوپاپ اطمینان نمیتونید جلوی خشم مردم رو بگیرید. دیگه "تکرار میکنم" ها هم اثری نخواهد داشت. فکر میکنی مردمی که از روحانی و جهانگیری و خاتمی عبور کردن به چرندیات یک طرفدار احمدی نژاد و قالیباف گوش میدن. بیخود سعی نکن حکومت رو مسلط و حاکم نشون بدی پایه های حکومت سست شده و تنها با یک حرکت جانانه فرو خواهد ریخت. شما برو دنبال حال کردنت تو لندن و لس آنجلس. این همه خایه مال رژیم داریم شما دیگه به اونها اضافه نشو.

ناشناس گفت...

چون دلقک اخیرا نوشته بود که حوصله او برای تکرار مکررا ت محدود است فکر کردم با کسب اجازه چند مورد راخلاصه و مفهوم برای مهمانان تازه سیرک توضیح دهم، اگر دلقک حوصله کرد میتواند تصحیح یا تکمیل کند.

- دراین سیرک خود را برای شگردهای محیرالعقول هم اماده کنید، وگرنه دچار سوء تفاهم میشوید. شمااینجا روزنامه کیهان یا شرق را نمیخوانید. بسیاری از نظر دهندگان اخیر (با نیت خیر) به جنگ دشمن خیالی رفته اند.

- هنرمندان این سیرک انقدر مبتدی نیستندکه هیچگاه تصور کرده باشند که مثلا چند دوره دولتهایی مانند روحانی میتوانند با «اصلاحات» تدریجی ما را به هدف برسانند، بلکه برعکس ما به بازیگران درون نظام به چشم افراد مبتدی نگاه میکنیم. انقدر دلواپس نباشید که ما داریم از کسی بازی میخوریم.

- در میان ما ظریفانی هم هستند که سبک خودشان را دارند (مثل اصلاحطلب دوم خردادی). این مطالب را (با هر نیتی که نوشته شده اند) در ستون طنزتصور کنید تاخرسند شوید.

- سعی کنید گاهی هم روی یک مسئله تمرکز کنید. ایا شما در عمرتان هیچ پروژه ای انجام نداده اید؟ وقتی شما مثلا یک پروژه علمی یا فنی دارید سعی میکنید همان پروژه را به نحو احسن انجام بدهید، نه اینکه تمام مسائل بنیادی ریاضی یا فیزیک یا ... راحل کنید. وقتی ما در مورد سازماندهی و اثرگذاری یک عملیات بحث میکنیم این ادعا را نداریم که طرح جامع نجات ایران یا رستگاری بشریت را ارائه میکنیم.

Dalghak.Irani گفت...

این توئیت ها هم اینجا باشد ضرر ندارد:

1
نقدترین بهرۀ اعتراضات مردمی - اکنون در جریان - حال گیری حسابی از حماسۀ 9 دی خامنه ایست. این بهرۀ بسیار زیاد بزرگیست. زیرا نشان از پایان اتوریتۀ روحانیت و خامنه ایست.
2
به ایرانی بودنم افتخار میکنم. چرا؟
چون مردم معترض رضا شاه دور را انتخاب کرده اند بجای محمدرضا شاه نزدیک. تا بگویند که ما همان انقلابی های برضد شاه هستیم. نه ضدانقلاب هستیم و نه از بیرون دستور گرفتیم. حرف مردم اینست: انقلاب قبلی ما را روحانیت دزدید. یا...هو
3
من خودم زیر دست مردمم لطفاً سوء تفاهم نشود. اما:
تنها فکری که بنظرم درست است تا فردا اینست که معترضان اجازه ندهند حکومت تظاهراتی بنام 9 دی سازماندهی و اجرا کنند. فرمول ساده است: هرجا آنها تجمع کردند معترضان هم باشند. ببخشید.
4
جوگیری خودم را میفهمم. اما از جوگیری سیاستمداران حرفه ای که خودشان را آلترناتیو هم پُز میدهند در عجبم. در جنبش سبز گزنکرده پاره شده ها چرا عبرت نمیگیرند. ما هنوز نتوانسته ایم قیام ملی را ترند اینترنت فارسی کنیم. شما در حال برپایی کدامین جشن ها در میادین غرب هستید!

Dalghak.Irani گفت...

تا حالا هیچ مربی بزرگ وموفق فوتبال در دنیا دیده اید که در برابر خبرنگاران و سماجت های پی در پی شان جز از کلیشۀ "من فقط به بازی بعد فکرمیکنم" استفاده نکند. پاسخ من به دشمنان ابله و دوستان بی تجربه این است که من همیشه یک سرمربی فوتبال بوده ام در طول سالیان با شما و کماکان "به بازی بعد فکر می کنم" باقی خواهم ماند. یا...هو

ناشناس گفت...

چند مورد دیگر را نیز بنده در ادامه گفته های ناشناس عزیز خطاب به خوانندگان تازه وارد به سیرک دلقک ایرانی اضافه میکنم!

-اگر مشکل فشار خون و تپش قلب دارید، قبل از خواندن مطالب سیرک آبنبات نعنایی گوشه لپتان قراردهید تا فشار خونتان را کنترل کنید

- در بخش کامنت دانی گاهی اوقات ممکن است تعفن حاصل از برخی کامنت ها در تنفستان تاثیر منفی بگذارد، در این شرایط می‌توانید از ماسک اکسیژن تعبیه شده در بالای سرتان استفاده کنید

- در صورت احساس عدم امنیت از تیکه های جنسی مشمئز کننده که گاها اینجا میشنوید، میتوانید از درب های جلو و عقب سیرک بصورت کاملا خونسرد خارج شوید

- ما اهالی سیرک لحظات خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم

خلبان جیمبو از اهالی محترم سیرک

ناشناس گفت...

جناب دلقک.
مردم اگر بخواهند اعتراض مدنی داشته باشند که تخریب سرمایه ملی در بر نداشته باشد، موثر باشد و مردم کمترین آسیب را ببیند؛ چه راهکاری ارائه می دهید؟
نظر من این است که در یک ساعت خاص، رانندگان بوق ماشین خود را به صدا درآورند. اثر روانی فوق العاده ای دارد.تزلزل در حاکمیت و بالا رفتن اعتماد به نفس نزد آزادیخواهان.

ناشناس گفت...

از خوانندگان ثابت هستم و بسیار کم نظر می دهم. با اغلب تحلیل های شما موافق هستم و خط فکری ام از شما تاثیر بسیار زیادی گرفته است. نشان به این نشان که در پاسخ به سوالات دوستان و آشنایان که علت کم آوردن روحانی و اصولگرا شدن وی را از من - که در انتخابات تبلیغ زیادی کرده بودم - می پرسیدند، ریاست جمهوری ترامپ و لزوم یکپارچگی داخلی را دلیل می دانستم - که دیدم شما هم تقریباْ همین نظر را دارید. در مورد احمدي نژاد هم با شما موافق هستم. برای ایجاد بحث، در دو مورد نظرم به شما نزدیک نیست:

‍۱- تجمع های اخیر را به شدت مشکوک می بینم. شروع تجمعات به صورت ناگهانی از خراسان، طرح شعارهای اولیه علیه روحانی و علی لاریجانی!!!، حمایت ضمنی علم الهدی، و عقب ماندن تلگرام از پوشش آنها - اگر خودجوش بود الان باید تلگرام محل تبلیغ می بود - نشان می دهد که اصالت این تجمع ها مشکوک است. نکته عجیب این است که تظاهرات ها از نظر تعداد افراد بسیار کم ولی در تعداد شهرهای زیادی برگزار می شوند. به نظرم این ها یا الف) شروع یک بازی خطرناک از سمت هسته سخت حاکمیت برای زمین زدن دولت روحانی است یا ب) صرفاْ یک تست کنترل شده امنیتی است با تخلیه انرژی مردم. شاید هم هر دو.

۲- نقش ایدئولوژی و فقه را در پا نگه داشتن حکومت را بسیار کمرنگ تر از گذشته می بینم. به نظرم آن هسته سخت مورد اشاره شما شکسته و به هسته سخت تر فساد اقتصادی رسیده ایم. آیت الله هایی که کارخانه دارند و رانت می خورند، سپاهی هایی که همه نوع بنگاه و ساختمان ها در کشور را به صورت نقد و با قیمت پایین می خرند (و دقیقاْ نمی دانیم برای چه!) و غیره در چند سال اخیر محور شده اند. به نظرم می رسد ایدئولوژی و عبوس بودن و حجاب و غیره بیشتر بهانه و فیلم و مساله فرعی است. ممکن است به کنسرت برسیم اما این فساد کشور را نابود می کند. تازه می شویم ونزوئلا.

ناشناس گفت...

از یکی شهرهای کوچک که رد می شدم، بنر تبلیغاتی دیدم که خبر از مانور شورش شهری را می داد.
بله این امکان که راهپیمایی های اخیر کنترل شده باشد، زیاد است اما به قول جهانگیری شمشیر دولبه است.به هرحال بازی دو سر باخت برای حکومت است.

ناشناس گفت...

این تظاهراتها کار خود رژیمه. تظاهرات راه انداختن که مردم رو سرکوب کنن بعدش فضا رو امنیتی کنن کشور بیفته دست سپاه.

ناشناس گفت...

دوستان شما چرا این نظام را انقدر جدی میگیرید؟ ان تصور که پشت هراتفاقی یک پروژه حساب شده وپیچیده دستگاه امنیتی است برای من جلوه ای از خرافه گرایی ایرانی است. اخر اگر این نظام عرضه انجام یک کار بی نقص را داشت ما باید نمونه اش را حداقل دریک زمینه از امور کشور می دیدیم. ایاشما حتی یک نمونه سراغ دارید؟
میپرسید پس چرا اینها هنوز سرکارند؟ خوب اینها سرمایه عظیم منابع کشور (وخرافه گرایی و صغارت پذیری ایرانی) را داشتند. بعد هم مگر تغییر نظام امری روزمره است؟ شما چند کشور در دنیا سراغ دارید که تغییر نظام موضوع روزشان باشد؟ چرا حتی در کشورهایی مثل پاکستان یا زیمبابوه نظام تغییر نمیکند؟
بیایید کمی واقعگرا وعملگرا باشیم. فعلاشرایط مناسبی فراهم شده که تغییرات اساسی راامکان پذیر میکند. حالا شما تضمین هم میخواهید که چیزی اسیب نبیند وبعد هم همه چیز گل و بلبل شود. بگذارید اب پاکی روی دستتان بریزم: حتی اگر نظام همین امشب داوطلبانه حکومت رابه شاهزاده (یا هر بنی بشری) واگذار کند مشکلات اساسی کشور به این زودیها حل نخواهد شد. ماندن این نظام هم به فروپاشی جامعه منجرخواهد شد. خودتان تصمیم بگیرید...

مانی گفت...

خیلی خوب و عالی است که کسی از اصلاح طلبان در دسترس نیست که کباده رهبری را به دوش بکشد و مردم را پراکنده و سرخورده کنند.رضا شاه هم در دسترس نیست و نوه زیادی سوسولش برای رهبری حتی خنده دار هم نیست. اما مریم خانم دارد چاقو هایش را تیز میکند به کمک سیاستمداران کج و کوله ای چون مک کین و بولتون و رودلف جولیانی و دیوانه کاخ سفید همیشه در فلوریدا و پولهای عربستان و حیله های نتانیاهو. دلهره دارم اما
خوشحالم. امیدوارم رویداد ها چنان پیش رود خوشحالم همه نامبردگان بالا را آچمز کرده و به جای خود میخکوب کنند و به آنچه میخواهند برسند.....

شاگرد تنبل ته کلاس گفت...

روحانی لایحه بودجه ۹۷ را رسانه ای کرد تا بودجه های هنگفتی که به اخوندها و موسسات بی خاصیت اختصاص داده شده بود را به قضاوت مردم بکشد و همانطور که دیدیم مردم واکنش نشان دادند و مورد استقبال روحانی هم قرار گرفت. از آن طرف همان موسسات و اخوندهای بی خاصیت برای مقابله اساسی با او، قصد داشتند پشت لوای خیزش کنترل شده مردمی در مشهد با شعارهای علیه روحانی سناریوی استیضاح شدنش را کلید بزنند در تکمیل پروژه مذکور و در ادامه میخواستند در ۹ دی در راهپیمایی فرمایشی همیشگی،شاهبیت شعارها را علیه دولت و به ضمن خودشان از دهان ملت ایران بگوش روحانی برسانند و او را با زیرکی در مقابل پابرهنگان عمدتا کم سواد نشان دهند و بکشانند که اوضاع کاملا از دستشان خارج شد!
روزهای خونینی پیش روست

ناشناس گفت...

فعلا به قول رضا پهلوی هدف تغییر حکومت و زمینه برای برپایی رفراندومی آزاد برای آینده ایران است.
بنابراین جواب مانی را که سعی دارد با زیرکی و به طور غیر مستقیم مردم را از اعتراض مدنی دلسرد کند.
گرچه مردم بسیار آگاه هستند اما جهت اطلاع مانی بگویم این آقای ببخشید سوسول اولین پرواز سولو با جنگنده خود را در سن 17 سالگی انجام داد.
اما من عاشق مرام و وطن دوستی و آگاهی سیاسی او هستم.
به هر صورت هدف اصلی را گم نمی کنیم.

لعنت بر حسود گفت...

............
لعنت بر حسـود
............
حالا که روسـای هر سـه قوه و به خصوص جناب آقای روحانی دسـت به دست هم داده و با دوستی و رفـاقــتـی گرم و صمیمانه، در حال پـیـشبـرد امـور مـمـلـکـتـی و اصلـاحـات و تـدبـیـر و امـیـد هـسـتـند، متاسفانه مخالفان اصلاح طلبان و همچنین مخالفان اعتدال گرایان، به همراه گروه هایی ار اراذل و اوباش و بخش های مختلفی از مردم کوچه و خیابان و بازار، قصد دارند که با انجام تظاهرات و راه اندازی کارناوال های گوناگون، مسیر اصلاحات و اعتدال را مسدود کنند.
............
انگیزه اصلی تظاهر کنندگان، حسادت به همکاری صمیمانه ای است که بین روسای سه قوه شکل گرفت
............


سلام بر روحانی
درود بر خاتمی

لعنت بر حسـود

ناشناس گفت...

شاگرد تنبل ته کلاس:
این ردیف های بودجه که می گویی چهل است که بوده ولی مدیایی نبود که آن را در بوته نقد مردمی قرار دهد.

سکولارمحور گفت...

به نظر من همین امثال دلقک تا کنون با مطرح کردن و طرفداری از اصلاحات این حکومت فاسد رو سر پا نگه داشتن و بهترین راه اینه که کلا بایکوت بشن و باهاشون مثل هرزنامه و ویروس رفتار بشه

ناشناس گفت...

چند سال قبل معمولا اینجور بود که همین دلقک خودمون ، دو سه بار شمارش معکوس سرنگونی نظام رو وعده داده بود ، حالا نمی دونم چی شده که مرامش !! عوض شده و غیر محسوس آب به آسیاب اونا میریزه. بقول مهاجرانی وزیر خاتمی ، جوجه رو دوباره نمی شه برگردونه به تخم مرغ. ببینیم چی میشه ، در ‌نوع و شدت ابراز احساسات ایرانیان ، هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست .

ناشناس گفت...

چی شده جیره خوار از انقلاب می ترسی ؟می ترسی خشونت بشه ؟با ناز و ادا می خوای اصلاحات کنی ؟فکر کردی با خاتمی و روحانی و ...می تونی مردم را گول بزنی ؟اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا دیگه مردم گول شما فریبکاران را نمی خورن دوران سوسول بازی شما گذشت که با ناز و عشوه خون مردم را توی شیشه کنید یا بیا توی صف مردم یا دهن گشادت را ببند تا مردم از وسط نصفت نکردن خشونت ؟اره این دفه خشونت هست دیگه با لبخند نمیایم تا حکومت کهریزک برامون تدارک ببینه دیگه از بادکنک و دستمال سبز خبری نیست این دفه هرکس سر راهمون باشه تیکه تیکه میشه می خواد اصلاح طلب باشه یا اصول گرا مردم گرسنه اند و شکم گشنه سوسول بازی نمی‌شناسه این انقلاب گرسنه هایی هست که اصلاح طلب و اصول گرا خونشون را مکیدن و با لبخند خاتمی و روحانی گولشون زدن حنای شما دیگه رنگی نداره

ناشناس گفت...

دوستان برای اینکه وقت وانرژی ما صرف جدلهای تصنعی نشود میخواهم یک بار دیگر چند نکته را یاداوری بکنم:
- تقریباتمام فعالان سیرک از ذات و ریخت این نظام متنفرهستند. اگر شما به اصلاح طلبان (ولو صادق) نقد دارید مفیدتر است که مثلا در سایت صادق زیباکلام کامنت بگذارید.
- هیجانیترین مبارز لزوما بهترین مبارز نیست. برای درک منظورمیتوانید نحوه رفتار سپاه و ارتش را در زمان جنگ بیاد بیاورید. احتمال این راهم بدهید که دلقک واقعا یک «ارتشی» با شرف است. مسلما او هم میتواند دچار خطای محاسبه شود، بخش نظرات هم برای همین بازاست.
- البته تعدادی از کامنتگذاران هم (با هر نیتی) ساز دیگری کوک کرده اند. ولی در این موارد هم «اول نگاه و سپس شلیک» کنید. مثلا دوستی که شناسه هایی مانند «اصلاح طلب دوم خردادی»
انتخاب میکند (به ظن من) یک برانداز دو اتشه است که سبک جالب خودش را دارد. برعکس هموطنی که با شناسه «مانی» مینویسد انقدر پیش شرطهای ارمانی میگذارد که مجموعه جواب در عمل تهی میشود.
- جان کلام اینکه «بین خطها هم بخوانید» وعجولانه موضع گیری نکنید. اینجا روزنامه کیهان یا شرق نیست که شما قبل ازاینکه خط اول را بخوانید بدانید که نویسنده چه هدفی را دنبال میکند.

Dalghak.Irani گفت...

و من اضافه کنم که دیدن عین واقعیت زیادی سخت و غم انگیز و دردناک است و البته ناامید کننده. تکیه بر آرزوی صرف هم فقط خوشخیالی لحظه ای است و تصویر دون کیشوتی و متوهم. همۀ تلش من این بوده و است که آرزو را سوار واقعیت کنم تا هم از تلخی اولی و هم از توهم دومی خودداری کرده و ضمن بیان درد واقعی از لحظات خوشخیالی و سرخوشی هم تهی نباشم برای: نزدیک شدن به انسان معمولی نه ابرمرد و نه بیچاره. یا...هو

ناشناس گفت...

سلام علیکم

نمی شود پیش بینی کرد این اعتراض ها به جاهای باریک می کشد یا نه چون ملت ایران پیش بینی پذیر نیستند. مانند سال 88 که بعد از چند ماه اعتراض ها از تب و تاب افتاد و مردم دیگر یادشان رفت ادامه دهند. هرچند اکنون اوضاع بسیار متفاوت از سال 88 است و نمی شود همان نسخه سال 88 را برای اکنون نیز نوشت.
یک احتمال این است که جرقه و نیرومحرکه این اعتراض ها و آشوب ها از سوی جناح غالب رژیم ( خامنه ای و سپاه) زده شده تا پروژه استیضاح و برکناری روحانی به دلیل بی کفایتی در اداره کشور و به هرج و مرج و آشوب کشیده شدن کشور در اثر ناتوانی دولت در تامین اقتصادی کشور زده شود چون حالا دیگر استیضاح روحانی و برکناری او هیچ گونه اعتراضی از سوی رای دهندگان و طرفداران پیشین او به دنبال نخواهد داشت و حتی با استقبال مردم نیز مواجه خواهد شد. سکوت جناح احمدینژاد در قبال اتفاقات روزهای اخیر هم می تواند به همین دلیل باشد و نمی خواهند وارد جنگ دو باند رقیب اصولگرا و اصلاح طلب شوند و به نوعی احمدینژاد و یارانش به توهم، خود را یاران امام زمان (عج) می دانند و وظیفه خود را تقیه و درگیر نشدن در اینگونه اتفاقات می دانند تا ظهور امام زمان. اگر این احتمال درست باشد این نقشه و برنامه ریزی از سوی جناح حاکم و شاید دست بالاتر روسیه طراحی و اجرا شده است برای در قبضه گرفتن قدرت ایران به طور کامل در ید اختیار آیت اله ها و جناح مزدور روس و کنار زدن و پاک سازی کامل نظام از مهره های متمایل به انگلیس و آمریکا یعنی حسن روحانی و به حاشیه راندن کامل جناح آمریکایی انگلیسی اصلاح طلب از بازی قدرت که وقتی به اوضاع و شرایط بسیار حساس و انفجاری منطقه و سیاست های ترامپ می نگریم این تصمیم از سوی روسیه برای یکدست کردن حاکمیت در رژیم ایران کاملا معقول و به جا است در واقع ترس روس ها از این است که با توجه کهولت سن و بیماری خامنه ای پس از مرگ او نظام به دست مهره های انگلیسی و آمریکایی ( روحانی و اصلاح طلب ها) بیفتد ترسی کاملا به جاست از این رو در زمان مرگ خامنه ای نباید در ساختار حکومت گوشه ای از قدرت به دست جناح انگلیس- آمریکا باشد و در آن هنگامه حساس باید نظام یکدست و کامل در ید قدرت جناح روسیه ( خامنه ای - سپاه) باشد تا بتوانند هرچه سریعتر رهبر بعدی را از همین جناح به جای خامنه ای بنشانند و دولت و جناح اصلاح طلب موی دماغ و مزاحم پروسه انتقال رهبری به رهبر بعدی نشوند.
اما من برخلاف کسان دیگری که ادعای پیش گویی دارند احتمال دیگری هم می دهم که اصلا اینطور نباشد و برنامه چیز دیگری باشد. الله اعلم

اصلاح طلب دوم خردادی گفت...

.........
تمام این تظاهرات ها و اعتراضات، فقط و فقط به علت حسادت برخی از مردم است، حسادت برخی از مردم به دوستی، همکاری و رفاقت صمیمانه شکل گرفته بین سران سه قوه
.........
متاسفانه بسیاری از مردم ایران، چشم دیدن اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را ندارند و به آنها حسادت می ورزند. به خصوص که مشاهده می کنند که جناب آقای حسن روحانی (فرمانده کنونی جنبش اصلاحات) توانسته همکاری های سازنده ای را با روسای دو قوه دیگر در پیش بگیرد
.........
سلام بر روحانی
درود بر خاتمی

مانی گفت...

دوستان, من تتنها و تنها آنچه را که احساس میکنم مینویسم, عقلم قد نمیدهد که برنامه بنویسم برای 80 میلیون انسان گیر افتاده در ایران. نه میخواهم و نه میتوانم شرط بگذارم و نه دوست دارم مردم را دلسرد کنم. نه رهبر کسی یا گروهی هستم و نه طرفدار کسی. از بد و بیراه های شما هم دلگیر نمیشوم میخندم متاسفانه!

علی رضا گفت...

شما جماعت دلقک اسهال طلب دیگه حرفاتون خریداری نداره
بزودی همه ارباباتونو جارو میکنیم.
فکر یه سوراخ دیگه باشین واسه نون در آوردن

ناشناس گفت...

" از بد و بیراه های شما هم دلگیر نمیشوم میخندم متاسفانه!"
جناب مانی!
با زبان بی زبانی قبلا هم به شما گفتم که:
شما لطفا مکدونالد خود در ینگه دنیا نوش جان کن.

ناشناس گفت...

در جواب به ناشناس ۹ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۵:
یک لحظه فرض کنیم جریان همین باشد که شما میگویید. در این صورت جناح روس باید به هر
قیمتی این برنامه را حداقل تا سقوط دولت روحانی پیش ببرد، جناح امریکا و انگلیس هم باید به هرقیمتی جلوی موفقیت این برنامه رابگیرد. خوب حالا تصور کنید چه نبرد فراگیری به راه خواهد افتاد. اینکه میشود خوان نعمت برای ما براندازها:-)
راستی یه چیزی یادم امد: پس چرا رییس جمهور، وزارت خارجه، سناتورها... در امریکا بلافاصله از این حرکتها حمایت کردند؟ اخ یادم رفته بود: امریکا هم از زمان ترامپ افتاده دست روسها... فقط یک سوال: پس در ایران کی با کی طرفه؟
یک چیز دیگه هم از درک من خارجه : «نظام» جمهوری اسلامی که ظاهرسازی اولین اصل دینش است نمیتوانست وقت بهتری از ایام الالله ۹ دی پیداکند تامردم درهر شهری عکسهای خامنه ای را بزیر بکشند؟
نه دوستان، ماجرا چیز دیگری است: خامنه ای دارد میمیرد و عجله دارد که جمهوری اسلامی را سرنگون کند تا لذت تکیه زدن برتخت رهبری عاید کس دیگری نشود (دیگی که برای من نجوشه...)

اما جدی: حداقل حالا درک میکنیم که چطوربعد از چهل سال هنوز نفهمیدیم کی سال ۵۷انقلاب کرد...

ناشناس گفت...

این راسته؟

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/12/30/Prominent-Iranian-reference-announces-support-to-protests.html


یا
https://goo.gl/9R8UWJ

ناشناس گفت...

این مشهور شد توی دنیا:

https://twitter.com/SKYRIDER4538/status/947241406350757888

ناشناس گفت...

اینجا میگه که سی ان ان واسه این نمیتونه در مورد ایران خبررسانی کنه ، چون یک کامیون جلوی دید سی ان ان رو گرفته:

https://twitter.com/Kali_Yuga12/status/947255403041013760

ناشناس گفت...

در جواب ناشناس ۱۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲:۴۳

شما دقت نکردید من گفتم فقط جرقه این اعتراضات توسط جناح روس زده شد ( علم الهدی و رئیسی در مشهد که نوکران با جیره و مواجب سید علی روسی هستند) و خودشان هرگز فکر نمی کردند در ادامه به آتش زدن و پایین کشیدن عکس ها و بنرهای خامنه ای و شعار علیه او بینجامد. آنها همین حالا هم بهانه کافی برای استیضاح و برکناری روحانی دارند و نیازی نیست کار را ادامه دهند تا به سقوط فیزیکی دولت او بینجامد. اگر این اتفاق افتاد یعنی روحانی استیضاح شد پس حرف من درست بوده اگر نیفتاد که من در همان کامنت قبلی هم گفتم ممکن است اصلا ماجرا چیز دیگری باشد . حمایت آمریکا از این اعتراضات هم یک پوئن مثبت بسیار خوب برای جناح روس و مجلس فرمایشی برای برکناری سازشگران با آمریکا و کدخدامنشان ( اصطلاحاتی که جناح اصولگرا چندین سال است برای باند روحانی ساخته ) است . به هر حال هر اتفاقی که بیفتد امیدواریم به سرنگونی آخوندها بینجامد . آمین

ناشناس گفت...

نمی دونم چرا بعضی ها علاقه عجیبی به چرندیات دائی جان ناپلئونی دارند.
کار انگلیسی یا روس؟! حتما باید اعتراضات مردم رو به خارج وصل کنید؟
اینقدر فهمش سخت هست که مردم دنبال بهانه بودند برای فریاد زدن اعتراض شون؟
ولله جلبک ضریب هوشی اش بیشتره.
هر اعتراضی که سرکوب بشه اعتراض بعدی رادیکال تر میشه این هم فهمش سخت نیست
سرکوب جنبش سبز در سال 88 موجب رشد یک جریان و جنبش اعتراضی رادیکال شد که الان داریم رگه هایی از این جریان رو می بینیم.
اگر این اعتراضات سرکوب بشه قطعا اعتراضات بعدی مسلحانه خواهد بود
کردها، عرب ها ترک ها و... با اسلحه سراغ عمال حکومت خواهند رفت.
منتظر اون روز باید باشیم زیاد دور نیست و همه ما اون روز رو خواهیم دید.

اصلاح طلب دوم خردادی گفت...

.........
همانطور که جناب آقای غلامحسین کرباسچی (امـیـر کـبـیـر اصلاحات در ایران) در کانلهای تلگـرام فرمودند:
آیت الله علم الهدی (امام جمعه مشهد) به شورای عالی امنیت ملی احضار شده.
.........
جناب کرباسچی در تـلگـرام همچنین افزوده اند:
آقای شمخانی (نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی) با لحن شدید الحنی نسبت به اقدامات آیت الله علم الهدی برای حضور خیابانی مردم مشهد به آیت الله علم الهدی اخطار داده است. آقای شمخانی ، همچنین آیت الله علم الهدی را تهدید کرده که پرونده را به دادگاه ویژه روحانیت (که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است) ارسال می کند.
.........
پس از صحبتهای جناب آقای شمخانی، سپس آیت الله علم الهدی مجبور به عذرخواهی شده و همچنین خواستار فرصت برای جبران. همچنین آیت الله علم الهدی خواستار بخشایش از سوی امام زمان و مقام معظم رهبری شده است.

........
زنده باد اصلاحات
درود بر روحانی
سلام بر کرباسچی

درود بر بیت مـکرم و مـعـزز حضرت آیت الله هاشـمی رفسنجانی


http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=144815

ناشناس گفت...

همه چی مومن باید بهم بیاد ، ماشینامون پس از هر کاروان کلی آب میره تووش ، ولی به اغتشاشات که میرسه ، همه چیز مهندسی شده است !!! جمع کنین این خزعبلات رو ،

Dalghak.Irani گفت...

البته که بدوستانم پز نمیدهم. اما چرا توی چشمان نابینای دشمنانم فرو نکنم که تا اینجای کار تحلیل کوتاه و جامع من تقریباَ بدون نقص و واقعی ترین بوده. آن هم یکهفته پیش. و تازه تحلیلگران حرفه ای بعد اذ وقوع دارند امهات تحلیل مرا با مستنداتی مثل حرف جعفری در مورد احمدی نژاد منتشر میکنند. یا...هو

kourosh گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
ناشناس گفت...

دلقک تو هم که همردیف اصلاح طلبان شدی
از کی تا حالا سخنان جعفری اعتبار و استناد پیدا کرده؟
کارهای احمدی نژاد شاید 5 درصد در اعتراضات اخیر اثر داشته. مردم فقط دنبال بهانه بودن برای انفجار. به جای گشتن دنبال اینکه کی و چطور اعتراضات شروع شد خود اعتراضات رو تحلیل وتفسیر کن. که البته کاری غیر از تمسخر نمی تونی بکنی چون تو هم از جنس همون خاتمی هستی که معترضان رو فرصت طلب و دشمن و اغشاشگر نامید.