۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

گردن زدن از سوی خلیفه ابوبکر (بغدادی) بس جوانمردانه تر است از اسید پاشیدن توسط امام علی (خامنه ای)!


1- در مدتی که نبودم واقعۀ هولناک اسید پاشی های زنجیره ای در اصفهان اتفاق افتاده است و چه عفت دهشتناکی. البته قبل از رفتنم به تعطیلات شبکۀ حجاب و عفاف اسید پاش قصدشان را و شهرشان را مشخص کرده بودند و به اندازۀ کافی تبلیغات میدانی کرده بودند که قصد دارند چه ورژن هولناکی از جنایت علیه بشریت را شروع و عملیاتی کنند. اما خیلی خیلی بعید می دانستم که آیت الله خامنه ای مجوز چنین حملۀ بشدت ناجوانمردانه ای را صادر کنند. زیرا با اینکه مطمئن بودم که از منظر نظر فقه شیعۀ سنتی چنین عملی و شدیدتر از آن هم مجاز است؛ زیرا زنان بدون پوشش دفنی رسمی جزو بهایم جنسی و فحشای عیان شمرده می شوند و هر نوع جنایتی در حق آنان خدمتی خدا پسندانه و دین مردانه و خدای مذکر است؛ اما ساده انگارانه می اندیشیدم که آیت الله خامنه ای در مقام مسئول سیاسی و مدیر کلان جامعه و برای حفظ قدرت سیاسی روحانیان در حکومت و سایر وجوه "مذموم بودن چنین حرکتی در دنیای جدید و عصر ارتباطات سریع"؛ قطعاً نه تنها دستور توقف چنین طرح بلندپروازانه ای خواهد داد. بلکه حتی دستور جمع آوری چنین ایده های خطرناکی را خواهد داد از روی میز دخمه های هواداران و فدائیان حزب اللهی خودش. اما اشتباه کرده بودم چون علاوه بر اینکه عمل شنیع (عین ثواب و امر خدای میرغضّب) اتفاق افتاد. بلکه چنین هم وانمود می شود که گویا این عمل جنایت کارانه بدون اطلاع قبلی عناصر اطلاعاتی و مذهبی اولاً و در قالب انفرادی و غیر سازماندهی شده و اقدام شخصی (مثل مورد آمنه) بوده ثانیاً. 

2- در حالیکه طبق سوابق اعلام شده پلیس و مأموران اطلاعاتی و مراکز "حفاظت از ایدئولوژی" همه در جریان بودند که یک یا چند مرکز از دخمه های متعدد "حفاظت از ایدئولوژی" (مثل انصارها و عمارها و آمران بمعروف و ناهیان از منکر و بسیج و ....) تصمیم گرفته اند که برای زهر چشم گرفتن از زنان و دختران نجیب و آزاده پروژۀ مبارک اسیدپاشی را بمرحلۀ اجرا بگذارند. اما کسی از مسئولان و دریوزه گان سیاسی اقتصادی کثیف - بمفهوم کثافت مطلق - ککش هم نگزید و برای جلوگیری از وقوع آن اقدامی نکردند. اقدامی که فقط در حد ابلاغ "حضرت آقا صلاح نمی دانند" به محفل تصمیم گیرنده ساده و بدون کمترین هزینه بود. اما حالا که پروژه راه افتاده و اجرا شده همۀ آن مسئولان کثیفی که ذکرش رفت بخط شده اند و کی بود کی بود راه انداخته اند و وراجی مفت می کنند که "محکوم می کنیم" و "شناسایی می کنیم" و "مجازات می کنیم"  و ... از این خزعبلات همیشگی و آشنا. آنچه که مسلم است و همه قبول دارند سازماندهی شده بودن این جنایات توسط یک شبکه است. با اینکه من شخصاً و مستند معتقدم که این عمل صد در صد توسط هواداران و محافظان ایدئولوژی رسمی حوزه و آیت الله خامنه ای انجام گرفته است اما برای آن کسانی که این داوری مستند را بی رحمانه و از موضع ضد انقلابی تند می دانند یک پارانتز باز می کنم و می گویم که اگر عمل اسید پاشی به زنان زیبا و مظلوم و آزاده دستور ایدئولوژیک و توسط محافل تحت کنترل رژیم نباشد؛ فقط یک راه و یک گروه و یک نشانه می ماند برای نشان دادن. و آن توطئه و عمل جنایی بشدت ضد بشری گروه و سازمانی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی است که برای نشان دادن چهرۀ کریه تر و جانی تری از حکومت دست به قربانی کردن تعدادی از هموطنان معصوم خود گرفته باشند برای بدنامی رژیم. - موردی که محتمل آخرین خروجی رسیدگی به این ماجرا خواهد بود -

3- حرف این است که چه آن حدس 99 درصدی جامعه درست باشد در مورد شریک دانستن رژیم در این جنایت وچه آن یک درصد باقی مانده درست باشد که محتمل رژیم مدعی "عمل ضدانقلاب ها" خواهد شد. در هر دو حالت اطلاعات رژیم در هر دو مورد قدرت پیشگیری و جلوگیری داشت. زیرا اگر کار حزب اللهی ها باشد که عوامل خود رژیمند و حکومت به کوچکترین تشکیلات و تصمیم گیری های آنان اشراف کامل دارند و اگر کار یک درصدی ضد انقلاب باشد بازهم رژیم به کوچکترین سلول های مخالف رژیم - در حد یک وبلاگ نویس بی نام و نشان و انفرادی - اشراف و شناسایی صد در صد دارد. و مگر غیر از این است که همۀ افتخار هواداران رژیم و خود رژیم جز پز دادن به این نیست که "ما در دنیای پر آشوب خاورمیانۀ روز توانسته ایم امنیت فیزیکی ایرانیان را از هر اقدام خرابکارنه ای در امان داریم". پس دیگر در پیشگاه چنین ادعایی و چنین جوی از ارعاب امنیتی و پلیسی و اطلاعاتی چگونه قابل شنیدن است که گروهی مخالف سیاسی چنین تصمیم هولناک و ضد انسانی گرفته باشند و مهمتر اینکه توانسته باشند انجام هم بدهند و باز هم مهمتر اینکه تاکنون گیر هم نیفتاده باشند.

4- دیروز توی هواپیما فرصتی دست داد که با خانم جوان و دلپذیری هم صحبت بشوم او از من بزرگترین ترسم را و آرزویم در این سنین رو به اتمام پرسید و من به او گفتم که "بزرگترین ترسم از روزی است که نتوانم خودم را بکشم و بزرگترین آرزویم هم این است که ذلیل زنده نباشم". کاری به چرایی و ادامۀ آن بحث ندارم. بلکه منظورم از آوردن این دیالوگ خصوصی در اینجا درشتنمایی ترس و وحشت از ذلیلی در مقابل نابودی است. زمانی هست که تو نیستی اما زمانی هست که تو هستی اما ذلیلی بهر دلیل - مثل پیری، مریضی، ازکارافتادگی، تصادف، جنگ، اسیدپاشی، سوختگی و هر نوع از ریخت افتادگی دیگر. بویژه منظورم زمانی هم است که عامل این ذلیلی یک فاعل بیرونی ذیشعور هم بوده و تو او را می شناسی و به آن واقفی - هم در ماجرای اسید پاشی به آمنه و هم در سوختگی دختران شین آباد مفصل بحث کرده ام که برای دختران و زنان سخت است بدون اندام طبیعی - که قطعاً زیبایی است - زندگی کردن و جنایتی قطعاً هولناک تر از گرفتن زیبایی فیزیکی یک زن جوان در جهان وجود ندارد. هنگامی که مأمور خلیفه بغدادی سر غربی ها را گوش تا گوش می برد در جلو دوربین و با کلیۀ ظرایف و دقایق القای حداکثر خون و خشونت و نفرت؛ عملی بسیار شرافتنمدانه تر از مأمور امام خامنه ای انجام می دهد که از دخمه اش در تاریکی در میاید و در تاریکی و پیچ کوچه ای و خیابانی و برزنی کمین می کند که زیبایی "سهیلا جورکش" را بگیرد برای تمام عمر!

5- تازه این در موقعیتی است که حکومت - مستقر شدۀ - امام علی خامنه ای کمترین شباهتی به خلافت - در حال تلاش برای ایجاد حکومت - خلیفه بغدادی ندارد. زیرا رفتار دومی (خلیفه بغدادی) از رفتار جهاد ابتدایی حضرت محمد الگو می گیرد در امثال کشتار جمعی طایفۀ بنی قریضه؛ در حالیکه حکومت امام خامنه ای باید از رفتار مصلحتی - و نه لزوماً رحمانی - حضرت محمد سرچشمه بگیرد در بعد از تأسیس حکومت در مدینه و حجاز و آن چند آیه ای که بمقتضی حفظ حکومت قرائت کرد مثل لا اکراه فی الدین و یستمعون القول و... و دیگر هیچ. چگونه می شود باور کرد که در قلمرو امام علی خامنه ای و بر مبنای برداشت دقیق و مو بمو از شریعت زنانی را با اسید بسوزانند و نه تنها از حاکم اسلامی صدایی بر نخیزد. بلکه او را در حال نوشتن سوگ نامۀ چند صفحه ای سراسر دروغ و بزرگنمایی در مرگ پیرمرد 86 ساله ای ببینند که چند ماه پیش مرده بود و بجای بخشش اعضای سالمش - حداقل من پیشنهادش را دادم در اینجا - به نیازمندان اینقدر هزینه های هنگفت بکنند و کردند که تا آخرین سلول فرتوتش هم بمیرد و بعد برایش سوگ عمومی و ملی بگیرند. آیا اگر اسید پاشی های مکتبی به زنان و دختران بدون دستور و رضایت خامنه ای و حوزۀ قم انجام شده بود نباید حاکم را بر می آشفت تا یک دو خط عصبانیت بنویسد از این جنایت های زنجیره ای شوم در تحت مسئولیت شرعی و عرفی خودش. خون گریه می کنم و چقدر خوب می دانم که سهیلا جورکش زندگی باخته و کورکرده شده و زشت تنها آرزویش چیست: "کاشکی من هم یک حسین رضا زاده بودم و 300 کیلو آهن را کشیده بودم روی سینه ام با نام ابوالفضل". دخترم سهیلا گفته که فقط می سوختم و فریاد یا ابوالفضل می کشیدم. او اما غافل است از اینکه ابوالفضل هم فقط روی پیراهن رضازاده های مرد است که بکار خامنه ای می آید و نه در توکل پنهان و مؤمنانۀ سینۀ شاداب و دخترانۀ او. دوستش داریم و می دانیم که او با اراده اش و زیبایی سیرتش برخواهد گشت برای زدودن این ناپاکی (جمهوری اسلامی) قرون اخیر از دامن خدای رفیق و دوست و مهربانش. اما خدای خامنه ای حتماً مرده است. یا...هو

۱۸ نظر:

بهرام گفت...

تیمسار دوبار کپی شده مطلبت. برای جلوگیری ز دوگانگی کامنتها یکی را حذف کن بیزحمت . مرسی

Dalghak.Irani گفت...

نه بهرام جان. خودم دوبار منتشر کرده ام بخاطر اشتراک بی حاصل اولی در بالاترین و داغ نشدنش تا کاربر همیشگی کاوین عزیز بتواند پست دوباره را به اشتراک بگذارد برای بیشتر دیده شدن تیتر که اصل سخن است و باید همه بدانند که مسئولیت قطعی با خامنه ای و شریعت مورد اموزش و تبلیغ اوست. البته لینک قبلی را حذف خواهم کرد فردا. الان نه به این خاطر که احترام کسانی که به پست قبلی کلیک می کنند با کلمۀ "صفحۀ مورد کلیک شما پیدا نشد" مواجه نشوند و باعث شرمندگی من نشود.مرسی که احساس مسئولیت می کنی. یا...هو

غربگرا گفت...

دین مردانه یعنی چی؟ یعنی مردها از این دین خوششون میاد؟

اسیدپاشی هم با هماهنگی و مدیریت شخص حسن روحانی انجام شده. یک ماه قبل در مشهد اخطار داده بود:

"مردم این سرزمین برای حجاب و عفاف جنگیدند، گفت: امروز نیز مردم این سرزمین از حجاب و عفاف دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند آن میراث شوم خاندان پهلوی دوباره خودنمایی کند."

آرسین گفت...

تیمسار گرامی،
ضمن خیر مقدم
پوزش می خواهم اگر تداخلی در امر انتشار وبلاگ ایجاد شد.
مطلب ارزشمندی است که باید دیده می شد و احتمالا کمی عجولانه اقدام شد!
(به زمان انتشار دقت نکرده بودم)

موفق باشید
آرسین

ناشناس گفت...

دلقك جان، خامنه اى مسئول است چه بداند( كه مى داند) و چه نداند ( كه ندانستنش عذر بدتر از گناه است) تز ولايت فقيه ، همچون تز خود داعش است كه خلافت شيعه را راه انداخته و هر روز جنايت مى كند.
ارادتمند و پر از غضب، افشين قديم

ناشناس گفت...

تیسمار! دیدی شیر ممد بهتر از همه ما می دانست؟ دیدی حتی تو او را رنجانیدی؟ دیدی او می دانست که چه خبر است؟ دیدی خیلی خوش بین بوده ای؟

عجیب این هست که هیجکس اندازه اطرافیان حسن روحانی اسید پاشی را به ناکجا آبادها حواله نمی کنند.

دیدی باید دهان اینها را با سرب داغ پر کرد؟

رامیار گفت...

باورتون میشه که من چند وقته دارم دعا میکنم داعش زودتر به پیروزی برسه و روی جمهوری اسلامی را کم کنه؟ داعش یک چهره کریه است که همینیه که نشون میده. تکلیف باش روشن است. اصل جنس هم هست. جمهوری اسلامی موجود پیچیده و داغونی است که اصلا نمیشه از بین بردش به خاطر ریا و ژست میهنی و نگهدارنده ایران و هویت شیعی و اگه نباشیم ایران بدتر میشه و این حرفها.
والله داعش بیاد تکلیفمون روشنه. این ملتی که هنوز یک دستش به ضریح حسینه و یک دست دیگرش به در سالنهای مد هیچ جوری نمیتونه این نظام رو بیاره پایین. این ماجرای اسیدپاشی و آمرانش هم همچنان ادامه خواهد داشت.
چند روزه داعش داره تهدید میکنه کربلای منجسه و نجف الانجس (تعبیرها از خودشون است) را میگیره و رافضیها را ذبح میکنه. من هم منتظرم و دعا میکنم برای پیروزی این خلیفه. دوست دارم بگیرند ضریح امام حسین و علی را نیست و نابود کنند ببینیم این جمهوری اسلامی ضعیف کش که زورش فقط به مردم بیدفاع میرسه جرات داره غلطی بکنه؟ فعلا که فقط عکس سر بریده ایرانیها و بدونهای سوخته شون رو داریم میبینیم از طرف داعش.
من از دیدن سر بریده و بدنهای سوخته این بسیجیها اصلا ناراحت نمیشم. ایشالله زنده باشه این خلیفه و سربازهاش بزنند یکی یکی بسیجیها و سربازهای ولایت و هر کسی را که اعتقادی به این بی شرف بازیها داره ذبح کنند. ما که دستمون نمیرسه بهشون، التماس دعا داریم از این خلیفه تازه وارد.
تا این اراذل با این عقاید اسلامیشون هستند هیچ بهبودی در کار نیست. تا امر به معروف هست، اسید و سنگسار و نبود حریم شخصی هم هست. هیچ مرزی بینشون هم نیست جز اعتقاد یک سری مسلمون پلاستیکی که معلوم نیست مرزشون کجا کشیده شده.
اللهم اجعل ظالمین بالظالمین.
منتظر قتل عام بسیجیها و شیعیان معتقد توسط مومنان داعشی هستیم. مبارزه با آنها ساده‌تر است از مبارزه با این شترگاوپلنگهای ولایت.

ناشناس گفت...

تمام - ریحانه جباری اعدام شد

ناشناس گفت...

درست میبینم تیمسار؟ نوشتید ممه؟ راجع به ممه زن قربانی اسید پاشی نظر دادید؟

Dalghak.Irani گفت...

خودم حس زشتی ناموسی نداشتم به واژه ممه و پستان و فکر کردم که انرژی مثبت می دهد به خوانندۀ جوان در حس بهتر فاجعه و نزدیک شدن حسی بیشتر با قربانی جوان از جنس سن خودش و خونش را بمغزش پمپاژ می کند بقصد بی تفاوت نبودن تا روز بادا. اما با دیدن تعجب بسیار متعجب شما فهمیدم که بار منفی قضیه را حساب نکرده بودم در جامعه ای که همه چیز تابوست. و چه خوب که ایراد گرفتی و من هم تصحیح کردم. یا...هو

عصبانی گفت...

تیمسار عزیز، من چند روز بود که هر چی بد و بیراه بود به این حسن خان امیدوار مون روانه کرده بودم، امروز هم که ریحانه رو کشتند و حسن همچنان خفه خون خاصی گرفته. بنظر شما آیا حسن اینقدر ابله/بی شرف هست که لال شده یا یه برنامه ای داره و میخواد پرونده ی هسته ای رو تموم کنه و این اوباش دارن سعی میکنن که به غرب بگن که حسن مال این حرفا نیست و باهاش قرارداد هم ببندی ما یکسری پفیوز هستیم اینجا که قرارداد که هیچی جان و زندگی آدم ها هم برامون هیچه!

پسر حاجی گفت...

ریحانه هم دیگر نفس نمیکشد.

ناشناس گفت...

سلام و بس...

مسلم گفت...

آقا این جمهوری اسلامی کی میخواد شرش از سر این مردم و منطقه و جهان کنده شه. اون از جنگ ایران و عراق که مسببش همین سیاست خارجی و صدور انقلاب بود و ویرانی ها که به بار آورد و پای امریکا رو به خلیج فارس باز کرد، اون از وضع زندگی مردم خودش که دچار فقر و خرافات و ضد فرهنگ و فساد و ریا و تزویر شدن، اون از وضع الان خاورمیانه که همه آتیشا از زیر سر حکومت ایرانه.
آدم میمونه که ایم ملاها چقد بی عقلن که تو این کشمکش هسته ای و فرصت کم باقی مونده اعدام ریحانه و اسیدپاشی ها میخواد چه پیامی به جهان بده؟ مثلا بگه که ما حقوق بشرمون میزونه؟یا نه. میخواد اگه بگه توافق نکنین با ما، دنیا رو هم به گه خواهیم کشید مثل ایران

ناشناس گفت...

ابوبکر بغدادی در سر بریدن خود "مرد" است و خامنه ای در اسیدپاشی خود "نامرد"! این است تفاوت ارتجاع شیعی با ارتجاع سنی.داعش سر یکماه ماهیتش شناخته می شود و خامنه ای 35 سال است که با جنایاتی ده برابر هنوز مردم و دنیا را بازی می دهد و اوباما در فکر حفظ کرامت اوست! بر همین لحاظ معتقدم که امثال خاتمی ها و اصلاح طلبان خطرشان برای مردم بسیار بیشتر از امثال خمینی هاست.آنها چهره جنایت را لباس مدنیت می پوشانند. بر تن دیکتاتور لباس مردم سالاری دینی می کنند. اصل جنس دروغند.خشتی که معمار نهد کج تا ثریا دیوار رود کج.شیعه که معتقد به سلطنت موروثی در امر دین است از اساس دروغ بوده است و این دروغ حالا میوه اسیدی داده است.روحانی ماسک فریب این جنایات است.3 تا وزارتخانه را مامور کرده است و هنوز هیچی! اگر بجای این 3 وزارتخانه, وزارتخانه های آموزش و پرورش و پست و تلگراف و صنایع سنگین را مامور کرده بود تا خالا اسید پاش را پیدا کرده بودند!

شاخ و شجر

Dalghak.Irani گفت...

خوانندگان هوادار شیرممد که مرا متهم به مخالفت و فراری دادن او کرده اند اشتباه می کنند. زیرا نه من مخالف او هستم و نه او فراری از میدان. ایشان با نام های مختلفی کامنت می دهند و همیشه حاضر و مسئول. شاخ و شجر آخرین نام مجازی ایشان در ایام ماضی بوده است و ما کماکان از نظرات ایشان بهره مندیم. اینجا تعلق اسمی بمن دارد که بیشتر وسیله ام تا هدف. و رسماً متعلق بهرکس است که احساس مسئولیت و دلشورۀ مردمان پرتاب شده به عصر نوسنگی را دارند. پاینده باشید و مسئول و در رکاب وطن. یا...هو

الف گفت...

خدای خامنه ای مرده است، منتها زامبی شده و افتاده به جان ما...
ریحانه جباری اعدام شد، به صورت زن ها اسید می پاشند،آمار تجاوز به صورت وحشتناکی بالاست. توجه کنید که تجاوز صرفا آنگونه که مردان می پندارد عبارت از ... نیست، هر اقدامی در هتک حریم جنسی یک زن بی رضایت او تجاوز است و ما روزمره آنقدر تجاوز می بینیم که اصولا به امری عادی تبدیل شده است.
ولی یک جای کار را نخوانده اند. زنها در نهایت چنان انتقامی بگیرند از جمهوری اسلامی و از مردان ایران که در تاریخ بنویسند. اگر بخاری بلند شود و تحولی ایجاد شود قطعا زنها این کار را خواهند کرد و در 88 هم دیدیم که فضا چگونه بود. و گرنه از ما مردان به جز گند ناموس پرستی و غیرت کثیف چیزی بیرون نمی آید.
عذر می خواهم از دوستان و دلقک عزیز، ولی جمهوری اسلامی از آسمان نیامده، تمام ماها، دموکرات ها و سکولارها و دیگر کوفت و زهرمارها، حتی خارج نشینان، اگر در حوزه سکس و زن صادقانه به درونشان نگاه کنند، می توانند یک خامنه ای را آنجا ببینند، ولو ضعیف تر ولی به هر حال خواهند دید. این کثافت و ظلم بر علیه زنان به طور مشترک هم از دل شریعت اسلامی درآمده و هم از مغز کثیف و شورت گشاد مردان لجن گرفته ایران، از جمله خودم. همین الان یک لحظه به زن فکر کنید و ببینید چه احساساتی درونتان بیدار می شود، البته صادقانه!
باز هم معذرت می خواهم از تیمسار و دوستان. ولی من واقعیت را این طور می بینم و رک نوشتم! در این زمینه قطعا عقب آفتادگی منحصر به نظام نیست، جامعه ایران هم به شدت منحط و پوسیده و گندیده و لجن مال شده است!

ادوارد البی دوم گفت...

چه خوش گفت «الف»!