۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

آقای رییس جمهور یکی را هم بخاطر بچه های پیرانشهر و دختران بروجن و ... برکنار کن! خواهش می کنم. ترا بجان مشایی!

undefined


undefined

مصیبت پشت مصیبت
آیا خدا مرده؟!
 عکس ها را بخاطر تیتر کپی کرده ام. خیلی توصیه نمی کنم نگاهشان را. آخ